Άρθρο 18: Μέτρα συμμόρφωσης

1. Αν κατά τον επίσημο έλεγχο εντοπιστούν περιπτώσεις μη συμμόρφωσης που θίγουν ή θέτουν σε κίνδυνο την υγεία των ζώων, τη δημόσια υγεία, τη λειτουργικότητα των συστημάτων σήμανσης και καταγραφής των ζώων και την καλή διαβίωση των ζώων, οι αρμόδιες αρχές λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα, τα οποία, με την επιφύλαξη της τήρησης των ειδικότερων διατάξεων και μέτρων που προβλέπονται από ειδικές διατάξεις, συνίστανται, κατά περίπτωση, στα ακόλουθα:

α) διενέργεια απαραίτητων απολυμάνσεων,
β) περιορισμός των μετακινήσεων των ζώων,
γ) απομόνωση ή αποκλεισμός εκτροφής ή/και περιοχής,
δ) ολική ή μερική απομάκρυνση των ζώων από την εκμετάλλευση,
ε) μερική ή ολική υγειονομική σφαγή ή θανάτωση,
στ) σφαγή ή επείγουσα σφαγή ή επείγουσα θανάτωση,
ζ) απαγόρευση εξόδου ζωικών προϊόντων από την εκμετάλλευση,
η) άλλα μέτρα υγειονομικού χαρακτήρα,
θ) αναστολή ή ανάκληση έγκρισης και άδειας εγκατάστασης,
ι) κατάσχεση κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων καθώς και σπέρματος, ωαρίων ή εμβρύων, σύμφωνα με το άρθρο 20,
ια) αναστολή ή ανάκληση της άδειας του μεταφορέα,
ιβ) αναστολή ή ανάκληση της βεβαίωσης καταλληλότητας ή του πιστοποιητικού έγκρισης του μεταφορικού μέσου,
ιγ) αναστολή ή ανάκληση του πιστοποιητικού επαγγελματικής κατάρτισης του οδηγού ή συνοδού, οι οποίοι υποχρεούνται να παραδώσουν το πιστοποιητικό αυτό στην αρμόδια κτηνιατρική υπηρεσία της οικείας Περιφερειακής Ενότητας που έχουν την έδρα τους,
ιδ) αλλαγή του οδηγού ή του συνοδού,
ιε) προσωρινή επισκευή του μεταφορικού μέσου,
ιστ) μεταφορά παρτίδας ή μέρους αυτής σε άλλο μεταφορικό μέσο,
ιζ) επιστροφή των ζώων στον τόπο αναχώρησης, ή συνέχιση στον τόπο προορισμού με το πιο σύντομο δρομολόγιο,
ιη) εκφόρτωση των ζώων και σταβλισμός σε κατάλληλο χώρο με την παροχή των κατάλληλων φροντίδων,
ιθ) προσωρινή απαγόρευση στον μεταφορέα και στο μεταφορικό μέσο να μεταφέρει ζώα εντός της χώρας,
κ) τροποποίηση των πρότυπων διαδικασιών λειτουργίας του σφαγείου, σχετικά με το χειρισμό των ζώων από την άφιξη των ζώων στο σφαγείο έως και την αφαίμαξή τους, με επιβράδυνση ή παύση της παραγωγής,
κα) αύξηση της συχνότητας των αυτοελέγχων στη διαδικασία της αναισθητοποίησης και στην αποτελεσματικότητάς της,
κβ) αύξηση της συχνότητας των αυτοελέγχων στη θρησκευτική σφαγή κατά το στάδιο πριν την απελευθέρωση του ζώου από την ακινητοποίηση και πριν την εκδορά ή το ζεμάτισμα,
κγ) τροποποίηση των διαδικασιών παρακολούθησης στα σφαγεία κατά τις διαδικασίες των περιπτώσεων κα και κβ.
κδ) αναστολή ή ανάκληση του πιστοποιητικού ικανότητας των προσώπων που εκτελούν τις διαδικασίες χειρισμού των ζώων από την άφιξη των ζώων στο σφαγείο έως και την αφαίμαξή τους,
κε) αναστολή ή ανάκληση της ανάθεσης σε φορέα, της τελικής εξέτασης και έκδοσης του πιστοποιητικού ικανότητας των προσώπων της περίπτωσης κδ,
κστ) τροποποίηση των οδηγιών του κατασκευαστή που συνοδεύουν τον εξοπλισμό ακινητοποίησης και αναισθητοποίησης
κζ) κάθε άλλο μέτρο που κρίνει κατάλληλο η αρμόδια αρχή.

2. Ειδικότερα στην περίπτωση μη συμμόρφωσης με:
α) τις διατάξεις της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας που αφορούν:
αα) στην αντιμετώπιση νοσημάτων των ζώων και ζωονόσων,
ββ) στις ενδοενωσιακές συναλλαγές ζώντων ζώων καθώς και τις εισαγωγές αυτών από τρίτες χώρες,
γγ) στα μέτρα που λαμβάνουν οι αρμόδιες αρχές για την αντιμετώπιση νοσημάτων των ζώων και ζωονόσων,
β) τα μέτρα που απαιτούνται κατά την εφαρμογή πάσης φύσεως προγραμμάτων διερεύνησης, ελέγχου, καταπολέμησης και επιτήρησης των νοσημάτων των ζώων και των ζωονόσων και
γ) τις συστάσεις που χορηγούν γραπτώς οι αρμόδιες αρχές ή οι επίσημοι κτηνίατροι για την τήρηση των κανόνων βιοασφάλειας, την αποτροπή εξάπλωσης νοσημάτων και την εν γένει προστασία της υγείας των ζώων,
οι αρμόδιες αρχές προβαίνουν σε γραπτή προειδοποίηση του ασκούντα την εκμετάλλευση των ζώων, με την οποία του γνωστοποιείται η υποχρέωση συμμόρφωσης. Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης του προβλεπόμενου από τις ισχύουσες διατάξεις χρονικού διαστήματος συμμόρφωσης ή αν δεν υφίστανται τέτοιες διατάξεις, του εύλογου χρονικού διαστήματος που καθορίζει η επίσημη αρχή ή ο επίσημος κτηνίατρος, με βάση την ευχέρεια και τις δυνατότητες συμμόρφωσης, επιβάλλονται οι διοικητικές κυρώσεις τους άρθρου 29, καθώς και τα μέτρα συμμόρφωσης της παραγράφου 1, όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο.

  • 9 Φεβρουαρίου 2013, 19:33 | ΚΑΤΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

    ιζ) Δηλαδή ο ίδιος ο έμπορος ή ο μεταφορέας δεν έχει επιλέξει την πιο σύντομη διαδρομή, και θα του την υποδείξει η αρμόδια αρχη;! Αν πάλι εννοειτε πως ανάλογα με το σημείο εντοπισμού της μη συμμόρφωσης, τα ζωα συνεχιζουν ή επιστρέφουν ανάλογα με το ποια διαδρομή είναι συντομέτερη, τότε διατυπώστε το καλύτερα…

  • 8 Φεβρουαρίου 2013, 13:22 | Βασιλική Δαυιδοπούλου

    Στην παράγραφο 1 περ. ε και στ ΄θα πρέπει να διευκρινιστεί οτι οι περιγραφόμενες διαδικασίες διέπονται από τις διατάξεις που ορίζουν τη διαχείριση ζωικών υποπροϊόντων αυστηρά κατηγορίας 1 καθώς λόγω της επικινδυνότητας τους για τη Δημόσια υγεία τα πτώματα των σφαγέντων ζώων θα πρέπει να οδηγούνται υποχρεωτικά προς αποτέφρωση

  • 7 Φεβρουαρίου 2013, 13:10 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΚΑΛΙΑΣ

    στην παράγραφο 1 περ. ε και στ ΄θα πρέπει να διαυκρινηστεί οτι οι περιγραφόμενες διαδικασίες διε΄πονται απο τις διατάξεις που ορίζουν τη διαχείριση ζωικών υποπροϊόντων αυστηρά κατηγορίας 1 καθώς λόγω της επικινδυνότητας τους για τη Δημόσια υγεία τα πτώματα των σφαγέντων ζώων θα πρέπει να οδηγούνται υποχρεωτικά προς αποτέφρωση