Άρθρο 32: Είσπραξη και απόδοση προστίμων

1. Η παρακολούθηση της διαδικασίας υλοποίησης των αποφάσεων επιβολής προστίμων και της πορείας αποπληρωμής και είσπραξής τους διενεργείται από την οικονομική υπηρεσία της αρμόδιας αρχής, ανάλογα με την αρχή έκδοσης της σχετικής απόφασης.

2. Η εντός εξήντα (60) ημερών, από την επίδοση της απόφασης επιβολής προστίμου, αποπληρωμή του προστίμου, συνεπάγεται έκπτωση τριάντα τοις εκατό (30%).

3.Τα διοικητικά πρόστιμα αποπληρώνονται και βεβαιώνονται ως έσοδα:
α) Κατά 100% του Ταμείου Γεωργίας και Κτηνοτροφίας, όταν οι μη συμμορφώσεις διαπιστώνονται από υπαλλήλους του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
β) Κατά 50% του Ταμείου Γεωργίας και Κτηνοτροφίας και κατά 50% των οικείων Περιφερειών, όταν οι μη συμμορφώσεις διαπιστώνονται από υπαλλήλους των Περιφερειακών Ενοτήτων και αφορούν θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
γ) Κατά 100% του ΕΦΕΤ, όταν οι μη συμμορφώσεις διαπιστώνονται από υπαλλήλους του ΕΦΕΤ.
δ) Κατά 50% του ΕΦΕΤ και κατά 50% των οικείων Περιφερειών, όταν οι μη συμμορφώσεις διαπιστώνονται από υπαλλήλους των Περιφερειακών Ενοτήτων και αφορούν θέματα αρμοδιότητας του ΕΦΕΤ.
ε) Κατά το 1/3 του Ταμείου Γεωργίας και Κτηνοτροφίας, κατά το 1/3 των οικείων Περιφερειακών Ενοτήτων και κατά το 1/3 του ΕΟΦ, όταν οι μη συμμορφώσεις διαπιστώνονται από υπαλλήλους τους ΕΟΦ.

4. Τα διοικητικά πρόστιμα που επιβάλλονται με τη διαδικασία του άρθρου 30 εισπράττονται σύμφωνα με τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ) με τη σύνταξη χρηματικού καταλόγου από τη βεβαιούσα αρχή και με αναφορά της αρχής υπέρ της οποίας κατατίθενται και αποδίδονται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

5. α) Για μη συμμόρφωση που διώκεται και ποινικά, οι διοικητικές κυρώσεις του άρθρου 29 επιβάλλονται ανεξάρτητα από την άσκηση ποινικής δίωξης.
β) Αν το αρμόδιο Δικαστήριο εκδώσει αμετάκλητη αθωωτική απόφαση για την ίδια μη συμμόρφωση, λόγω μη τέλεσής της, εκδίδεται υπέρ της επιχείρησης ατομικό φύλλο έκπτωσης του επιβληθέντος διοικητικού προστίμου, υπό την προϋπόθεση ο ενδιαφερόμενος να προσκομίσει προηγουμένως στην αρμόδια αρχή που εξέδωσε την απόφαση επιβολής του προστίμου επίσημο αντίγραφο της ως άνω αμετάκλητης αθωωτικής απόφασης τους Δικαστηρίου.

  • το 3% των προστίμων να πιστώνεται σε ειδικό λογαριασμό για την εκπαίδευση των υπαλλήλων ελέγχου και το 10% για υποτροφίες σχετικού θέματος σε υπαλλήλους των υπηρεσιών ελέγχου στο εξωτερικό (τροφία και δίδακτρα)