Άρθρο 37: Δικαστικός έλεγχος επιβολής μέτρων συμμόρφωσης και διοικητικών κυρώσεων

1. Οι εκτελεστές αποφάσεις των αρμόδιων αρχών υπόκεινται σε προσφυγή ενώπιον του αρμοδίου Διοικητικού Δικαστηρίου, εντός προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από την κοινοποίησή τους.

2. Για το παραδεκτό της προσφυγής, ο προσφεύγων (προ)καταβάλλει ποσό ίσο με το 50% του προστίμου. Η καταβολή αυτή δεν αναστέλλει τη βεβαίωση και είσπραξη του υπολοίπου ποσού του προστίμου. Επί προσφυγής, το ποσό που επιδικάζεται από το αρμόδιο Διοικητικό Δικαστήριο είναι νομιμότοκο από την επομένη της επίδοσης της απόφασης που υπόκειται σε προσφυγή.

3. Αντίγραφο της προσφυγής κοινοποιείται, με ευθύνη του προσφεύγοντα, στην αρμόδια αρχή επιβολής της διοικητικής κύρωσης.