Άρθρο 09: Κατάσχεση

1. Κατάσχονται, κατόπιν αιτιολογημένης έκθεσης ή πρακτικού των ελεγκτών των αρμοδίων αρχών, ανάλογα με το αν πρόκειται, αντίστοιχα, για τρόφιμα ή ζωοτροφές, σε όλα τα στάδια της παραγωγής, αποθήκευσης, διακίνησης και διάθεσης αυτών, τα παρακάτω:
α) τρόφιμα ή ζωοτροφές, τα οποία κρίνονται ως μη ασφαλή, όπως αυτά ορίζονται στα άρθρα 14 και 15 του Καν. 178/2002 και εξειδικεύονται στο παράρτημα Ι του άρθρου 60, με εξαίρεση τα μη ασφαλή τρόφιμα, τα οποία ρητώς αναφέρονται στο άρθρο 8,
β) τρόφιμα ή ζωοτροφές, τα οποία δεν φέρουν σήμανση καταλληλότητας ή αναγνώρισης βάσει ειδικών απαιτήσεων,
γ) τρόφιμα ή ζωοτροφές, τα οποία στερούνται υγειονομικών πιστοποιητικών όταν αυτό απαιτείται,
δ) τρόφιμα ή ζωοτροφές με υπέρβαση της ημερομηνίας που προβλέπεται στην ένδειξη «ανάλωση κατά προτίμηση πριν από ……..», με την επιφύλαξη των ισχυουσών ειδικών διατάξεων καθώς και στην ένδειξη «ανάλωση έως …….».
ε) υλικά και αντικείμενα που είναι ή προορίζονται να είναι σε επαφή με τρόφιμα, συμπεριλαμβανομένων των ενεργών και νοημόνων υλικών και αντικειμένων που δεν πληρούν τους όρους για τη χρήση που προορίζονται, με επιπτώσεις στην ασφάλεια των τροφίμων.
στ) σε κάθε άλλη περίπτωση που οι αρμόδιες αρχές κρίνουν ότι υπάρχει αναγκαιότητα για κατάσχεση.

2. Η έκθεση ή το πρακτικό κατάσχεσης κοινοποιείται στην επιχείρηση, σύμφωνα με το άρθρο 40.

3. Τα κατασχεθέντα τρόφιμα ή ζωοτροφές εναποθηκεύονται, με δαπάνη της επιχείρησης. Η κατάσχουσα αρχή ορίζει μεσεγγυούχο ως υπεύθυνο φύλαξης των κατασχεθέντων τροφίμων ή ζωοτροφών, που μπορεί να είναι η ίδια η επιχείρηση ή τρίτος.

4. Στην έκθεση ή στο πρακτικό κατάσχεσης γίνεται αναφορά για το δικαίωμα της επιχείρησης να ασκήσει ένσταση επανεξέτασης και την προθεσμία για την άσκησή της.
Αν η επιχείρηση δεν επιθυμεί την επανεξέταση των κατασχεθέντων, ο εκπρόσωπός της υπογράφει στην έκθεση ή το πρακτικό κατάσχεσης ότι έλαβε γνώση αυτής ή αυτού και παραιτείται του δικαιώματος αυτού.
Δεν επιτρέπεται η άσκηση ένστασης επανεξέτασης, αν η ποσότητα των κατασχεθέντων είναι ίση ή μικρότερη των είκοσι πέντε (25) χιλιογράμμων για τα τρόφιμα ή των πέντε χιλιάδων (5.000) χιλιογράμμων για τις ζωοτροφές.

5. Η ένσταση επανεξέτασης κατατίθεται από την επιχείρηση, όπως νόμιμα εκπροσωπείται, εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την κοινοποίηση της έκθεσης ή του πρακτικού κατάσχεσης:
α) στην υπηρεσία στην οποία ανήκουν οι ελεγκτές, που διενήργησαν την κατάσχεση, επί έκθεσης κατάσχεσης τροφίμων ή
β) στη Διεύθυνση Εισροών Ζωικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, επί πρακτικού κατάσχεσης ζωοτροφών.
Εφόσον δεν κατατεθεί ένσταση εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, η έκθεση ή το πρακτικό κατάσχεσης θεωρούνται οριστικά, ανέκκλητα και εκτελεστά.

6. α) Για την εξέταση των ενστάσεων επανεξέτασης εκθέσεων κατάσχεσης τροφίμων, ο προϊστάμενος της υπηρεσίας, στην οποία ανήκουν οι ελεγκτές, που διενήργησαν την κατάσχεση, με απόφασή του, προβαίνει εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την κατάθεση της ένστασης επανεξέτασης, στη σύσταση, συγκρότηση και στον ορισμό μελών τριμελούς επιτροπής, η οποία αποτελείται από:
αα) δύο (2) ελεγκτές της υπηρεσίας που διενήργησε τον έλεγχο, εκτός των ελεγκτών που διενήργησαν την κατάσχεση,
ββ) έναν (1) ειδικό, που υποδεικνύει ο ενιστάμενος. Αν ο ενιστάμενος, δεν ορίσει ή δηλώσει αδυναμία να ορίσει μέλος στην επιτροπή, μέλος ορίζεται, από τον προϊστάμενο που συγκροτεί την επιτροπή, υπάλληλος της υπηρεσίας που διενήργησε τον έλεγχο.
Πρόεδρος της επιτροπής είναι ο ελεγκτής με τον περισσότερο χρόνο υπηρεσίας.
Χρέη γραμματέα εκτελεί ο έτερος ελεγκτής – μέλος της επιτροπής.
Η επιτροπή συνέρχεται ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου της το αργότερο εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από τη συγκρότησή της και κατά προτεραιότητα, εφόσον πρόκειται για ευαλλοίωτα προϊόντα.

β) Για την εξέταση των ενστάσεων επανεξέτασης πρακτικών κατάσχεσης ζωοτροφών, συνιστάται στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων τριμελής επιτροπή, η οποία αποτελείται από:
αα) τον προϊστάμενο του Τμήματος Ζωοτροφών της Διεύθυνσης Εισροών Ζωικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ως Πρόεδρο, με τον αναπληρωτή του
ββ) δύο (2) υπαλλήλους του ιδίου ως άνω Τμήματος ή Διεύθυνσης, ως μέλη, με τους αναπληρωτές τους.
Χρέη γραμματέα εκτελεί ο υπάλληλος της περίπτωσης ββ με το λιγότερο χρόνο υπηρεσίας.
Με απόφαση του προϊσταμένου της Διεύθυνσης Εισροών Ζωικής Παραγωγής, η οποία εκδίδεται εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την κατάθεση της ένστασης επανεξέτασης, συγκροτείται η ως άνω επιτροπή και ορίζονται τα μέλη της.
Η επιτροπή συνέρχεται ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου της το αργότερο εντός επτά (7) εργασίμων ημερών από τη συγκρότησή της και κατά προτεραιότητα, εφόσον πρόκειται για ευαλλοίωτα προϊόντα.

7. α) Οι τριμελείς επιτροπές της παρ. 6 προβαίνουν στις κάτωθι ενέργειες:
αα) λαμβάνουν υπόψη την έκθεση ή πρακτικό κατάσχεσης, τα ειδικά τυχόν αποτελέσματα εργαστηριακών αναλύσεων και εκτιμούν τα στοιχεία που προσκομίζει και επικαλείται ο ενιστάμενος,
ββ) εξετάζουν λεπτομερώς τα κατασχεθέντα με αυτοψία, ώστε να επαναπροσδιορίσουν, αν είναι αναγκαίο, την έκταση και σοβαρότητα των ενδείξεων που οδήγησαν στην έκθεση ή το πρακτικό κατάσχεσης,
γγ) λαμβάνουν κάθε πρόσφορο μέτρο που απαιτείται για την κρίση τους,
δδ) αποφαίνονται επί της ένστασης και για την τύχη των κατασχεθέντων, σύμφωνα με την παράγραφο 8.
β) Οι τριμελείς επιτροπές της παρ. 6 αποφασίζουν αιτιολογημένα, επί της ένστασης επανεξέτασης και συντάσσουν σχετικό έκθεση-πρακτικό επανεξέτασης, εντός προθεσμίας τριών (3) ημερών. Ένα αντίγραφο της έκθεσης-πρακτικού επανεξέτασης κοινοποιείται άμεσα στην επιχείρηση, σύμφωνα με το άρθρο 40, δια των Προέδρων των επιτροπών και ένα στην υπηρεσία που τις συγκρότησε, επί ενστάσεων στα τρόφιμα ή στη Διεύθυνση Εισροών Ζωικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, επί ενστάσεων στις ζωοτροφές.
γ) Οι αποφάσεις των τριμελών επιτροπών της παρ. 6 είναι οριστικές, ανέκκλητες και εκτελεστές, με την επιφύλαξη της παρ. 9.

8. Στην έκθεση-πρακτικό επανεξέτασης ή κατάσχεσης, αν δεν κατατεθεί ένσταση επανεξέτασης, αποφασίζεται, σε συνεννόηση με τον ενδιαφερόμενο μετά από αίτημά του, η τύχη των κατασχεθέντων τροφίμων ή ζωοτροφών, ως εξής:
α) Επιβάλλονται διαδικασίες εξυγίανσης ή κάθε άλλο μέτρο που κρίνεται αναγκαίο, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ασφάλεια των τροφίμων ή ζωοτροφών και η συμμόρφωση με τις κείμενες διατάξεις.
β) Εγκρίνεται η χρήση των τροφίμων ή ζωοτροφών για σκοπούς άλλους εκτός από εκείνους για τους οποίους προορίζονταν αρχικά.
γ) Επιβάλλεται η καταστροφή των τροφίμων ή ζωοτροφών.
δ) Εγκρίνεται η επαναποστολή των τροφίμων ή ζωοτροφών στο κράτος μέλος προέλευσης, εφόσον γίνονται δεκτά από αυτό.

9. Για κατασχεθέντα τρόφιμα με βάρος μεγαλύτερο των χιλίων (1.000) χιλιογράμμων ή με αξία μεγαλύτερη των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ, για κατασχεθείσες ζωοτροφές με βάρος μεγαλύτερο των επτά χιλιάδων (7.000) χιλιογράμμων ή με αξία μεγαλύτερη των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ, η επιχείρηση, δια του νομίμου εκπροσώπου της, δύναται να ασκήσει ένσταση για δεύτερη επανεξέταση στην αρμόδια, κατά περίπτωση, αρχή της παρ. 10, εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την επίδοση του πρακτικού – έκθεση επανεξέτασης.
Για το παραδεκτό της ένστασης απαιτείται καταβολή παράβολου ποσού πεντακοσίων (500) ευρώ.

10. α) Για την εξέταση των ενστάσεων δεύτερης επανεξέτασης στα τρόφιμα, κατόπιν επίσημων ελέγχων, για τους οποίους αρμόδια κεντρική αρχή είναι το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, συνιστάται στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων πενταμελής επιτροπή, η οποία αποτελείται από:
αα) τον προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ως Πρόεδρο, με τον αναπληρωτή του
ββ) τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας της ως άνω Γενικής Διεύθυνσης, ως μέλος, με τον αναπληρωτή του.
γγ) έναν (1) κτηνίατρο, υπάλληλο της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής, ως μέλος, με τον αναπληρωτή του.
δδ) τον προϊστάμενο της υπηρεσίας που εξέδωσε την έκθεση-πρακτικό επανεξέτασης, ως μέλος, με τον αναπληρωτή του.
εε) έναν (1) ειδικό, που υποδεικνύει ο ενιστάμενος. Αν ο ενιστάμενος, δεν ορίσει ή δηλώσει αδυναμία να ορίσει μέλος στην επιτροπή, μέλος ορίζεται, από τον προϊστάμενο που συγκροτεί την επιτροπή, υπάλληλος της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής.
Χρέη γραμματέα εκτελεί ο κτηνίατρος της ως άνω περίπτωσης γγ.
Με απόφαση του προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής, η οποία εκδίδεται εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την κατάθεση της ένστασης δεύτερης επανεξέτασης, συγκροτείται η ως άνω επιτροπή και ορίζονται τα μέλη της.
Η επιτροπή συνέρχεται ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου της το αργότερο εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από τη συγκρότησή της και κατά προτεραιότητα, εφόσον πρόκειται για ευαλλοίωτα προϊόντα.

β) Για την εξέταση των ενστάσεων δεύτερης επανεξέτασης στις ζωοτροφές, συνιστάται στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων πενταμελής επιτροπή, η οποία αποτελείται από:
αα) τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Εισροών Ζωικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ως Πρόεδρο, με τον αναπληρωτή του
ββ) τρεις (3) γεωπόνους, υπαλλήλους της Διεύθυνσης Εισροών Ζωικής Παραγωγής, ως μέλη, εκτός εκείνων που συμμετείχαν στην επιτροπή πρώτης επανεξέτασης, με τους αναπληρωτές τους.
γγ) έναν (1) ειδικό, που υποδεικνύει ο ενιστάμενος. Αν ο ενιστάμενος, δεν ορίσει ή δηλώσει αδυναμία να ορίσει μέλος στην επιτροπή, μέλος ορίζεται, από τον προϊστάμενο που συγκροτεί την επιτροπή, υπάλληλος της Διεύθυνσης Εισροών Ζωικής Παραγωγής.
Χρέη γραμματέα εκτελεί γεωπόνος της περίπτωσης ββ, με το λιγότερο χρόνο υπηρεσίας.
Με απόφαση του προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Ζωικής Παραγωγής, η οποία εκδίδεται εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την κατάθεση της ένστασης δεύτερης επανεξέτασης, συγκροτείται η ως άνω επιτροπή και ορίζονται τα μέλη της.
Η επιτροπή συνέρχεται ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου της το αργότερο εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από τη συγκρότησή της και κατά προτεραιότητα, εφόσον πρόκειται για ευαλλοίωτα προϊόντα.

γ) Για την εξέταση ενστάσεων δεύτερης επανεξέτασης στα τρόφιμα, κατόπιν επίσημων ελέγχων, για τους οποίους αρμόδια κεντρική αρχή είναι ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ), με απόφαση του προϊσταμένου της αρχής που προΐσταται της υπηρεσίας που εξέδωσε την εν λόγω έκθεση-πρακτικό επανεξέτασης, η οποία εκδίδεται εντός δύο (2) εργασίμων ημερών από την υποβολή της ένστασης δεύτερης επανεξέτασης, συνιστάται, συγκροτείται και ορίζονται τα μέλη πενταμελούς επιτροπής, που αποτελείται από:
αα) τέσσερις (4) ελεγκτές της υπηρεσίας,
ββ) έναν (1) ειδικό, που υποδεικνύει ο ενιστάμενος. Αν ο ενιστάμενος, δεν ορίσει ή δηλώσει αδυναμία να ορίσει μέλος στην επιτροπή, μέλος ορίζεται από τον προϊστάμενο που συγκροτεί την επιτροπή, υπάλληλος της υπηρεσίας που διενήργησε τον έλεγχο.
Πρόεδρος της επιτροπής είναι ο ελεγκτής με τον περισσότερο χρόνο υπηρεσίας.
Χρέη γραμματέα εκτελεί ο ελεγκτής – μέλος με το λιγότερο χρόνο υπηρεσίας.
Η επιτροπή συνέρχεται ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου τους, εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από τη συγκρότησή τους, και κατά προτεραιότητα εφόσον πρόκειται για ευαλλοίωτα προϊόντα.

11. α) Οι πενταμελείς επιτροπές της δεύτερης επανεξέτασης της παρ. 10, αφού εξετάσουν λεπτομερώς τα κατασχεθέντα με τη χρησιμοποίηση κάθε προβλεπόμενου και ενδεδειγμένου επιστημονικού μέσου και λάβουν υπόψη την έκθεση-πρακτικό επανεξέτασης των τριμελών επιτροπών, αποφαίνονται επί της ένστασης και για την τύχη των κατασχεθέντων, σύμφωνα με την παρ. 8, και συντάσσουν σχετική έκθεση-πρακτικό δεύτερης επανεξέτασης.
Ένα αντίγραφο της έκθεσης-πρακτικού δεύτερης επανεξέτασης κοινοποιείται άμεσα στην επιχείρηση, σύμφωνα με το άρθρο 40, δια των Προέδρων των επιτροπών και ένα, κατά περίπτωση, στην αρμόδια υπηρεσία που τις συγκρότησε ή στη Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής ή στη Διεύθυνση Εισροών Ζωικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
β) Οι αποφάσεις των πενταμελών επιτροπών της παρ. 10 είναι οριστικές, ανέκκλητες και εκτελεστές.

12. Σε περίπτωση μη επαρκούς αριθμού υπαλλήλων για τη συγκρότηση των επιτροπών του παρόντος άρθρου, σε αυτές δύναται να συμμετάσχουν υπάλληλοι από άλλες αντίστοιχες αρμόδιες αρχές.
Επί κατασχεθέντων από μικτά κλιμάκια ελεγκτών την ευθύνη της διαδικασίας των επανεξετάσεων έχει η αρχή που συγκρότησε το κλιμάκιο.

13. α) Τα οριστικώς κατασχεθέντα προς καταστροφή, ειδική μεταχείριση ή άλλη ενέργεια, κατά τη μεταφορά τους προς τον τόπο προορισμού, συνοδεύονται από πιστοποιητικό – άδεια διακίνησης μη ασφαλών τροφίμων ή ζωοτροφών, που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή. Η διαδικασία πραγματοποιείται υπό την εποπτεία της κατά τόπο αρμόδιας αρχής.
β) Αν η επιχείρηση επιλέξει η διαδικασία αυτή να γίνει σε άλλο κράτος μέλος, τα προς καταστροφή, ειδική μεταχείριση ή άλλη ενέργεια τρόφιμα ή ζωοτροφές, συνοδεύονται από πιστοποιητικό – άδεια διακίνησης μη ασφαλών τροφίμων ή ζωοτροφών και τελούν υπό την εποπτεία της αρμόδιας αρχής του κράτους μέλους.
γ) Στις ανωτέρω περιπτώσεις α και β, ο υπεύθυνος της επιχείρησης έχει την ευθύνη της γνωστοποίησης στην αρμόδια αρχή της ολοκλήρωσης των σχετικών διαδικασιών. Η αρμόδια αρχή επαληθεύει τη διαδικασία σε συνεργασία με την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους.

14. Οι δαπάνες που προκύπτουν δυνάμει του παρόντος άρθρου, όπως οικονομικές αποζημιώσεις των συμμετεχόντων στις επιτροπές, εκτός ωραρίου εργασίας και δαπάνες μετακίνησης, βαρύνουν την επιχείρηση.

 • ΑΡΘΡΟ 9 : ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ
  Παραγρ. 9 :
  Το ποσό (500 €) του παραβόλου ένστασης είναι υπερβολικά υψηλό. Προτείνεται να αντικατασταθεί με το ποσό των 250 €.

  Παραγρ. 10, στοιχείο γγ) :
  Να παραληφθεί

  Παραγρ. 10, στοιχείο εε) :
  Να προστεθεί ότι ο ενιστάμενος θα έχει τη δυνατότητα να προτείνει δύο (2) ειδικούς οι οποίοι θα τον εκπροσωπήσουν στην επιτροπή.

  Παραγρ. 14 :
  Στα υφιστάμενα ήδη οικονομικά προβλήματα των επιχειρήσεων του τομέα, τυχόν επιβάρυνση και των δαπανών κατάσχεσης θα οδηγήσει την πλειοψηφία σε διακοπή λειτουργίας τους. Η διάταξη αυτή θα πρέπει να καταργηθεί δεδομένου ότι καταβάλλονται ήδη κτηνιατρικά τέλη.
  Σε αντίθετη περίπτωση, να αναγραφεί ότι «εφόσον κατατίθεται παράβολο 250 € για να γίνει αποδεκτή η ένσταση, δεν υπάρχουν δαπάνες που προκύπτουν από την δράση των επιτροπών του παρόντος άρθρου».

 • Στο άρθρο αυτό είναι εμφανής η επικάλυψη αρμοδιοτήτων μεταξύ των δύο αρμοδίων αρχών (ΕΦΕΤ – Γενική Δ/νση Κτηνιατρικής), με θύμα φυσικά για άλλη μια φορά τον επιχειρηματικό κόσμο. Σε κανένα άλλο κράτος μέλος δεν υπάρχουν δύο αρμόδιες αρχές για θέματα υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων.
  Συγκεκριμένα στο σημείο 10γ αναφέρεται ότι «Για την εξέταση ενστάσεων δεύτερης επανεξέτασης στα τρόφιμα, κατόπιν επίσημων ελέγχων, για τους οποίους αρμόδια κεντρική αρχή είναι ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ)…….». Δηλαδή θα πρέπει σε κάθε περίπτωση ο υπεύθυνος της επιχείρησης τροφίμων να γνωρίζει σε ποια αρμόδια αρχή πρέπει να αποταθεί. Γίνεται λοιπόν αντιληπτό ότι μόνο απλούστευση των διαδικασιών δεν υπάρχει με την παρούσα νομοθετική πρωτοβουλία και μόνο αίσθημα σιγουριάς, εμπιστοσύνης και ασφάλειας δεν αποπνέεται στις επιχειρήσεις που σήμερα πλήττονται όπως όλοι από την οικονομική κρίση. Επιπρόσθετα στο ίδιο σημείο αναφέρεται ότι συγκροτείται πενταμελής επιτροπή επανεξέτασης που αποτελείται από τέσσερις ελεγκτές του ΕΦΕΤ και έναν ειδικό που υποδεικνύει ο ενιστάμενος. Στεκόμαστε στο σημείο αυτό γιατί γνωρίζουμε όλοι ότι ο ΕΦΕΤ διαθέτει στο δυναμικό του επιστήμονες διαφόρων ειδικοτήτων. Δεν θα πρέπει να οριστεί σαφώς ποιος επιστήμονας είναι ειδικός στο να γνωματεύσει και για ποια κατηγορία τροφίμου?
  Επιπλέον θεωρούμε ότι τα χρονικά διαστήματα που τίθενται για τη συγκρότηση της επιτροπής εξέτασης ενστάσεων επανεξέτασης εκθέσεων κατάσχεσης τροφίμων (5 μέρες) και για τη συνεδρίαση της επιτροπής (5 μέρες) μέχρι την οριστική απόφαση είναι αρκετά μεγάλα. Έτσι οι επιχειρήσεις μπαίνουν σε μια δεκαήμερη (το λιγότερο, αν δεν ακολουθήσει ένσταση για δεύτερη επανεξέταση) διαδικασία που παρεμποδίζει την ομαλή λειτουργία τους. Προτείνουμε τα διαστήματα αυτά να μειωθούν στις τρεις μέρες ή προκειμένου να διασφαλιστεί και η εύρυθμη λειτουργία των Υπηρεσιών να οριστεί χρονικό διάστημα 3 – 5 ημερών.
  Στο σημείο 10εε αναφέρεται ότι στην επιτροπή εξέτασης ενστάσεων συμμετέχει και «ένας (1) ειδικός, που υποδεικνύει ο ενιστάμενος». Θεωρούμε πως θα πρέπει να αποσαφηνιστεί πλήρως τι εννοούμε και ποιόν θεωρούμε ειδικό, ειδάλλως γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι στην περίπτωση που οι επιχειρήσεις υποδείξουν κάποιον που δεν θα θεωρηθεί «ειδικός», θα κινδυνεύουν να μείνουν χωρίς εκπροσώπηση στις επιτροπές εξέτασης ενστάσεων.
  Επίσης στο σημείο 10α ορίζεται ότι για την εξέταση των ενστάσεων δεύτερης επανεξέτασης στα τρόφιμα συγκροτείται πενταμελής επιτροπή στην οποία συμμετέχουν στελέχη της Γενικής Δ/νσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου. Διατηρούμε λοιπόν τις επιφυλάξεις μας για το κατά πόσο η επιτροπή αυτή θα είναι σε θέση να ταξιδεύει σε όλη τη χώρα προκειμένου να διενεργήσει επιθεώρηση των κατασχεμένων τροφίμων και να αποφανθεί. Ή μήπως η αίτηση επανεξέτασης θα εξετάζεται από τα γραφεία της Γενικής Δ/νσης Κτηνιατρικής?? Παράλληλα πρέπει να συνεκτιμηθεί η οικονομική κατάσταση της χώρας και κατά πόσο αυτή είναι σε θέση να καλύψει τις δαπάνες για όλες αυτές τις μετακινήσεις. Άρα θεωρούμε ότι η όλη διαδικασία πρέπει να γίνεται και να ολοκληρώνεται σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας ή Περιφέρειας.

 • Δεν είναι δυνατόν σε επιτροπή που εξετάζει τρόφιμα (γενικά) να συμμετέχει πάντα και κατά αποκλειστικότητα η Γενική Δ/νση Κτηνιατρικής. Δεν στέκει ούτε επιστημονικά ούτε δεοντολογικά οι κτηνίατροι να εξετάζουν υποθέσεις με τρόφιμα φυτικής προέλευσης. Εάν τα τρόφιμα είναι φυτικής προέλευσης θα πρέπει να συμμετέχουν γεωπόνοι των άλλων Δ/νσεων του Υπουργείου. Θα μπορούσε π.χ. η διατύπωση για τη σύσταση της πενταμελούς επιτροπής επανεξέτασης να είναι, κατά περίπτωση, ως εξής:
  αα) τον προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής ή τον προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ως Πρόεδρο, με τον αναπληρωτή του
  ββ) τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας της ως άνω Γενικής Διεύθυνσης ή τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Μεταποίησης, Τυποποίησης και Ποιοτικού Ελέγχου προϊόντων φυτικής παραγωγής, ως μέλος, με τον αναπληρωτή του.
  γγ) έναν (1) κτηνίατρο, υπάλληλο της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής, ή έναν (1) γεωπόνο, υπάλληλο της Γενικής Διεύθυνσης Φυτικής Παραγωγής ως μέλος, με τον αναπληρωτή του.

 • 11 Φεβρουαρίου 2013, 00:56 | ΦΩΤΕΙΝΙΑΣ ΝΙΚΟΣ

  Στα κατασχεθέντα τροφιμα πρεπει να συμπεριλάβουμε και τα τροφιμα που έχουν την κατάλληλη επισήμανση αλλά μεταφέρονται απο μη εγκεκριμένα οχήματα για εμπορικούς σκοπούς (τα οχήματα αυτά ενέχουν για τα τρόφιμα κυνδύνους επιμόλυνσης αλλά να μην έχουμε και την διατήρηση της ψυκτικής αλισύδας).
  Αν τα τρόφιμα μεταφέρονται απο τον τελικό κατανάλωτή δεν συμπεριλαμβάνονται(ο κτηνοτρόφος παίρνει το παράγωγο του απο το σφαγείο).

 • 9 Φεβρουαρίου 2013, 19:48 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ

  Στην παράγραφο 1 και ειδικά για τα μη ασφαλή τρόφιμα και για τον καθορισμό ενός τροφίμου εάν είναι ακατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση ή επιβλαβές για την υγεία , πέραν της γενικής αναφοράς στο άρθρο 14 του Καν.178/2002 θα πρέπει να ορισθούν και συγκεκριμένα κριτήρια για την κατάταξη του τροφίμου σε μια από τις δύο κατηγορίες .Συγκεκριμένα :» Τρόφιμα ακατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση θεωρούνται :(α) αυτά που παρουσιάζουν μη κανονικούς οργανοληπτικούς χαρακτήρες , (β)…κλπ – Τρόφιμα επιβλαβή για την υγεία θεωρούνται : (α) τρόφιμα με εκτεταμένη αλλοίωση ή αποσύνθεση … κλπ» , έτσι ώστε να είναι ξεκάθαρος ο λόγος της κατάσχεσης και να μην δίνεται τροφή σε καταχρηστικές ενστάσεις .Σωστός τρόπος κατάταξης του υπό έλεγχο τροφίμου περιλαμβανόταν τόσο στο άρθρο 15 του Π.Δ. 40/1977 , όσο και στο παράρτημα VI της ΚΥΑ 15523/2006.
  Για την αποτροπή αθέμιτου ανταγωνισμού μεταξύ των επιχειρήσεων στην παράγραφο 1 , να προστεθεί στο σημείο β η φράση :» …, όπως επίσης και τρόφιμα ή ζωοτροφές, τα οποία έχουν παραχθεί από μη νομίμως λειτουργούσες επιχειρήσεις».
  Ειδικότερα για τις παραγράφους 5 και 6 του άρθρου 9 και δεδομένης της ύπαρξης ευαλλοίωτων τροφίμων ζωικής προέλευσης , τόσο ο χρόνος εντός του οποίου δύναται να κατατεθεί η ένσταση , όσο και ο χρόνος εντός του οποίου συγκροτούνται οι επιτροπές επανεξέτασης ( τριμελούς και πενταμελούς )δεν είναι δυνατόν να υπερβαίνει της μιας (1)ή το πολύ των δύο (2) εργάσιμων ημερών .Σχετικά με τη διαδικασία συγκρότησης τόσο της τριμελούς όσο και της πενταμελούς επιτροπής , με δεδομένες και τις ελλείψεις σε εξειδικευμένο προσωπικό , η καλύτερη διαδικασία είναι αυτή που περιγράφεται στο κεφάλαιο Β του Παραρτήματος VI της ΚΥΑ 15523/2006 .
  Για την ταχύτερη εξέλιξη των διαδικασιών , για την εξοικονόμηση χρόνου και χρήματος θεωρώ ότι τόσο η πρώτη όσο και η δεύτερη επιτροπή επανεξέτασης θα πρέπει να περιλαμβάνουν ως μέλη , ελεγκτές από ομοειδείς υπηρεσίας της περιφέρειας , εντός της οποίας κινήθηκε η διαδικασία της κατάσχεσης. Σε διαφορετική περίπτωση υπάρχει και ο κίνδυνος κάποια τρόφιμα να καθίστανται ακατάλληλα λόγω καθυστέρησης των διαδικασιών.
  Τέλος , το σημείο (α) της παραγράφου 13 του σχεδίου θα πρέπει να διαφοροποιηθεί και να γίνει ειδική αναφορά για τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης δεδομένου ότι υπάρχουν ειδικές διατάξεις: » Τα οριστικώς κατασχεθέντα προς καταστροφή, ειδική μεταχείριση ή άλλη ενέργεια, πρώην τρόφιμα ζωικής προέλευσης κατά τη μεταφορά τους προς τον τόπο προορισμού, συνοδεύονται από το σχετικό εμπορικό έγγραφο για τη μεταφορά ζωικών υποπροϊόντων που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο σύμφωνα με τον Κανονισμό(ΕΚ) 1069/2009 και το Π.Δ. 211/2006 .Η διαδικασία πραγματοποιείται υπό την εποπτεία της κατά τόπο αρμόδιας αρχής.»

 • 8 Φεβρουαρίου 2013, 21:46 | ΚΑΤΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

  1.β) Τα μόνα τρόφιμα που φέρουν ¨σήμανση καταλληλότητας¨ είναι τα σφάγεια! όλα τα υπόλοιπα φέρουν ϋποχρεωτικές ενδείξεις¨.

  1.δ) Μα δεν είναι σε καμία περίπτωση ¨μη ασφαλή¨τα τρόφιμα για τα οποία έχει παρέλθει ο χρόνος ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ διατηρησημότητας, δηλαδή ο χρόνος της ¨κατά προτίμηση ανάλωσης..¨Μα πόσα χρόνια χρειάζεται να περάσουν για να το καταλάβουμε αυτο;

  1.ε) Κατάσχονται υλικά και αντικείμενα;;;;!!!!!

  5., 6. 5+5+3 ημέρες είναι πάρα μα πάρα πολλές….για μία σύγχρονη δημόσια διοίκηση…

  6. Στη τριμελή επιτροπή είναι επιβεβλημένο να συμμετέχει 1 τουλάχιστον απο τους αρχικούς κατασχέτες…δεν είναι λίγες οι φορές που όλοι μας έχουμε γίνει μάρτυρες αντικατάστασης των κατασχεθέντων, αφού η φύλαξή τους γίνεται στον χωρο της επιχείρησης και υπ´ευθύνης της.

  9. Γιατί πληρώνεται παράβολο μονο για την 5μελή επιτροπη; Παντελώς παράλογο και ουτοπικό να γυρίζουν την Ελλαδα οι ίδιοι άνθρωποι για να κάνουν τις 5μελείς επιτροπές. Αντ´αυτού στις 5μελείς θα έπρεπε να συμμετέχει 1 από τους αρχικούς κατασχέτες, ο προιστάμενος της διέυθυνσης (ή αν δεν είναι τρόφιμο του γνωστικού του πεδίου ο προιστάμενος του τμήματος) της υπηρεσίας του κατασχέτη, 2 υπάλληλοι της αντίστοιχης υπηρεσίας με τα ανάλογα προσόντα (γνωστικού αντικειμένου) της περιφέρειας, και 1 εκπρόσωπος του ιδιώτη, από όποιο επιστημονικό κλάδο αυτός θεωρεί οτι θα τον εκπροσωπίσει καλύτερα. Πρόεδρος όχι ο αρχαιότερος, αλλά ο υπάλληλος με τα περισσότερα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα.

  14. Να αποσαφηνιστούν ποιες είναι οι δαπάνες που προκείπτουν! Άλλα αναφέρει η ΚΥΑ 15523, άλλα το ΠΔ 40/77 και σαφώς άλλα ο ΕΚ 882/04! Ποιες είναι οι αποζημιώσεις; Γιατί να γίνει εκτός ωραρίου; Πως θα οριστεί το κόστος υπερωρίας; Το κόστος μετακίνησης; Ολα αυτα θα βγουν από το παράβολο των 500 ευρω;

 • 8 Φεβρουαρίου 2013, 14:09 | Γαμβρός Ρόδιος /ΣΕΒΤ

  Στο άρθρο 9 εξακολουθεί να διατηρείται η σημερινή δομή των τριμελών επιτροπών. Η πρακτική έχει δείξει ότι από κακώς εννοούμενη «συναδελφική αλληλεγγύη τα μέλη των 3μελων, απλά επικυρώνουν την απόφαση, έκθεση του πρώτου ελεγκτή.
  Ο Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων είχε προτείνει κατά τα πρώτα στάδια επεξεργασίας του σχεδίου να εισαχθεί μια καινοτόμος και δίκαιη προς όλους πρακτική. Δηλαδή η επανεξέταση να γίνεται από ουδέτερη 3 μελή επιτροπή συγκροτούμενη από ανεξάρτητα μέλη επιστήμονες με εμπειρία στον έλεγχο όπου τόσο ο αρχικός ελεγκτής όσο και ο ελεγχόμενος (εκπρόσωπος με επιστημονική κατάρτιση) θα παρουσιάζουν ισότιμα τις θέσεις τους. Για το σκοπό αυτό αρχίσει να συγκροτείται κατάλογος καταλλήλων αξιολογητών εκθέσεων/κατασχέσεων/ αναλύσεων οι οποίοι και θα στελεχώνουν τις επιτροπές. Για την αμοιβή τους θα κατατίθεται παράβολο από τον ενιστάμενο.
  Συνεπώς οι παρούσες διατάξεις να είναι απλά μεταβατικές με τελική εφαρμογή των προτεινομένων εντός έτους

 • 8 Φεβρουαρίου 2013, 13:34 | Βασιλική Δαυιδοπούλου

  Στις απαριθμούμενες περιπτώσεις κατάσχεσης πρέπει οπωσδήποτε να προστεθεί αναγκαία και η περίπτωση που διαπιστωθεί μεταφορά τροφίμων με οχήματα τα οποία χρησιμοποιούνται και για την μεταφορά ζωικών υποπροϊόντων οποιασδήποτε κατηγορίας καθότι είναι αυτονόητο πως ο κίνδυνος επιμολύνσεων ή μετάδοσης επικίνδυνων ουσιών στο τρόφιμο από την εν δυνάμει παρουσία ΖΥΠ ή υπολειμμάτων ΖΥΠ μέσω της ταυτόχρονης ή προηγούμενης μεταφοράς αυτών είναι σχεδόν βέβαιος με απρόβλεπτες συνέπειες για τη Δημόσια Υγεία

  Προς συμπλήρωση της παρ. 13 περίπτωση α πρέπει να προστεθεί οτι στην ειδικότερη περίπτωση που κριθεί ότι τα κατασχεθέντα που περιέχουν ζωική πρώτη ύλη ή ίχνος ζωικής πρώτης ύλης είναι απαραίτητο να οδηγηθούν για καταστροφή, τότε αυτοδικαίως θα χαρακτηρίζονται και θα αποτελούν ΖΥΠ κατηγορίας 1 ή 2 ανάλογα με την επικινδυνότητα τους και θα διαχειρίζονται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις.
  Αντίστοιχα, στην περίπτωση που κριθεί ότι τα κατασχεθέντα που περιέχουν μη ζωική πρώτη ύλη (φυτικά υποπροϊόντα) είναι απαραίτητο να οδηγηθούν για καταστροφή, τότε αυτοδικαίως θα χαρακτηρίζονται και θα αποτελούν μη επικίνδυνα απόβλητα εντασσόμενα
  στην Ευρύτερη κατηγορία αποβλήτων με ΕΚΑ 02 και θα διέπονται και θα διαχειρίζονται σύμφωνα με τις εθνικές και κοινοτικές διατάξεις περί διαχείρισης των μη επικινδύνων αποβλήτων

 • 7 Φεβρουαρίου 2013, 12:08 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΚΑΛΙΑΣ

  προς συμπλήρωση της παρ. 13 περίπτωση α πρέπει να προστθεί οτι στην ειδικότερη περίπτωση που κριθεί οτι τα κατασχεθέντα που περιέχουν ζωική πρώτη ύλη ή ιχνος ζωικής πρώτης ύλης είναι απαραίτητο να οδηγηθούν για καταστροφή, τότε αυτοδικαίως θα χαρακτηρίζονται και θα αποτελούν ΖΥΠ κατηγορίας 1 ή 2 ανάλογα με την επικινδυνότητα τους και θα διαχειρίζονται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις.
  Αντίστοιχα, στην περίπτωση που κριθεί οτι τα κατασχεθέντα που περιέχουν μη ζωική πρώτη ύλη (φυτικά υποπροϊόντα) είναι απαραίτητο να οδηγηθούν για καταστροφή, τότε αυτοδικαίως θα χαρακτηρίζονται και θα αποτελούν μη επικίνδυνα απόβλητα εντασσόμενα στην Ευρύτερη κατηγορία αποβλήτων με ΕΚΑ 02 και θα διέπονται και θα διαχειρίζονται σύμφωνα με τις εθνικές και κοινοτικές διατάξεις περί διαχείρισης των μη επικινδύνων αποβλήτων

 • 7 Φεβρουαρίου 2013, 12:29 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΚΑΛΙΑΣ

  Θα πρέπει οπωσδήποτε στις απαριθμούμενες περιπτώσεις κατάσχεσης να προστεθεί αναγκαία και η περίπτωση που διαπιστωθεί μεταφορά τροφίμων με οχήματα τα οποία χρησιμοποιούνται και για την μεταφορά ζωικών υποπροϊόντων οποιασδήποτε κατηγορίας καθοτι είναι αυτονόητο πως ο κίνδυνος επιμολύνσεων ή μετάδοσης επικίνδυνων ουσιών στο τρόφιμο απο την εν δυνάμει παρουσία ΖΥΠ ή υπολειμάτων ΖΥΠ μέσω της ταυτόχρονης ή προηγούμενης μεταφοράς αυτών είναι σχεδόν βέβαιος με απρόβλεπτες συνέπειες για τη Δημόσια Υγεία

 • 7 Φεβρουαρίου 2013, 10:33 | Γεώργιος Τίτης

  Όπως ήδη έχουν εντοπίσει και άλλοι σχολιαστές, δεν στέκει ούτε επιστημονικά ούτε δεοντολογικά οι κτηνίατροι να εξετάζουν υποθέσεις με τρόφιμα φυτικής προέλευσης.
  Εάν τα τρόφιμα είναι φυτικής προέλευσης θα πρέπει να συμμετέχουν γεωπόνοι των άλλων Δ/νσεων του Υπουργείου και επομένως θα πρέπει να επαναδιατυπωθεί το σημείο αυτό.
  Επίσης στο σημείο 6.α). αα).που αναφέρεται»δύο (2) ελεγκτές της υπηρεσίας που διενήργησε τον έλεγχο, εκτός των ελεγκτών που διενήργησαν την κατάσχεση» σημειώνουμε ότι υπάρχουν υπηρεσίες των οποίων η στελέχωση δεν δίνει την πολυτέλεια να διαθέτουν αριθμητικά τόσους υπαλλήλους της ίδιας ειδικότητας, ώστε να είναι διαφορετικοί απο αυτούς που διενήργησαν την κατάσχεση.
  Στο σημείο 10 γ.αναφέρεται»Για την εξέταση ενστάσεων δεύτερης επανεξέτασης στα τρόφιμα, κατόπιν επίσημων ελέγχων, για τους οποίους αρμόδια κεντρική αρχή είναι ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ),…» διερωτώμαι εάν ο ΕΦΕΤ εξακολουθεί να είναι δεύτερη κεντρική αρμόδια αρχή παράλληλα με το ΥΠΑΑΤ στο οποίο είναι ενταγμένος.

 • 6 Φεβρουαρίου 2013, 11:19 | Μιχαήλ Κοτσαρίνης

  Με βρίσκουν σύμφωνο οι τοποθετήσεις των προηγουμένων σχετικά με την αποκλειστική εξέταση υποθέσεων τροφίμων σχεδόν αποκλειστικά από στελέχη της ΓΔ Κτηνιατρικής. Θα πρέπει να προβλεφθεί άλλη σύσταση της επιτροπής, ιδανικά συνδεδεμένη με το είδος του τροφίμου που εξετάζεται.

  Επίσης πρέπει να διευθετηθεί το θέμα με τη μετακίνηση των μελών της επιτροπής δεδομένης της δυσπραγίας γενικά στο θέμα των μετακινήσεων.

 • 5 Φεβρουαρίου 2013, 19:38 | Μαλλίνης Δημήτριος

  Πάλι εμπλέκονται οι αρμοδιότητες των υπηρεσιών του ΕΦΕΤ και του Υπουργείου Αγρ. Ανάπτυξης και Τροφίμων… Αφού και οι δύο παραπάνω υπηρεσίες βρίσκονται υπό την ίδια στέγη ,για ποιό λόγο να μην οριοθετηθούν και οι αρμοδιότητες τους οριστικά και αμετάκλητα..
  Με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουν και να λειτουργήσουν χωρίς ανταγωνισμό και με προοπτική την ανάπτυξη τους και μόνο αυτή.

 • 5 Φεβρουαρίου 2013, 09:29 | Αλέξης Τσαπάρας

  Όπως ανέφερε και ο σχολιαστής παραπάνω, δεν είναι δυνατόν σε επιτροπή που εξετάζει τρόφιμα (γενικά) να συμμετέχει πάντα και κατ’ αποκλειστικότητα η Γενική Δ/νση Κτηνιατρικής.
  Δεν στέκει ούτε επιστημονικά ούτε δεοντολογικά οι κτηνίατροι να εξετάζουν υποθέσεις με τρόφιμα φυτικής προέλευσης.
  Εάν τα τρόφιμα είναι φυτικής προέλευσης θα πρέπει να συμμετέχουν γεωπόνοι των άλλων Δ/νσεων του Υπουργείου. Θα μπορούσε π.χ. η διατύπωση για τη σύσταση της πενταμελούς επιτροπής επαναξέτασης να είναι ως εξής:
  αα) τον προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής ή τον προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ως Πρόεδρο, με τον αναπληρωτή του
  ββ) τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας της ως άνω Γενικής Διεύθυνσης ή τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Μεταποίησης, Τυποποίησης και Ποιοτικού Ελέγχου προϊόντων φυτικής παραγωγής, ως μέλος, με τον αναπληρωτή του.
  γγ) έναν (1) κτηνίατρο, υπάλληλο της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής, ή έναν (1) γεωπόνο, υπάλληλο της Γενικής Διεύθυνσης Φυτικής Παραγωγής ως μέλος, με τον αναπληρωτή του.

 • Στην αρχή του άρθρου αναφέρεται ότι μεταξύ άλλων κατάσχονται και

  ε) υλικά και αντικείμενα που είναι ή προορίζονται να είναι σε επαφή με τρόφιμα, συμπεριλαμβανομένων των ενεργών και νοημόνων υλικών και αντικειμένων που δεν πληρούν τους όρους για τη χρήση που προορίζονται, με επιπτώσεις στην ασφάλεια των τροφίμων.

  Δυστυχώς στη συνέχεια του άρθρου δεν υπάρχει καμιά αναφορά για την τύχη των κατασχεθέντων υλικών.
  ΟΚ, διενεργήθηκε η κατάσχεση των υλικών. Ποια είναι η μετέπειτα τύχη τους;
  Δυνατότητα ένστασης υπάρχει;
  Πότε; Πώς; Από ποιους; Πότε εξετάζεται;
  Δεν υφίσταται απάντηση στο παρόν νομοσχέδιο, όσο και αν ψάξετε.
  Και πάλι ο επίσημος έλεγχος στα FCM καθίσταται από δύσκολος έως παντελώς αδύνατος λόγω ουσιαστικής έλλειψης εθνικής νομοθεσίας.

 • 1 Φεβρουαρίου 2013, 20:37 | Χατζηανδρέου Γεώργιος

  Στην Παράγραφο 10 α) Για την εξέταση των ενστάσεων δεύτερης επανεξέτασης στα τρόφιμα, κατόπιν επίσημων ελέγχων, για τους οποίους αρμόδια κεντρική αρχή είναι το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, συνιστάται στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων πενταμελής επιτροπή, η οποία αποτελείται από:
  αα) τον προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ως Πρόεδρο, με τον αναπληρωτή του
  ββ) τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας της ως άνω Γενικής Διεύθυνσης, ως μέλος, με τον αναπληρωτή του.
  γγ) έναν (1) κτηνίατρο, υπάλληλο της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής, ως μέλος, με τον αναπληρωτή του.
  δδ) τον προϊστάμενο της υπηρεσίας που εξέδωσε την έκθεση-πρακτικό επανεξέτασης, ως μέλος, με τον αναπληρωτή του.
  εε) έναν (1) ειδικό, που υποδεικνύει ο ενιστάμενος. Αν ο ενιστάμενος, δεν ορίσει ή δηλώσει αδυναμία να ορίσει μέλος στην επιτροπή, μέλος ορίζεται, από τον προϊστάμενο που συγκροτεί την επιτροπή, υπάλληλος της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής.

  ΚΑΙ

  β) Για την εξέταση των ενστάσεων δεύτερης επανεξέτασης στις ζωοτροφές, συνιστάται στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων πενταμελής επιτροπή, η οποία αποτελείται από:
  αα) τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Εισροών Ζωικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ως Πρόεδρο, με τον αναπληρωτή του
  ββ) τρεις (3) γεωπόνους, υπαλλήλους της Διεύθυνσης Εισροών Ζωικής Παραγωγής, ως μέλη, εκτός εκείνων που συμμετείχαν στην επιτροπή πρώτης επανεξέτασης, με τους αναπληρωτές τους.
  γγ) έναν (1) ειδικό, που υποδεικνύει ο ενιστάμενος. Αν ο ενιστάμενος, δεν ορίσει ή δηλώσει αδυναμία να ορίσει μέλος στην επιτροπή, μέλος ορίζεται, από τον προϊστάμενο που συγκροτεί την επιτροπή, υπάλληλος της Διεύθυνσης Εισροών Ζωικής Παραγωγής.

  Νομίζω οτι από τη στιγμή που στις συγκεκριμένες υπηρεσίες εργάζονται ως επιθεωρητές εκτός από κτηνιάτρους – γεωπόνων και άλλες ειδικότητες επιστημόνων σκόπιμο είναι να μπορούν και αυτοί να συμμετέχουν σε 5μελείς επιτροπές προκειμένου να αποφανθούν για την τύχη κατασχεθέντων τροφίμων ή ζωοτροφών(ούτως ή άλλως από τα αναφερόμενα προκύπτει οτι οι υπόλοιπες ειδικότητες έχουν αυτή τη δυνατότητα και στις 3μελείς επιτροπές). Αυτό πρέπει να γίνει, διότι προωθείτε η πολυ-επιστημονικότητα που αντανακλά άμεσα στην – όσο το δυνατόν – πληρέστερη απόφαση για την τύχη των τροφίμων ή ζωοτροφών. Είναι λοιπόν, το λιγότερο προκλητικό να προωθούνται συγκεκριμένες συντεχνίες και ειδικά όταν πρόκειται για προϊόντα που θα καταναλωθούν από ανθρώπους ή από ζώα. Εξάλλου, στην περίπτωση που αρμόδια κεντρική αρχή είναι ο ΕΦΕΤ μπορούν να συμμετέχουν στις 5μελείς επιτροπές όλοι οι επιθεωρητές της υπηρεσίας.

  Τέλος, θα ήθελα να αναφέρω οτι σε όλες αυτές τις επιτροπές (3 μελών + 5 μελών)δεν συγκεκριμενοποιούνται οι ειδικότητες των ειδικών (ιδιωτών) που μπορεί να ορίσει ο ενιστάμενος. Κάτι τέτοιο δίνει τη δυνατότητα στην υπηρεσία να απορρίψει οποιοδήποτε αίτημα του ενιστάμενου με την πρόφαση οτι αυτός δεν είναι ειδικός.

 • 1 Φεβρουαρίου 2013, 13:10 | αναγνώστης

  – το σημείο στ) της παραγράφου 1. δίνει πολλά περιθώρια για αυθαιρεσίες εκ μέρους των ελεγχόντων.
  – το σύνολο των δέκα (15) ημερών που προβλέπεται από το άρθρο για την υποβολή αίτησης επανεξέτασης, συγκρότηση της τριμελούς επιτροπής, σύγκλιση της και λήψης της απόφασης είναι εξαιρετικά μεγάλο για ευαλλοίωτα τρόφιμα με την ένδειξη «ανάλωση έως», πόσο μάλλον για την πενταμελή !
  – επίσης, για το δικαίωμα υποβολής αίτησης επανεξέτασης, το όριο των 25 χλγ. για τρόφιμα μεγάλης αξίας (αυγοτάραχα κλπ «ντελικατέσεν») είναι πολύ μεγάλο – αξία πολλών χιλιάδων €. Πρέπει να υπάρξει πρόβλεψη ανάλογη της παραγράφου 9.

 • Να ορίζεται επιτροπή ειδικών ανά είδος τροφίμου στην κατάσχεση και την ένσταση και από ιδιώτες, για την διενέργεια του ελέγχου και την πραγματογνωμοσύνη . το κάθε δ/ντη δεν τον κάνει για όλα ειδικό η θέση ούτε τον κάθε ιδιώτη, το ελεύθερο επάγγελμα λογικότερο έντιμο.

 • 31 Ιανουαρίου 2013, 13:57 | Δήμος Τέγος

  Στην πενταμελή επιτροπή δεύτερης επανεξέτασης στα τρόφιμα έχουν ορισθεί:
  – ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,
  – ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας και
  – ο κτηνίατρος, υπάλληλος της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής , ως μέλος, με τον αναπληρωτή του.
  Αυτό σημαίνει η ότι όλοι αυτοί θα ταξιδεύουν σε όλη την Ελλάδα προκειμένου να επανεξετάζουν τρόφιμα;
  Σαφώς θα πρέπει να βρεθεί άλλη λύση σε τοπικό επίπεδο, με άλλη σύνθεση προκειμένου η επιτροπή να συνέρχεται όσο το δυνατόν το γρηγορότερο εφόσον πρόκειται για ευαλλοίωτα προϊόντα.

 • 31 Ιανουαρίου 2013, 11:28 | Στυλιανός Κουλούρης

  Παράγραφος 10/α
  Τα τρόφιμα σήμερα αποτελούν ιδιαίτερα περίπλοκα και ιδιόμορφα συστήματα που η αποτελεσματική αξιολόγηση τους απαιτεί την συνέργεια επιστημόνων από πολλούς διαφορετικούς τομείς. Η εφαρμογή αυτής της διεπιστημονικότητας στον έλεγχο των τροφίμων είναι βασική αρχή όλων των αντίστοιχων Ευρωπαϊκών και διεθνών οργανισμών που ασχολούνται με τον έλεγχο των τροφίμων.
  Θεωρώ ανεπίτρεπτο αναχρονισμό, οπισθοδρόμηση και συντεχνιακή λογική, σε νομοσχέδιο του 2013 να υπάρχει αναφορά για την σύσταση επιτροπής αποκλειστικά με επιστήμονες συγκεκριμένης ειδικότητας (Κτηνιάτρους).
  Τι γίνετε για παράδειγμα αν μια συγκεκριμένη κατάσχεση αφορά φυτικό προϊόν και χημική επιμόλυνση αυτού; Από πού προκύπτει από το πρόγραμμα σπουδών ότι ένας Κτηνίατρος έχει τις απαιτούμενες γνώσεις σε επαρκές επίπεδο για να χειριστεί αυτό το ζήτημα;
  Η άποψη μου είναι ότι η διατύπωση θα πρέπει να είναι ανάλογη με αυτήν στην παράγραφο 10/γ που αφορά τον ΕΦΕΤ και αναφέρετε γενικά σε ελεγκτές χωρίς να ορίζει ειδικότητα.