Άρθρο 39: Υποχρέωση επιχειρήσεων ή εκμεταλλεύσεων που δεν έχουν την έδρα τους ή υποκατάστημα στη Χώρα

Αν η επιχείρηση τροφίμων ή ζωοτροφών ή διαχείρισης ΖΥΠ ή η εκμετάλλευση δεν έχει την έδρα της ή υποκατάστημα στη χώρα, υποχρεούται να ορίσει υπεύθυνο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, στη χώρα για τη διάθεση στην αγορά των τροφίμων ή των ζωοτροφών ή των ΖΥΠ ή των ζώντων ζώων . Εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής οι μεταφορείς ζώντων ζώων που εκτελούν διεθνείς μεταφορές με καθεστώς transit στη χώρα ή με προορισμό τη χώρα.