Άρθρο 44: Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4061/2012 «Διαχείριση και προστασία ακινήτων Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων – Ρύθμιση εμπραγμάτων δικαιωμάτων και λοιπές διατάξεις» (Α΄66)

1. Το άρθρο 4 του ν. 4061/2012 τροποποιείται ως ακολούθως:
α) Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης β της παρ. 1 του άρθρου 4, αντικαθίσταται ως εξής:
«β) Δωρεάν, κατά χρήση στο Δημόσιο, στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) για κοινωφελείς σκοπούς που αφορούν στέγαση των υπηρεσιών τους, ανέγερση κοινωφελών εγκαταστάσεων και χωροθέτηση χώρων υγειονομικής ταφής απορριμμάτων, καθώς και σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου για κοινωφελείς σκοπούς.».
β) Μετά την παρ. 2 του άρθρου 4 προστίθεται νέα παρ. 2α, ως εξής:
«2α. Κατ’ εξαίρεση, με απόφαση Περιφερειάρχη, επιτρέπεται η απευθείας παραχώρηση, κατά χρήση, ακινήτου, έως 8 στρέμματα, σε αγρότη με σκοπό την ανέγερση κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων. Το τίμημα ορίζεται βάσει της μισθωτικής αξίας του ακινήτου, όπως αυτή προσδιορίζεται από την αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία.».
γ) Μετά την παρ. 5 του άρθρου 4 προστίθενται νέοι παράγραφοι 6, 7 και 8, ως εξής:
«6. Αν παραχωρείται κατά χρήση τμήμα ακινήτου, το όργανο που εξέδωσε την απόφαση παραχώρησης, εκδίδει πράξη με την οποία κατατέμνει το ενιαίο ακίνητο. Στην πράξη κατάτμησης πρέπει να περιγράφεται η πρόσβαση στο παραχωρούμενο ακίνητο.
7. Δεν απαιτείται πράξη κατάτμησης, εφόσον το ακίνητο παραχωρήθηκε για αγροτική χρήση, με εξαίρεση την παραχώρηση που απαιτεί άδεια δόμησης, όπως αγροτικές αποθήκες ή κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις.
8. Το ακίνητο που προέρχεται από την κατάτμηση του ενιαίου ακινήτου καταχωρείται με νέο κωδικό στην ψηφιακή βάση του ΟΠΕΚΕΠΕ.».

2. Η παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 4061/2012, αντικαθίσταται ως εξής:
«1. To τίμημα της παραχώρησης της χρήσης καταβάλλεται ετησίως, εντός τριμήνου από την ημερομηνία που ορίζει η απόφαση παραχώρησης και κατατίθεται σε Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία, ως έσοδο κατά 50% του Δημοσίου και κατά 50% των οικείων Περιφερειών.».

3. Μετά το δεύτερο εδάφιο της παρ. 10 του άρθρου 10 του ν. 4061/2012, προστίθεται νέο εδάφιο, ως εξής:
«Αν έχουν συσταθεί περισσότερες Επιτροπές Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών, η δημοπρασία διεξάγεται στην έδρα της Επιτροπής, στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας βρίσκεται το δημοπρατούμενο ακίνητο.».

4. Το άρθρο 14 του ν. 4061/2012, τροποποιείται ως ακολούθως:
α) Το πέμπτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 14, το οποίο έχει ως εξής: «Η απόφαση του Περιφερειάρχη δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.», διαγράφεται.
β) Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου 14, μετά τις λέξεις «του άρθρου 22» τίθεται κόμμα και προστίθενται οι λέξεις «του άρθρου 23 και της παρ. 4 του άρθρου 24».

5. Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 4061/2012, το οποίο έχει ως εξής: «Η Επιτροπή συγκροτείται με πράξη του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.», αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Η Επιτροπή συγκροτείται με πράξη του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης.».

6. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 4061/2012 η φράση «την παράγραφο 4 του άρθρου 36.» αντικαθίσταται από τη φράση «τις παραγράφους 4, 5 και 6 του άρθρου 36.».

7. Το άρθρο 22 του ν. 4061/2012, τροποποιείται ως ακολούθως:
α) Μετά την περίπτωση γ της παρ. 1 του άρθρου 22, προστίθεται νέα περίπτωση δ, ως εξής:
«δ) Με πρωτόκολλα παράδοσης και παραλαβής της Επιτροπής Αποκαταστάσεων Προσφύγων και δεν εκδόθηκε παραχωρητήριο.».
β) Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 22, αντικαθίσταται ως εξής:
«Για τις περιπτώσεις β και δ της παραγράφου 1, όπως η περίπτωση δ προστίθεται με την περίπτωση α της παρούσας παραγράφου, μετά την έκδοση της απόφασης της Επιτροπής Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών, ο Περιφερειάρχης εκδίδει παραχωρητήριο, όπου αναγράφονται τα στοιχεία του αρχικού δικαιούχου και προσδιορίζεται το παραχωρούμενο ακίνητο κατά εμβαδόν, θέση και συντεταγμένες στο ελληνικό γεωδαιτικό σύστημα αναφοράς.».

8. Μετά την παρ. 6 του άρθρου 22 του ν. 4061/2012 προστίθενται νέες παράγραφοι 7 και 8 ως εξής:
«7. α) Το Ελληνικό Δημόσιο δεν προβάλλει, επίσης, δικαιώματα κυριότητας σε ακίνητα, που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του νόμου αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 1, εφόσον:
αα) Κατέχονται από δήμους για την εξυπηρέτηση αναγκών τους, και συγκεκριμένα για στέγαση υπηρεσιών, σχολείων και κοινωφελών εγκαταστάσεων ή για την εγκατάσταση γεωτρήσεων, εφόσον χρησιμοποιούνται για άρδευση και ύδρευση. Μετά από αίτημα του οικείου Δήμου, οι αρμόδιες υπηρεσίες των Περιφερειών της χώρας διενεργούν αυτοψία και συντάσσουν έκθεση, με την οποία βεβαιώνεται ότι το ακίνητο χρησιμοποιείται για τους παραπάνω σκοπούς.
ββ) Έχουν σε αυτά ανεγερθεί χώροι θρησκευτικής λατρείας, για όσο χρόνο διαρκεί η χρήση αυτή, απαγορευομένης κάθε άλλης χρήσης. Τα ακίνητα αυτά περιέρχονται στο νομικό πρόσωπο της οικείας Μητρόπολης, συμπεριλαμβανομένου του αναγκαίου προαύλιου χώρου. Η αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας προσδιορίζει τον αναγκαίο προαύλιο χώρο κατά θέση, εμβαδόν και συντεταγμένες στο ελληνικό γεωδαιτικό σύστημα αναφοράς.
β) Εφόσον τα κτίσματα της παρούσας παραγράφου έχουν ανεγερθεί σε τμήμα ευρύτερου ακινήτου, ο Περιφερειάρχης εκδίδει πράξη κατάτμησης του ακινήτου.
γ) Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ορίζεται ο τύπος του παραχωρητηρίου για τα ακίνητα της παρούσας παραγράφου.
8. α) Οι δρόμοι που απεικονίζονται στα κυρωμένα στοιχεία των διανομών αγροκτημάτων και συνοικισμών ανήκουν στη διοίκηση ως διαχείριση των οικείων Δήμων. Αν έχουν αλλάξει χρήση ή κατέχονται αυθαίρετα, οι αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας, μετά από αυτοψία, αποφαίνονται για τη σκοπιμότητα επαναφοράς των πραγμάτων στην προηγούμενη κατάσταση. Αν δεν είναι αναγκαία η επαναφορά των πραγμάτων στην προηγούμενη κατάσταση, η αίτηση του κατόχου για τη μη προβολή δικαιωμάτων κυριότητας ή την εξαγορά ακινήτου εξετάζεται από την οικεία Επιτροπή Θεμάτων Γης Και Επίλυσης Διαφορών σύμφωνα με τα άρθρα 22 και 23 .
β) Οι δρόμοι που μετατοπίσθηκαν θεωρούνται ως δρόμοι της κυρωμένης διανομής και περιέρχονται ομοίως στη διοίκηση και διαχείριση των Δήμων.».

9. Μετά το άρθρο 22 του ν. 4061/2012, προστίθεται νέο άρθρο ως εξής:
«Άρθρο 22β
Εφημεριακοί – Σχολικοί κλήροι
1. Δεν εκδίδεται τίτλος κυριότητας για όσα ακίνητα μεταβιβάστηκαν στην οικεία Εκκλησιαστική Επιτροπή ή στην σχολική Επιτροπή ή στο Σχολικό Ταμείο, βάσει των άρθρων 28, 31 στ, 163 και 198 παρ. 1 του Αγροτικού Κώδικα και των άρθρων 7 και 8 του ν.δ. 1189/1972. Τα ακίνητα που ανήκουν κατά κυριότητα στις σχολικές Επιτροπές ή τα Σχολικά Ταμεία περιέρχονται στην κυριότητα του Δήμου στην περιφέρεια του οποίου βρίσκεται το ακίνητο.
2. Ο Περιφερειάρχης εκδίδει, ατελώς, βεβαίωση με την οποία βεβαιώνει ότι το ακίνητο ανήκει κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή στην Εκκλησιαστική Επιτροπή ή τον οικείο Δήμο, βάσει των κτηματολογικών στοιχείων των κυρωμένων διανομών αγροκτημάτων και συνοικισμών της χώρας που τηρούνται στην οικεία Περιφέρεια. Στην ίδια βεβαίωση προσδιορίζονται τα παραπάνω ακίνητα κατά εμβαδόν, θέση και συντεταγμένες στο ελληνικό γεωδαιτικό σύστημα αναφοράς.».

10. Μετά την παρ. 7 του άρθρου 23 του ν. 4061/2012 προστίθεται νέα παράγραφος 7α, ως εξής:
«7α. Σε περίπτωση που έχει ανεγερθεί στο ακίνητο αυθαίρετο κτίσμα, ο ενδιαφερόμενος, μετά την έκδοση της απόφασης της Επιτροπής Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών, με την οποία γίνεται δεκτή η αίτηση του για εξαγορά του ακινήτου, οφείλει να προβεί στις προβλεπόμενες διαδικασίες για τη νομιμοποίηση του αυθαίρετου κτίσματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 23 και 24 του ν. 4014/2011 (Α΄ 209), όπως αυτά τροποποιήθηκαν και ισχύουν. Μετά τη νομιμοποίηση του κτίσματος εκδίδεται ο τίτλος κυριότητας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 7.».

11. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 24 του ν. 4061/2012 προστίθενται δύο νέα εδάφια ως εξής:
«Σε περίπτωση που ο κτηνοτρόφος αποκαταστάθηκε σε ποσοστό εξ αδιαιρέτου του βοσκότοπου, η οικεία Επιτροπή Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών μπορεί να προσδιορίσει ορισμένο τμήμα του βοσκοτόπου που ο κτηνοτρόφος έχει δικαίωμα χρήσης. Το τμήμα αυτό πρέπει να αναλογεί στο εξ αδιαιρέτου μερίδιο που ο κτηνοτρόφος είχε αποκατασταθεί.».

12. Μετά την παράγραφο 13 του άρθρου 36 του ν. 4061/2012, όπως αυτή προστέθηκε με την περίπτωση β της παρ. 2 του άρθρου 168 του ν. 4099/2012 (Α΄250), προστίθεται νέα παράγραφος 14 ως εξής:
«14. Εποικιστικές εκτάσεις, δασικού χαρακτήρα, που διατέθηκαν ως κληροτεμάχια μετά την 11η Ιουνίου 1975 και εκχερσώθηκαν για τον λόγο αυτό πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, δεν υπάγονται στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας, εφόσον, κατά τη δημοσίευση του παρόντος, δεν καλύπτονται από δασική βλάστηση. Διοικητικές πράξεις που εκδόθηκαν, σύμφωνα με τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας για την προστασία τους, ανακαλούνται.».

 • 11 Φεβρουαρίου 2013, 15:55 | Αναστάσιος Γκάμας πολιτικός μηχανικός ΕΜΠ, politik;ow

  ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

  1)Στην παράγραφο 1α/αα του αρθρου 22 μετα την επαχθή αιτία , να προστεθεί «και απο κληρονομική διαδοχή».
  2)Στην παράγραφο 1α/γ του άρθρου 22 να διαγραφεί η φράση «Ο νομός Αττικής εξαιρείται απο την εφαρμογή της περίπτωσης αυτής».
  3)Στο ίδιο άρθρο,να προστεθεί νέο εδάφιο,ως εξής:
  «Το Ελληνικό δημόσιο δεν προβάλλει δικαιώματα στα διαθέσιμα τεμάχια που περιλαμβάνονται στους πίνακες διανομών του Υπουργείου Γεωργίας με την προυπόθεση οτι οι σημερινοί κάτοχοι είναι καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοι των φερομένων ως κατόχων στους παραπάνω πίνακες της διανομής (κατεχόμενα διαθέσιμα)
  Ειδικώτερα, οι αδιανέμητες εκτάσεις φερόμενες ως κοινές του τεμαχίου 819 της Οριστικής Διανομής 1923 του αγροκτήματος Βουρβά Αττικής, Περιοχή Οικισμού Αγ. Κυριακής Δήμου Σπάτων, όπως απεικονίζονται στο διάγραμμα και στο απόσπασμα κτηματολογικού πίνακα της οριστικής διανομής του κτήματος τούτου και όπως διαμορφώθηκαν μετά την αναγκαστική απαλλοτρίωση, μεγάλου μέρους των εκτάσεων αυτού, για τις ανάγκες του Αεροδρομίου Σπάτων και απεικονίζονται στο διάγραμμα της ενιαίας κτηματογράφησης του ΟΚΧΕ κατά την κατάρτιση του Εθνικού Κτηματολογίου στη περιοχή, αναγνωρίζονται ως ιδιωτικές – αγροτικές και οι δικαιοδόχοι των ανωτέρω εκτάσεων, καθολικοί και ειδικοί διάδοχοι των αρχικών κληρούχων ακτημόνων καλλιεργητών του Συνεταιρισμού Αποκατασταθέντων Ακτημόνων Καλλιεργητών Σπάτων (ΣΑΑΚ Σπάτων), είναι κύριοι της έκτασης που απόκτησαν με οιονδήποτε νόμιμο τρόπο».

  2.4 Στο ίδιο αρθρο , να προστεθεί νεα περίπτωση ε ως εξής :
  « Με ατυπη εγκατάσταση-διανομή απο συνεταιρισμό αποκατάστασης ακτημόνων καλλιεργητών στον οποίο είχε περιέλθει ευρύτερη έκταση με απόφαση επιτροπής απαλλοτριώσεων και με την προυπόθεση οτι οι σημερινοί κάτοχοι είναι καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοι των αρχικών μελών του συνεταιρισμού »
  2.5 Στο ίδιο αρθρο , να προστεθεί νεα περίπτωση στ ως εξής:
  «Το Ελληνικό δημόσιο δεν προβάλλει δικαιώματα στα διαθέσιμα τεμάχια που περιλαμβάνονται στους πίνακες διανομών του Υπουργείου Γεωργίας με την προυπόθεση οτι οι σημερινοί κάτοχοι είναι καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοι των φερομένων ως κατόχων στους παραπάνω πίνακες της διανομής (κατεχόμενα διαθέσιμα).Στην περίπτωση των μη κατεχομένων διαθεσίμων η επιτροπή συνεκτιμά κάθε στοιχείο που υποβάλλεται εκ μέρους των αιτούντων κατόχων.».
  2.6 Η προτεινόμενη παρ. 7α στο αρθρο 23 να ισχύει και για τα ακίνητα της παρ.22 και να προστεθεί ως παρ 7 στο τέλος του αρθρου αυτού. .
  2.7. Στο τέλος της παραπάνω παραγράφου να προστεθεί περίπτωση 7β ως εξής:
  « Αιτήσεις που έχουν ήδη υποβληθεί στα πλαίσια του Ν.4014/2011 , εξετάζονται μετα την λήψη της απόφασης απο την επιτροπή του Ν.4061/2012»
  2.8 Στην ίδια παράγραφο να προστεθεί περίπτωση 7γ ως εξής :
  « Κάτοχοι των τεμαχίων που εμπίπτουν στο παρών άρθρο καθώς και αυτοί που εμπίπτουν στο επόμενο , διατηρούν το δικαίωμα υποβολής αίτησης για τακτοποίηση αυθαίρετης κατασκευής μετα την λήξη των προθεσμιών του Ν.4014/2011 , εφ όσον μεταγενέστερα τους χορηγηθεί η βεβαίωση της επιτροπής του Ν.4061/2012.»
  Ν.ΖΑΧΑΡΙΑΣ
  Αγρονόμος τοπογράφος Μηχανικός

 • 11 Φεβρουαρίου 2013, 15:29 | ΘΩΜΑΣ ΛΕΟΝΤΙΟΥ

  Άρθρο 22
  Η παράγραφος 8α της προτεινόμενης τροποποίησης να συμπληρωθεί με την εξής πρόταση: Εξαιρούνται όσοι δρόμοι απεικονίζονται στα κυρωμένα στοιχεία των διανομών αγροκτημάτων και ταυτόχρονα υπάγονται στην δικαιοδοσία Τοπικών Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων

 • 11 Φεβρουαρίου 2013, 14:53 | Ανώνυμος

  6)Η Πράξη παραχώρησης να είναι κ πράξη κατάτμησης δίνοντας νούμερο στο τεμάχιο για λιγότερη γραφειοκρατία κ αυτόματα να καταχωρείται στον ΟΠΕΚΕΠΕ
  Όπου δεν υπάρχει πρόσβαση στο νέο τεμάχιο με εγκεκριμένο δρόμο να μην παραχωρείτε εφόσον απαιτείται για τη χρήση που το θέλει ο ενδιαφερόμενος, μια κ μετά τη 31-12-2003 Ν.3010 ΑΡΘΡΟ 10 γήπεδα που δημιουργούνται με κατάτμηση απαιτείται ελάχιστο πρόσωπο 25μ σε κοινόχρηστο δρόμο κ βέβαια μετα το νόμο Μπιρπιλη για την αναγνώριση των εγκεκριμένων κοινόχρηστων δρόμων μήπως θα απαιτείται κ βεβαίωση της πολεοδομίας για να μην φτάνει στο τέλος μια παραχώρηση κ μετά πιέζουν για δημιουργία εγκεκριμένου δρόμου όπως γινόταν κ καταστρατηγούνταν κ η αντίστοιχη διάταξη του 3147/03?
  Σχετικά με το άρθρο 22 συμμετοχή εκπροσώπου του νομικού συμβούλιου του κράτους σε όλες τις περιπτώσεις όπως κ στα άρθρα 23 &24 και για νομική βοήθεια κ να μην καταστρατηγούνται μια κ κάποιος δεν μπορεί να καταγγείλει μια περίπτωση με ένσταση αλλά θα πρέπει να προσφύγει στο Δ. δικαστήρια .
  Δρόμοι που καταργούνται, οι δρόμοι σύμφωνα με τον ΑΚ είναι εκτός συναλλαγής επίσης δεν μπορεί να γίνεται μείωση κοινόχρηστων χώρων με αρνητικό ισοζύγιο για τους κοινόχρηστους όπως ισχύει για την εντός σχεδίου δόμηση.
  Οι δρόμοι που μετατοπίσθηκαν θα πρέπει π.χ οι αγροτικοί να επανέλθουν στη σωστή θέση με βάση τη διανομή για να μην είναι εις βάρος των κληρούχων κ αν πρόκειται για μεγαλύτερους ασφαλτοστρωμένους που δεν μπορούν να μετατοπισθούν στη σωστή θέση να αποζημιώνονται με τον κώδικα απαλλοτριώσεων.
  10)Απαιτείται βεβαίωση αδόμητου για το άρθρο 23 ή απλά θα πρέπει να αναγράφεται στο παραχωρητήριο ότι μετά από αυτοψία δεν διαπιστώθηκε κτίσμα μια και απαιτείται για κάθε εμπράγματο δικαίωμα που δημιουργείται?
  Τέλος δεν αναφέρεται τίποτα για τις εκκρεμείς παραχωρήσεις των ΕΑ προ τις 22-3-12 σχετικά με τη σημείωση μεταβολής με απόφαση περιφερειάρχη ώστε να γίνει η κατάτμηση να δοθεί νέο νούμερο και να εκδοθεί κατόπιν τίτλος.
  Σε σχέση με τα τοπογραφικά θα πρέπει να ελεγχθεί να έχουν συν/νες και στο σύστημα hatt της διανομής και στο ΕΓΣΑ 87 μετρημένο και όχι από μετατροπή για αποφυγή σφαλμάτων (στροφή- μετατόπιση) και εμείς να κάνουμε τους ελέγχους με βάση τη διανομή, που ειναι με επιγιεις μετρήσεις στο έδαφος και ο ΟΠΕΚΕΠΕ με βάση τα στοιχεία του, που προέρχονται απο μετατροπη και μετατόπιση, με όποια σφάλματα φερει αυτο και ισως τους βοηθούσε σιγα σιγα να διορθώνεται κ η βάση τους.

 • 11 Φεβρουαρίου 2013, 14:06 | κουτσουκου ευθυμια

  Μπασταινες = εκτάσεις που είχαν παραχωρηθεί από το Υπ. Γεωργίας κατόπιν αναγνώρισης δικαιώματος κληρονομικής νομής . Για τις εκτάσεις αυτές εκδόθηκαν παραχωρητήρια στα οποία , όσον αφορά τα στοιχεία των παραχωρηθέντων ακίνητων, αναγράφεται το Εμβαδόν τους , το Αγρόκτημα Διανομής στο οποίο συμπεριλαμβάνονται και επίσης ονοματίζονται και οι όμορες μπασταινουχικές εκτάσεις. Κατά τα λοιπά οι εκτάσεις αυτές δεν είχαν συσχετιστεί με κάποιο χαρτογραφικό υπόβαθρο.
  Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4061/12 οι κάτοχοι μπασταινουχικών εκτάσεων όπως και λοιποί ιδιοκτήτες μπορούν να υποβάλλουν στην Επιτροπή Θ.Γ. & Ε.Δ ,αίτηση συνοδευόμενη από Τοπογραφικό διάγραμμα όπου θα ζητούν για κάποιες εκτάσεις-όμορες προς την ιδιοκτησία τους-, είτε την «μη προβολή δικαιώματος του Δημοσίου» είτε την «εξαγορά κατεχόμενης έκτασης» . Δεδομένων λοιπόν των ελλιπών στοιχείων που διαθέτουν οι αρμόδιες υπηρεσίες των Περιφερειών, ο έλεγχος της ακριβούς θέσης της « Μπάσταινας» που έχει παραχωρηθεί και η επίγεια ταυτοποίησή της είναι απολύτως επισφαλής. Κατά συνέπεια οποιαδήποτε σχετική Απόφαση της Επιτροπή Θ.Γ. & Ε.Δ καταλήγει να είναι βασισμένη στα στοιχεία και στο Τοπογραφικό Διάγραμμα που προσκομίζει ο αιτών και έχει εκδοθεί «ΚΑΛΗ ΤΗ ΠΙΣΤΗ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΘΕΝΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ»
  Στον Ν. 4061/12 θα πρέπει να προβλεφτεί οπωσδήποτε σχετική ρύθμιση όσον αφορά την «ισχύ» Αποφάσεων των Επιτροπών Θ.Γ. & Ε.Δ που συσχετίζονται (όπως αναφέρθηκε παραπάνω) με μπασταινουχικές εκτάσεις .Διότι άλλως η Απόφαση της επιτροπής θα φέρει το βάρος της απόδειξης στοιχείων τα οποία δεν είναι σε θέση να ελέγξει.
  ΕΡΩΤΗΜΑ σχετικά με διαθέσιμα ΟΙΚΟΠΕΔΑ :
  Οι διατάξεις του Ν. 4061/12 κρίνονται ελλιπείς όσον αφορά ΟΙΚΟΠΕΔΑ που έμειναν αδιάθετα μετά την ολοκλήρωση της απαλλοτριωτικής διαδικασίας ή επανήλθαν στην κυριότητα του Ελληνικού Δημόσιου, λόγω έκπτωσης του δικαιούχου.
  Κατά την έννοια του ότι όλες οι εκτάσεις των οποίων η διαχείριση ανήκει στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων διατίθενται μόνον προς ενοικίαση και μόνον προς εξαγορά (άρθρο 23) δεν νοείται «ενοικίαση οικοπέδου» έτσι που ο ενοικιαστής να μπορέσει να αξιοποιήσει το «ακίνητο-οικόπεδο» για τον λόγο που εξ ορισμού προορίζεται . Οι δραστηριότητες δε για τις οποίες είναι δυνατόν να παραχωρηθεί ένα οικόπεδο ( όπως καλλιέργεια, βόσκηση, εγκατάσταση θερμοκηπίων, ίδρυση ή επέκταση κτηνοτροφικών μονάδων , ίδρυση ή επέκταση ιχθυογεννητικών μονάδων, ίδρυση ή επέκταση βιοτεχνικών και βιομηχανικών εγκαταστάσεων, τουριστικών μονάδων και εγκαταστάσεων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ) είναι κατά το μεγαλύτερο μέρος τους δραστηριότητες ασύμβατες με οικιστικές χρήσεις πλην κάποιων «ΜΗ οχλουσών βιοτεχνιών» και «Τουριστικών καταλυμάτων» –και όχι μονάδων-. μέχρι κάποιας δυναμικότητας .
  Κατά συνέπεια , βάσει των διατάξεων του Ν. 4061/12 , ένα «διαθέσιμο οικόπεδο» μπορεί να παραχωρηθεί προς ενοικίαση είτε με χαμηλό τίμημα για καλλιέργεια ή κατόπιν δημοπρασίας για ίδρυση Βιοτεχνίας ή για τουριστική αξιοποίηση δηλ για δραστηριότητες που δεν είναι ασύμβατες με τις λοιπές συνήθεις επιτρεπόμενες χρήσεις οικιστικών περιοχών.

 • 11 Φεβρουαρίου 2013, 14:09 | Θεόδωρος Ν. Ντελής

  Υποβολή σχολίου επ. Δικηγόρου ΦΛΩΡΑΣ ΒΛΑΧΟΥ

  Η έκταση του κτήματος Βουρβά αναιτιολόγητα δηλώθηκε στον ΟΚΧΕ – Εθνικό Κτηματολόγιο ως δημόσια έκταση από την Νομαρχία Ανατολικής Αττικής με το υπ’ αριθ. 2327/13.03.2003 έγγραφο.
  1.- Διότι το κτήμα Βουρβά ΟΥΔΕΠΟΤΕ ΑΝΗΚΕ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ :
  (α) Προήλθε από τη Ιερά Μονή Πεντέλης.
  (β) Μεταβιβάσθηκε στον ΣΑΑΚ Σπάτων ήτοι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου και
  (γ) Στους ακτήμονες καλλιεργητές.

  Για να τακτοποιηθεί το θέμα που ταλαιπωρεί, χιλιάδες μικροϊδιοκτήτες, πάνω από ενενήντα ( 90) έτη, ψηφίστηκαν οι νόμοι 2732/1999, 1770/2002 και 3147/2003, οι οποίοι ουδέποτε εφαρμόσθηκαν από την Αρμόδια Διοίκηση ως όφειλε.
  Απόδειξη αυτού η αναγνώριση από το Ελληνικό Δημόσιο των ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων των νομέων και κατόχων ακινήτων εντός του ιδίου κτήματος Βουρβά με τις απαλλοτριώσεις που έγιναν για την κατασκευή του Αεροδρομίου Σπάτων, στους οποίους κατέβαλαν και το αντίστοιχο τίμημα της αξίας των ακινήτων τους.
  Κατά συνέπεια οι ιδιοκτήτες που θα προσφύγουν στα Ελληνικά Δικαστήρια για αναγνώριση του ιδιοκτησιακού τους δικαιώματος, θα δικαιωθούν, λόγω της προηγουμένης έμπρακτης αναγνώρισης του Δημοσίου, και
  2.- Το Δασαρχείο Πεντέλης με το υπ’ αριθ. 5683/30.08.1983 έγγραφό του, προς την Οικονομική Εφορία Κεφαλαίου Ανατ. Αττικής , ΔΗΛΩΝΕΙ ΑΝΑΡΜΟΔΙΟ για την διαχείριση των εποικιστικών εκτάσεων της οριστικής διανομής 1923 του κτήματος Βουρβά Αττικής

 • 11 Φεβρουαρίου 2013, 14:38 | ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΕΠΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ ΠΕ ΞΑΝΘΗΣ

  Α) Ερωτήματα και προτάσεις για τροποποίηση του νόμου 4061/12 και παρατηρήσεις επί των τροποποιήσεων αυτού που υπάρχουν στην νομοθετική πρωτοβουλία του ΥΠΠΑΤ.

  Άρθρο 1 παρ.3 :
  Προτείνουμε για τις εκτάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο αυτή, να ισχύουν οι διατάξεις του Ν 4061/12 αλλά μόνον μετά από συγκεκριμένη άδεια-έγκριση του αρμόδιου φορέα διαχείρισης της περιοχής. Θεωρούμε ότι θα πρέπει να δίνεται άδεια- έγκριση και όχι σύμφωνη γνώμη λόγω του ότι πρόκειται για περιοχές προστατευόμενες με ειδικά καθεστώτα.
  Στην αντίθετη περίπτωση όμως που τις εκτάσεις αυτές θα διαχειρίζονται οι εκάστοτε φορείς προστασίας, θα πρέπει να τους μεταβιβάσουμε όλα τα σχετικά κτηματολογικά-τεχνικά-διοικητικά αρχεία.

  Άρθρο 4 παρ. 2α Ν 4061/12 (του σχεδίου νόμου):

  1)Να επιτρέπεται η απευθείας παραχώρηση κατά χρήση για ανέγερση κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων σε «φυσικό πρόσωπο» και όχι μόνο σε «αγρότη».
  2)Στο αρθρ.4 παρ.2.α) για την φράση «παραγωγή τροφίμων ζωικής παραγωγής», να διευκρινιστεί ποια είναι τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης.
  Ερωτήματα:
  Ποια διαδικασία θα ακολουθείται;
  Ποιος θα γνωμοδοτεί-εισηγείται για την απευθείας παραχώρηση;
  Θα παίρνουμε γνώμες των υπηρεσιών όπως στην παραχώρηση με δημοπρασία;

  Άρθρο 4 παρ 3 :

  1) Στο πρώτο εδάφιο : να αντικατασταθεί η φράση «στην Επιτροπή Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών» με την φράση: «στις αρμόδιες Διευθύνσεις των Περιφερειών» .

  ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ: Η τροποποίηση αυτή είναι αναγκαία δεδομένου ότι είναι σύμφωνη με την πρακτική αφού η όλη αλληλογραφία και η διαδικασία γίνεται από την υπηρεσία όπου τηρούνται και όλα τα στοιχεία. Η ΕΘΓΕΔ γνωμοδοτεί όπου προβλέπεται από τον νόμο μετά από σχετική εισήγηση.
  2) Στο τελευταίο εδάφιο μετά την φράση «ελληνικό γεωδαιτικό σύστημα αναφοράς» να προστεθεί η φράση: «με συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα».
  ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ: Τα στοιχεία που αναφέρονται ότι θα περιλαμβάνει η αίτηση είναι στοιχεία που προκύπτουν από τοπογραφικό διάγραμμα.

  Άρθρο 4 παρ 6 και 7 Ν 4061/12 (του σχεδίου νόμου):
  Ερωτήματα:
  Πως θα γίνεται η πράξη κατάτμησης ; Με ποια κριτήρια; Θα πρέπει να ρωτάμε πριν και την πολεοδομία για να διασφαλιστεί η νομιμότητα της κατάτμησης και εάν θα μπορεί να υλοποιηθεί η αιτούμενη δραστηριότητα ή θα πρέπει ο ενδιαφερόμενος να τα έχει ερευνήσει;
  Η αναφερόμενη πρόσβαση στο παραχωρούμενο ακίνητο στην περίπτωση που θα βγει άδεια δόμησης δεν θα πρέπει να ικανοποιεί τις πολεοδομικές απαιτήσεις για πρόσωπο σε νομίμως υφιστάμενο δρόμο ή και ότι απαιτείται από τις ισχύουσες διατάξεις;
  Θα πρέπει να δοθούν συγκεκριμένα ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ όλης της διαδικασίας κατάτμησης (έγγραφα , διαγράμματα κλπ) με την έναρξη εφαρμογής των τροποποιήσεων του ν 4061/12.
  Άρθρο 7 παρ.2
  ΚΡΙΤΗΡΙΟ Δ: Από το Δ3 να διαγραφεί η φράση «ή για χρήση του αγροτικού ακινήτου για βόσκηση» και να προστεθεί κριτήριο Δ4, ως εξής : «Υποψήφιος με δέσμευση καλλιέργειας για χρήση του αγροτικού ακινήτου για βόσκηση Βαθμοί 50 » .

  ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ: Επειδή ως κτηνοτροφική χρήση θεωρείται μόνο η βόσκηση.

  Άρθρο 10 παράγραφος 3
  Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 10 του Ν. 4061/12 να προστεθεί η φράση: «και οι σταδιακές αναπροσαρμογές του τιμήματος.»
  ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ: επειδή αφορά το τίμημα και θα πρέπει να προτείνεται από την ΕΘΓΕΔ με την συμμετοχή και του εκπροσώπου της αρμόδιας Δ Ο Υ .
  Άρθρο 12
  1) παράγραφος 1 γ: Στο τέλος του εδαφίου αυτού να προστεθεί η φράση: «και την εσφαλμένη αναγραφή του εμβαδού και του αριθμού των τεμαχίων» και να διαγραφεί η λέξη «μόνο».
  ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ: Θεωρούμε απαραίτητη την παραπάνω προσθήκη λόγω του ότι έχουμε συναντήσει πολλές περιπτώσεις τέτοιων λαθών που οφείλονται σε εσφαλμένη αντιγραφή του εμβαδού ή του αριθμού του τεμαχίου.
  2) Να γίνει σχετική προσθήκη ώστε να μπορεί να γίνεται και ακύρωση τίτλων στις περιπτώσεις που απαιτείται.

  Άρθρο 14
  1) στην παράγραφο 1 στο τελευταίο εδάφιο μετά την λέξη συμμετάσχει να προστεθεί η φράση: «ως τακτικό μέλος»
  ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ: Θεωρούμε απαραίτητη αυτήν την προσθήκη γιατί δεν υπάρχουν υπάλληλοι των ειδικοτήτων αυτών για την εφαρμογή αυτής της διάταξης και για τα αναπληρωματικά μέλη.
  2) Στην παράγραφο 4 να μετέχει εκπρόσωπος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους σε όλες τις υποθέσεις που αφορούν στο άρθρο 22 και όχι μόνο στις υποθέσεις της παραγράφου 4 του άρθρου 22.
  ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ: Λόγω του ότι κατά την άποψή μας όλα τα θέματα του άρθρου χρειάζονται την συμβολή του νομικού.

  Άρθρο 21
  Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 : να προστεθεί η φράση: «και για όλες τις περιπτώσεις που είχαν οριστικοποιηθεί πριν την ισχύ του παρόντος νόμου και δεν είχαν εκδοθεί οι τίτλοι κυριότητας.»
  ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ: Η προσθήκη αυτή κρίνουμε ότι είναι απολύτως απαραίτητη γιατί υπάρχουν πολλές περιπτώσεις στις οποίες ενώ ήταν οριστικοποιημένες δεν μπορούν να εκδοθούν τίτλοι κυριότητας λόγω του ότι καταργήθηκαν οι σχετικές διατάξεις με τον Ν. 4061/12 .

  Άρθρο 22
  1) Παράγραφος 1 γ: Η φράση «η οποία εξακολουθεί να ασκείται μέχρι σήμερα» να τροποποιηθεί και να γίνει : «η οποία να ασκείται και σήμερα»
  2) Παράγραφος 5: Να διαγραφεί από την προτεινόμενη τροποποίηση η φράση:«όπως η περίπτωση δ προστίθεται με την περίπτωση α της παρούσας παραγράφου» γιατί αυτή η φράση μέσα στον ν 4061/12 δεν έχει θέση.

  3) Παράγραφος 7α αα και ββ όπως προτείνεται :
  Θα πρέπει να προσδιορίζεται ακριβώς η διαδικασία που θα ακολουθείται , ποιες είναι οι αρμόδιες υπηρεσίες , πώς θα συντάσσονται οι εκθέσεις, ποιά θα είναι τα αποδεικτικά στοιχεία, υποδείγματα εκθέσεων, ποια υπηρεσία και με ποια κριτήρια θα προσδιορίζεται ο αναγκαίος προαύλιος χώρος των χώρων στους οποίους αναφέρεται.
  ΑΙΤΙΟΛΟΓΊΑ: Είναι απαραίτητες οι παραπάνω διευκρινήσεις γιατί αλλιώς θα υπάρχει πρόβλημα αρμοδιοτήτων και διαδικασιών με αποτέλεσμα καθυστερήσεις στην εφαρμογή του νόμου.
  4) Παράγραφος 7 β :
  Δεν είναι κατανοητό ποια παράγραφος είναι η αναφερόμενη ως «παρούσα παράγραφος».
  Με ποια κριτήρια γίνεται η κατάτμηση; Ποιες υπηρεσίες γνωμοδοτούν για την κατάτμηση; Ποια διαδικασία ακολουθείται;

  5) Παράγραφος 8α της προτεινόμενης τροποποίησης :

  • Να τροποποιηθεί ως εξής : «8. α) Οι δρόμοι και τα ΡΕΜΑΤΑ που απεικονίζονται στα κυρωμένα στοιχεία των διανομών αγροκτημάτων και συνοικισμών και αναδασμών ανήκουν στη διοίκηση και την διαχείριση των οικείων Δήμων. Αν οι δρόμοι έχουν αλλάξει χρήση… »

  • Να αντικατασταθεί η φράση «επαναφορά των πραγμάτων στην προηγούμενη κατάσταση» από την φράση: «επαναφορά του δρόμου στην θέση όπως αυτή ορίζεται από την διανομή» για αποφυγή παρερμηνειών.

  • Προτείνουμε οι διατάξεις που θα προβλέπουν την διατήρηση των δρόμων των διανομών που έχουν αυθαίρετα μετακινηθεί να είναι σαφείς και να εφαρμόζονται πράγματι εκεί που υπάρχει απόλυτη ανάγκη και δυνατότητα .
  • Επισημαίνουμε ότι θα πρέπει να προσδιορίζονται η ακριβής διαδικασία, οι αρμόδιες υπηρεσίες , τα κριτήρια με τα οποία θα αποφαίνονται για την σκοπιμότητα κλπ.
  Ερωτήματα: Υπάρχουν περιπτώσεις μετακινήσεων δρόμων διανομών που βρίσκονται μεταξύ ιδιοκτησιών πως θα αντιμετωπίζονται αυτές;
  Θα αφορά και καταπατήσεις που θα γίνουν στο μέλλον;

  Άρθρο 22β

  1)Η αρίθμηση του άρθρου αυτού μήπως πρέπει να είναι 22α ;
  2) Να καθορίζεται ο τύπος της βεβαίωσης του Περιφερειάρχη.
  Ερώτημα: Θα μεταγράφεται στο Υποθηκοφυλακείο η βεβαίωση ή θα εκδίδεται τίτλος; Από ποιόν θα εκδίδεται τίτλος;

  Άρθρο 23
  Στο προτελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 και μετά την φράση «στο ελληνικό γεωδαιτικό σύστημα αναφοράς» να προστεθεί η φράση: «με συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα».
  ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ: Τα στοιχεία που αναφέρονται ότι θα περιλαμβάνει η αίτηση είναι στοιχεία που προκύπτουν από τοπογραφικό διάγραμμα.

  Άρθρο 36 παράγραφος 6α
  1) Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 6α να συμπεριληφθεί και η φράση : «κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 6 του ν. 666/77»
  2) Μετά το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 6α να προστεθούν τα εξής εδάφια :
  «Διανομές που συντάχθηκαν με την προηγούμενη νομοθεσία και για τις οποίες εκκρεμεί μόνο η κύρωση τους, διέπονται από τις διατάξεις βάσει των οποίων συντάχθηκαν. Διοικητικές πράξεις που συντελέστηκαν πριν την ισχύ του παρόντος νόμου, διέπονται από τις διατάξεις βάσει των οποίων συντελέστηκαν εφόσον δεν ορίζεται αλλιώς. Στη περίπτωση που για την ολοκλήρωση της διοικητικής διαδικασίας των πράξεων αυτών απαιτείται περαιτέρω ενέργεια της διοίκησης διαδικαστικής μορφής, όπως υπογραφή σύμβασης, μεταγραφή πράξης, έκδοση τίτλου κ.α.. αυτή να εφαρμόζεται βάσει των διατάξεων με τις οποίες συντελέστηκε η πράξη. »
  ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ: υπάρχει συγκεκριμένη περίπτωση για την ΣΔ Σταυρούπολης της περιφερειακής ενότητας Ξάνθης της οποίας ο φάκελος ήταν πλήρης αλλά δεν πρόλαβε να υπογραφεί η απόφαση κύρωσης πριν την έκδοση του ν 4061/12. Υπάρχουν ενδιαφερόμενοι δικαιούχοι οι οποίοι περιμένουν την έκδοση των τίτλων και από ήδη κυρωμένες διανομές. Θεωρούμε ότι είναι νόμιμο και δίκαιο να συμπεριληφθούν τέτοιες περιπτώσεις στις μεταβατικές διατάξεις.
  3) Στο τέλος της παραγράφου 6α να προστεθεί εδάφιο ως εξής :
  «Όπου στις καταργούμενες διατάξεις αναφέρεται Επιτροπή Απαλλοτριώσεων εννοείται η Επιτροπή Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών.»

  Β) Επιπλέον και βάσει των περιπτώσεων που αντιμετωπίζουμε προτείνουμε να προβλεφτούν και τα παρακάτω:

  1) Για τα οικόπεδα που παραχωρήθηκαν με το Π.Δ. 24.4/23.5.1985 και με οριστικές αποφάσεις της Επιτροπής Απαλλοτριώσεων πριν τον Ν 3147/03 και οι δικαιούχοι δεν πήραν τον τίτλο κυριότητας μέχρι σήμερα και δεν έκτισαν κατοικία, να γίνει ρύθμιση ώστε να εκπίπτει αυτοδικαίως του δικαιώματός του ο δικαιούχος μέσα σε 10 έτη από την αποδεδειγμένη δημοσιοποίηση της απόφασης ΕΑ (πχ στο κοινοτικό κατάστημα) και όχι από την κοινοποίηση σε αυτόν της οριστικής απόφασης της Επιτροπής Απαλλοτριώσεων η οποία δεν γινόταν πριν τον Ν 3147/03.

  2) Να προβλέπεται από τον νόμο η παράταση και πέραν των 25+10=35 χρόνων, της παραχώρησης κατά χρήση, σε περιπτώσεις που η δραστηριότητα θα λειτουργεί παραγωγικά (κυρίως για βιοτεχνίες , σταυλικές εγκαταστάσεις κα)

  3)Εντός της διάρκειας μίσθωσης (25+10=35 χρόνων), της παραχώρησης κατά χρήση, να προβλέπεται από τον νόμο η μεταβίβαση σε συγγενείς εφόσον υπάρχει ανωτέρα βία ή εφόσον υπάρχει θάνατος του δικαιούχου.

  4) Με την κατάργηση της προηγούμενης νομοθεσίας δεν ισχύουν οι διατάξεις για αποφάσεις σημείωσης μεταβολής των κτηματολογικών στοιχείων των διανομών και αναδασμών που τηρούμε στην υπηρεσία μας. Υπάρχει κενό νόμου ως προς την ενημέρωση των κτηματολογικών στοιχείων που τηρούμε το οποίο πρέπει άμεσα να καλυφθεί μέχρι να λειτουργήσει πλήρως η βάση δεδομένων του ΟΠΕΚΕΠΕ οπότε και τα στοιχεία θα τηρούνται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και όχι από της Περιφερειακές ενότητες.

 • 11 Φεβρουαρίου 2013, 13:13 | Αργυρώ Πάζιου

  Στο σχέδιο Νόμου του 4061/2012 υπήρχε πρόβλεψη (άρθρο 36 παράγραφος 7) για όσους από εμάς (κάτοχοι του 819 της οριστικής διανομής του αγροκτήματος Βουρβά, περιοχή Αγ.Κυριακής Σπάτων) είχαμε υποβάλει αίτηση εξαγοράς ακινήτου κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 26 του Ν.2732/1999 και της παρ. 5 του άρθρου 11 του Ν.3147/2003 και κατά τη δημοσίευση του νόμου δεν είχε ολοκληρωθεί η διαδικασία μεταβίβασης. Πράγματι εκατοντάδες κάτοχοι, η συντριπτική πλειοψηφία των οποίων κατέχουμε την έκταση με συμβόλαια αγοράς τα οποία συνεπάγονται καταβολή των νομίμων φόρων μεταβίβασης στην αρμόδια ΔΟΥ και λοιπων εξόδων, υποβάλαμε πειθήνια τις αιτήσεις (υποβαλόμενοι και σε άλλα έξοδα) από το έτος 2003 και αναμέναμε την έκδοση των παραχωρητηρίων.Χωρίς καμμία δική μας υπαιτιότητα η Νομαρχία Αν. Αττικής κωλυσιεργούσε ατέρμονα με αποτέλεσμα να φτάσουμε το έτος 2012 και ο Ν.4061/2012 να καταργήσει τις εν λόγω διατάξεις των προηγούμενων νόμων. Έτσι εμείς, αλλά και οι ενέργειες που είχαμε κάνει έως τώρα, κατ’επιταγή της Διοικησης όχι αυτοβούλως, μείναμε «στον αέρα». Υπήρχε, επαναλαμβάνω, πρόβλεψη για εμάς στο σχέδιο Νόμου(άρθρο 36 παράγραφος 7), παραδόξως όμως αυτή η παράγραφος απαλείφθηκε κατά τη τελική ψήφιση του νόμου. Πέρα από το γεγονός ότι η απαλειφθήσα παράγραφος όριζε ότι το τίμημα αγοράς οριζόταν στην αντικειμενική τους αξία, επομένως καλούμασταν ν α ξαναπληρώσουμε αυτά που είχαμε ήδη πληρώσει,τουλάχιστον έδινε μιά κάποια λύση.Παρακαλώ πολύ να ξαναδείτε το ζήτημα του αγροκτήματος Βουρβά Σπάτων εν όψει ότι έχει ήδη κριθεί από όλες τις προηγούμενες νομοθετικές ρυθμίσεις ότι έχει δημιουργηθεί εκεί μη αναστρέψιμη κατάσταση και χιλιάδες μόνιμοι κάτοικοι βρίσκονται σε απόγνωση.

 • 11 Φεβρουαρίου 2013, 12:52 | Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΗΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΠ. ΕΠΟΙΚ. ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ ΠΕ ΠΑΜΘ

  Α. Προσθήκες η τροποποιήσεις επί του άρθρου 44 του σχεδίου νόμου:

  1. Άρθρο 4 παρ. 2α Ν.4061/12:
  Να επιτρέπεται η απευθείας παραχώρηση κατά χρήση για ανέγερση κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων σε «φυσικό πρόσωπο» και όχι μόνο σε «αγρότη».

  2. Να τροποποιηθεί η παρ. 3 του άρθρου 4 και μετά την φράση «ελληνικό γεωδαιτικό σύστημα αναφοράς» να προστεθεί η φράση: «με συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα»

  3. Στην παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 4061/2012, που αντικαθίσταται, να προστεθεί: «Με τα έσοδα των περιφερειών, καλύπτονται δαπάνες για την εφαρμογή του Ν.4061/12 και των αρμοδιοτήτων που περιήλθαν».

  4. Μετά το δεύτερο εδάφιο της παρ. 10 του άρθρου 10 του ν. 4061/2012, που προστίθεται νέο εδάφιο να προστεθεί:
  «η σε τόπο που ορίζεται με την διακήρυξη».

  5. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 4061/2012 να προστεθεί επιπλέον η φράση «και για όλες τις περιπτώσεις που είχαν οριστικοποιηθεί πριν την ισχύ του παρόντος νόμου και δεν είχαν εκδοθεί οι τίτλοι κυριότητας».

  6. Στην παρ. 1 γ, του άρθρου 22 να γίνει αντικατάσταση της φράσης «η οποία εξακολουθεί να ασκείται μέχρι σήμερα» με την φράση «η οποία να ασκείται και σήμερα»

  7. Να τροποποιηθεί η προτεινόμενη παρ. 8α ως εξής: α) Οι δρόμοι και τα ρέματα που απεικονίζονται στα κυρωμένα στοιχεία των διανομών αγροκτημάτων και συνοικισμών και αναδασμών ανήκουν στη διοίκηση και την διαχείριση των οικείων Δήμων. Αν οι δρόμοι έχουν αλλάξει χρήση…»

  8. Να τροποποιηθεί η παρ. 1 του άρθρου 23 ως εξής: μετά την φράση «ελληνικό γεωδαιτικό σύστημα αναφοράς» να προστεθεί η φράση: «με συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα»

  9. Η προτεινόμενη παρ. 7α. τροποποιείται ως εξής: η φράση «νομιμοποίηση» αντικαθίσταται με την φράση «μετά την τακτοποίηση ή νομιμοποίηση» και μετά την φράση «όπως αυτά τροποποιήθηκαν και ισχύουν», προστίθεται η φράση «υποβάλλοντας αντίγραφο των απαιτούμενων δικαιολογητικών, άλλως η απόφαση ανακαλείται» .

  10. α. η παρ. 1 του άρθρου 27 του ν. 4061/2012, τροποποιείται ως εξής:.
  Η φράση «είτε από την έκδοση του τίτλου κυριότητας του Περιφερειάρχη, είτε» του 2ου εδαφίου της παρ. 1 διαγράφεται

  11. Άρθρο 36 παράγραφος 6α
  1) Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 6α να συμπεριληφθεί και η φράση : «κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 6 του ν. 666/77»
  2) Μετά το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 6α να προστεθούν τα εξής εδάφια :
  «Διανομές που συντάχθηκαν με την προηγούμενη νομοθεσία και για τις οποίες εκκρεμεί μόνο η κύρωση τους, διέπονται από τις διατάξεις βάσει των οποίων συντάχθηκαν. Διοικητικές πράξεις που συντελέστηκαν πριν την ισχύ του παρόντος νόμου, διέπονται από τις διατάξεις βάσει των οποίων συντελέστηκαν εφόσον δεν ορίζεται αλλιώς. Στη περίπτωση που για την ολοκλήρωση της διοικητικής διαδικασίας των πράξεων αυτών απαιτείται περαιτέρω ενέργεια της διοίκησης διαδικαστικής μορφής, όπως υπογραφή σύμβασης, μεταγραφή πράξης, έκδοση τίτλου κ.α.. αυτή να εφαρμόζεται βάσει των διατάξεων με τις οποίες συντελέστηκε η πράξη. »
  3) Στο τέλος της παραγράφου 6α να προστεθούν εδάφια ως εξής :
  Α. «Όπου στις καταργούμενες διατάξεις αναφέρεται Επιτροπή Απαλλοτριώσεων εννοείται η Επιτροπή Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών»
  Β. Ακίνητα που παραχωρήθηκαν κατ’ εφαρμογή των καταργούμενων διατάξεων του άρθρου 37 του ν. 4061/12 εξακολουθούν να διέπονται από τις διατάξεις αυτές, μόνο ως προς την έκδοση τίτλου κυριότητας.

  12. Η νέα παράγραφος 14 του άρθρου 36 τροποποιείται ως εξής:
  «14. Εποικιστικές εκτάσεις, δασικού χαρακτήρα, που διατέθηκαν ως κληροτεμάχια μετά την 11η Ιουνίου 1975 και εκτάσεις δασικού χαρακτήρα καθώς και μη δασικές εκτάσεις της παρ. 7 του ν.998/79 όπως τροποποιήθηκε, που περιλαμβάνονται σε κυρωμένο Αναδασμό ή σε περιοχή που έχει εκδοθεί απόφαση διενέργειας Αναδασμού, και εκχερσώθηκαν για τον λόγο αυτό πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, δεν υπάγονται στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας, εφόσον, κατά τη δημοσίευση του παρόντος, δεν καλύπτονται από δασική βλάστηση. Διοικητικές πράξεις που εκδόθηκαν, σύμφωνα με τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας για την προστασία τους, ανακαλούνται.».

  13. Η παρ. ιγ του άρθρου 37 τροποποιείται ως εξής:
  «Οι παρ. 1, 7 και 8 του άρθρου 3 του ν. 3399/2005 (Α’ 255)»

  Β. Επιπρόσθετες προτεινόμενες τροποποιήσεις του Ν.4061/12:

  1. Άρθρο 1 παρ.3 :
  Προτείνουμε για τις εκτάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο αυτή, να ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4061/12 αλλά μόνον μετά από συγκεκριμένη άδεια – έγκριση του αρμόδιου φορέα διαχείρισης της περιοχής. Θεωρούμε ότι θα πρέπει να δίνεται άδεια – έγκριση και όχι σύμφωνη γνώμη λόγω του ότι πρόκειται για περιοχές προστατευόμενες με ειδικά καθεστώτα.

  2. Άρθρο 4 παρ. 2 και 3:
  Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 3, να αντικατασταθεί η φράση «στην Επιτροπή Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών» με την φράση: «στις αρμόδιες Διευθύνσεις των Περιφερειών» .

  3. Άρθρο 7 παρ.2
  ΚΡΙΤΗΡΙΟ Δ: Από το Δ3 να διαγραφεί η φράση «ή για χρήση του αγροτικού ακινήτου για βόσκηση» και να προστεθεί κριτήριο Δ4, ως εξής : «Υποψήφιος με δέσμευση καλλιέργειας για χρήση του αγροτικού ακινήτου για βόσκηση Βαθμοί 50 » .

  5. Άρθρο 10 παράγραφος 3
  Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 10 του Ν. 4061/12 να προστεθεί η φράση: «και οι σταδιακές αναπροσαρμογές του τιμήματος.»

  6. Άρθρο 12
  α. παράγραφος 1 γ: Στο τέλος του εδαφίου αυτού να προστεθεί η φράση: «και την εσφαλμένη αναγραφή του εμβαδού και του αριθμού των τεμαχίων» και να διαγραφεί η λέξη «μόνο».
  β. Να γίνει σχετική προσθήκη ώστε να μπορεί να γίνεται και ακύρωση τίτλων στις περιπτώσεις που απαιτείται.

  7. Άρθρο 14
  1) στην παράγραφο 1 στο τελευταίο εδάφιο μετά την λέξη συμμετάσχει να προστεθεί η φράση: «ως τακτικό μέλος»
  2) Στην παράγραφο 4 να μετέχει εκπρόσωπος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους σε όλες τις υποθέσεις που αφορούν στο άρθρο 22 και όχι μόνο στις υποθέσεις της παραγράφου 4 του άρθρου 22.

  8. Άρθρο 22
  1) Παράγραφος 8α της προτεινόμενης τροποποίησης :
  • Να αντικατασταθεί η φράση «επαναφορά των πραγμάτων στην προηγούμενη κατάσταση» από την φράση: «επαναφορά του δρόμου στην θέση όπως αυτή ορίζεται από την διανομή» για αποφυγή παρερμηνειών.

  Γ. Επιπλέον και βάσει των περιπτώσεων που αντιμετωπίζονται προτείνουμε να προβλεφθούν και τα παρακάτω:

  1) Για τα οικόπεδα που παραχωρήθηκαν με το Π.Δ. 24.4/23.5.1985 και με οριστικές αποφάσεις της Επιτροπής Απαλλοτριώσεων πριν τον Ν 3147/03 και οι δικαιούχοι δεν πήραν τον τίτλο κυριότητας μέχρι σήμερα και δεν έκτισαν κατοικία, να γίνει ρύθμιση ώστε να εκπίπτει αυτοδικαίως του δικαιώματός του ο δικαιούχος μέσα σε 10 έτη από την αποδεδειγμένη δημοσιοποίηση της απόφασης ΕΑ (πχ στο κοινοτικό κατάστημα) και όχι από την κοινοποίηση σε αυτόν της οριστικής απόφασης της Επιτροπής Απαλλοτριώσεων η οποία δεν γινόταν πριν τον Ν 3147/03.

  2) Να προβλέπεται από τον νόμο η παράταση και πέραν των 25+10=35 χρόνων, της παραχώρησης κατά χρήση, σε περιπτώσεις που η δραστηριότητα θα λειτουργεί παραγωγικά (κυρίως για βιοτεχνίες , σταυλικές εγκαταστάσεις κα)

  3)Εντός της διάρκειας μίσθωσης (25+10=35 χρόνων), της παραχώρησης κατά χρήση, να προβλέπεται από τον νόμο η μεταβίβαση σε συγγενείς εφόσον υπάρχει ανωτέρα βία ή εφόσον υπάρχει θάνατος του δικαιούχου.

  4) Με την κατάργηση της προηγούμενης νομοθεσίας δεν ισχύουν οι διατάξεις για αποφάσεις σημείωσης μεταβολής των κτηματολογικών στοιχείων των διανομών και αναδασμών που τηρούμε στην υπηρεσία μας. Υπάρχει κενό νόμου ως προς την ενημέρωση των κτηματολογικών στοιχείων που τηρούνται, μέχρι να λειτουργήσει πλήρως η βάση δεδομένων του ΟΠΕΚΕΠΕ οπότε και τα στοιχεία θα τηρούνται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και όχι από της Περιφερειακές ενότητες.

 • 11 Φεβρουαρίου 2013, 12:30 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

  1) Στο άρθρο 14 στο τέλος της παρ.1 προτείνεται να προστεθεί:
  « Κάθε μέλος της Επιτροπής δεν μπορεί να συμμετέχει ταυτόχρονα σε περισσότερες από μια Επιτροπές που έχουν συγκροτηθεί στην Περιφέρεια »
  Αυτό προτείνεται προκειμένου να αποφευχθούν φαινόμενα όπου ενώ, προκειμένου να μειωθεί ο όγκος εργασίας και ο χρόνος διεκπεραίωσης, έχουν συσταθεί Επιτροπές σε διαφορετικές Περιφερειακές ενότητες εντός της ίδιας Περιφέρειας, παραδόξως κάποια από τα μέλη από την Επιτροπή μιας Περιφερειακής Ενότητας να ορίζονται μέλη και σε Επιτροπή άλλης Περιφερειακής Ενότητας.

  2) Ως προς τις τροποποιήσεις του άρθρο 4 του ν. 4061/2012 προτείνεται:
  Σε οποιαδήποτε πράξη παραχώρησης κατά χρήση ανεξαρτήτως της χρονικής διάρκειας αυτής καθώς και πράξη κατάτμησης να ζητείται πρώτα από την αρμόδια πολεοδομική αρχή-Γραφείο Δόμησης η σύμφωνη γνώμη ως προς τις προβλεπόμενες Χρήσεις Γης, τους όρους δόμησης και την μορφή της προτεινόμενης κατάτμησης. Παράλληλα με την ίδια ενέργεια θα πρέπει να ενημερώνονται οι υπηρεσίες της Περιφέρειας για πιθανές πολεοδομικές-χωροταξικές ρυθμίσεις που έχουν γίνει ή έπεται να γίνουν (όρια οικισμών με απόφαση Νομάρχη, επεκτάσεις, πολεοδομήσεις, ΓΠΣ κλπ) και επηρεάζουν άμεσα την χρήση και την μορφή του προς παραχώρηση και κατάτμηση ακινήτου.
  Ως προς την παράγραφο 7 της ίδιας τροποποίησης σε περίπτωση παραχώρησης μόνο για αγροτική χρήση εάν το ακίνητο βρίσκεται π.χ. σε περιοχή NATURA δεν θα πρέπει να γίνεται πράξη κατάτμησης βάσει των όσων ισχύουν για τις περιοχές NATURA???

  4)Ως προς τα άρθρα 4, 5, 6 και άρθρο 7 για παραχωρήσεις ακινήτων κατά χρήση προτείνεται να διευκρινιστεί για το εάν, τα ακίνητα του ΥΠΑΑΤ που είναι εντός Διανομών αγροκτημάτων και Αναδασμών και εμπίπτουν πλέον στα όρια οικισμών με απόφαση Νομάρχη, ή σε επεκτάσεις πόλεων, διατίθενται για τους σκοπούς των άρθρων αυτών .
  Παράλληλα από την αρμόδια πολεοδομική αρχή-Γραφείο Δόμησης θα πρέπει να ενημερώνεται η υπηρεσία για πιθανές πολεοδομικές-χωροταξικές ρυθμίσεις που έχουν γίνει ή έπεται να γίνουν (όρια οικισμών με απόφαση Νομάρχη, επεκτάσεις, πολεοδομήσεις, ΓΠΣ κλπ) και επηρεάζουν άμεσα την χρήση και την μορφή του προς παραχώρηση ακινήτου

  5) Ως προς τις τροποποιήσεις του άρθρου 22 (Νέα παράγραφος 7)
  Στην νέα παράγραφο 7αα και 7ββ προτείνεται να προστεθεί ότι οι Δήμοι (περίπτωση 7αα) και οι Μητροπόλεις (περίπτωση 7ββ) αντίστοιχα, οφείλουν να καταθέτουν στην Περιφέρεια τοπογραφικά διαγράμματα όπου θα απεικονίζονται οι κατεχόμενες εκτάσεις, η υφιστάμενη κατάσταση και η χρήση τους , ο αναγκαίος προαύλιος χώρος(περίπτωση 7ββ) κατά θέση, εμβαδόν και συντεταγμένες στο ελληνικό γεωδαιτικό σύστημα αναφοράς συσχετισμένο πάντα με τα κυρωμένα διαγράμματα διανομών και με συντεταγμένες τουλάχιστον ως προς τις κορυφές του ακινήτου τόσο στο ΕΓΣΑ87 όσο και στο γεωδαιτικό σύστημα αναφοράς της κυρωμένης διανομής.
  Στην παράγραφο 7β προτείνεται να κατατίθεται από τον ενδιαφερόμενο φορέα (Δήμοι- Μητροπόλεις) αντίστοιχα τοπογραφικά διαγράμματα όπως και στην προηγούμενη παράγραφο με επιπλέον την πρόταση κατάτμησης επί του συνόλου του ακινήτου η οποία θα είναι σύμφωνη με τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις.

  6) Ως προς τις τροποποιήσεις του άρθρου 22 (Νέα παράγραφος 8)
  Πολλοί από τους δρόμους των κυρωμένων διανομών εδώ και πολλά χρόνια έχουν μεταβιβαστεί στους Δήμους. Οι Δήμοι οι οποίοι είχαν και έχουν την κυριότητα και διαχείριση οφείλουν να προστατεύουν και να τηρούν την μορφή και την κυριότητά τους. Οι Δήμοι εκδίδανε και εκδίδουν οικοδομικές άδειες και εκτελούν πολεοδομικές και χωροταξικές ρυθμίσεις που επηρέαζαν και επηρεάζουν άμεσα και την πραγματική κατάσταση των δρόμων. Συνεπώς οι υπηρεσίες των Περιφερειών δεν μπορούν και δεν πρέπει να προχωρήσουν σε διαπιστώσεις και τροποποιήσεις επί εκτάσεων(δρόμων που ανήκουν στους Δήμους) που δεν είναι στην κυριότητα του ΥΠΑΑΤ και έχουν τροποποιηθεί με πιθανές πολεοδομικές και χωροταξικές παρεμβάσεις.
  Παράλληλα οι οικοδομικές άδειες που έχουν εκδοθεί νόμιμα από τις πολεοδομικές υπηρεσίες των Δήμων διαμορφώνουν μια υφιστάμενη κατάσταση που μόνο οι Δήμοι μπορούν να πιστοποιήσουν(αφού διαθέτουν τις οικοδ. άδειες) και δεν μπορεί να αμφισβητηθεί από τις υπηρεσίες της Περιφέρειας ως προς τις εκτάσεις που δεν ανήκουν στο ΥΠΑΑΤ
  Το συμπέρασμα είναι ότι για τους δρόμους που μεταβιβάστηκαν και μεταβιβάζονται στους Δήμους οι μόνοι αρμόδιοι για να αποφανθούν για την πραγματική κατάστασή τους και για την προστασία τους είναι οι Δήμοι και οι Τεχνικές τους υπηρεσίες , στις οποίες μπορούν να διατεθούν τα τεχνικά στοιχεία των κυρωμένων Διανομών για την υλοποίηση και έλεγχο των δρόμων που μεταβιβάστηκε σε αυτούς.

  7) Σχετικά με το άρθρο 12(παρ. β)
  Ως προς την παράγραφο β και συγκεκριμένα την διόρθωση των τεχνικών σφαλμάτων θα πρέπει να σημειωθεί ότι οποιαδήποτε διαπίστωση τεχνικού σφάλματος που πιθανόν επιφέρει ουσιώδη μεταβολή γεωμετρικών στοιχείων και κατ’ επέκταση μεταβολή διαστάσεων και εμβαδού αυτή με τη σειρά της προκαλεί άμεσα και μια σειρά από παρενέργειες όπως :
  α) η ουσιώδη μεταβολή εμβαδού που μεταβάλει και το παραχωρητήριο συμπαρασύρει και τα μεταγενέστερα συμβόλαια που βασίστηκαν σε αυτό.
  β) ένα ακίνητο μπορεί να καταστεί μη άρτιο και μη οικοδομήσιμο.
  γ) ένα ακίνητο μπορεί να μην έχει πλέον επαρκές πρόσωπο.
  δ) ένα ακίνητο που είναι ήδη κτισμένο ή έχει εκδοθεί οικοδομική άδεια μπορεί μετά τις διορθώσεις να μην τηρεί τα ελάχιστα απαιτούμενα όρια βάσει της κείμενης πολεοδομικής νομοθεσίας .
  ε) η μεταβολή του παραχωρητηρίου ως προς το εμβαδόν λόγω διόρθωσης των τεχνικών στοιχείων και η έκδοση νέου παραχωρητηρίου σημαίνει και δημιουργία νέου ακινήτου?? (ο χρόνος δημιουργίας ενός ακινήτου παίζει καθοριστικό ρόλο ως προς το εάν είναι άρτιο και οικοδομήσιμο )
  Όλα αυτά κάνουν σαφές ότι μια διόρθωση ενός τεχνικού σφάλματος το οποίο επιφέρει μεταβολές σε εμβαδά, διαστάσεις και παραχωρητήρια δεν είναι μονοσήμαντη αλλά πρέπει να αντιμετωπίζεται σε σχέση και με τις συμβολαιογραφικές και πολεοδομικές επιπτώσεις που αυτή συνεπάγετε και να αντιμετωπίζεται σε συνεργασία με τις πολεοδομικές υπηρεσίες τουλάχιστον. Μια λύση τεχνικού σφάλματος, που επιφέρει τις παραπάνω, οι κάποιες από τις παραπάνω μεταβολές και δυσλειτουργίες θα πρέπει να παρέχει και τα «νομικά» εργαλεία που αφενός θα κατοχυρώνουν νομικά και θεσμικά την υπηρεσία που τις επιφέρει και αφετέρου θα καλύπτουν και θα διορθώνουν νομικά – πολεοδομικά κενά που συνεπάγονται στις ιδιοκτησίες των πολιτών οι οποίοι βρίσκονται ζημιωμένοι – εκτεθειμένοι.
  Παράλληλα οποιαδήποτε αίτηση για διόρθωση τεχνικού σφάλματος θα πρέπει να συνοδεύεται από αναλυτική τεχνική έκθεση αρμόδιου μηχανικού και Τοπογραφικά διαγράμματα ευρύτερης έκτασης που θα καθορίζεται από την υπηρεσία τόσο στο τρέχον εθνικό γεωδαιτικό σύστημα αναφοράς όσο και σε αυτό που αναφέρεται η κυρωμένη Διανομή ή Αναδασμός εντός του οποίου εντοπίζεται το τεχνικό σφάλμα. Τέλος οποιοδήποτε συμπέρασμα στο οποίο καταλήγει η υπηρεσία θα πρέπει για λόγους διαφάνειας να αναρτάται στους Δήμους και να δημοσιεύεται ή κοινοποιείται στους όμορους και εμπλεκόμενους για εύλογο χρονικό διάστημα ώστε να μπορεί να προσφύγει ο κάθε ενδιαφερόμενος που θίγεται.

  8) Παρατηρήσεις σχετικά με τα άρθρα 22,23,24
  Οποιαδήποτε απόφαση των Επιτροπών Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών που αφορά τουλάχιστον τα άρθρα 22,23,24 είναι απαραίτητο για λόγους διαφάνειας και ενημέρωσης να προβλεφθεί να αναρτάται τουλάχιστον στους Δήμους και να δημοσιεύεται (έστω περίληψη) σε μια Τοπική και μια Αθηναϊκή εφημερίδα. Έτσι θα δίνεται η δυνατότητα εγκαίρως να υποβάλλονται ενστάσεις. Παράλληλα θα πρέπει να δίνεται η δυνατότητα στους πολίτες που κατέχουν νέα στοιχεία να προσφεύγουν-επανέρχονται απευθείας με αίτηση στις Επιτροπές Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών σε δεύτερο βαθμό για επανεξέταση των υποθέσεων τους βάσει νέων δεδομένων που ανατρέπουν παλαιά απόφαση.

  9) Επισημάνσεις ως προς τις μπασταινουχικές εκτάσεις:
  Με αφορμή τα όσα ειπώθηκαν στην ημερίδα που έγινε στα Ιωάννινα στα πλαίσια εφαρμογής του Ν4061/2012 και όσον αφορά το θέμα των μπάσταινων στην Ήπειρο θα ήταν πολύ χρήσιμο να δοθούν κάποιες οδηγίες ως προς τον τρόπο χειρισμού τους.
  Οι μπάσταινες στην Ήπειρο είναι εκτάσεις για τις οποίες εκδόθηκαν τίτλοι χωρίς ποτέ να συσχετιστούν με κάποιο χαρτογραφικό υπόβαθρο ή έστω σκαρίφημα. Έτσι σήμερα είναι πολύ δύσκολο να ταυτοποιηθούν και κυρίως να διασταυρωθεί το εάν οι εκτάσεις που απεικονίζονται στα τοπογραφικά διαγράμματα που κατατίθενται στα πλαίσια εφαρμογής των άρθρων 22, 23 του Ν4061/2012 και επικαλούνται τους «μπασταινουχικούς» τίτλους είναι σωστά τοποθετημένες και δεν εμπίπτουν σε εκτάσεις που ήταν ανέκαθεν δασικές ή εκτάσεις της κτηματικής.
  Λόγω της συγκεκριμένης ιδιαιτερότητας θα ήταν χρήσιμο για τις συγκεκριμένες εκτάσεις που εξετάζονται με το άρθρο 22 να προβλέπεται η προσκόμιση και σε αυτές των βεβαιώσεων που προβλέπονται στο άρθρο 23. Παράλληλα θα ήταν πολύ χρήσιμο για τις συγκεκριμένες εκτάσεις να προβλεφθεί επιπλέον και συνεργασία (π.χ. κοινή αυτοψία και έκθεση αυτοψίας) με τα κατά τόπους Δασαρχεία και τις Κτηματικές υπηρεσίες του Ελληνικού Δημοσίου.
  Μια ακόμη πιο ορθή προσέγγιση θα ήταν ανά Κτηματική περιφέρεια με ενέργειες του Δήμου να προσκληθούν οι δημότες συνολικά να προσκομίσουν σε εύλογο χρονικό διάστημα τους μπασταινουχικούς τίτλους που κατέχουν με συνημμένα τοπογραφικά διαγράμματα, όλα αυτά να αναρτηθούν και μετά από εξέταση των τίτλων και των διαγραμμάτων και σε συνεργασία με τις υπηρεσίες της Περιφέρειας, της Κτηματικής και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης (π.χ. Δασαρχεία) να προκύψουν τα τελικά διαγράμματα ανά κτηματική περιφέρεια χωροθέτησης των εν λόγω τίτλων.

 • 11 Φεβρουαρίου 2013, 12:53 | Κόκουρας Γιάννης

  Η Ομοσπονδία κτηνοτρόφων Περιφέρειας Θεσσαλίας και ο Κόκουρας Γιάννης (Τεχνικός σύμβουλος της Ομοσπονδίας) σας παραθέτουμε τις παρακάτω παρατηρήσεις για τις περιοχές Natura :
  α) Για τις δηλώσεις του 2013 ο ΟΠΕΚΕΠΕ θα δεχθεί στο σύστημά του τις βοσκήσιμες εκτάσεις που βρίσκονται σε περιοχές Natura. Αυτό όμως που δεν ξέρει ο ΟΠΕΚΕΠΕ είναι τι θα γίνει με αυτές τις εκτάσεις από το 2014 και μετά. Βέβαια μέσα στους χάρτες του έχει περάσει όλες τις περιοχές Natura. Στον νομό Λάρισας υπάρχουν περίπου 2.000.000 στρ εντός των περιοχών Natura. Σε αυτές τις περιοχές υπάρχουν καλλιεργήσιμες εκτάσεις, χωριά, οικισμοί, δρόμοι, ποτάμια, δάση και βοσκοτόπια (δημοτικά και δημόσια). Αν πούμε χωρίς μεγάλη ακρίβεια ότι το 20% των εκτάσεων Natura είναι βοσκότοπος τότε μιλάμε για 400.000 στρ. τα οποία θα λείψουν από τους κτηνοτρόφους στις δηλώσεις του ΟΣΔΕ. Έδώ πρέπει να σημειωθεί ότι υπάρχουν γύρω στα 12 χωριά στον νομό Λάρισας όπου όλες τους οι εκτάσεις είναι εντός περιοχών Natura και οι κτηνοτρόφοι δεν θα μπορούν να πάρουν τις επιδοτήσεις.Για αυτούς τους λόγους πρέπει να συνεχίσει να δέχεται ο ΟΠΕΚΕΠΕ τις βοσκήσιμες εκτάσεις εντός περιοχών Natura στο σύστημά του.
  β) Σε περιοχές Natura όπου έχει δημιουργηθεί φορέας διαχείρησης έχουν θεσμοθετηθεί συγκεκριμένες αποστάσεις για τα κτηνοτροφικά κτίσματα από θεσμοθετημένες ζώνες (π.χ. στον φορέα διαχείρησης Νέστου η απόσταση μιας κτηνοτροφικής μονάδας που βρίσκεται στην ζώνη Γ θα πρέπει να είναι 1000 m από τις ζώνες Α & Β.) Θεωρούμε ότι η λειτουργία των κτηνοτροφικών μονάδων δεν επηρεάζει αρνητικά και ζητούμε την κατάργηση αυτών των αποστάσεων. Πόσο μάλλον για τις υφιστάμενες κτηνοτροφικές μονάδες που δραστηριοποιούνται εδώ και πολλά χρόνια χωρίς να επηρεάζουν αρνητικά τα προστατευόμενα είδη.

 • 11 Φεβρουαρίου 2013, 09:30 | ΚΛΕΟΝΙΚΗ ΑΡΔΙΤΣΟΓΛΟΥΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

  «γ) Μετά την παρ. 5 του άρθρου 4 προστίθενται νέοι παρ. 6, 7 και 8, ως εξής:
  6. Αν παραχωρείται κατά χρήση τμήμα ακινήτου, το όργανο που εξέδωσε την απόφαση παραχώρησης, εκδίδει πράξη μεταβολής με την οποία καθορίζεται το τμήμα του ενιαίου ακινήτου, το οποίο παραχωρείται κατά χρήση ως διαιρετό δικαίωμα με καθορισμένα ποσοστά επί της επιτρεπόμενης κάλυψης και δόμησης που ισχύουν για την περιοχή. Στην πράξη αυτή πρέπει να περιγράφεται και η πρόσβαση στο παραχωρούμενο ακίνητο (δουλεία διόδου) σε περίπτωση έλλειψης προσώπου σε κοινόχρηστο χώρο….»

  Η τροποποίηση αυτή προτείνεται καθόσον:
  ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΓΗΠΕΔΟΥ κατά τον Αστικό Κώδικα νοείται από δικαιοπραξία που έχει καλυφθεί με τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου που έχει μεταγραφεί στο οικείο Υποθηκοφυλακείο.
  Σε περίπτωση κατάτμησης, ως χρόνος δημιουργίας του οικοπέδου, θεωρείται ο χρόνος μεταγραφής του οριστικού συμβολαίου.
  Η Απόφαση παραχώρησης δημοσίου ακινήτου κατά χρήση δεν μεταγράφεται και επομένως δεν αποτελεί κατάτμηση.
  Τα προβλήματα από παραχώρηση τμήματος δημ. Ακινήτου που θα προκύψουν κατά την οικοδόμηση, στην έκδοση οικ. Άδειας, λύνονται με αναφορά στην απόφαση ότι ο παραχωρησιούχος έχει δικαίωμα έκδοσης οικ. Άδειας και στην πράξη μεταβολής με αναφορά σε ποσοστό % επί των επιτρεπομένων ποσοστών κάλυψης και δόμησης της περιοχής, που θα είναι ανάλογο του ποσοστού του γηπέδου που του παραχωρείται.

  «8. Μετά την παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 4061/2012 προστίθενται νέες παρ. 7 και 8, ως εξής:
  7……………
  8. α)……….
  β) Οι δρόμοι που δημιουργήθηκαν σε άλλη θέση προβλεπόμενης από την κυρωμένη διανομή, σε περίπτωση που διαπιστωθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας, μετά από αυτοψία, ότι μετατοπίστηκαν εντός κοινοχρήστων δημοσίων εκτάσεων και κριθεί αναγκαία η διατήρησή τους, θεωρούνται δρόμοι της κυρωμένης διανομής και περιέρχονται στη διοίκηση και διαχείριση των Δήμων.»

  Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 20 του από 17-7-23 Ν.Δ/τος (ΦΕΚ 228 Α/16-8-23) “περί σχεδίων πόλεων κλπ” που ίσχυε μετά την 1-6-1924 θεωρούνται άκυρες οι μεταβιβάσεις ακινήτων, εφ’ όσον σχηματίσθηκαν κοινόχρηστοι χώροι (ιδιωτικές οδοί, πλατείες κλπ) δηλ. με ιδιωτική πρωτοβουλία. Μόνο αν διαπιστωθεί ότι πρόκειται για “καλλιεργούμενα γήπεδα” εκτός σχεδίου και σχηματίστηκαν ιδιωτικές οδοί για μεταφορά των προϊόντων, απαιτείται διαδικασία με Απόφαση του Υπουργού Συγκοινωνιών.
  (βλέπε επί πλέον άρθρο 1 του Ν. 1448/50 (ΦΕΚ 153), Α.Π. 585/1986 Δ’ Τμήματος Άρειου Πάγου)

  10. Καταργείται η παρ. 3 του άρθρου 23, οι παρ. 4, 5, 6, 7 αριθμούνται ως 3, 4, 5 και 6 και προστίθεται παρ. 7, ως εξής:
  «7. Σε περίπτωση που έχει ανεγερθεί στο κατεχόμενο ακίνητο αυθαίρετο κτίσμα, ο ενδιαφερόμενος, μετά την έκδοση της απόφασης της Επιτροπής Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών, με την οποία γίνει δεκτή η αίτησή του για εξαγορά του ακινήτου, οφείλει να προβεί στις προβλεπόμενες διαδικασίες για την υπαγωγή του αυθαιρέτου κτίσματος στις διατάξεις των άρθρων 23 και 24 του Ν.4014/2011 (Α’ 209), όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν. Μετά την περαίωση της διαδικασίας καταβολής του ενιαίου ειδικού προστίμου δηλωθέντος κτίσματος εκδίδεται ο τίτλος κυριότητας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 6.»
  11. ……………..
  12. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 27α του Ν. 4014/2011, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 27 του Ν. 4061/2012, τροποποιείται, ως εξής:
  «Ο ιδιοκτήτης υποβάλλει…………εντός προθεσμίας πέντε (5) μηνών, που άρχεται από τη δημοσίευση στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ της Απόφασης της Επιτροπής Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών για εξαγορά ακινήτου με τις διατάξεις του άρθρου 23 του Ν. 4061/2012…..»

  13. …………….

 • 11 Φεβρουαρίου 2013, 08:33 | ΓΓ ΚΔ ΠΓ

  Άρθρο 44
  Τροποποίηση διατάξεων του Ν.4061/2012. Πρόταση:
  1)Προτείνουμε προσθήκη στο άρθρο 1 και στην παρ. 3 στον Ν.4061/2012 ώστε το τέλος της παραγράφου 3 να προστεθεί η φράση: «καθώς και σε εκτάσεις που είχαν παραχωρηθεί σε Συνεταιρισμούς ακτημόνων ή είχαν εξαιρεθεί αυτές της απαλλοτρίωσης.

  2)Στο άρθρο 22 του Ν.4061/2012 στην παράγραφο 1 α) αα) διαγράφονται οι λέξεις «από επαχθή αιτία,». Προτείνουμε αυτήν την τροποποίηση αφού συμβολαιογραφικές πράξεις είναι και οι πράξεις αποδοχής κληρονομιών, διανομών, δωρεών, ανταλλαγών βάση των οποίων ομοίως πληρώνονται φόροι.
  3)Στην παρ. 4 διαγράφονται ομοίως οι ίδιες ως άνω τρεις λέξεις «από επαχθή
  αιτία».
  4)Στο ίδιο άρθρο 22 παρ. 1 α) μετά την περίπτωση γγ) να τεθούν δύο νέες περιπτώσεις ως δδ) και εε) ως εξής:
  δδ) «Βάσει εγκατάστασης υπό του Σ.Α.Α.Κ στον οποίο είχε παραχωρηθεί η
  έκταση με απόφαση της Επιτροπής Απαλλοτριώσεων». Και
  εε) «προ της απαλλοτρίωσης του κτήματος ή έχει εξαιρεθεί αυτό της
  απαλλοτρίωσης ως άμπελος του Ν.2189/1920 με απόφαση της επιτροπής
  απαλλοτριώσεων. Προτείνουμε τις δύο τροποποιήσεις δδ) και εε) καθότι
  έχουν αποκτηθεί ακίνητα αυτών ων κατηγοριών.
  5) Στο άρθρο 22 παρ.1 γ) να καταργηθεί το εδάφιο που εξαιρεί το Ν. Αττικής.

  Άρθρο 44
  Τροποποίηση διατάξεων του Ν.4061/2012.
  Στην παράγραφο 8 του προτεινόμενου άρθρου 44 όπου μετά την παράγραφο 6 του άρθρου 22 του Ν.4061/2012 προστίθενται νέες παράγραφοι 7 και 8. Στην τελευταία προτεινόμενη νέα παράγραφο 8 περίπτωση β)
  Ερωτήματα: Τι θα ισχύει:
  1) Στην παλιά προ της μετατόπισης θέση;
  2) Σε μη διανοιχθέντες δρόμους και σε αντί αυτών ανοιχθέντες άλλους σε μέρος ιδιοκτησίας ιδιώτη.
  3) Στις περιοχές που εντάχθηκαν στο σχέδιο πόλης μετά το 1983.

 • 11 Φεβρουαρίου 2013, 08:39 | ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

  Άρθρο 44
  Τροποποίηση διατάξεων του Ν.4061/2012
  Αγρόκτημα ¨Βουρβά¨ ιδιοκτησίας Μονής Πεντέλης.
  Με την υπ’ αριθμ. 4 /1923 απόφαση της επιτροπής απαλλοτριώσεων για το αγρόκτημα Βουρβά αποδεικνύεται ότι το Δημόσιο δεν κράτησε αδιάθετες εκτάσεις. Τα λεγόμενα κοινά τεμάχια παραχωρήθηκαν με την ίδια απόφαση στον Συνεταιρισμό Σ.Α.Α.Κ Βουρβά το έτος 1923. Στη συνέχεια ο Σ.Α.Α.Κ εγκατέστησε ακτήμονες στα τεμάχια αυτά το έτος 1927 με την συνδρομή του Υπουργείου Γεωργίας. Με την ίδια απόφαση 4/1923 εξαιρέθηκαν της απαλλοτρίωσης 516 στρέμματα αμπέλων, πλέον των ετέρων ομοίων 3221 στρεμμάτων, τα οποία έχουν αναγραφεί στον πίνακα Διανομής ως διαθέσιμα με εμβαδόν 516 στρέμματα. Με την ίδια απόφαση της Επιτροπής λόγω έλλειψης γαιών το 1923 διεγράφησαν δικαιούχοι κλήρου. Το γεγονός αυτό αποδεικνύει μαζί με τα ανωτέρω ότι καμία έκταση δεν έμεινε στην κυριότητα ή τη διαχείριση του Δημοσίου. Δεν έχει κατά συνέπεια έκτοτε αδιάθετες εκτάσεις το Δημόσιο.
  Με την απαλλοτρίωση του Αεροδρομίου έχει συμβεί να έχουν απαλλοτριωθεί, από τα λεγόμενα κοινά τεμάχια, οι μισές ιδιοκτησίες ιδιοκτητών και οι υπόλοιπες μισές ιδιοκτησίες των ιδίων ιδιοκτήτων να έχουν μείνει εκτός του ορίου της απαλλοτρίωσης του Αεροδρομίου. Τις εκτάσεις αυτές, των λεγόμενων κοινών τεμαχίων, μετά από τον έλεγχο της αρμόδιας υπηρεσίας της τότε Νομαρχίας Ανατ. Αττικής και την έκδοση δικαστικών αποφάσεων τις αποζημίωσε το Δημόσιο στους ιδιοκτήτες αυτούς. Σήμερα το Δημόσιο για τις υπόλοιπες μισές, τις εκτός ορίου Αεροδρομίου, ζητά να τις εξαγοράσουν από αυτό οι ίδιοι ιδιοκτήτες τους οποίους προηγουμένως αποζημίωσε για την άλλη μισή ιδιοκτησία τους το ίδιο το Δημόσιο!!! Με την Δικαστική αναγνώριση της κυριότητας των ιδιοκτήτων κατοίκων στα κοινά τεμάχια και την καταβολή της αποζημίωσης από το Δημόσιο σε αυτούς έχει κριθεί επιπλέον η κυριότητα κατά του Δημοσίου, πέραν της παραχώρησης του έτους 1923 στον Σ.Α.Α.Κ με την απόφαση της Επιτροπής Απαλλοτριώσεων.
  Επειδή έχουν υποβληθεί σχετικά υπομνήματα και αιτήματα αρμοδίως,
  Παρακαλούμε όπως ληφθούν υπόψη αυτά κατά την παρούσα διαβούλευση καθότι αφορούν χιλιάδες οικογένειες μικροϊδιοκτητών και το Υπουργείο θα πρέπει να θεσπίσει συγκεκριμένη νομοθετική ρύθμιση επί τη βάσει της απόφασης 4/1923 της Επιτροπής Απαλλοτριώσεων καθότι οι εκτάσεις αυτές ουδέποτε απέκτησαν τον χαρακτήρα αδιάθετων τεμαχίων. Αντιθέτως κατείχοντο και κατέχονται συνεχώς έως και σήμερα τα μεν φερόμενα ως διαθέσιμα προ της απαλλοτρίωσης ως άμπελοι τα δε φερόμενα ως κοινά από της παραχωρήσεως τους το 1923 στον Σ.Α.Α.Κ και από το 1927 από τους ακτήμονες τους οποίους εγκατέστησε ο ιδιοκτήτης Συνεταιρισμός Σ.Α.Α.Κ.

 • 10 Φεβρουαρίου 2013, 23:35 | ΠΕΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓΕΛΑΔΟΤΡΟΦΩΝ ΚΡΕΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ

  Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓΕΛΑΔΟΤΡΟΦΩΝ ΚΡΕΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ-ΕΛΕΥΘΕΡΑΣ ΒΟΣΚΗΣ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ
  ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 4061/2012 ΚΑΙ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 44 ΤΗΣ ΣΗΜ.ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΕΧΕΙ ΝΑ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ ΤΑ :
  1)ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΤΕΙ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΠΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΗΣ.
  2)ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΑΚΡΙΒΗΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΛΙΒΑΔΙΩΝ,ΜΕ ΚΑΘΕ ΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟ(ΓΕΝΝΟΛΙΒΑΔΑ,ΧΕΡΣΟΛΙΒΑΔΑ,ΜΕΡΙΑΔΕΣ,ΟΡΕΙΝΗ ΒΟΣΚΗ κλπ)ΕΠΟΙΚΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΧΙ,ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΒΟΣΚΟΤΟΠΟΙ,ΓΙΑ ΝΑ ΜΠΟΡΕΣΟΥΜΕ ΝΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΟΥΜΕ ΑΚΡΙΒΗ ΘΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΚΑΠ.
  3)ΒΟΣΚΟΤΟΠΟΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΟΥΝ ΟΣΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΣΤΗΝ
  ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΥΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΤΗΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ.ΟΣΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΦΥΛΑΣΣΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΥΣ ΓΙΑΤΙ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΠΡΩΤΑΡΧΙΚΟ-ΒΑΣΙΚΟ ΚΟΜΜΑΤΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΤΟΥ ΚΟΠΑΔΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΤΟΥΣ.ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΞΑΙΡΕΘΟΥΝ ΟΥΤΕ ΟΙ ΤΟΠΟΙ ΥΨΗΛΗΣ ΟΥΤΕ ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΗΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ(ΠΟΥΡΝΑΡΙΑ-ΚΕΔΡΟ κλπ.)
  ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΑΝΑΦΕΡΟΥΜΕ ΟΤΙ ΑΠΟ ΠΟΛΥ ΠΑΛΙΑ ΟΠΟΥ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΝΕΡΓΟΙ
  ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΙ ΠΑΡΑΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΜΗΔΕΝΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ,ΠΥΡΚΑΙΕΣ ΚΑΤΑΠΑΤΗΣΕΙΣ κλπ ΔΙΟΤΙ ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΙΔΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΦΥΛΑΚΕΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ.
  4)ΘΕΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΕΡΙΟΧΕΣ «NATURA» ΕΦΟΣΟΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΒΟΣΚΗΣΗ ΝΑ ΜΗ ΑΠΟΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΒΟΣΚΟΤΟΠΟΙ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΟΠΕΚΕΠΕ,
  ΔΙΟΤΙ ΘΑ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙ ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΣΤΗΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΚΑΠ.
  5)ΤΕΛΟΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΙΣ ΕΠΟΙΚΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΕΔΑΦΗ
  ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΟΥ ΤΥΧΟΝ ΘΑ «ΠΑΙΡΝΟΝΤΑΝ» ΑΠΟ ΤΟ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ
  ΓΙΝΕΙ ΕΠ’ΟΥΔΕΝΙ ΛΟΓΩ ΑΥΤΟ ΔΙΟΤΙ ΕΦΕΝΟΣ ΔΕΝ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΣΥΜΕΡΙΛΗΦΘΟΥΝ ΚΑΙ ΑΥΤΕΣ ΣΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΣΔΕ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΥΣ ΜΑΣ,ΑΦΕΤΕΡΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ
  ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΟΣΚΟΤΟΠΩΝ-ΕΚΤΑΣΕΩΝ,ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΑΠΕΙΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ,ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ.

 • 10 Φεβρουαρίου 2013, 21:16 | Δημήτριος Τσίρκας

  Στο άρθρο 22 του Ν. 4061/2012 και στην παρ. 1 να προστεθεί υποπαράγραφος 1(;)
  «1. Το Ελληνικό Δημόσιο δεν προβάλλει δικαιώματα κυριότητας σε ακίνητα, που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του νόμου αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 1, εφόσον ο νομέας του ακινήτου ή ο δικαιοπάροχός του».

  1(;) Το Δημόσιο δεν προβάλει δικαιώματα κυριότητας σε απαλλοτριωθείσες εκτάσεις ή σε τεμάχια αυτών, που παραχωρήθηκαν, με απόφαση της Επιτροπής Απαλλοτριώσεων και Οριστικών Διανομών και της Επιτροπής Ελέγχου Οριστικών Διανομών του Υπουργείου Γεωργίας, στους Συνεταιρισμούς Αποκατάστασης Ακτημόνων Καλλιεργητών (ΣΑΑΚ) και διανεμήθηκαν από αυτούς στα μέλη τους ακτήμονες καλλιεργητές, για συμπληρώματα των αδικηθέντων μελών, δεν εκδόθηκαν παραχωρητήρια στους κατόχους αυτών, όμως ουδέποτε
  κηρυχθήκανε έκπτωτοι.

 • 10 Φεβρουαρίου 2013, 20:43 | Δημήτριος Τσίρκας

  Στο άρθρο 22 του Ν. 4061/2012 και στην παρ. 1 να προστεθεί υποπαράγραφος 1(;)
  «1. Το Ελληνικό Δημόσιο δεν προβάλλει δικαιώματα κυριότητας σε ακίνητα, που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του νόμου αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 1, εφόσον ο νομέας του ακινήτου ή ο δικαιοπάροχός του». 1(;) Με απόφαση της Επιτροπής Απαλλοτριώσεων και Οριστικών Διανομών και της Επιτροπής Ελέγχου Οριστικών Διανομών του Υπουργείου Γεωργίας εκτάσεις ή τεμάχια εκτάσεων, που παραχωρήθηκαν στους Συνεταιρισμούς Αποκατάστασης Ακτημόνων Καλλιεργητών (ΣΑΑΚ) και διανεμήθηκαν από αυτούς στα μέλη τους ακτήμονες καλλιεργητές, σε νέους εμφυτευτές, στους επίστρατους και για συμπληρώματα των αδικηθέντων μελών, αλλά η Υπηρεσία Εποικισμού, δεν προέβηκε στην καταγραφή, κατά θέση, σχήμα και εμβαδόν των νέων κλήρων εντός των τεμαχίων αυτών, ως και στη μη καταγραφή των ονομάτων των αντίστοιχων κληρούχων, και ως εκ τούτου δεν εκδόθηκαν παραχωρητήρια για αυτούς, όμως ουδέποτε κηρυχθήκανε έκπτωτοι.

 • 10 Φεβρουαρίου 2013, 18:21 | ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ

  επαναληψη σχολιου λογω αναρτησης ελλειπους κειμενου :
  Μετά την παρ. 6 του ΑΡΘΡΟΥ 22 του ν. 4061/2012 ΕΧΕΙ ΠΡΟΤΑΘΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΤΕΘΟΥΝ νέες παράγραφοι 7 και 8 :
  Στην νεα παραγραφο 7 στο σημειο β) ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ να προστεθει και η παρακατω φραση με τα κεφαλαια γραμματα :β) Εφόσον τα κτίσματα της παρούσας παραγράφου έχουν ανεγερθεί σε τμήμα ευρύτερου ακινήτου, ο Περιφερειάρχης εκδίδει πράξη κατάτμησης του ακινήτου, ΣΥΜΦΩΝΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΙΣΧΥΟΝΤΕΣ ΟΡΟΥΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΟΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ.

 • 10 Φεβρουαρίου 2013, 18:31 | ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ

  ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ -λογω ελλειπους κειμενου- ΤΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ Δ) της παρατηρησης που εχω ηδη υποβαλλει με τιτλο :Γενική Παρατήρηση για ΜΗ υλοποιημένους δρόμους ή Κοινόχρηστους χώρους που προβλέπονται στις «Οριστικές Διανομές Συνοικισμών και Αγροκτημάτων» και ενδέχεται να ζητηθεί είτε η «μη προβολή δικαιωμάτων» είτε η «εξαγορά» τους :
  ΣΗΜΕΙΟ Δ :) Εφόσον τελικώς –μετά και την ολοκλήρωση της διαβούλευσης- αποφασιστεί να ισχύσει η Πρόταση <>…… θα πρέπει να συμπληρωθεί η νέα «διάταξη» και με ρυθμίσεις που θα σχετίζονται με το ΤΙ ΜΕΛΛΕΙ ΓΕΝΕΣΘΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΕΧΕΙ ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΙ Ο ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΜΕΝΟΣ ΔΡΟΜΟΣ.: Θα μεταβληθούν τα κυρωμένα τοπογραφικά Διαγράμματα και οι κτηματολογικοί Πίνακες των Οριστικών Διανομών ? Θα αντικατασταθούν τα παλιά εκδοθέντα παραχωρητήρια με νέα αναφέροντας το νέο μικρότερο Εμβαδόν του τεμαχίου ? Θα αποζημιωθούν οι πάλε κληρούχοι-νυν ιδιοκτήτες ? Θα εκδοθούν νέα παραχωρητήρια , για όλα τα τεμάχια των οποίων το Εμβαδόν θα αυξηθεί λόγω της κατάργησης του δρόμου?

 • 10 Φεβρουαρίου 2013, 18:11 | ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ

  ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΜΟΥ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 12 :
  Στο άρθρο 12 «Διόρθωση κτηματολογικών στοιχείων, παραχωρητηρίων και αποφάσεων Επιτρ. Απαλλοτριώσεων» ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ να προστεθεί παράγραφος 1Α και 3η ως εξης :
  1.Α. : ΩΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΦΑΛΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 1Β ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΑΡΘΡΟΥ ΝΟΟΥΝΤΑΙ: (α) ΑΝΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΓΡΑΦΙΚΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΖΟΜΕΝΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ ΚΥΡΩΜΕΝΟΥ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΙΑΓΡ/ΤΟΣ. (β) ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΑ ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΕΜΒΑΔΟΥ ΤΩΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΘΕΝΤΩΝ ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΡΟΥΝ ΚΑΙ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΕΣΦΑΛΜΕΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΟΥ ΕΜΒΑΔΟΥ (γ) ΕΣΦΑΛΜΕΝΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΓΕΩΦΥΣΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΩΝ Η ΟΠΟΙΑ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ ΜΕΣΩ ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ ΤΗΣ ΙΔΙΑΣ ΚΑΤΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ Η ΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΜΟΝΟΝ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ ΕΠΙΣΥΡΟΥΝ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΟ ΕΜΒΑΔΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΘΕΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΘΕΝΤΩΝ ΚΛΗΡΩΝ.
  Επίσης προτείνεται η προσθήκη 3ης παραγράφου ως κάτωθι προκειμένου να αποφευχθούν κάθε είδους παρεμβάσεις αναρμόδιων υπηρεσιών σε περιοχές που εξ ορισμού διέπονται από την Πολεοδομική Νομοθεσία :
  3Η .ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΟΡΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΑΡΘΡΟΥ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ ΣΥΝΟΔΕΥΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

 • 10 Φεβρουαρίου 2013, 13:01 | Σταμάτα Κουμπούρη

  1)Για την παράγραφο 8α του άρθρου 44 θα πρέπει να προβλεφθεί ο τρόπος επικύρωσης των δρόμων που βρίσκονται μέσα στα όρια συνοικισμών.Προτείνω για τους συνοικισμούς η απόφαση της Επιτροπής Θεμάτων Γής και Επίλυσης Διαφορών με το σχετικό τοπογραφικό διάγραμμα που θα εκδίδεται μετά την αίτηση εξαγοράς του κατόχου ή την μη προβολή δικαιωμάτων κυριότητας να δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης και να αποτελεί τον νόμιμο τρόπο επικύρωσης του Ρυμοτομικού Σχεδίου.
  2)Για την δωρεάν παραχώρηση εκτάσεων για κοινωφελείς σκοπούς ο χαρακτηρισμός της έκτασης για την παραχώρηση να γίνεται με την διαδικασία που προβλέπεται απο τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν1512/85.

 • 10 Φεβρουαρίου 2013, 09:53 | Θεόδωρος Ν. Ντελής

  Στο άρθρο 22 του Ν. 4061/2012 και στην παρ. 1 να προστεθεί υποπαράγραφος 1(;)
  «1. Το Ελληνικό Δημόσιο δεν προβάλλει δικαιώματα κυριότητας σε ακίνητα, που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του νόμου αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 1, εφόσον ο νομέας του ακινήτου ή ο δικαιοπάροχός του».

  1(;) Με απόφαση της Επιτροπής Απαλλοτριώσεων και Οριστικών Διανομών και της Επιτροπής Ελέγχου Οριστικών Διανομών του Υπουργείου Γεωργίας εκτάσεις ή τεμάχια εκτάσεων, που παραχωρήθηκαν στους Συνεταιρισμούς Αποκατάστασης Ακτημόνων Καλλιεργητών (ΣΑΑΚ) και διανεμήθηκαν από αυτούς στα μέλη τους ακτήμονες καλλιεργητές, σε νέους εμφυτευτές, στους επίστρατους και για συμπληρώματα των αδικηθέντων μελών, αλλά η Υπηρεσία Εποικισμού, δεν προέβηκε στην καταγραφή, κατά θέση, σχήμα και εμβαδόν των νέων κλήρων εντός των τεμαχίων αυτών, ως και στη μη καταγραφή των ονομάτων των αντίστοιχων κληρούχων, και ως εκ τούτου δεν εκδόθηκαν παραχωρητήρια για αυτούς, όμως ουδέποτε κηρυχθήκανε έκπτωτοι.

  Σχετικά:
  1.- Η υπ’ αριθ. 42401/ 24.09.1920 κοινή απόφαση των Υπουργών Γεωργίας και Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως – ΦΕΚ 58/Β/29.09.1920,
  « Περί διαλύσεως της μισθώσεως του αγροκτήματος «Βουρβά» της Ιεράς Μονής Πεντέλης» και «Περί μισθώσεως του αγροκτήματος «Βουρβά» της Ιεράς Μονής Πεντέλης»
  2.- Η υπ’ αριθ. 4/1921 απόφαση της Επιτροπής Απαλλοτριώσεως του αγροκτήματος Βουρβά του εν Αθήναις Πρωτοδικείου.
  3.- Η υπ’ αριθ. 8788/1923 απόφαση Υπουργού Γεωργίας – ΦΕΚ 16/Β/03.05.1923,
  «Περί τροποποιήσεως της από 8 Οκτωβρίου 1921 απόφασης της Επιτροπής Απαλλοτριώσεως
  δια το κτήμα Βουρβά Αττικής και ορισμός κληρούχων του κτήματος τούτου».
  4.- Η « Έκθεσις επί της Οριστικής Διανομής του αγροκτήματος Βουρβά ( Αττικής)» του
  Προϊσταμένου του 5ου Τοπογραφικού Συνεργείου της διανομής Δ. Ασημακόπουλου.
  5.- Διανεμητήριο της Επιτροπής Διανομής του Συνεταιρισμού Αποκατάστασης Ακτημόνων
  Καλλιεργητών (ΣΑΑΚ) Σπάτων
  6.- Το υπ’ αριθ. 142/19.05. 1938 Πρακτικό της Επιτροπής Ελέγχου Οριστικών Διανομών του
  Υπουργείου Γεωργίας
  7.- Η υπ’ αριθ. 72119/21.06.1938 απόφαση του Υπουργού Γεωργίας ΦΕΚ 136/Β/08.07.1938
  «Περί εγκρίσεως οριστικής διανομής του αγροκτήματος Βουρβά Αττικής».
  8.- Απόσπασμα εκ του Αποσπάσματος Κτηματολογικού πίνακα Διανομής του αγροκτήματος Βουρβά Αττικής

  Θεόδωρος Ν Ντελής.
  Πρόεδρος του
  ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ (ΚΑΤΟΧΩΝ) ΤΩΝ ΧΕΡΣΟΛΙΒΑΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΕΡΣΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ ΤΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΣ ΒΟΥΡΒΑ ΑΤΤΙΚΗΣ “ΒΟΥΡΒΑΣ”
  AΓ. Κυριακή Δήμου Σπάτων, Αριστείδου 13, Τηλ 22940 88140, κιν. 6979393049
  Email:theontelis@yahoo.gr

 • 10 Φεβρουαρίου 2013, 08:00 | ΝΑΣΙΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

  H παράγραφος 11 του άρθρου 44 του παρόντος νομοσχεδίου ,σύμφωνα με το οποίο μπορούν οι Κτηνοτρόφοι να μετατρέπουν το εξ’ αδιαιρέτου ποσοστό τους σε διαιρετό και στην μη καλλιεργήσιμη έκταση των βοσκοτόπων, αποτελεί χρήσιμη καινοτομία της Πολιτείας.

  Πρέπει να ληφθεί υπόψιν ότι ήδη στα κτηνοτροφικά λιβάδια έχουν γίνει οι διαχωρισμοί στις καλλιεργήσιμες εκτάσεις τους ,σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν.2040/92. Η επέκταση των διαχωρισμών και στην υπόλοιπη έκταση μόνον θετικά μπορεί να κριθεί .

  -Εφόσον γνωρίζει ο κτηνοτρόφος τα όρια του ατομικού βοσκοτόπου μπορεί να προβεί σε περίφραξη και να μηδενίσει το κόστος φύλαξης του κοπαδιού του.Εάν δε επιμερίσουν στο κόστος της περίφραξης μεταξύ τους οι Κτηνοτρόφοι ,το κόστος αυτό αποσβένεται σε σύντομο διάστημα.
  -Μπορεί να λιπάνει την έκταση και να βελτιώσει θεαματικά την βοσκοικανότητα.
  -Μπορεί να δημιουργήσει πρόχειρα φράγματα για την συλλογή των βρόχινων υδάτων.
  -Μπορεί να φυλάξει την έκταση στην περίοδο της θερινής μετακίνησης με τα ανάλογα αποτελέσματα.

  Όποια επιφύλαξη για την πρακτική εφαρμογή της διάταξης είναι σεβαστή. Δεν πρέπει όμως να παραγνωρίζουμε το γεγονός ότι θα υπάρξουν Κτηνοτρόφοι ,ειδικά νεώτερων ηλικιών και αναπτυξιακών αντιλήψεων, οι οποίοι θα επιθυμούσαν το νομοθετικό μέτρο.

  Τέλος , η διάταξη μπορεί να μην είναι υποχρεωτική στους βοσκότοπους όπου υπάρχουν πρακτικά προβλήματα . Σε όσους όμως δεν υφίστανται τέτοια ,γιατί να μην υπάρχει δυνατότητα δημιουργίας ατομικών κλήρων ;

 • 10 Φεβρουαρίου 2013, 04:09 | κουτσουκου ευθυμια

  Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 22του Ν. 4061/12 έχει προταθεί προς αντικατάσταση και ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ να συμπληρωθεί επιπλέον ως εξής
  «Για τις περιπτώσεις β και δ της παραγράφου 1, όπως η περίπτωση δ προστίθεται με την περίπτωση α της παρούσας παραγράφου, μετά την έκδοση της απόφασης της Επιτροπής Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών, ο Περιφερειάρχης εκδίδει παραχωρητήριο, όπου αναγράφονται τα στοιχεία του αρχικού δικαιούχου και προσδιορίζεται το παραχωρούμενο ακίνητο κατά εμβαδόν, θέση και συντεταγμένες στο ελληνικό γεωδαιτικό σύστημα αναφοράς. με την ΡΗΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ότι : <<ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΑΥΤΗ ΔΕΝ ΑΠΟΡΡΕΟΥΝ ιδιοκτησιακά δικαιώματα υπέρ ΤΡΙΤΩΝ ή υπέρ του ΔΗΜΟΣΙΟΥ εις βάρος ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ που αποκτήθηκαν συνεπεία κυρωμένων ισχυουσών Οριστικών Διανομών Αγροκτημάτων ».

  Μετά την παρ. 6 του ΑΡΘΡΟΥ 22 του ν. 4061/2012 ΕΧΕΙ ΠΡΟΤΑΘΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΤΕΘΟΥΝ νέες παράγραφοι 7 και 8 :
  Στην νεα παραγραφο 7 στο σημειο β) ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ να προστεθει η φραση με κεφαλαια γραμματα όπως παρακατω :
  <>

  Η παραγραφ. 1 του ΑΡΘΡΟΥ 23 του Ν. 4061/12 :» Διαδικασία για την εξαγορά ακινήτων» ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ να συμπληρωθεί ως εξής : «Όποιος κατέχει ακίνητο, το οποίο διαχειρίζεται το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, μπορεί να υποβάλλει αίτηση εξαγοράς του στην Επιτροπή Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών της οικείας Περιφέρειας, εφόσον αποδεικνύει κατοχή αυτού πριν την 5.6.1993 και η επιφάνειά του δεν υπερβαίνει τα δέκα (10) στρέμματα. Στην αίτηση περιγράφει το κατεχόμενο ακίνητο κατά θέση, εμβαδόν και συντεταγμένες στο ελληνικό γεωδαιτικό σύστημα αναφοράς. Η ΑΙΤΗΣΗ ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΕΞΕΤΑΖΕΤΑΙ ΕΦΟΣΟΝ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΑΠΟ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΕΡΧΕΤΑΙ ΤΟ ΕΞΑΓΟΡΑΖΟΜΕΝΟ ΤΜΗΜΑ ΔΕΝ ΚΑΘΙΣΤΑΤΑΙ ΜΗ ΑΡΤΙΟ ΚΑΙ ΜΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΙΜΟ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΑΠΟΜΕΙΩΣΗΣ . Δεν υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής της διάταξης αυτής τα ακίνητα της παραγράφου 3 του άρθρου 1, καθώς και όσα περιλαμβάνονται σε δασικούς χάρτες ως δάση, δασικές ή αναδασωτέες εκτάσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 3889/2010 (Α΄ 182)

 • 10 Φεβρουαρίου 2013, 04:34 | κουτσουκου ευθυμια

  Στο ΑΡΘΡΟ 14 του ν. 4061/2012, ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ να προστεθεί παραγραφος:
  α.α.) ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΕΔΑΦΙΟ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 14 ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΛΕΞΕΙΣ «ΕΝΑΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟ» ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΛΕΞΕΙΣ «ΚΛΑΔΟΥ Π.Ε.» ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΛΕΞΕΙΣ «ΕΝΑΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟ» ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΛΕΞΕΙΣ : « Η ΕΛΛΕΙΨΕΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΥ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΔΡΑ ΤΗΣ ΣΥΓΚΡΟΤΟΥΜΕΝΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ , ΕΝΑΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ»

  Στην αρχή της παραγρφ. 7 του ΑΡΘΡΟΥ 19 ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ να προστεθούν οι λέξεις «σύνταξη και Επίδοση » ως εξής :
  7. Για την ΣΥΝΤΑΞΗ, ΤΗΝ ΕΠΙΔΟΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ εκτέλεση του πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής μπορεί να ζητηθεί η συνδρομή της αστυνομικής αρχής που υποχρεούται να συνδράμει.

  Στο ΑΡΘΡΟ 22 του ν. 4061/2012, ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ να συμπληρωθεί η παράγραφος 1γ ως εξής :
  1 γ) Το νέμεται πριν την 1.1.1965 για γεωργική χρήση, η οποία εξακολουθεί να ασκείται μέχρι σήμερα ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΤΟ ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕΝΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΑΦΟΡΑ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ Η ΔΡΟΜΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΙΣΧΥΟΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ Η ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ, ΤΟ ΑΙΤΗΜΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ . Ο Νομός Αττικής εξαιρείται από την εφαρμογή της περίπτωσης αυτής.

 • 10 Φεβρουαρίου 2013, 04:51 | κουτσουκου ευθυμια

  Η παρ. 1 του ΑΡΘΡΟΥ 9 του ν. 4061/2012, που αντικαθίσταται ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ διαμορφωθεί ως εξης:
  «1. To τίμημα της παραχώρησης της χρήσης καταβάλλεται ετησίως, εντός τριμήνου από την ημερομηνία που (Χ ορίζει Χ) ΥΠΟΓΡΑΦΕΤΑΙ η απόφαση παραχώρησης και κατατίθεται σε Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία, ως έσοδο κατά (50%) 30% του Δημοσίου και κατά (50% ) 70% των οικείων Περιφερειών.».
  Στο ΑΡΘΡΟ 12 «Διόρθωση κτηματολογικών στοιχείων, παραχωρητηρίων και αποφάσεων Επιτρ. Απαλλοτριώσεων» ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ να προστεθεί παράγραφος 1Α και 3η ως εξης :
  <>
  ΕΠΙΣΗΣ (προκειμένου να αποφευχθούν κάθε είδους παρεμβάσεις αναρμόδιων υπηρεσιών σε περιοχές που εξ ορισμού διέπονται από την Πολεοδομική Νομοθεσία) ΠΡΟΤΕΙΝΑΙ η προσθήκη 3ης ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ ως κάτωθι :
  <>…….

 • 10 Φεβρουαρίου 2013, 04:33 | κουτσουκου ευθυμια

  Το Άρθρο 8 « Χρονική διάρκεια παραχώρησης» ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ να συμπληρωθει ως εξης:
  Η χρονική διάρκεια της παραχώρησης της χρήσης ακινήτου, σύμφωνα με το άρθρο 4, ορίζεται από πέντε (5) έως είκοσι πέντε (25) έτη, με δυνατότητα παράτασης, με ανώτατο όριο τα δέκα (10) έτη. Κατ’ εξαίρεση, μπορεί να συμφωνηθεί μεγαλύτερη διάρκεια παραχώρησης πέραν της 25ετίας, μόνο για επενδυτικούς σκοπούς, με την προϋπόθεση ότι η ΠΕΡΕΤΑΙΡΩ ΧΡΟΝΙΚΗ διάρκεια της παραχώρησης απαιτείται ΒΑΣΕΙ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΟΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΧΡΟΝΟ ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ της επένδυσης ή για την ένταξή της σε κάποιο επενδυτικό νόμο ή πρόγραμμα, που σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει τα σαράντα (40) έτη.

 • 10 Φεβρουαρίου 2013, 04:35 | κουτσουκου ευθυμια

  Το άρθρο 6 «Παραχώρηση της χρήσης για κοινωφελείς σκοπούς» ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ να τροποποιηθεί ως εξης : Άρθρο 6
  Η απόφαση παραχώρησης της χρήσης ακινήτων, δωρεάν, για (Χ κοινωφελείςΧ) σκοπούς, σύμφωνα με την περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 4, : ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΕΦΟΣΟΝ Η ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ Η ΕΦΟΣΟΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΣ ΕΚΔΟΘΕΙ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΓΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ . Η ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΠΑΡΑΧΩΡΟΥΜΕΝΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΜΕΝΗ . Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ανακαλείται αν ο χρήστης δεν εκπληρώσει το σκοπό της παραχώρησης εντός πενταετίας από την έκδοση της απόφασης παραχώρησης ή αν αλλάξει ο σκοπός της παραχώρησης, χωρίς τη συναίνεση του οργάνου που εξέδωσε την πράξη αυτή. Στην απόφαση παραχώρησης περιλαμβάνονται κατά τα λοιπά οι όροι του άρθρου 11. Με την ίδια απόφαση μπορεί να τίθενται επιπλέον όροι για την παραχώρηση του ακινήτου.
  ( ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ : «ισχύουσα Πολεοδομική Νομοθεσία» : Δηλαδή απαιτείται είτε απόφαση από τον οικείο Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης για τον προσδιορισμό χρήσης γης, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 446 του π.δ. 14/1999 (ΦΕΚ 580/Δ/1999) είτε έγκριση τοπικού ρυμοτομικού σχεδιου για τις εκτός σχεδίου περιοχές (: άρθρο 26 του ν. 1337/83- καθορισμός χώρων για την ανέγερση κτιρίων δημόσιων και δημοτικών σκοπών και γενικά κτιρίων κοινής ωφέλειας στις εκτός σχεδίου περιοχές )

 • 10 Φεβρουαρίου 2013, 04:14 | κουτσουκου ευθυμια

  ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ για το ΑΡΘΡΟ 4 :
  Μετά την παρ. 2 του άρθρου 4 προστίθεται νέα παρ. 2α, η οποία ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ να διαμορφωθεί ως εξής :
  «2α. Κατ’ εξαίρεση, με απόφαση Περιφερειάρχη, επιτρέπεται η απευθείας παραχώρηση, κατά χρήση, ακινήτου, έως 8 στρέμματα, ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΩΣ —(ΠΟΣΑ?)– ΕΤΗ , σε (κατ΄ επάγγελμα???) αγρότη με σκοπό την ανέγερση κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων ΚΑΙ ΜΟΝΟΝ ΕΦΟΣΟΝ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΕΜΠΙΠΤΕΙ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ. Η ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 11 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΝΟΜΟΥ ΠΛΗΝ ΟΣΩΝ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΠΕΡΙ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ . Το τίμημα ορίζεται βάσει της μισθωτικής αξίας του ακινήτου, όπως αυτή προσδιορίζεται από την αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία, ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΘΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΟΥ , ΚΑΤΑ ΧΡΟΝΟ ΚΑΙ ΤΟΠΟ ΚΑΙ ΟΙ ΣΤΑΔΙΑΚΕΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ».
  γ) Μετά την παρ. 5 του άρθρου 4 προστίθενται νέοι παράγραφοι 6, 7 και 8 οι οποίες προτείνεται να διαμορφωθούν ως εξής:
  << 6. Αν παραχωρείται κατά χρήση τμήμα ακινήτου, το όργανο που εξέδωσε την απόφαση παραχώρησης, εκδίδει πράξη με την οποία (ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΜΦΩΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ Η ΟΠΟΙΑ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΕΝΤΟΣ 30 ΗΜΕΡΩΝ ΑΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΣΠΕΥΔΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ) κατατέμνει το ενιαίο ακίνητο. Στην πράξη κατάτμησης πρέπει να περιγράφεται η πρόσβαση στο παραχωρούμενο ακίνητο. ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΜΕ ΤΙΜΗΜΑ, ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΟΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΧΡΗΣΗΣ ΓΗΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ 2 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 446 ΤΟΥ Π.Δ. 14/1999 (ΦΕΚ 580/Δ/1999), Η ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΠΑΡΑΧΩΡΟΥΜΕΝΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΜΕΝΗ . ….. ( Εκτός εάν επιβληθεί να υποχρεούται ο παραχωρησιούχος ότι δεσμεύεται να αναλάβει ο ίδιος –εξ ιδίων – την υλοποίηση της πρόσβασης )
  7. Δεν απαιτείται πράξη κατάτμησης, ΟΥΤΕ ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Γ.Γ. ΑΠ. ΔΙΟΙΚ. ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΧΡΗΣΗΣ ΓΗΣ , εφόσον το ακίνητο ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΠΑΡΑΧΩΡΕΙΤΑΙ (Χ παραχωρήθηκε Χ) για αγροτική χρήση ΚΑΙ ΜΟΝΟ , ΑΠΟΚΛΕΙΟΝΤΑΣ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ (Χ με εξαίρεση την παραχώρηση που Χ) απαιτείται άδεια δόμησης, όπως αγροτικές αποθήκες ή κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις.
  8. Το ακίνητο ή τα ακίνητα που ΧπροέρχεταιΧ προέρχονται από την κατάτμηση του ενιαίου ακινήτου ΧκαταχωρείταιΧ καταχωρούνται με νέο κωδικό στην ψηφιακή βάση του ΟΠΕΚΕΠΕ.».

 • 10 Φεβρουαρίου 2013, 04:57 | κουτσουκου ευθυμια

  Παρατήρηση σχετικά με την γενική επιταγή του Ν. 4061/12 όσον αφορά την υποχρέωση κάθε ΑΚΙΝΗΤΟ να γεωαναφέρεται (……με σαφήνεια , κατά θέση, σε συντεταγμένες) στο εθνικό προβολικό σύστημα ΕΓΣΑ 87 . (ΑΚΙΝΗΤΟ = τεμάχιο/α ή τμήμα ή τμήματα αυτού, προερχόμενο/α ΕΞ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ). :
  Επισημαίνεται λοιπόν, ότι σχεδόν όλες οι ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΩΝ της Ελληνικής επικράτειας ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΣΤΕΙ ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΧΟΥΝ ΚΥΡΩΘΕΙ βασιζόμενες ΣΤΑ (παλαιοτέρα) ΠΡΟΒΟΛΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΣΥΝΤΑΧΤΗΚΑΝ όπως HATT ή ανεξάρτητα δίκτυα κ.λ.π. Ως εκ τούτου ΚΑΘΕ ΓΕΩΑΝΑΦΟΡΑ «ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ» ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΣΑ.87, θα πρέπει ΝΑ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ απλά ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ , μια και ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΑ ΚΥΡΩΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ.
  Συγκεκριμένα : όπως αποδεικνύεται και από την πράξη , η περιγραφή τεμαχίου Διανομής στο σύστημα ΕΓΣΑ , δηλ ουσιαστικά η μετατροπή συντεταγμένων του πολυγώνου του, από παλαιότερο προβολικό σύστημα στο σύστημα ΕΓΣΑ 87 , εμπεριέχει εν δυνάμει σφάλματα και αποκλίσεις ως προς την ΚΥΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ( π.χ. ενδεχόμενα παρουσιάζεται διαφορετικό μήκος πλευράς/ών σε σχέση με αυτά του κυρωμένου Διαγράμματος, ίσως διαφορετικό Εμβαδόν και σχήμα, ή και αποκλίσεις στην θέση δρόμων της Διανομής – υλοποιημένων ή μη- κ.λ.π. ). Κατ επέκταση ,η έστω και ελάχιστη στρέβλωση του σχήματος ενός τεμαχίου λόγω γεωαναφαράς του σε ΕΓΣΑ.87 θα φαίνεται ότι έχει επίπτωση σε όμορα ακίνητα ή παραχωρηθέντες κλήρους κ.λ.π.
  Ομοίως
  (α) «ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ» ( π.χ. κατατμήσεις) – (π.χ. μεταβολή λόγω εξαγοράς τμημάτων κατά το άρθρο 23 ή κατά το άρθρο 24 παραγραφ. 4 ) κ.α. ,
  (β) «ΕΚΔΟΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΤΗΡΙΩΝ» ( π.χ. κατ. άρθρο 22 – Παραγραφ. 5) ,
  (γ) «ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ» και συνοδά Τοπογραφικά Διαγράμματα ( συνδυασμός διατάξεων παραγραφ. 3 και παραγραφ. 4 του άρθρου 4)
  που συνοδεύονται από Τοπογραφικά διαγράμματα όπου «τεμάχια οριστικών διανομών» γεωαναφέρνται σε ΕΓΣΑ.87 ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΟΤΙ ΕΓΕΙΡΟΥΝ ΑΞΙΩΣΕΙΣ ΕΝΑΝΤΙ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΟΜΟΡΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ.
  Συνεπώς, προκειμένου να αποφευχθούν ενέργειες της Διοίκησης που πιθανόν νοηθούν ως ενέργειες μη συμβατές με παλαιότερες ισχύουσες Διοικητικές Πράξεις θα πρέπει : ΚΑΘΕ ΝΕΑ «ΠΡΑΞΗ» ή «ΑΠΟΦΑΣΗ» που Εκδίδεται βασιζόμενη ή συνοδευόμενη από «Τοπογραφικό Διάγραμμα ακινήτου προερχόμενου εξ Οριστικής Κυρωμένης Διανομής Αγροκτήματος» όπου τεμάχιο Διανομής περιγράφεται κατά θέση, όρια και συντεταγμένες στο ελληνικό γεωδαιτικό σύστημα αναφοράς, – η ΠΡΑΞΗ ή η ΑΠΟΦΑΣΗ – να συνοδεύεται από την ΡΗΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ότι : <<ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΑΥΤΗ ΔΕΝ ΑΠΟΡΡΕΟΥΝ ιδιοκτησιακά δικαιώματα υπέρ ΤΡΙΤΩΝ ή υπέρ του ΔΗΜΟΣΙΟΥ εις βάρος ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ που αποκτήθηκαν συνεπεία κυρωμένων (και μη μετακληθέντων) Οριστικών Διανομών Αγροκτημάτων»

 • 10 Φεβρουαρίου 2013, 04:23 | κουτσουκου ευθυμια

  Γενική Παρατήρηση για ΜΗ υλοποιημένους δρόμους ή Κοινόχρηστους χώρους που προβλέπονται στις «Οριστικές Διανομές Συνοικισμών και Αγροκτημάτων» και ενδέχεται να ζητηθεί είτε η «μη προβολή δικαιωμάτων» είτε η «εξαγορά» τους :

  Α) Οι περισσότεροι δρόμοι και Κ.Χ. έχουν μεταβιβαστεί με πράξεις της Διοίκησης στις πάλαι Κοινότητες άρα σήμερα ανήκουν στους Δήμους και όχι στο Δημόσιο. Συνεπώς για αυτές τις εκτάσεις που δεν τις διαχειρίζεται το ΥΠΑΑΤ κι ούτε ανήκουν πλέον στην ιδιοκτησία του Δημοσίου, οι επιτροπές Θ.Γ. & Ε.Δ. μπορούν να αποφασίσουν μόνον ως προς την «μη προβολή δικαιώματος» και όχι ως προς την «εξαγορά»
  Β) Λοιποί δρόμοι και Κ.Χ Διανομών για τις οποίες έχει δικαιοδοσία διαχείρισης το ΥΠΑΑΤ , μπορεί να βρίσκονται είτε σε ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ περιοχές (π.χ. οριοθετημένοι οικισμοί ) είτε σε ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ .
  ΟΜΩΣ στις ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ περιοχές οιαδήποτε απομείωση Δρόμου ή Κ.Χ θεωρείται ανεπίτρεπτη βάσει της πολεοδομικής Νομοθεσίας, κάθε δε αλλαγή θα πρέπει να ρυθμίζεται με τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις . Επειδή όμως ενδέχεται να υπάρχουν περιπτώσεις που κατά την κρίση και της κατά τόπο αρμόδιας Πολεοδομικής υπηρεσίας η κατάργηση ενός εγκεκριμένου αλλά μη υλοποιημένου δρόμου ή ακόμη και η απομείωση ενός Κ.Χ. να είναι θεμιτή χάριν της πραγματικής διαμορφωμένης κατάστασης και χάριν του συνολικού κυκλοφοριακού δικτύου του οικισμού ή και χάριν του δικτύου Κοινοχρήστων χώρων γενικότερα , οι Επιτροπές Θ.Γ. & Ε.Δ. θα πρέπει να εξετάζουν τέτοιου είδους αιτήματα μόνο εφόσον συνοδεύονται από σύμφωνη γνώμη της καθ ύλη αρμόδιας υπηρεσίας , δηλ. των υπηρεσιών Δόμησης των Δήμων .
  Γ) Στις ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ περιοχές -όπου δεν συντρέχουν πολεοδομικοί λόγοι περί μη κατάργησης ή απομείωσης Δρόμων ή Κ.Χ. των Οριστικών Διανομών – οι Επιτροπές Θ.Γ. & Ε.Δ. μπορούν να αποφασίζουν σχετικά ,εφόσον από την διαμορφωμένη πλέον κατάσταση δεν προκύπτει η αναγκαιότητα υλοποίησης του αρχικού –κυρωμένου- σχεδιασμού . Εν τούτοις η απόφαση κατάργησης ενός δρόμου -έστω και μη υλοποιημένου – είτε δια μέσω μη προβολής δικαιωμάτων είτε δια μέσω εξαγοράς , θα πρέπει να συνεξετάζεται με την ύπαρξη άλλων διανοίξεων που θα εξυπηρετούν και τις λοιπές ιδιοκτησίες.
  Δ) Εφόσον τελικώς –μετά και την ολοκλήρωση της διαβούλευσης- αποφασιστεί να ισχύσει η Πρόταση <> θα πρέπει να συμπληρωθεί η νέα «διάταξη» και με ρυθμίσεις που θα σχετίζονται με το ΤΙ ΜΕΛΛΕΙ ΓΕΝΕΣΘΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΕΧΕΙ ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΙ Ο ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΜΕΝΟΣ ΔΡΟΜΟΣ.: Θα μεταβληθούν τα κυρωμένα τοπογραφικά Διαγράμματα και οι κτηματολογικοί Πίνακες των Οριστικών Διανομών ? Θα αντικατασταθούν τα παλιά εκδοθέντα παραχωρητήρια με νέα αναφέροντας το νέο μικρότερο Εμβαδόν του τεμαχίου ? Θα αποζημιωθούν οι πάλε κληρούχοι-νυν ιδιοκτήτες ? Θα εκδοθούν νέα παραχωρητήρια , για όλα τα τεμάχια των οποίων το Εμβαδόν θα αυξηθεί λόγω της κατάργησης του δρόμου?

 • 9 Φεβρουαρίου 2013, 20:43 | ΣΠΑΝΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ

  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΤΕΙΝΌΜΕΝΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

  11. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 24 του ν. 4061/2012 προστίθενται δύο νέα εδάφια ως εξής:
  «Σε περίπτωση που ο κτηνοτρόφος αποκαταστάθηκε σε ποσοστό εξ αδιαιρέτου του βοσκότοπου, η οικεία Επιτροπή Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών μπορεί να προσδιορίσει ορισμένο τμήμα του βοσκοτόπου που ο κτηνοτρόφος έχει δικαίωμα χρήσης. Το τμήμα αυτό πρέπει να αναλογεί στο εξ αδιαιρέτου μερίδιο που ο κτηνοτρόφος είχε αποκατασταθεί.».

  Δηλαδή μετά τον εν ισχύ διαχωρισμό των καλλιεργούμενων εκτάσεων του αρθ.27, Ν.2040/92, τώρα θα δύναται να διαχωρισθούν και οι υπόλοιπες εκτάσεις στα κτηνοτροφικά λειβάδια .

  Με την προσθήκη των παραπάνω δύο εδαφίων ,ουσιαστικά εφαρμόζεται εκ νέου και ολοκληρωτικά τό Ν.Δ.1334/73 και το σε εκτέλεση Π.Δ.246/74, περί «Διαχωρισμού των κτηνοτροφικών κλήρων σε ατομικούς», το οποίο κακώς καταργήθηκε εν μέρει το 1986( όπως περίτρανα αποδεικνύεται σήμερα).

  Κατόπιν τούτου τίθεται το νομικό ερώτημα:

  Ποιά η τύχη των απο 35 ετών (τουλάχιστον) ήδη διαχωρισμένων κτηνοτροφικών κλήρων σύμφωνα με το Ν.Δ. 1334/73 ,για τα οποία έχουν εκδοθεί οι προβλεπόμενες πράξεις (Κύρωση διαχωρισμού στο ΦΕΚ,Κτηματολογικοί πίνακες,Πρακτικά διαχωρισμού, ακριβής καταμέτρηση και κατάτμηση από την Δημόσια τοπογραφική υπηρεσία κλπ-κλπ) ;

  Θα διαχωρισθούν εκ νέου ;
  Θα διαπραχθεί τέτοιο νομοθετικό ανοσιούργημα ;

  Πρέπει ακόμη να τονισθεί οτι η εφαρμογή των διατάξεων του Ν.Δ. 1334/73 στα συγκεκριμένους κλήρους δημιούργησε στους αποκατασταθέντες κτηνοτρόφους και κληρονόμους των , εκτός της νομικής και άρρηκτη οικονομική και συναισθηματική σχέση με την γη, λόγω κυρίως των βελτιώσεων που επέφεραν με δαπάνες τους στους ατομικούς κλήρους, τριάντα πέντε έτη από τους διαχωρισμούς .

  Η Πολιτεία εφαρμόζοντας για περισσότερο από τριάντα χρόνια τις σχετικές διατάξεις, έχει διαμορφώσει μια μακροχρόνια ιδιοκτησιακή και πραγματική κατάσταση, την οποία, στο πλαίσιο της χρηστής διοίκησης, δεν δικαιούται πλέον να ανατρέψει.

  Για την αντιμετώπιση του προβλήματος πρέπει να προβλεφθεί διάταξη, με την οποία:

  Α) Να παγιώνεται σε δίκαια και ρεαλιστική βάση η ιδιοκτησιακή σχέση των κτηνοτρόφων με την παραχωρημένη έκταση.

  Β) Να δεσμεύεται και διατηρείται η κτηνοτροφική χρήση του κλήρου.

  Γ) Να προβλέπεται ρητά η διαγραφή του δικαιούχου σε περίπτωση παράνομης αλλαγής της χρήσης του βοσκοτόπου.

  Δ) Να διατηρείται το κτηνοτροφικό δικαίωμα και στους κληρονόμους, ώστε να συνεχίζεται η κτηνοτροφική εκμετάλλευση.

  Ε) Να παρέχεται η δυνατότητα καλλιέργειας κτηνοτροφικών φυτών στις εκτάσεις που κρίθηκαν καλλιεργήσιμες από την Τοπογραφική υπηρεσία, για την συμπλήρωση της οικονομίας των κτηνοτροφικών μονάδων.

  ΤΥΡΝΑΒΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ

 • 9 Φεβρουαρίου 2013, 16:18 | Θεόδωρος Ν. Ντελής

  Οι αδιανέμητες εκτάσεις, φερόμενες ως κοινές, του τεμαχίου 819 της οριστικής διανομής 1923 του αγροκτήματος Βουρβά Αττικής (Περιοχή οικισμού Αγ. Κυριακής Δήμου Σπάτων), που ενέπιπταν στο χώρο αναγκαστικής απαλλοτριώσεως, για τις ανάγκες του Αεροδρομίου Σπάτων, αναγνωρίσθηκαν ιδιωτικές- αγροτικές και οι ιδιοκτήτες αυτών κύριοι της έκτασης που απέκτησαν με οιανδήποτε νόμιμο τρόπο, ως καθολικοί και ειδικοί διάδοχοι των αρχικών κληρούχων ακτημόνων καλλιεργητών, εγκατασταθέντων στο τεμάχιο αυτό κατά τον χρόνο της διανομής του κτήματος αυτού και προ του έτους 1927, και πήρανε αποζημίωση από το Ελληνικό Δημόσιο για το τμήμα της έκτασης που πήρε το Αεροδρόμιο Σπάτων. Σήμερα η απαλλοτριωθείσα έκταση αναγνωρίζεται ιδιωτική – μη δασική, κυριότητας του Αερολιμένος «Ελευθέριος Βενιζέλος

  Για λόγους ισονομίας, οι εκτάσεις του ανωτέρω τεμαχίου, που απομείνανε, στους αρχικούς ιδιοκτήτες, μετά την αναγκαστική απαλλοτρίωση για το Αεροδρόμιο Σπάτων, να αναγνωρισθούν, ιδιωτικές – αγροτικές και οι δικαιοδόχοι, καθολικοί και ειδικοί διάδοχοι των αρχικών κληρούχων ακτημόνων καλλιεργητών του Συνεταιρισμού Αποκατάστασης Ακτημόνων Καλλιεργητών (ΣΑΑΚ) Σπάτων, κύριοι της έκτασης που απόκτησαν με οιονδήποτε νόμιμο τρόπο.

  Κατωτέρω παρατίθεται σχέδιο Τροπολογίας – Προσθήκη στο άρθρο 22 του Ν. 4061/2012, με την οποία λύνεται οριστικά το πρόβλημα του αδιανέμητου τεμαχίου 819, φερόμενου ως κοινού, που ταλαιπωρεί χιλιάδες μικροϊδιοκτήτες, πάνω από ενενήντα (90) χρόνια.

  Τροπολογία – Προσθήκη
  Στο νόμο 4061/2012 (ΦΕΚ 66/Α/22.03.2012), άρθρο 22, παρ. 1, προστίθεται η παρ. 1(δ):

  «Οι αδιανέμητες εκτάσεις φερόμενες ως κοινές του τεμαχίου 819 της Οριστικής Διανομής 1923 του αγροκτήματος Βουρβά Αττικής, Περιοχή Οικισμού Αγ. Κυριακής Δήμου Σπάτων, όπως απεικονίζονται στο διάγραμμα και στο απόσπασμα κτηματολογικού πίνακα της οριστικής διανομής του κτήματος τούτου και όπως διαμορφώθηκαν μετά την αναγκαστική απαλλοτρίωση, μεγάλου μέρους των εκτάσεων αυτού, για τις ανάγκες του Αεροδρομίου Σπάτων και απεικονίζονται στο διάγραμμα της ενιαίας κτηματογράφησης του ΟΚΧΕ κατά την κατάρτιση του Εθνικού Κτηματολογίου στη περιοχή, αναγνωρίζονται ως ιδιωτικές – αγροτικές και οι δικαιοδόχοι των ανωτέρω εκτάσεων, καθολικοί και ειδικοί διάδοχοι των αρχικών κληρούχων ακτημόνων καλλιεργητών του Συνεταιρισμού Αποκατασταθέντων Ακτημόνων Καλλιεργητών Σπάτων (ΣΑΑΚ Σπάτων), είναι κύριοι της έκτασης που απόκτησαν με οιονδήποτε νόμιμο τρόπο».

  Υποσημείωση H Αιτιολογική Έκθεση με τα υποστηρικτικά στοιχεία είναι στη διάθεση της Επιτροπής.
  Θεόδωρος Ντελής, Πρόεδρος του Σωματείου «ΒΟΥΡΒΑΣ»
  Αγ. Κυριακή Δήμου Σπάτων, Αριστείδου 13,
  Τηλ. 22940 88140, κιν. 6979393049, email:theontelis@yahoo.gr

 • 9 Φεβρουαρίου 2013, 14:35 | N.Zαχαριάς , ATM

  1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΉΣΕΙΣ
  Οι διατάξεις των άρθρων 22 και 23 του Ν4061/2012 δεν έχουν εφαρμογή σε δάση -δασικές εκτάσεις. Είναι όμως γνωστό οτι για τις περισσότερες απο τις εκτάσεις που μπορούν να ενταχθούν στις διατάξεις αυτές , δεν υπάρχει τελεσίδικος δασικός χαρακτηρισμός απο τις δασικές υπηρεσίες με αποτέλεσμα να μην χορηγούνται απο αυτές οι προβλεπόμενες βεβαιώσεις. Το πρόβλημα θα αντιμετωπισθεί με την ανάρτηση των δασικών χαρτών η οποία όμως καθυστερεί σημαντικά. Επομένως στην πράξη οι κατα τα άλλα θετικές διατάξεις του συγκεκριμένου νομοθετήματος παραμένουν ανενεργές . Μάλιστα με δεδομένη την μη ολοκλήρωση της κύρωσης των δασικών χαρτών εντός του 2013 η προθεσμία υποβολής αιτήσεων εξαγοράς(αρθρο 23 ) εως το τέλος του έτους κρίνεται εσφαλμένη.
  Η έλλειψη χαρακτηρισμών εκ μέρους της δασικής Υπηρεσίας , είναι και ένας απο τους βασικούς λόγους για τους οποίους τελικά δεν ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες παραχώρησης ακινήτων της ίδιας κατηγορίας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν2732/1999 , γεγονός βέβαια το οποίο δεν αντιμετωπίζεται και στον Ν.4016/2012.
  Επι πλέον δε να ληφθεί υπ’ όψιν οτι οι κτηματολογικές εγγραφές στο Εθνικό Κτηματολόγιο σε ορισμένες περιοχές οριστικοποιούνται το 2014. Στην περίπτωση επομένως κατα την οποία δεν θα οριστικοποιηθούν οι προβλεπόμενες ρυθμίσεις με τις παραπάνω διατάξεις του Ν.4061/2012 , θα δημιουργηθεί σημαντικό πρόβλημα στις κτηματολογικές εγγραφές το οποίο και θα οδηγήσει χιλιάδες ιδιοκτήτες στα αρμόδια δικαστήρια για επίλυση των σχετικών ζητημάτων .
  Στο αρθρο 22 και στην παρ.1α/γ εξαιρείται απο την ένταξη στις συγκεκριμένες ρυθμίσεις ο Νομός Αττικής . Θεωρούμε την εξαίρεση αυτή παντελώς αντισυνταγματική και αντίθετη με το πνεύμα του συγκεκριμένου νομοθετήματος. Επι πλέον δε επειδή ο συγκεκριμένος νόμος καταργεί σχετικές διατάξεις του Ν2732/1999 , υπενθυμίζουμε οτι σε αυτόν(2732) υπήρχε συγκεκριμένη αναφορά σε αγροκτήματα του Νομού Αττικής .Με την εξαίρεση επομένως της Αττικής απο τις σχετικές ρυθμίσεις , δεν αντιμετωπίζονται τα σημαντικά προβλήματα τα οποία η ίδια η πολιτεία δημιούργησε σε χιλιάδες κατόχους συγκεκριμένων κατηγοριών ακινήτων και στην περιοχή Αττικής.
  Στο ίδιο αρθρο και στην παρ. 1α/α καθορίζεται ως προυπόθεση ένταξης στην συγκεκριμένη διάταξη κτήσης μόνο η ύπαρξη τίτλου απο επαχθή αιτία. Η παραπάνω διάταξη αδικεί ένα μεγάλο μέρος ιδιοκτητών οι οποίοι σήμερα κατέχουν ακίνητα με κληρονομική διαδοχή και οι οποίοι πλέον μπορούν να κάνουν χρήση μόνο του αρθρου 23 για να εξαγοράσουν τα ακίνητα που κατέχουν τουλάχιστον απο το 1923 . Στην περίπτωση αυτή όμως το τίμημα καθορίζεται ίσο με την αντικειμενική αξία . Επειδή δε η αντικειμενική αξία σε περιοχές της Αττικής προσδιορίζεται σε 15 περίπου ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, η αξία ενός π.χ ελαιοφύτου ή μιας αμπέλου εκτάσεως 4 στρεμμάτων θα προσδιοριστεί στο ποσόν των 60.000 ευρώ. Το ποσόν αυτό είναι εξαιρετικά υψηλό και σύμφωνα με την πολύχρονη εμπειρία μας δεν μπορεί να πληρωθεί από τους περισσότερους κατόχους των τεμαχίων αυτών. Επομένως η πρόβλεψη αυτή δεν ρυθμίζει το υπαρκτό πρόβλημα αφού με τα οικονομικά δεδομένα της περιόδου που δυανύουμε τα ακίνητα αυτά (αμπέλια-ελιές) θα περάσουν στην κυριότητα του Δημοσίου . Δεν νομίζουμε βέβαια οτι αυτό ακριβώς είναι το πνέυμα του νομοθέτη. Υπενθυμίζουμε ακόμη οτι το αντίστοιχο τίμημα με τις διατάξεις του Ν. 2732/1999 είχε προσδιορισθεί μόλις στο 1/10 της αντικειμενικής αξίας .
  Σύμφωνα με την παρ3 του αρθρου 23 του Ν.4061/2012 , έχουν ήδη ενταχθεί στην διαδικασία τακτοποίησης αυθαιρέτων σύμφωνα με τον Ν4014/2011 κάτοχοι τεμαχίων τα οποία υπάγονται στις διατάξεις του Ν4061/2012. Επειδή όμως οι σχετικές αιτήσεις τους ακόμη δεν έχουν εξετασθεί απο την αρμόδια επιτροπή και επειδή λήγει η προθεσμία τακτοποίησης με τον Ν4014/2011 στο τέλος Μαίου, δεν θα είναι δυνατή η προσκόμιση στην επιτροπή της βεβαίωσης του Δημοσίου και η σχετική εγγραφή στο κτηματολόγιο. Επομένως οι αιτήσεις αυτές θα παραμείνουν , σε εκκρεμότητα έως την ρύθμιση του Ν4061/2012.Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να υπάρξει σχετική πρόβλεψη στον Ν.4014/2011 .
  Επι πλέον σύμφωνα με την προτεινόμενη προσθήκη στην παρα 7 του άρθρου 23 του Ν4061/2012 δίνεται το δικαίωμα τακτοποίησης του αυθαιρέτου μετα την εκδοση απόφασης της επιτροπής θεμάτων γης και επίλυσης διαφορών . Επειδή όμως όπως αναφέρουμε παραπάνω οι προθεσμίες για την τακτοποίηση των αυθαιρέτων λήγουν τον προσεχή Μάιο και επειδή εως τότε δεν θα έχει εκδοθεί απόφαση απο την παραπάνω επιτροπή, θα πρέπει να υπάρξει επίσης σχετική πρόβλεψη στον Ν4014/2011 ωστε να δοθεί η δυνατότητα τακτοποίησης για τα ακίνητα της κατηγορίας αυτής ανεξάρτητα των προθεσμιών του νόμου .
  2. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
  2.1 Να προβλεφθεί διάταξη σύμφωνα με την οποία στις περιπτώσεις τεμαχίων τα οποία παρεχωρήθησαν απο τις επιτροπές Απαλλοτριώσεων σε συνεταιρισμούς αποκατάστασης καλλιεργητών και τα οποία στην συνέχεια διενεμήθησαν απο αυτούς άτυπα στα μέλη τους , θα έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των άρθρων 22 και 23 του Ν.4061/2012, ανεξάρτητα της ύπαρξης βεβαίωσης της δασικής μορφής αυτών απο την δασική Υπηρεσία .Οι αρμόδιες επιτροπές θα εξετάσουν τις υπόλοιπες προυποθέσεις και θα προχωρήσουν στην χορήγηση βεβαίωσης περι μη προβολής δικαιώματος απο το δημόσιο (αρθρο 22) ή εξαγοράς (αρθρο 23).Αν μεταγενέστερα με την κύρωση των δασικών χαρτών τα τεμάχια αυτά χαρακτηριστούν τελεσίδικα ως δασικά , θα διαχειρίζονται ως δασωμένοι αγροί ή ιδιωτικές δασικές εκτάσεις.
  2.2 Στην παράγραφο 1α/αα του αρθρου 22 μετα την επαχθή αιτία , να προστεθεί « και απο κληρονομική διαδοχή» .
  2.3 Στην παράγραφο 1α/γ του ιδίου αρθρου να διαγραφεί η φράση « Ο νομός Αττικής εξαιρείται απο την εφαρμογή της περίπτωσης αυτής» .
  2.4 Στο ίδιο αρθρο , να προστεθεί νεα περίπτωση ε ως εξής :
  « Με ατυπη εγκατάσταση-διανομή απο συνεταιρισμό αποκατάστασης ακτημόνων καλλιεργητών στον οποίο είχε περιέλθει ευρύτερη έκταση με απόφαση επιτροπής απαλλοτριώσεων και με την προυπόθεση οτι οι σημερινοί κάτοχοι είναι καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοι των αρχικών μελών του συνεταιρισμού »
  2.5 Στο ίδιο αρθρο , να προστεθεί νεα περίπτωση στ ως εξής:
  «Το Ελληνικό δημόσιο δεν προβάλλει δικαιώματα στα διαθέσιμα τεμάχια που περιλαμβάνονται στους πίνακες διανομών του Υπουργείου Γεωργίας με την προυπόθεση οτι οι σημερινοί κάτοχοι είναι καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοι των φερομένων ως κατόχων στους παραπάνω πίνακες της διανομής (κατεχόμενα διαθέσιμα).Στην περίπτωση των μη κατεχομένων διαθεσίμων η επιτροπή συνεκτιμά κάθε στοιχείο που υποβάλλεται εκ μέρους των αιτούντων κατόχων.».
  2.6 Η προτεινόμενη παρ. 7α στο αρθρο 23 να ισχύει και για τα ακίνητα της παρ.22 και να προστεθεί ως παρ 7 στο τέλος του αρθρου αυτού. .
  2.7. Στο τέλος της παραπάνω παραγράφου να προστεθεί περίπτωση 7β ως εξής:
  « Αιτήσεις που έχουν ήδη υποβληθεί στα πλαίσια του Ν.4014/2011 , εξετάζονται μετα την λήψη της απόφασης απο την επιτροπή του Ν.4061/2012»
  2.8 Στην ίδια παράγραφο να προστεθεί περίπτωση 7γ ως εξής :
  « Κάτοχοι των τεμαχίων που εμπίπτουν στο παρών άρθρο καθώς και αυτοί που εμπίπτουν στο επόμενο , διατηρούν το δικαίωμα υποβολής αίτησης για τακτοποίηση αυθαίρετης κατασκευής μετα την λήξη των προθεσμιών του Ν.4014/2011 , εφ όσον μεταγενέστερα τους χορηγηθεί η βεβαίωση της επιτροπής του Ν.4061/2012.»
  Ν.ΖΑΧΑΡΙΑΣ
  Αγρονόμος τοπογράφος Μηχανικός

 • 9 Φεβρουαρίου 2013, 11:03 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΔΕΛΟΣ

  «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΒΥΤΙΝΑΙΩΝ
  ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΤΗΣ ΒΥΤΙΝΑΣ»
  Χαλκοκονδύλη 37-39 Τ.Θ. 3456 τκ.10210
  Επειδή η ονομασία του άρθρου 44 είναιτροποποίηση του νόμου 4061/2012 «διαχείριση και προστασία των ακινήτων του Υπουργείου Γεωργικής Ανάπτυξης», προτείνουμε να υπάρξει πρόβλεψη και νομοθετική ρύθμιση για την αξιοποίηση των ακινήτων που διαχειρίζεται το Υπουργείο και είναι εγκαταλελειμμένα. Ιδιαίτερα να γίνει πρόβλεψη για την αξιοποίηση και επαναλειτουργία του Τριανταφυλλίδειου γεωργικού κτήματος Βυτίνας καισυγκεκριμένα των καλλιερήσιμων εκτάσεων των 150 στρεμμάτων και του ανακαινισμένου κτιρίου της παλαιάς Τριανταφυλλιδείου γεωργικής σχολής έκτασης 1000 μ2.(από τα μεγαλύτερα συγκροτήματα που διαχειρίζεται το Υπουργείο και έχει εγκαταλείψει). Συγκεκριμμένα να προβλεφθεί η ίδρυση «ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΟΡΕΙΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΒΥΤΙΝΑΣ» (παλαιά πρόταση του Υπουργείου) και στα πλαίσια αυτά να αξιοποιηθούν τα υπάρχοντα ακίνητα, να επαναλειτουργήσει το κτήμα και να απορροφηθούν τα αδιάθετα κονδύλια του κληροδοτήματος Τριανταφυλλίδη, που προβλέπονται για τη λειτουργία του κτήματος και χορηγούνται από τη διεύθυνση Εθνικών Κλροδοτημάτων.
  Ο Πρόεδρος του συλλόγου ΠΑΠΑΔΕΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

 • 9 Φεβρουαρίου 2013, 09:35 | Κων/νος Συμεωνίδης

  Παρακαλώ σημειώστε την παρακάτω πρόταση τροπολογίας προκειμένου να βοηθηθούν πολλοί συμπολίτες μας οι οποίοι ταλεπορούνται με τις ιδιοκτησίες τους πάνω από 30 χρόνια.

  Τροπολογία – Προσθήκη
  Στο νόμο 4061/2012 (ΦΕΚ 66/Α/22.03.2012), άρθρο 22, παρ. 1, προστίθεται η παρ. 1(δ):

  «Οι αδιανέμητες εκτάσεις φερόμενες ως κοινές του τεμαχίου 819 της Οριστικής Διανομής 1923 του αγροκτήματος Βουρβά Αττικής, Περιοχή Οικισμού Αγ. Κυριακής Δήμου Σπάτων, όπως απεικονίζονται στο διάγραμμα και στο απόσπασμα κτηματολογικού πίνακα της οριστικής διανομής του κτήματος τούτου και όπως διαμορφώθηκαν μετά την αναγκαστική απαλλοτρίωση, μεγάλου μέρους των εκτάσεων αυτού, για τις ανάγκες του Αεροδρομίου Σπάτων και απεικονίζονται στο διάγραμμα της ενιαίας κτηματογράφησης του ΟΚΧΕ κατά την κατάρτιση του Εθνικού Κτηματολογίου στη περιοχή, αναγνωρίζονται ως ιδιωτικές – αγροτικές και οι δικαιοδόχοι των ανωτέρω εκτάσεων, καθολικοί και ειδικοί διάδοχοι των αρχικών κληρούχων ακτημόνων καλλιεργητών του Συνεταιρισμού Αποκατασταθέντων Ακτημόνων Καλλιεργητών Σπάτων (ΣΑΑΚ Σπάτων), είναι κύριοι της έκτασης που απόκτησαν με οιονδήποτε νόμιμο τρόπο».

 • 8 Φεβρουαρίου 2013, 14:36 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

  1.Για τις παραχωρήσεις που γίνονται από τον Υπουργό Γεωργίας για κοινωφελείς σκοπούς κ.λ. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παράγραφος 1 εδάφιο β το αίτημα να κατατίθεται στην αρμόδια υπηρεσία της περιφέρειας η οποία θα τη διαβιβάζει στη Δ/νση Πολιτικής Γης του ΥΠΠΑΤ μαζί με τη γνώμη του Περιφερειάρχη
  2. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 4 η οποία προστίθεται με αριθ. 2α να διευκρινισθεί με ποια κριτήρια θα γίνεται η παραχώρηση από τον Περιφερειάρχη.
  3. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 4061/2012 η φράση «την παράγραφο 4 του άρθρου 36.» να αντικατασταθεί από τη φράση «τις παραγράφους 4, 5 του άρθρου 36 καθώς και του άρθρου 12 του Ν1832/1951 και των άρθρων 3 και 6 Ν.666/1977.».
  4.. Το άρθρο 22 του ν. 4061/2012, να τροποποιηθεί ως ακολούθως:
  α) Μετά την περίπτωση γ της παρ. 1 του άρθρου 22, προστίθεται νέα περίπτωση δ, ως εξής:
  «δ) Με πρωτόκολλα παράδοσης και παραλαβής της Επιτροπής Αποκαταστάσεων Προσφύγων και δεν εκδόθηκε παραχωρητήριο για κτήματα στα οποία δεν έγινε εκδίκαση από την επιτροπή απαλλοτριώσεων»
  5. Στην παράγραφο 7α που προστίθεται μετά την παράγραφο 6 του άρθρου 22 προτείνεται να διαγραφούν οι λέξεις « κοινωφελείς εγκαταστάσεις» στα ακίνητα που κατέχονται από Δήμους και για τα οποία δεν προβάλλει δικαίωμα το ελληνικό δημόσιο .Επί πλέον να απαιτείται αίτημα του Δήμου με σχετικό τοπογραφικό διάγραμμα στο ΕΓΣΑ και να εκδίδεται απόφαση από τον Περιφερειάρχη η οποία θα καταχωρείται στη βάση δεδομένων.
  Επίσης και για τους χώρους θρησκευτικής λατρείας της ιδίας παραγράφου να εκδίδεται απόφαση από τον Περιφερειάρχη η οποία θα καταχωρείται στη βάση δεδομένων.
  Στην παράγραφο 7β «εφόσον……κατάτμησης του ακινήτου» να προστεθεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία
  6. Η παράγραφος 8 που προστίθεται στο άρθρο 22 προτείνεται να διατυπωθεί ως εξής:
  Με απόφαση Περιφερειάρχη οι δρόμοι που απεικονίζονται στα κυρωμένα κτηματολογικά στοιχεία διανομών αγροκτημάτων και Συνοικισμών μεταβιβάζονται στον οικείο Δήμο.
  Με σύμφωνη γνώμη του Δήμου οι μεταβιβασθέντες δρόμοι (ή τμήματα αυτών) εφ΄ όσον έχουν καταληφθεί εξετάζονται από την επιτροπή θεμάτων γης και επίλυσης διαφορών σύμφωνα με τα άρθρα 22 και 23.
  Στο άρθρο 23 να καταργηθεί η παράγραφος 3
  Το άρθρο 27
  Στο άρθρο 36 προτείνεται να προστεθεί παράγραφος η οποία να επιτρέπει στις αρμόδιες υπηρεσίες της περιφέρειας για τα επόμενα 5 χρόνια να μπορούν ύστερα από απόφαση του Περιφερειάρχη να ενημερώνουν και τα κυρωμένα κτηματολογικά στοιχεία με μεταβολές που θα επέλθουν ύστερα από την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου
  ΝΑ ΔΙΟΡΘΩΘΕΙ Η ΠΑΡΑΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 1 § 1 εδάφιο στ να διορθωθεί η αναφερόμενη § 19 σε §12 και το άρθρο 12 σε 19 του Ν3208/2003

 • 8 Φεβρουαρίου 2013, 09:47 | Νίκος Καψιμαλάκος, τμήμα Αναδασμού και Εποικισμού Απ. Δ. Αττικής

  Στο προηγούμενο σχόλιό μου για το άρθρο 36 παρ. 6, χρειάζεται μια διόρθωση: όπου αναφέρεται «Αποκεντρωμένη Διοίκηση» πρέπει να μπαίνει ένα διαζευκτικό «ή Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων», διότι η αρμοδιότητα ανάκλησης τέτοιων αποφάσεων που έχουν εκδοθεί από τον Υπουργό Γεωργίας, ανήκει στο ΥΑΑΤ.

  Πάντως, σημείο κλειδί στην επιτυχία του νόμου είναι και η τοπογραφική υποστήριξη των διαδικασιών του (όπου το κύριο βάρος φαίνεται να πέφτει στις πλάτες της Περιφέρειας και μετά γενικότερα στο τρίπτυχο με τις αντίστοιχες υπ/σιες του ΥΑΑΤ και ΟΠΕΚΕΠΕ) προκειμένου, η εφαρμογή του νόμου να μη καταλήξει να έχει καθυστερήσεις ετών, λάθη, αλληλοαναιρούμενες ενέργειες κλπ

 • 7 Φεβρουαρίου 2013, 15:36 | Νίκος Καψιμαλάκος, τμήμα Αναδασμού και Εποικισμού Απ. Δ. Αττικής

  Σχετικά με ζητήματα της Επιτροπής Ελέγχου και Νομιμότητας και περί διαχείρισης των παλαιότερων παραχωρήσεων κατά κυριότητα για κοινωφελείς σκοπούς, προτείνω:

  Στο άρθρο 18, προστεθεί ως παράγραφος 4:

  «4. Τα θέματα προς εξέταση από την Επιτροπή Ελέγχου και Νομιμότητας, κατατίθενται κατ’ αρχήν στην οικεία Περιφέρεια ή διαβιβάζονται σε αυτή, από την υπηρεσία που έχει λάβει γνώση σχετικού θέματος. Μετά την διαπίστωση αρμοδιότητας κατά την έννοια του άρθρου 1 παρ. 3 του Ν. 4061/2012, διατυπώνει γνώμη προς την Επιτροπή Ελέγχου και Νομιμότητας, με σχετικά επιπλέον στοιχεία και τοπογραφικά διαγράμματα ελέγχου»

  Και επίσης, περί μεταβατικών διατάξεων στο αρ. 36 παράγραφος 6, προστεθεί υποπαράγραφος «γ»:

  «γ. -Οι αποφάσεις παραχωρήσεων εποικιστικών εκτάσεων κατά κυριότητα για κοινωφελή σκοπό, που δεν είχε εκτελεστεί η οφειλόμενη αξιοποίηση κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του Ν. 4061/2012 και είχε παρέλθει η προθεσμία υλοποίησης, ανακαλούνται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης άμεσα με την διαπίστωσή τους, κατόπιν διατύπωσης γνώμης με συνοδευτικά τοπογραφικά διαγράμματα ελέγχου από την οικεία Περιφέρεια.
  – Δεν επιτρέπεται η τροποποίηση ή παράταση προθεσμίας υλοποίησης ή αλλαγή όρων στις υφιστάμενες αποφάσεις παραχωρήσεων για κοινωφελή σκοπό κατά κυριότητα.
  -Όλοι οι φορείς με παραχωρημένα σε αυτούς ακίνητα για κοινωφελή σκοπό κατά κυριότητα, υποβάλλουν έκθεση αξιοποίησης για τήρηση ή μη των όρων παραχώρησης, εκτέλεση των προβλεπόμενων έργων, ορθή τήρηση των ορίων των ακινήτων, στοιχεία δήλωσης στο υποθηκοφυλακείο και εθνικό κτηματολόγιο, τοπογραφικά διαγράμματα κάλυψης σε αναλογική και ψηφιακή μορφή με τα υλοποιημένα έργα, στοιχεία τυχόν καταπατήσεων και ενέργειες για προστασία και χρηστή αξιοποίηση. Η έκθεση υποβάλλεται σε δυο αντίγραφα, στις αρμόδιες υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και της Περιφέρειας, ως 30-6-2013 από τους δήμους της χώρας και ως 31-12-2013 από τους υπόλοιπους φορείς»

 • 7 Φεβρουαρίου 2013, 09:30 | Μαριάντζελα Φωτέλλη

  Άρθρο 29. Δεδομένου ότι το προσωπικό αλλά και τα μέσα της Δασικής Υπηρεσίας συνεχώς φθίνουν, θα είναι πρακτικά εξαιρετικά δύσκολο να έχει την ευθύνη ελέγχου του αν και κατά πόσο οι κάτοχοι πλέον εκτάσεων που είχαν δασική μορφή, εκχερσώθηκαν πριν το 1975 και έγινε δεκτή η εξαγορά τους, τις χρησιμοποιούν πράγματι για γεωργική και μόνο χρήση. Θα πρέπει να υπάρξει πρόβλεψη ώστε από τις αρμόδιες πολεοδομικές υπηρεσίες να γίνεται ο σχετικός έλεγχος ώστε σε καμία περίπτωση να μην εκδίδονται οικοδομικές άδειες στις περιπτώσεις των εκτάσεων αυτών.

 • 7 Φεβρουαρίου 2013, 09:17 | Μαριάντζελα Φωτέλλη

  14.Στην περίπτωση που εποικιστικές εκτάσεις με δασική μορφή που διατέθηκαν ως κληροτεμάχια μετά την 11η Ιουνίου 1975 εκχερσώθηκαν μετά την κρίσιμη αυτή ημερομηνία, δεν διευκρινίζεται τί θα ισχύει.
  Επίσης, η διατύπωση «δεν καλύπτονται από δασική βλάστηση» είναι ασαφής. Οι δασικές εκτάσεις που έχουν καεί δεν καλύπτονται από δασική βλάστηση, διατηρούν όμως το δασικό τους χαρακτήρα και ως εκ τούτου κηρύσσονται αναδασωτέες. Θα ανακαλούνται στην περίπτωση αυτή οι κηρύξεις αναδασωτέων;

 • 5 Φεβρουαρίου 2013, 15:27 | Κόκουρας Γιάννης

  Η Ομοσπονδία κτηνοτρόφων Περιφέρειας Θεσσαλίας και ο Κόκουρας Γιάννης (Τεχνικός σύμβουλος της Ομοσπονδίας) σας παραθέτουμε τις παρακάτω παρατηρήσεις για τον Νόμο 4061/2012 :
  Βασικό κομμάτι είναι να φύγουν οι εποικιστικές και δημόσιες εκτάσεις από τα Δασαρχεία (διαγραφή από το άρθρο 1 παρ. 3 των δάση, δασικές ή αναδασωτέες εκτάσεις) γιατί δεν θα μπορούμε να δηλώσουμε εκτάσεις στο ΟΣΔΕ για τις επιδοτήσεις και πιο συγκεκριμένα:
  1 Σύμφωνα με τις διευκρινίσεις του Ν. 4061/2012 με ΑΔΑ:Β49ΨΒ-04Ρ στο Ι Πεδίο Εφαρμογής του Νόμου ζητάμε:
  α. Να διαχειρίζονται τις δασικές επικοιστικές εκτάσεις οι Δ/νσεις Πολιτικής Γης όπως γίνονταν μέχρι σήμερα.
  β. Να μην καταργηθεί η εποικιστική νομοθεσία και οι χαρακτηρισμοί που δόθηκαν από τις Επιτροπές Απαλλοτριώσεων (γενολίβαδο,χέρσα, χερσολίβαδο, ορεινή βοσκή κτλ) να δεσμεύουν την χρήση των ακινήτων αυτών.
  2 Τα εποικιστικά λιβάδια καθώς και οι χαρακτηρισμένες εκτάσεις (γενολίβαδο,χέρσα, χερσολίβαδο, ορεινή βοσκή κτλ) σε διανομές να διαχειρίζονται από τις Δ/νσεις Πολιτικής Γης. Σε αυτές τις εκτάσεις να μην επεμβαίνει το Δασαρχείο καθώς εδώ και παρα πολλά χρόνια χρησιμοποιούνται από τους κτηνοτρόφους για την βοσκή των ζώων. Σε αυτές τις εκτάσεις να μην μπορούν να γίνουν επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, βιομηχανίες – βιοτεχνίες και ξενοδοχειακές μονάδες παρά μόνο μετά από ομόφωνη γνώμη των αποκατεστημένων κτηνοτρόφων (όχι πλειοψηφία).Αυτό θα πρέπει να έχει αναδρομική ισχύ από την εφαρμογή του Ν. 4061. Γενικά μπορούμε να πούμε ότι το προηγούμενο καθεστώς Ν. 3147/2003 λειτουργούσε ευεργετικά για τους κτηνοτρόφους.
  3 Να γίνει οριοθέτηση όλων των λιβαδιών και όλων των εκτάσεων του Δημοσίου που είναι για βοσκή ζώων. Έχουμε πάρα πολλές φορές ερωτηθεί ποιες είναι οι προτάσεις μας για την νέα ΚΑΠ. Για να απαντηθεί αυτό το ερώτημα πρέπει πρώτα να γίνει η οριοθέτηση των βοσκοτόπων αφού είναι η βασική παράμετρος στην νέα ΚΑΠ. Αν δεν ξέρουμε πόσο βοσκότοπο έχουμε πως θα γίνει ο καταμερισμός των επιδοτήσεων;
  4 Σύμφωνα με τον νόμο 4061 για να μπεί κάποιος κτηνοτρόφος σε αυτές τις εκτάσεις θα πρέπει να κάνει τοπογραφικό και να το στείλει στο Υπουργείο Αγροτικλής Ανάπτυξης. Στην συνέχεια το Υπουργείο λαμβάνωντας τις απόψεις από Δασαρχείο, Αρχαιολογίες, Περιφερειακό συμβούλιο και πολεοδομία προχωράει σε ανοικτή δημοπρασία στην Αθήνα. Υπάρχουν οι εξής πρατηρήσεις :
  α. Οι κτηνοτρόφοι που θα ακολουθήσουν την παραπάνω διαδικασία θα πληρώσουν από την τσέπη τους τοπογραφικό διάγραμμα χωρίς να ξέρουν αν θα είναι πλειοδότες στην δημοπρασία.
  β. Οι κτηνοτρόφοι που ακολούθησαν την παραπάνω διαδικασία σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις οι εκτάσεις που περιέλαβαν στο τοπογραφικό χαρακτηρίστηκαν δασικές με αποτέλεσμα να αποριφθούν οι αιτήσεις τους.
  γ. Υπήρξε περίπτωση όπου κτηνοτρόφος που ενοικίαζε έκταση έναντι αντιτίμου από την Δ/νση Πολιτικής Γης εδώ και αρκετά χρόνια ακολούθησε την παραπάνω διαδικασία, το Δασαρχείο χαρακτήρισε την έκταση δασική με αποτέλεσμα το Υπουργείο να απορίψει την αίτησή του. Στην συνέχεια το Δασαρχείο βάση του άρθρου 103 του Ν.Δ. 86/1969 έκρινε ότι αυτού του είδους τις δασικές εκτάσεις τις διαχειρίζεται ο οικίος Δήμος ο οποίος προχώρησε σε δημοπρασία αυτής της έκτασης. Εν ολίγης εκεί που το Δημόσιο εισέπρατε λεφτά ενοικιάζοντας την έκταση τώρα θα τα εισπράτει ο εκάστοτε Δήμος.
  δ. Οι κτηνοτρόφοι πρέπει να κατέβουν στην Αθήνα για να συμμετέχουν στην δημοπρασία ξέρωντας όλοι ότι η εργασίας τους είναι 365 ημέρες τον χρόνο και πρέπει να αφήσουν τα κοπάδια τους.
  5 Κηρύσοντας το Δασαρχείο όλα τα εποικιστικά λιβάδια ως δασικά διέπονται από τους αντίστοιχους νόμους. Τουτέστιν αν σε ένα λιβάδι 5.000 στρ. καεί ένα τμήμα του (περίπου 2.500στρ.) η καμμένη περιοχή κηρύσεται αναδασωτέα με αποτέλεσμα οι κτηνοτρόφοι να μην μπορούν να βοσκήσουν εκεί. Φανταστείται τα κοπάδια των κτηνοτρόφων να βόσκουν σε μία τέτοια περίπτωση στην μισή έκταση, όπου προφανώς δεν τους φτάνει. Ιδίως σήμερα όπου οι τιμές των ζωοτροφών έχουν ανέβει πάρα πολύ. Έδώ πρέπει να σημειωθεί ότι στα εποικιστικά λιβάδια η βλάστηση αποτελείται κυρίως από πουρνάρια τα οποία θεωρούνται θάμνος.
  6 Στα εποικιστικά λιβάδια οι αποκατεστημένοι κτηνοτρόφοι βόσκουν σε όλο το λιβάδι εξ’ αδιαιρέτου.Αν σε ένα λιβάδι εγκατασταθεί φωτοβολταικό πάρκο στο επίπεδο τμήμα του λιβαδιού οι κτηνοτρόφοι αποκλείονται από την ‘’καλή’’ περιοχή προς βόσκηση καθώς εκεί υπάρχει μεγαλύτερη βλάστηση και επομένως μεγαλύτερη παραγωγή γάλακτος.Εδώ δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η Φέτα ως ΠΟΠ στηρίζεται στην ιδιαίτερη μορφολογία και στην χλωρίδα και πανίδα που υπάρχει στην πατρίδα μας κάτι όμως που θα λιγοστεύει αν στις καλές περιοχές εγκατασταθούν έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
  7 Άρθρο 24 παρ. 2. Οι κτηνοτρόφοι που αποκαταστάθηκαν στα εποικιστικά λιβάδια με αποφάσεις των Επιτροπών Απαλλοτριώσεων τους είχαν επιβληθεί να πληρώσουν κάποια ποσά για αυτήν την αποκατάσταση. Έρχεται τώρα το Υπουργείο μετατρέπει το δικαίωμα νομής σε δικαίωμα χρήσης και θα τους επιβάλλει τίμημα με απόφαση του Υπουργού.Ζητάμε να μην τους επιβληθεί κάποιο τίμημα καθώς σε συνδυασμό με την φορολόγησή τους από το πρώτο Ευρώ, την μεγάλη άνοδο των ζωοτροφών, την μείωση της επιστροφής του ΦΠΑ και την άνοδο της τιμής των καυσίμων η επιβίωσή τους κρίνεται επισφαλής.
  8 Παρατήρηση για τις διευκρινίσεις του Ν. 4061/2012 με ΑΔΑ:Β49ΨΒ-04Ρ στο V Σύσταση επιτροπών. Ζητάμε να μην καταργηθεί το άρθρο 27 του Ν. 2040/92 που αφορά την αποκατάσταση στα εποικιστικά λιβάδια και κατά τον έλεγχο από τις Επιτροπές Θεσμών και Διαφάνειας οι αποκατεστημένοι κτηνοτρόφοι πρέπει να προσκομίσουν τις άδειες εγκατάστασης των κτηνοτροφικών μονάδων τους.
  9 Ζητάμε να καταργηθεί η παράγραφος 11 του εν λόγω άρθρου που μετατρέπουν το εξ’ αδιαιρέτου ποσοστό των αποκατεστημένων κτηνοτρόφων σε διαιρετό. Αυτό γιατί τα λιβάδια δεν έχουν την ίδια βοσκοικανότητα σε όλη την έκτασή τους και κάποιοι κτηνοτρόφοι θα βρέθουν να πάρουν το καλό μέρος και κάποιοι τα κατσάβραχα. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι με την μορφή της εξ’ αδιαιρέτου βοσκής υφίστανται τα λιβάδια εδώ και 200 χρόνια χωρίς προβλήματα. Εξάλου όταν έγιναν οι αποκαταστάσεις των κτηνοτρόφων από τις επιτροπές Απαλλοτριώσεων είχαν γίνει και μελέτες που αφορούσαν την βοσκοικανότητα των λιβαδιών. Αυτές οι μελέτες είχαν γίνει στο σύνολο της έκτασης και όχι τμηματικά και με βάση αυτές τις μελέτες αποφασίστηκε σε κάθε λιβάδι ο αριθμός των ζώων που μπορεί να βοσκήσουν. Επίσης αν υπάρχουν κτηνοτροφικές μονάδες σε κοντινή απόσταση η μία με τις άλλη πως θα χωρήσεις τον βοσκότοπο έτσι ώστε τα ζώα του ενός να μην μπαίνουν στον βοσκότοπο του άλλου.

  Τέλος προέκυψε ένα θέμα για τις βοσκήσιμες εκτάσεις σε περιοχές Natura όπου ο ΟΠΕΚΕΠΕ δεν τις δέχεται στο σύστημά του ως βοσκότοπο. Να σημειωθεί ότι στην ευρύτερη περιοχή του Ν. Λάρισας υπάρχουν χιλιάδες στρ. εκτάσεων (δημόσιες και δημοτικές) που έχουν χαρακτηριστεί Natura. Η Δ/νση Περιβάλλοντος επιτρέπει την βοσκή σε τέτοιες περιοχές γιατί να μην τις δέχεται και ο ΟΠΕΚΕΠΕ στο σύστημά του.

 • 30 Ιανουαρίου 2013, 22:43 | Λαμπρινή Ρίζου

  Αρθρο44. Της δωρεάν κατά χρήση παραχώρησης εκτάσεων στο Δημόσιο, στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) για κοινωφελείς σκοπούς που αφορούν στέγαση των υπηρεσιών τους κλπ (παρ.1β) του εν λόγω άρθρου, προηγείται η απόφαση Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης για καθορισμό χρήσης της έκτασης κατά τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 1512/85. Ταυτόχρονα όμως παραμένει σε ισχύ και το άρθρο 26 του ν. 1337/83 το οποίο αναφέρει ότι ο καθορισμός χώρων για την ανέγερση κτιρίων δημόσιων και δημοτικών σκοπών και γενικά κτιρίων κοινής ωφέλειας στις εκτός σχεδίου περιοχές γίνεται με τοπικό ρυμοτομικό. Σε συνεργασία με το ΥΠΕΚΑ θα πρέπει επιτέλους να διευκρινιστεί τι θα ισχύει. Αν δηλαδή σε αυτές τις περιπτώσεις θα γίνεται καθορισμός χρήσης με το αρθ 3 του 1512/85, οπότε εν συνεχεία αυτά τα γήπεδα θα μπορούν να δομηθούν με τις εκτός σχεδίου διατάξεις (στην περίπτωση βέβαια που δεν χρειάζονται ειδικότερους όρους δόμησης) ή θα ακολουθείται η διαδικασία του τοπικού ρυμοτομικού, οπότε δεν χρειάζεται απόφαση καθορισμού χρήσης.