Άρθρο 57: Εξουσιοδοτικές διατάξεις

1. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καθορίζονται οι τύποι των θερμοκηπιακών κατασκευών για την καλλιέργεια φυτικών ή άλλων ειδών, οι τεχνικές προδιαγραφές κατασκευής τους, όπως διαστάσεις, μορφή, υλικά κάλυψης, σκελετός, εξοπλισμός, προσανατολισμός, εγκατάσταση και θεμελίωση αυτών, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και η διαδικασία για την έγκρισή τους από την Διεύθυνση Παραγωγής και Αξιοποίησης Προϊόντων Δενδροκηπευτικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, καθώς και κάθε σχετικό θέμα.

2. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καθορίζονται τα αναγκαία συμπληρωματικά, οργανωτικά και εκτελεστικά μέτρα για την εφαρμογή των διατάξεων των κανονισμών και αποφάσεων των Οργάνων της ΕΕ καθώς και για τη μεταφορά των οδηγιών των ιδίων ως άνω Οργάνων, που αφορούν την Κοινή Αγροτική Πολιτική και τον κοινωνικοδιαρθρωτικό τομέα της γεωργίας. Στα μέτρα αυτά περιλαμβάνεται ιδίως ο ορισμός αρμοδίων αρχών, ο καθορισμός αρμοδιοτήτων και διοικητικών διαδικασιών καθώς και η θέσπιση διοικητικών και ποινικών κυρώσεων σε βαθμό πλημμελήματος.
Με την ίδια απόφαση επέρχονται και οι αναγκαίες προσαρμογές της κείμενης νομοθεσίας, όταν απαιτείται τροποποίηση ή κατάργηση διατάξεων που είναι αντίθετες προς τη ρύθμιση που προβλέπεται από τις αναφερόμενες στο εδάφιο πρώτο διατάξεις των κανονισμών, αποφάσεων και οδηγιών των Οργάνων της ΕΕ.

  • 6 Φεβρουαρίου 2013, 15:33 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ- ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ-ΘΕΑΝΩ ΒΡΕΝΤΖΟΥ ΣΚΟΡΔΑΛΑΚΗ

    3. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων καθορίζονται τα ποσοστά συμμετοχής των Περιφερειακών Αυτοδιοικήσεων στο μετοχικό κεφάλαιο των Αγροδιατροφικών Συμπράξεων που έχουν ως σκοπό τη διαφήμιση, προώθηση και διακίνηση των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων της Περιφέρειας, τόσο εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και προς τρίτες χώρες.