Άρθρο 40: Κοινοποιήσεις

Οι κοινοποιήσεις της Ενότητας Α΄ γίνονται αναλογικά, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 47, 48, 50 έως και 57 του ν. 2717/1999 «Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας» (Α΄ 97), όπως ισχύει.