Άρθρο 05: Ενέργειες αρμόδιων αρχών σε περίπτωση μη συμμόρφωσης

1. α) Αν η αρμόδια αρχή διαπιστώσει ήσσονος σημασίας μη συμμορφώσεις σε σχέση με τις απαιτήσεις των διατάξεων που αναφέρονται στο παράρτημα II του άρθρου 60 και των κείμενων άλλων διατάξεων, που δεν αποτελούν, ούτε θέτουν σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία και την υγεία των ζώων, τις αξιολογεί και λαμβάνοντας υπόψη το ιστορικό της επιχείρησης, διατυπώνει έγγραφες συστάσεις και απαιτεί διορθωτικές ενέργειες, τάσσοντας εύλογο χρόνο συμμόρφωσης.
β) Αν η αρμόδια αρχή, μετά από επανέλεγχο:
αα) διαπιστώσει ότι η επιχείρηση έχει μεν προβεί σε διορθωτικές ενέργειες, αλλά δεν τις έχει ολοκληρώσει, διατυπώνει εκ νέου έγγραφες συστάσεις ως προς τις μη συμμορφώσεις που υπολείπονται.
ββ) διαπιστώσει μη συμμόρφωση στις συστάσεις της, ή αν η επιχείρηση είναι υπότροπη, λαμβάνει μέτρα συμμόρφωσης και επιβάλλει διοικητικές ή/και ποινικές κυρώσεις, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση της μη συμμόρφωσης, το ιστορικό και το μέγεθος της επιχείρησης.

2. Αν η αρμόδια αρχή διαπιστώσει μη συμμόρφωση σε σχέση με τις απαιτήσεις των διατάξεων που αναφέρονται στο παράρτημα II του άρθρου 60 και των κείμενων άλλων διατάξεων, που αποτελεί ή θέτει σε άμεσο κίνδυνο τη δημόσια υγεία και την υγεία των ζώων, λαμβάνει άμεσα μέτρα συμμόρφωσης και επιβάλλει διοικητικές και ποινικές κυρώσεις, σύμφωνα με τα άρθρα 29 και 33.

  • Κρίνουμε ότι είναι ιδιαίτερα θετικό το περιεχόμενο αυτού του άρθρου καθόσον καθορίζονται συγκεκριμένες ενέργειες των αρμοδίων αρχών σε περίπτωση μη συμμόρφωσης. Οπότε κατά κάποιο τρόπο τίθενται κάποια αντικειμενικά κριτήρια για τη δράση των ελεγκτών και την απόφαση για την επιβολή ποινικών ή/και διοικητικών κυρώσεων.

    Σημειώνουμε όμως ότι θα είναι ιδιαίτερα χρήσιμο να αποσαφηνιστεί πλήρως σε ποιες περιπτώσεις απαιτούνται διοικητικές κυρώσεις, σε ποιες ποινικές και σε ποια κατηγορία μη συμμορφώσεων θα πρέπει να επιβάλλονται και οι δύο. Έτσι το ενιαίο κυρωτικό πλαίσιο που επιχειρείται θα έχει αποτρεπτικό χαρακτήρα.

  • Στο 1 β περ. αα θα πρέπει να γίνει πιο σαφές και περιοριστικό το σύστημα καθώς υπάρχει το ενδεχόμενο της αξιοποίησης των συνεχών συστάσεων για κωλυσιεργία και αποφυγή ουσιαστικά της συμμόρφωσης. Πχ. η επιχείρηση να έχει τη δυνατότητα να συμμορφωθεί σε 2-3 έγγραφες συστάσεις και αν δεν το κάνει να λαμβάνονται μέτρα.

  • 8 Φεβρουαρίου 2013, 09:04 | Μιχαήλ Κοτσαρίνης

    Στο 1 β περ. αα θα πρέπει να γίνει πιο σαφές και περιοριστικό το σύστημα καθώς υπάρχει το ενδεχόμενο της αξιοποίησης των συνεχών συστάσεων για κωλυσιεργία και αποφυγή ουσιαστικά της συμμόρφωσης.