Άρθρο 06: Μέτρα συμμόρφωσης

Οι αρμόδιες αρχές, στο πλαίσιο άσκησης του επίσημου ελέγχου, σε περίπτωση που διαπιστώνουν μη συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις ή τις διαδικασίες που προβλέπει η ενωσιακή και εθνική νομοθεσία στα θέματα υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων και ζωοτροφών επιβάλλουν, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση της μη συμμόρφωσης, το ιστορικό και το μέγεθος της επιχείρησης, κατά περίπτωση και στο βαθμό που απαιτείται, τα ακόλουθα μέτρα συμμόρφωσης:

α) Περιορισμό ή απαγόρευση διάθεσης στην αγορά τροφίμων ή ζωοτροφών.
β) Παρακολούθηση και εφόσον απαιτείται, την εντολή ανάκλησης ή απόσυρσης ή/και καταστροφής των τροφίμων ή ζωοτροφών.
γ) Αναστολή, μερική ή ολική, ή ανάκληση της άδειας λειτουργίας της εγκατάστασης. Προσωρινή αναστολή λειτουργίας εγκατάστασης.
δ) Αναστολή ή ανάκληση της έγκρισης της εγκατάστασης.
ε) Υποβολή διαδικασιών εξυγίανσης.
στ) Επαναποστολή των τροφίμων ή ζωοτροφών στο κράτος μέλος αποστολής τους, εφόσον γίνονται δεκτά.
ζ) Έγκριση χρήσης των τροφίμων ή ζωοτροφών για άλλους σκοπούς από εκείνους για τους οποίους προορίζονταν αρχικά.
η) Προσωρινή αναστολή και ανάκληση άδειας κυκλοφορίας οχήματος μεταφοράς τροφίμου.
θ) Κάθε άλλο μέτρο που κρίνει κατάλληλο η αρμόδια αρχή.

  • 8 Φεβρουαρίου 2013, 13:49 | Βασιλική Δαυιδοπούλου

    Κατά την γνώμη μου, πρέπει να διευκρινιστεί πως στην περίπτωση που τα τρόφιμα ή οι ζωοτροφές λόγω μη συμμόρφωσης καταστούν οριστικώς ακατάλληλα για την αρχική χρήση για την οποία προορίζονταν αυτόματα θα πρέπει να θεωρούνται και να χαρακτηρίζονται ως ΖΩΙΚΑ ΥΠΟΠΡΟΪΌΝΤΑ(ΖΥΠ) ταξινομούμενα ανάλογα με το βαθμό επικινδυνότητας τους για τη δημόσια Υγεία και στην αντίστοιχη κατηγορία είτε 1 ή 2 ή 3 και να τυγχάνουν ανάλογης διαχείρισης βάσει των Κοινοτικών (142/2011, ΕΚ 1069/2009)και Εθνικών διατάξεων που ορίζουν αναλυτικά την ασφαλή για τη δημόσια υγεία διαχείριση αυτών

  • 7 Φεβρουαρίου 2013, 12:28 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΚΑΛΙΑΣ

    θεωρώ πως θα πρέπει να διευκρινιστεί ήδη απο αυτό το άρθρο πως στην περίπτωση που τα τρόφιμα ή ζωοτροφές λόγω μη συμμόρφωσης καταστούν οριστικώς ακατάλληλα για την αρχική χρήση για την οποία προορίζονταν ήτοι τα τρόφιμα για κατανάλωση απο τον άνθρωπο και αντίστοιχα οι ζωοτροφές για κατανάλωση απο τα ζώα αυτόματα θα πρέπει να θεωρούνται και να χαρακτηρίζονται ως ΖΩΙΚΑ ΥΠΟΠΡΟΪΌΝΤΑ(ΖΥΠ) ταξινομούμενα ανάλογα με το βαθμό επικινδυνότητας τους για τη δημόσια Υγεία και στην αντίστοιχη κατηγορία είτε 1 ή 2 ή 3 και να τυγχάνουν ανάλογης διαχείρισης βάσει των Κοινοτικών (142/2011, ΕΚ 1069/2009)και Εθνικών διατάξεων που ορίζουν αναλυτικά την ασφαλή για τη δημόσια υγεία διαχείριση αυτών