Άρθρο 52: Τροποποίηση του άρθρου 6 του ν. 3877/2010 «Σύστημα προστασίας και ασφάλισης της αγροτικής δραστηριότητας» (Α΄ 160)

Στο τέλος της παρ. 5 του άρθρου 6 του ν. 3877/2010 προστίθενται δύο νέα εδάφια ως εξής:
«Ειδικά για επίσπορες καλλιέργειες, που λόγω ευνοϊκών εδαφολογικών και κλιματολογικών συνθηκών, καλλιεργούνται σε δύο περιόδους εντός του ίδιου έτους (εαρινή και φθινοπωρινή), το ανώτατο όριο, ανά δικαιούχο αποζημίωσης, προσδιορίζεται μέχρι το διπλάσιο του οριζόμενου στο προηγούμενο εδάφιο ορίου των εβδομήντα χιλιάδων (70.000) ευρώ, εφόσον έχει καταβληθεί η ειδική εισφορά υπέρ ΕΛΓΑ, όπως ορίζεται στα άρθρα 8 έως και 11. Με απόφαση του Δ.Σ. του ΕΛΓΑ, αντιμετωπίζονται εκκρεμότητες που αφορούν την υλοποίηση του προηγούμενου εδαφίου για την καλλιεργητική περίοδο του έτους 2011.».