Άρθρο 33: Ποινικές κυρώσεις επί μη συμμόρφωσης στους τομείς υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων και ζωοτροφών, υγείας και προστασίας ζώων και διαχείρισης ΖΥΠ.

1. Στην περίπτωση που από τους επισήμους ελεγκτές διαπιστωθεί μη συμμόρφωση που επισύρει ποινικές κυρώσεις, η έκθεση επισήμου ελέγχου διαβιβάζεται από την αρμόδια αρχή στην αρμόδια εισαγγελική αρχή.

2. Οι ποινικές κυρώσεις που επιβάλλονται επί μη συμμόρφωσης στον τομέα της υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων είναι οι ακόλουθες:
α) Σε όποιον πλαστογραφεί σφραγίδα και υπογραφή επίσημου ελεγκτή καθώς και σε όποιον πλαστογραφεί ή νοθεύει έγγραφα επιβάλλονται οι ποινές που προβλέπονται στα άρθρα 216 και 217 του ποινικού κώδικα.
β) Σε όποιον κατά την άσκηση του επίσημου ελέγχου παρεμποδίζει ή δυσχεραίνει, κατά οποιονδήποτε τρόπο, τον έλεγχο των αρμόδιων αρχών επιβάλλεται φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) μηνών.
γ) Σε όποιον παράγει, διακινεί, διαθέτει στην κατανάλωση τρόφιμα επιβλαβή για την υγεία, όπως αυτά ορίζονται στο Παράρτημα Ι του άρθρου 60 επιβάλλεται φυλάκιση τουλάχιστον δώδεκα (12) μηνών, εκτός εάν προβλέπεται μεγαλύτερη ποινή από άλλες κείμενες διατάξεις.
δ) Σε όποιον παράγει και διαθέτει νοθευμένα τρόφιμα, επιβάλλεται φυλάκιση τουλάχιστον πέντε (5) μηνών. Όταν η παραγωγή και διάθεση γίνονται με δόλο ή βαριά αμέλεια, επιβάλλεται ποινή φυλάκισης τουλάχιστον δέκα (10) μηνών.
ε) Σε όποιον καθ’ υποτροπή, πάνω από δυο (2) φορές, υποπίπτει εντός χρονικού διαστήματος δυο (2) ετών, στην ίδια μη συμμόρφωση, η οποία επισύρει την επιβολή προστίμων, επιβάλλεται ποινή φυλάκισης τουλάχιστον έξι (6) μηνών.

3. Οι ποινικές κυρώσεις που επιβάλλονται επί μη συμμόρφωσης στον τομέα της υγιεινής και ασφάλειας των ζωοτροφών είναι οι ακόλουθες:
α) Οι προβλεπόμενες στις περιπτώσεις α και β της παρ. 2.
β) Σε όποιον παρασκευάζει ή θέτει σε κυκλοφορία ζωοτροφές επιβλαβείς για την υγεία των ανθρώπων, των ζώων ή το περιβάλλον, επιβάλλεται φυλάκιση τουλάχιστον δέκα (10) μηνών,
γ) Σε όποιον παρασκευάζει ή θέτει σε κυκλοφορία ζωοτροφές που περιέχουν απαγορευμένα συστατικά, επιβάλλεται φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) μηνών,
δ) Σε όποιον παράγει και διαθέτει στην αγορά νοθευμένες ζωοτροφές, ή προβαίνει σε πρακτικές δόλιας εξαπάτησης και παραπλάνησης του καταναλωτή, επιβάλλεται φυλάκιση τουλάχιστον πέντε (5) μηνών.
ε) Σε όποιον θέτει σε κυκλοφορία, και προβαίνει σε εισαγωγή ή χρήση μη εγκεκριμένων πρόσθετων υλών, επιβάλλεται φυλάκιση τουλάχιστον πέντε (5) μηνών.
στ) Σε όποιον διαθέτει πρόσθετες ύλες, προμίγματα πρόσθετων υλών και συμπληρωμάτων ζωοτροφών σε επιχειρήσεις ζωοτροφών που δεν διαθέτουν την προβλεπόμενη από τη νομοθεσία έγκριση ή εγγραφή, επιβάλλεται φυλάκιση τουλάχιστον πέντε (5) μηνών.
ζ) Σε όποιον διαθέτει στην αγορά ή χρησιμοποιεί ή μεταποιεί:
αα) γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς (ΓΤΟ) που προορίζονται για χρήση ως ζωοτροφές ή
ββ) ζωοτροφές που περιέχουν ή αποτελούνται από ΓΤΟ ή
γγ) ζωοτροφές που παράγονται από ΓΤΟ,
όπως αυτά αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 15 του Κανονισμού (ΕΚ) 1829/2003 (ΕΕ L 268), χωρίς αυτά να καλύπτονται από έγκριση ή να συμμορφώνονται με τους όρους έγκρισης,
επιβάλλεται ποινή φυλάκισης έξι (6) μηνών έως δύο (2) ετών και χρηματική ποινή έξι χιλιάδων (6.000) έως δέκα πέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ.
Σε περίπτωση υποτροπής οι ποινές που προβλέπονται στην παρούσα περίπτωση ζ διπλασιάζονται

4. Οι ποινικές κυρώσεις που επιβάλλονται επί μη συμμόρφωσης στον τομέα της υγείας και προστασίας των ζώων είναι οι ακόλουθες:
α) Οι προβλεπόμενες στις περιπτώσεις α και β της παρ. 2.
β) Σε όποιον ευθύνεται για διασπορά νοσήματος, λόγω διασποράς παθογόνου παράγοντα με δόλο ή λόγω παράλειψης έγκαιρης δήλωσης νοσήματος στις αρμόδιες αρχές ή λόγω μη συμμόρφωσης προς τις αποφάσεις των αρμόδιων αρχών, επιβάλλεται φυλάκιση τουλάχιστον δώδεκα (12) μηνών,
γ) Σε όποιον προβαίνει σε πρακτικές δόλιου χειρισμού των στοιχείων αναγνώρισης των παραγωγικών ζώων, μη συμμορφούμενος με τους όρους και τις απαιτήσεις της νομοθεσίας και των αποφάσεων και οδηγιών των αρμοδίων αρχών σε ότι αφορά:
αα) την απουσία ή παραποίηση της προβλεπόμενης από τις ισχύουσες διατάξεις σήμανσης των ζώων της εκμετάλλευσης ή
ββ) τη μη τήρηση του μητρώου της εκμετάλλευσης ή
γγ) την απομάκρυνση από την εκμετάλλευση ζώων που δε φέρουν την προβλεπόμενη σήμανση ή που δεν συνοδεύονται από τα έγγραφα ή πιστοποιητικά που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις ή που ο αριθμός τους δεν ανταποκρίνεται με τα καταχωρημένα στο μητρώο της εκμετάλλευσης στοιχεία,
επιβάλλεται φυλάκιση τουλάχιστον έξι (6) μηνών.
δ) Σε όποιον, καθ’ υποτροπή, αποθηκεύει στην εκμετάλλευση ή/και χρησιμοποιεί στα ζώα κτηνιατρικά φαρμακευτικά προϊόντα, χωρίς άδεια κυκλοφορίας του ΕΟΦ ή χωρίς την έκδοση αντίστοιχης κτηνιατρικής συνταγής, καθώς και σε όποιον χρησιμοποιεί στα ζώα τέτοια προϊόντα σε δοσολογία και χρονική διάρκεια πέραν αυτών που καθορίζει η αντίστοιχη κτηνιατρική συνταγή, επιβάλλεται ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών (3) μηνών.
ε) Σε όποιον καθ’ υποτροπή παρασκευάζει φαρμακούχες ζωοτροφές σε εκτροφή παραγωγικών ζώων, χωρίς την απαιτούμενη άδεια από τον ΕΟΦ, επιβάλλεται ποινή φυλάκισης μέχρι τρεις (3) μήνες.
στ) Σε όποιον δεν συμμορφώνεται με τους όρους και τις απαιτήσεις της νομοθεσίας και τις αποφάσεις των αρμόδιων αρχών για την προστασία των ζώων κατά τη μεταφορά τους, σε ότι αφορά:
αα) τη μεταφορά μη ικανών για μεταφορά ζώων ή
ββ) τη χρήση μεταφορικών μέσων που δεν διαθέτουν τον απαιτούμενο εξοπλισμό και δεν έχουν συντηρηθεί για να ανταποκρίνονται στο σκοπό για τον οποίο έχουν λάβει έγκριση ή
γγ) την εφαρμογή ακατάλληλων πρακτικών μεταφοράς και μεταχείρισης των ζώων ή
δδ) τη μη παροχή της απαιτούμενης επιφάνειας δαπέδου ή
εε) τη μη παροχή τροφής, νερού, ανάπαυσης και της απαιτούμενης φροντίδας ή
στστ) τη μη κατοχή των απαραίτητων συνοδευτικών εγγράφων σε όλα τα στάδια της μεταφοράς,
επιβάλλεται φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) μηνών. Σε περίπτωση υποτροπής η προβλεπόμενη ποινή διπλασιάζεται.
ζ) Σε όποιον δεν συμμορφώνεται με τους όρους και τις απαιτήσεις της νομοθεσίας και τις αποφάσεις των αρμόδιων αρχών για την προστασία των ζώων κατά τη θανάτωση, σε ότι αφορά τη μη χρησιμοποίηση:
αα) των κατάλληλων εγκαταστάσεων και του απαιτούμενου εξοπλισμού ή
ββ) βέλτιστων πρακτικών για τον ενσταυλισμό, τη μετακίνηση, την ακινητοποίηση, την αναισθητοποίηση, τη σφαγή και την αφαίμαξη των ζώων κατά τη θανάτωσή τους ή
γγ) εκπαιδευμένου προσωπικού κατά τη διαδικασία θανάτωση,
επιβάλλεται φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) μηνών. Σε περίπτωση υποτροπής η προβλεπόμενη ποινή διπλασιάζεται.
η) Σε όποιον δεν συμμορφώνεται με τους όρους και τις απαιτήσεις της νομοθεσίας και τις αποφάσεις των αρμόδιων αρχών για την προστασία των ζώων στις εκτροφές, σε ότι αφορά τη μη συμμόρφωση:
αα) προς τις προδιαγραφές των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού των εκτρεφομένων ζώων ή
ββ) προς τις ορθές πρακτικές διαχείρισης των ζώων στην εγκατάσταση ή
γγ) προς την υποχρέωση τήρησης των προβλεπόμενων μητρώων ή
δδ) προς την υποχρέωση χρησιμοποίησης επαρκούς και εκπαιδευμένου προσωπικού,
επιβάλλεται φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) μηνών. Σε περίπτωση υποτροπής η προβλεπόμενη ποινή διπλασιάζεται.

5. Οι ποινικές κυρώσεις που επιβάλλονται επί μη συμμόρφωσης στον τομέα διαχείρισης ΖΥΠ είναι οι ακόλουθες:
α) Οι προβλεπόμενες στις περιπτώσεις α και β της παρ. 2.
β) Σε όποιον παράγει, διακινεί και διαθέτει στην αγορά παράγωγα προϊόντα ΖΥΠ για μη ασφαλείς τελικές χρήσεις, όπως απαιτείται από τα άρθρα 31-40 του Καν. 1069/2009/ΕΕ επιβάλλεται φυλάκιση τουλάχιστον έξι (6) μηνών, εκτός εάν προβλέπεται μεγαλύτερη ποινή από άλλες κείμενες διατάξεις.
γ) Σε όποιον προβαίνει σε παράνομη εναπόθεση ή ταφή νεκρών ζώων ή ΖΥΠ, επιβάλλεται φυλάκιση τουλάχιστον τεσσάρων (4) μηνών,

  • 8 Φεβρουαρίου 2013, 14:57 | Βασιλική Δαυιδοπούλου

    στην περίπτωση του παρόντος παράγραφοσ 5, περ γ θεωρώ οτι η διατύπωση δεν είναι ακριβής και σαφής καθώς θα πρέπει να συμπληρωθεί οτι οι ποινικές κυρώσεις επιβάλλονται όχι μόνο σε όποιον εναποθέσει ή ενατφιάσει νεκρά ζώα ή ΖΥΠ αλλά σε οποιοδήποτε εμπλεκόμενο κατα τη διαχείριση των ΖΥΠ (ΠΑΡΑΓΩΓΌΣ-ΜΕΤΑΦΟΡΈΑΣ-ΤΕΛΙΚΌΣ ΔΙΑΘΈΤΗΣ)που παραβιάσει τις κείμενες διατάξεις που αφορούν όλα τα στάδια διαχείρισης των ΖΥΠ ήτοι απο τη προσωρινή αποθήκευση στο χώρο του παραγωγού, τη συλλογή και μεταφορά τους καθώς και την τελική επεξεργασία αυτών

  • 8 Φεβρουαρίου 2013, 14:41 | Βασιλική Δαυιδοπούλου

    Η διατύπωση της παράγρ 5, περ γ δεν είναι ακριβής και σαφής καθώς θα πρέπει να συμπληρωθεί οτι οι ποινικές κυρώσεις επιβάλλονται όχι μόνο σε όποιον εναποθέσει ή ενατφιάσει νεκρά ζώα ή ΖΥΠ αλλά σε οποιοδήποτε εμπλεκόμενο κατα τη διαχείριση των ΖΥΠ (ΠΑΡΑΓΩΓΌΣ-ΜΕΤΑΦΟΡΈΑΣ-ΤΕΛΙΚΌΣ ΔΙΑΘΈΤΗΣ)που παραβιάσει τις κείμενες διατάξεις που αφορούν όλα τα στάδια διαχείρισης των ΖΥΠ ήτοι απο τη προσωρινή αποθήκευση στο χώρο του παραγωγού, τη συλλογή και μεταφορά τους καθώς και την τελική επεξεργασία αυτών

  • 7 Φεβρουαρίου 2013, 17:04 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΚΑΛΙΑΣ

    στην περίπτωση του παρόντος παράγραφοσ 5, περ γ θεωρώ οτι η διατύπωση δεν είναι ακριβής και σαφής καθώς θα πρέπει να συμπληρωθεί οτι οι ποινικές κυρώσεις επιβάλλονται όχι μόνο σε όποιον εναποθέσει ή ενατφιάσει νεκρά ζώα ή ΖΥΠ αλλά σε οποιοδήποτε εμπλεκόμενο κατα τη διαχείριση των ΖΥΠ (ΠΑΡΑΓΩΓΌΣ-ΜΕΤΑΦΟΡΈΑΣ-ΤΕΛΙΚΌΣ ΔΙΑΘΈΤΗΣ)που παραβιάσει τις κείμενες διατάξεις που αφορούν όλα τα στάδια διαχείρισης των ΖΥΠ ήτοι απο τη προσωρινή αποθήκευση στο χώρο του παραγωγού, τη συλλογή και μεταφορά τους καθώς και την τελική επεξεργασία αυτών