Άρθρο 04: Υπεύθυνα πρόσωπα

1. Υπεύθυνοι για την τήρηση των διατάξεων των άρθρων 29 και 33 είναι στις προσωπικές επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις οι επιχειρηματίες ή οι ασκούντες την εκμετάλλευση αντίστοιχα, στις προσωπικές εταιρίες οι ομόρρυθμοι εταίροι, στις εταιρίες περιορισμένης ευθύνης, στις ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρείες και στους συνεταιρισμούς οι διαχειριστές και στις ανώνυμες εταιρίες ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Διευθύνων Σύμβουλος ή ο εντεταλμένος Σύμβουλος ή άλλο πρόσωπο, στο οποίο ή στα οποία ανατίθεται η άσκηση των εξουσιών του Διοικητικού Συμβουλίου. Απαγορεύεται ο ορισμός άλλου υπεύθυνου.
2. Τα ίδια φυσικά πρόσωπα είναι υπεύθυνα με την προσωπική περιουσία τους και ευθύνονται, αλληλέγγυα και σε ολόκληρο μαζί με το οικείο νομικό πρόσωπο, για την καταβολή των προστίμων που επιβάλλονται σε αυτό, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29.
3. Στις μεταφορές ζώντων ζώων στο εσωτερικό της χώρας υπεύθυνα πρόσωπα είναι τα οριζόμενα στην παρ. 1 και ο οδηγός του μεταφορικού μέσου. Στις διεθνείς μεταφορές με προορισμό τη χώρα ή με καθεστώς διαμετακόμισης (transit) υπεύθυνο πρόσωπο είναι μόνο ο οδηγός.