Άρθρο 36: Αμοιβαία συνδρομή

Οι κεντρικές αρμόδιες αρχές ενημερώνουν, εφόσον απαιτείται, την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους αποστολής για την απόφαση επιβολής των μέτρων συμμόρφωσης του μέρους δεύτερου.