Άρθρο 22: Περιορισμός ή απαγόρευση διάθεσης παράγωγων προϊόντων των ΖΥΠ.

Οι αρμόδιες αρχές επιβάλουν το μέτρο του περιορισμού ή της απαγόρευσης διάθεσης παράγωγων προϊόντων των ΖΥΠ με τις διαδικασίες της δέσμευσης και κατάσχεσης, ως εξής:

1. α) Δεσμεύονται, κατόπιν αιτιολογημένης έκθεσης ή πρακτικού των ελεγκτών των αρμοδίων αρχών, τα παρακάτω ΖΥΠ ή παράγωγα προϊόντα των ΖΥΠ, σε όλα τα στάδια της παραγωγής, αποθήκευσης, διακίνησης και διάθεσης αυτών:
αα) ΖΥΠ ή παράγωγα προϊόντα των ΖΥΠ, τα οποία είναι νοθευμένα, αν δεν προκύπτει θέμα ασφάλειας αυτών,
ββ) ΖΥΠ και παράγωγα προϊόντα των ΖΥΠ, μη κανονικά ως προς την επισήμανση ή την παρουσίασή τους, αν προκύπτει, κατά περίπτωση, παραπλάνηση των καταναλωτών ή των επιχειρήσεων διαχείρισης,
γγ) παράγωγα προϊόντα ΖΥΠ, για τα οποία δεν είναι δυνατή η οριστική αξιολόγηση του κινδύνου χωρίς τη διενέργεια εργαστηριακών αναλύσεων,
δδ) σε κάθε άλλη περίπτωση που οι αρμόδιες αρχές κρίνουν ότι υπάρχει ανάγκη για δέσμευση.

β) Στις ανωτέρω υποπεριπτώσεις ββ και γγ της περίπτωσης α, πριν τη δέσμευση παράγωγων προϊόντων ΖΥΠ, η αρμόδια αρχή προβαίνει στη διατύπωση συστάσεων, τάσσοντας εύλογο χρόνο συμμόρφωσης, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 5. Αν η επιχείρηση δεν ανταποκριθεί στη σύσταση της αρμόδιας αρχής ή είναι υπότροπη, οι αρμόδιες αρχές προβαίνουν σε δέσμευση των παράγωγων προϊόντων ΖΥΠ.

γ) Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται, αναλογικά, οι διατάξεις των παρ. 3 έως και 5 του άρθρου 8.

2. α) Κατάσχονται, κατόπιν αιτιολογημένης έκθεσης ή πρακτικού των ελεγκτών των αρμοδίων αρχών, τα παρακάτω ΖΥΠ ή παράγωγα προϊόντα ΖΥΠ, σε όλα τα στάδια της παραγωγής, αποθήκευσης, διακίνησης και διάθεσης αυτών:
αα) ΖΥΠ ή παράγωγα προϊόντα ΖΥΠ, τα οποία δεν φέρουν σήμανση καταλληλότητας ή αναγνώρισης βάσει ειδικών απαιτήσεων,
ββ) ΖΥΠ ή παράγωγα προϊόντα ΖΥΠ, τα οποία στερούνται υγειονομικών πιστοποιητικών όταν αυτό απαιτείται,
γγ) παράγωγα ΖΥΠ, τα οποία δεν πληρούν τις υγειονομικές απαιτήσεις του Καν. (ΕΕ) αριθ. 142/2011 (ΕΕ L 54),
δδ) σε κάθε άλλη περίπτωση που οι αρμόδιες αρχές κρίνουν ότι υπάρχει αναγκαιότητα για κατάσχεση.

β) Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται, αναλογικά, οι διατάξεις των παρ. 2, 3, 4 εδάφια α και β, 5α, 6α, 7, 8, 10α , 11, 12, 13 και 14 του άρθρου 9, με τις κάτωθι εξειδικεύσεις:
αα) Οι επιχειρήσεις διαχείρισης ΖΥΠ δύνανται να ασκήσουν ειδική διοικητική ένσταση για δεύτερη επανεξέταση μόνο για κατασχεθέντα ΖΥΠ ή παράγωγα προϊόντα ΖΥΠ με βάρος μεγαλύτερο των πέντε χιλιάδων (5.000) χιλιογράμμων. Η ειδική διοικητική ένσταση για δεύτερη επανεξέταση ασκείται στην αρμόδια αρχή της παρ. 10α του άρθρου 9, εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την επίδοση του πρακτικού – έκθεση επανεξέτασης, ενώ για το παραδεκτό αυτής απαιτείται καταβολή παράβολου ποσού πεντακοσίων (500) ευρώ.
ββ) Τα οριστικώς κατασχεθέντα προς καταστροφή, ειδική μεταχείριση ή άλλη ενέργεια ΖΥΠ ή παράγωγα προϊόντα ΖΥΠ, κατά τη μεταφορά τους προς τον τόπο προορισμού, πρέπει, επιπλέον του πιστοποιητικού – άδειας διακίνησης της περίπτ. α της παρ. 13 του άρθρου 9, να συνοδεύονται και από εμπορικό έγγραφο, σύμφωνα με το άρθρο 17 και το παράρτημα VIII, κεφάλαιο ΙΙΙ του Καν. (ΕΕ) αριθ. 142/2011, το οποίο συντάσσεται από την επιχείρηση.

 • 9 Φεβρουαρίου 2013, 20:47 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ

  ΖΥΠ των οποίων η επισήμανση παραπλανεί τους καταναλωτές ; Ο εισηγητής δείχνει επικίνδυνη άγνοια για το θέμα … Λυπάμαι αλλά άρθρα που διαπραγματεύονται ΖΥΠ δεν γράφονται με αντιγραφή άρθρων που αφορούν τρόφιμα .Πρόκειται για υλικά που αποτελούν κατηγορία από μόνα τους.

 • 8 Φεβρουαρίου 2013, 14:55 | Βασιλική Δαυιδοπούλου

  απαραίτητο ,κατά την γνώμη μου, να διευκρινιστεί στην παρ 1 οτι σε κάθε περίπτωση και εφόσον δεν έχει αρθεί η δέσμευση των προϊόντων, τα ΖΥΠ ή τα παράγωγα αυτών χαρακτηρίζονται ωσ ΖΥΠ κατηγορία 1ή 2 αναλόγως της επικινδυνότητας τους και σε καμία περίπτωση κατηγορίας
  επιπρόσθετα στην παρ 2ββ) πρέπει να συμπληρωθεί οτι κατα τη διαδικάσία μεταφοράς των οριστικά κατασχεθέντων ΖΥΠ αυτά πρέπει να μεταφέρονται με οχήματα αποκλειστικής χρήσεως φέροντας τεχνικές προδιαγραφές που προτείνω στο οικείο άρθρο 26 του παρόντος νομοσχεδίου στην παρ 1 κρίνω απαραίτητο να διευκρινιστεί οτι σε κάθε περίπτωση και εφόσον δεν έχει αρθεί η δέσμευση των προϊόντων, τα ΖΥΠ ή τα παράγωγα αυτών χαρακτηρίζονται ωσ ΖΥΠ κατηγορία 1ή 2 αναλόγως της επικινδυνότητας τους και σε καμία περίπτωση κατηγορίας 3. τονίζεται οτι τα οχήματα αποκλειστικής χρήσεως πρέπει να είναι εγκεκριμένα σύμφωνα με τις εθνικές και Κοινοτικές διατάξεις για τη διαχείριση των ΖΥΠ ήτοι Ε.Κ 1069/2009, ΕΕ 142/2011, καθώς και του Π.Δ. 211/2006

 • 7 Φεβρουαρίου 2013, 13:09 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΚΑΛΙΑΣ

  τονίζεται οτι τα οχήματα αποκλειστικής χρήσεως πρέπει να είναι εγκεκριμένα σύμφωνα με τις εθνικές και Κοινοτικές διατάξεις για τη διαχείριση των ΖΥΠ ήτοι Ε.Κ 1069/2009, ΕΕ 142/2011, καθώς και του Π.Δ. 211/2006

 • 7 Φεβρουαρίου 2013, 13:28 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΚΑΛΙΑΣ

  στην παρ 1 κρίνω απαραίτητο να διευκρινιστεί οτι σε κάθε περίπτωση και εφόσον δεν έχει αρθεί η δέσμευση των προϊόντων, τα ΖΥΠ ή τα παράγωγα αυτών χαρακτηρίζονται ωσ ΖΥΠ κατηγορία 1ή 2 αναλόγως της επικινδυνότητας τους και σε καμία περίπτωση κατηγορίας 3

  επιπρόσθετα στην παρ 2ββ) πρέπει να συμπληρωθεί οτι κατα τη διαδικάσία μεταφοράς των οριστικά κατασχεθέντων ΖΥΠ αυτά πρέπει να μεταφέρονται με οχήματα αποκλειστικής χρήσεως φέροντας τεχνικές προδιαγραφές που προτείνω στο οικέιο άρθρο 26 του παρόντος νομοσχεδίου