Άρθρο 17: Μέτρα συμμόρφωσης σε φορτία νωπών οπωροκηπευτικών ως προς τις εμπορικές προδιαγραφές ποιότητας

1. Αν κατά τον επίσημο έλεγχο, στο στάδιο της εισαγωγής φορτίων νωπών οπωροκηπευτικών από τρίτες χώρες, διαπιστώνεται μη συμμόρφωση των φορτίων με τις εμπορικές προδιαγραφές ποιότητας, όπως αυτές έχουν καθορισθεί από την ενωσιακή και εθνική νομοθεσία, η αρμόδια αρχή δεν επιτρέπει την εισαγωγή των φορτίων με τη μη χορήγηση πιστοποιητικού συμμόρφωσης, δεσμεύει τα εν λόγω φορτία και, αφού ληφθούν υπόψη τα αιτήματα των επιχειρήσεων, επιβάλλει, κατά περίπτωση και στο βαθμό που απαιτείται, τα ακόλουθα μέτρα συμμόρφωσης:
α) επιβολή διορθωτικών ενεργειών για άρση της μη συμμόρφωσης, όπως ανασυσκευασία, αλλαγή σήμανσης, υποβιβασμός και επαναταξινόμηση, προκειμένου να επιτραπεί η εισαγωγή των φορτίων στη χώρα,
β) βιομηχανική χρήση,
γ) επιστροφή στον αποστολέα, εφόσον το αποδέχεται,
δ) επαναποστολή σε άλλες τρίτες χώρες, εφόσον το αποδέχονται,
ε) καταστροφή.

2. Αν κατά τον επίσημο έλεγχο, στο στάδιο της εξαγωγής φορτίων νωπών οπωροκηπευτικών σε τρίτη χώρα, διαπιστώνεται μη συμμόρφωση των φορτίων με τις εμπορικές προδιαγραφές ποιότητας, όπως αυτές έχουν καθορισθεί από την ενωσιακή και εθνική νομοθεσία, η αρμόδια αρχή ελέγχου δεν επιτρέπει την εξαγωγή των φορτίων με τη μη χορήγηση του πιστοποιητικού συμμόρφωσης. Σε ορισμένες περιπτώσεις, όπου είναι εφικτό, επιβάλλονται διορθωτικά μέτρα, προκειμένου να επιτραπεί η εξαγωγή των φορτίων.

3. α) Κατά της απόφασης δέσμευσης της παρ. 1 και κατά της μη έκδοσης του πιστοποιητικού συμμόρφωσης της παρ. 2, η επιχείρηση δύναται να υποβάλλει ένσταση στην προϊσταμένη αρχή των ανωτέρω αρμοδίων αρχών, εντός δύο (2) εργασίμων ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης δεύσμευσης ή την έκθεση ελέγχου, αντίστοιχα. Η προϊσταμένη αρχή εκδίδει απόφαση επί της ένστασης εντός επτά (7) εργασίμων ημερών, η οποία κοινοποιείται αυθημερόν στην επιχείρηση, σύμφωνα με το άρθρο 40. Η απόφαση της προϊσταμένης αρχής είναι οριστική, ανέκκλητη και εκτελεστή.
β) Για την εξέταση των ως άνω ενστάσεων, η αρμόδια αρχή ελέγχου διαβιβάζει στην προϊσταμένη αρχή αυτής, την έκθεση ελέγχου και τα λοιπά στοιχεία του φακέλου.
γ) Η απόφαση της αρμόδια αρχής για επιβολή της δέσμευσης γίνεται οριστική, ανέκκλητη και εκτελεστή σε περίπτωση μη άσκησης ένστασης, σύμφωνα με την περίπτωση α.

  • 8 Φεβρουαρίου 2013, 13:32 | Βασιλική Δαυιδοπούλου

    στην παράγραφο 1ε του συγκεκριμένου άρθρου πρέπει να συμπληρωθεί οτι τα αποσυρόμενα και κρινόμενα για καταστροφή νωπά οπωροκηπευτικά χαρακτηρίζονται ως φυτικά υποπροΪόντα και είναι απαραίτητο να οδηγηθούν για καταστροφή, καθότι αυτοδικαίως θα χαρακτηρίζονται και θα αποτελούν μη επικίνδυνα απόβλητα εντασσόμενα στην Ευρύτερη κατηγορία αποβλήτων με ΕΚΑ 02 και θα διέπονται και θα διαχειρίζονται σύμφωνα με τις εθνικές και κοινοτικές διατάξεις περί διαχείρισης των μη επικινδύνων αποβλήτων

  • 8 Φεβρουαρίου 2013, 08:08 | Αλέξης Τσαπάρας

    Στην παράγραφο 3 θα πρέπει να διευκρινιστεί με σαφέστερο τρόπο ποιά είναι η προϊσταμένη αρχή της αρμόδιας αρχής ελέγχου σε κάθε περίπτωση. Στην περίπτωση π.χ. που αρμόδια αρχή ελέγχου είναι η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής μιας Περιφερειακής Ενότητας, προϊσταμένη αρχή είναι το ΥΠ.Α.Α.Τ. ή η Γενική Διεύθυνση της Περιφέρειας;

  • 7 Φεβρουαρίου 2013, 13:57 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΚΑΛΙΑΣ

    στην παράγραφο 1ε του συγκεκριμένου άρθρου πρέπει να συμπληρωθεί οτι τα αποσυρόμενα και κρινόμενα για καταστροφή νωπά οπωροκηπευτικά χαρακτηρίζονται ως φυτικά υποπροΪόντα και είναι απαραίτητο να οδηγηθούν για καταστροφή, καθότι αυτοδικαίως θα χαρακτηρίζονται και θα αποτελούν μη επικίνδυνα απόβλητα εντασσόμενα στην Ευρύτερη κατηγορία αποβλήτων με ΕΚΑ 02 και θα διέπονται και θα διαχειρίζονται σύμφωνα με τις εθνικές και κοινοτικές διατάξεις περί διαχείρισης των μη επικινδύνων αποβλήτων