Άρθρο 47: Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3495/2006 «Κύρωση του νέου αναθεωρημένου κειμένου της Διεθνούς Σύμβασης Προστασίας Φυτών» (Α΄215)

Το άρθρο τέταρτο του ν.3495/2006, όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 24 του ν. 4039/2012 (Α΄ 15), αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο τέταρτο

1. Για την εφαρμογή της Διεθνούς Σύμβασης Προστασίας Φυτών, η οποία κυρώθηκε με τον παρόντα νόμο, εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 2147/1952 (Α΄ 155) «Περί προλήψεως και καταστολής των ασθενειών και εχθρών των φυτών και περί οργανώσεως της φυτοπαθολογικής Υπηρεσίας», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, και των εκτελεστικών αυτού διαταγμάτων και υπουργικών αποφάσεων.

2. Με αποφάσεις του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, μετά από εισήγηση της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής, μπορεί να ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα ή θέματα με τοπικό ενδιαφέρον ή με χαρακτήρα τεχνικό ή λεπτομερειακό.»