Άρθρο 24: Αναστολή, μερική ή ολική, ή ανάκληση της άδειας λειτουργίας εγκατάστασης επιχείρησης διαχείρισης ΖΥΠ. Προσωρινή αναστολή λειτουργίας εγκατάστασης.

Για την εφαρμογή του μέτρου της αναστολής ή ανάκλησης της άδειας λειτουργίας εγκατάστασης επιχείρησης διαχείρισης ΖΥΠ εφαρμόζονται, αναλογικά, οι διατάξεις των παρ. 1 έως και 7 του άρθρου 11.