Άρθρο 54: Τροποποίηση διατάξεων του ν. 721/1977 «Περί εγκρίσεως, κυκλοφορίας και ελέγχου των γεωργικών φαρμάκων, ως και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων» (Α΄ 298)

1. Το άρθρο 14 του ν. 721/1977, όπως αυτό τροποποιήθηκε με την παρ.4 του άρθρου 1 του ν. 2538/1997 (Α΄ 242), τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 8 του ν. 2732/1999 (Α΄ 154) και την παρ. 2 του άρθρου 51 του ν. 4036/2012 (Α΄8), τροποποιείται ως ακολούθως:
α) Η περίπτωση κζ του άρθρου 14, αντικαθίσταται ως εξής:
«κζ) Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται τα αναγκαία συμπληρωματικά, οργανωτικά και εκτελεστικά μέτρα για την εκτέλεση των διατάξεων των κανονισμών και αποφάσεων των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι αναγκαίες κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για τη μεταφορά των οδηγιών των ιδίων ως άνω οργάνων για τα βιοκτόνα προϊόντα.».
β) Μετά την περίπτωση κη του άρθρου 14, προστίθεται νέα περίπτωση κθ ως εξής:
«κθ) Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις της επαγγελματικής χρήσης των βιοκτόνων προϊόντων, αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

2. Η υποπερίπτωση ιζιζ της περίπτωσης α της παρ. 1 του άρθρου 27 του ν. 721/1977, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 2538/1997 και συμπληρώθηκε με το άρθρο 8 του ν. 2732/1999, αντικαθίσταται ως εξής:
«ιζιζ) Για την αναγγελία έναρξης της επαγγελματικής χρήσης των βιοκτόνων προϊόντων αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ως και για την ανανέωση και τροποποίηση αυτής.».