Άρθρο 27: Μέτρα συμμόρφωσης στον τομέα διαχείρισης ΖΥΠ στα φορτία από τρίτες χώρες

1. Με απόφαση της αρμόδιας αρχής, ύστερα από αιτιολογημένη έκθεση των ελεγκτών, δεσμεύονται φορτία από τρίτες χώρες, τα οποία δεν συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις ή τις διαδικασίες που επιβάλλει η ενωσιακή ή εθνική νομοθεσία και, αφού ληφθούν υπόψη τα αιτήματα των επιχειρήσεων διαχείρισης ΖΥΠ, επιβάλλονται, κατά περίπτωση και στο βαθμό που απαιτείται, τα ακόλουθα μέτρα συμμόρφωσης:
α) Υποβολή σε ειδική μεταχείριση.
β) Επαναποστολή τους, εφόσον γίνονται δεκτά από την τρίτη χώρα αποστολής τους.
γ) Καταστροφή των φορτίων.
δ) Χρήση των ΖΥΠ ή παράγωγων προϊόντων των ΖΥΠ για άλλους σκοπούς, πλην εκείνων για τους οποίους προορίζονταν αρχικά.
ε) κάθε άλλο μέτρο που κρίνει κατάλληλο η αρμόδια αρχή.

2. Για την εφαρμογή των μέτρων συμμόρφωσης της παρ. 1 εφαρμόζονται, αναλογικά, οι διατάξεις:
α) των παρ. 2, 3, 4, 6 και 7 του άρθρου 14,
β) του άρθρου 15 και
γ) του άρθρου 16.

  • 8 Φεβρουαρίου 2013, 14:05 | Βασιλική Δαυιδοπούλου

    Σε περίπτωση καταστροφής ΖΥΠ προερχόμενα απο τρίτες χώρες επισημαίνουμε οτι αυτά διαχειρίζονται ως ΖΥΠ Κατηγορίας 1 και χρήζουν ανάλογης διαχείρισης βάσει εθνικής και Κοινοτικής Νομοθεσίας

  • 7 Φεβρουαρίου 2013, 16:34 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΚΑΛΙΑΣ

    Σε περίπτωση καταστροφής ΖΥΠ προερχόμενα απο τρίτες χώρες επισημαίνουμε οτι αυτά διαχειρίζονται ως ΖΥΠ Κατηγορίας 1 και χρήζουν ανάλογης διαχείρισης βάσει εθνικής και Κοινοτικής Νομοθεσίας