Άρθρο 29: Διοικητικές κυρώσεις επί μη συμμόρφωσης στους τομείς της υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων και ζωοτροφών, υγείας και προστασίας των ζώων και διαχείρισης ΖΥΠ.

 1.  1. Οι διοικητικές κυρώσεις αφορούν την επιβολή διοικητικών προστίμων.

2. Οι κατηγορίες μη συμμόρφωσης στους τομείς της υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων, των ζωοτροφών, της υγείας και
προστασίας των ζώων και της διαχείρισης ΖΥΠ, που επισύρουν την επιβολή διοικητικών κυρώσεων καθώς το εύρος του προστίμου έχουν ως εξής:

α) Γενικά:

Μη συμμόρφωση

Ύψος προστίμου σε ευρώ

 1. Η  κατά την άσκηση του επίσημου έλεγχου, καθοιονδήποτε τρόπο,  άρνηση, παρακώλυση ή κωλυσιεργία αυτού, ως και η μη παροχή  ή παροχή  ψευδών ή ελλιπών ή ανακριβών πληροφοριών και στοιχείων.

1.000 – 30.000

 1. Μη συμμόρφωση ως προς την υποχρέωση καταβολής των προβλεπόμενων τελών.

Διπλάσιο έως
τριπλάσιο οφειλόμενου τέλους

 1. Μη συμμόρφωση ως προς την υποχρέωση εγγραφής στα προβλεπόμενα από τη νομοθεσία Μητρώα.

1.000 – 10.000

 1. Μη συμμόρφωση που ενέχει σοβαρό κίνδυνο για τη δημόσια υγεία ή προκαλεί βλάβη στην υγεία των καταναλωτών.

61.000 – 500.000

 

β) Τομέας υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων:

 

Μη
συμμόρφωση

Ύψος προστίμου σε ευρώ

1. Η μη συμμόρφωση με τις γενικές απαιτήσεις υγιεινής για την πρωτογενή παραγωγή και τις συναφείς εργασίες, σύμφωνα με το παράρτημα Ι, μέρος Α. του Καν. 852/04 και τις τροποποιήσεις αυτού.

300 – 3.000

2. Η μη συμμόρφωση με τις γενικές απαιτήσεις υγιεινής του παραρτήματος ΙΙ, του Καν. 852/04 και των ειδικών απαιτήσεων του Καν. 853/04 και τις τροποποιήσεις αυτού.

500 – 5.000

3. Η μη συμμόρφωση με την απαίτηση εφαρμογής διαδικασιών βάσει των αρχών του HACCP ανάλογα με τη φύση και το μέγεθος της επιχείρησης τροφίμων.

500 – 5.000

4. Η μη συμμόρφωση με τις γενικές απαιτήσεις μεταφοράς, σύμφωνα με το κεφ.IV του παρ. ΙΙ του Καν. 852/04 και τις κείμενες διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας.

300 – 4.000

5. Η μη κατοχή άδειας κυκλοφορίας οχήματος μεταφοράς τροφίμου ή η κατοχή άδειας κυκλοφορίας οχήματος μεταφοράς τροφίμου, που δε βρίσκεται σε ισχύ, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις της εθνικής
νομοθεσίας.

300 – 4.000

6. Η λειτουργία εγκαταστάσεων χωρίς άδεια ή/και η παραβίαση  των όρων αδειοδότησης

500 – 6.000

7. Η παραγωγή, διακίνηση, διάθεση μη ασφαλών τροφίμων, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 14 του Καν. 178/02 και εξειδικεύονται στο παράρτημα Ι του άρθρου 60.

500 – 60.000

8. Η παραγωγή και διάθεση νοθευμένων τροφίμων.

500 – 20.000

9. Η μη τήρηση των προβλεπόμενων προδιαγραφών ποιότητας.

300 – 10.000

10. Η μη τήρηση των προβλεπόμενων κανόνων εμπορίας.

300 – 10.000

11. Η μη τήρηση των απαιτήσεων της ειδικής νομοθεσίας που διέπει την παραγωγή, διάθεση και χρήση τροφίμων ή συστατικών τροφίμων που περιέχουν ή αποτελούνται ή παράγονται από GMO.

500 – 60.000

12. Η μη τήρηση των απαιτήσεων της ειδικής νομοθεσίας που διέπει τα πρόσθετα τροφίμων κατά την παραγωγή, διάθεση και χρήση αυτών.

500 – 60.000

13. Η παραγωγή, διάθεση και χρήση υλικών και αντικειμένων σε επαφή με τρόφιμα που δεν πληρούν τις κείμενες προδιαγραφές.

500 – 60.000

14. Η μη τήρηση των απαιτήσεων της ειδικής νομοθεσίας για το νερό ανθρώπινης κατανάλωσης.

500 – 60.000

15. H μη συμμόρφωση με τα μέτρα της δέσμευσης ή κατάσχεσης τροφίμων από τις αρμόδιες αρχές.

500 – 50.000

16. Η μη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας σχετικά με την επισήμανση, την παρουσίαση και τη διαφήμιση των τροφίμων.

500 – 20.000

17. H μη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας σχετικά με τους ισχυρισμούς διατροφής και υγείας που διατυπώνονται για τα τρόφιμα.

500 – 20.000

18. Η μη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας για παροχή και διαχείριση πληροφοριών σχετικά με την τροφική αλυσίδα στα σφαγεία.

1.000 – 10.000

19. Η μη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας σχετικά με τη σήμανση καταλληλότητας και  αναγνώρισης, επί των τροφίμων ζωικής
προέλευσης

500 – 10.000

20. Η μη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας για την ύπαρξη καταλοίπων στα τρόφιμα ζωικής προέλευσης άνω των καθορισμένων ορίων ή η ύπαρξη απαγορευμένων ουσιών.

200 – 5.000

21. Η μη δυνατότητα ανάκλησης ή απόσυρσης τροφίμων λόγω μη εφαρμογής συστήματος ιχνηλασιμότητας.

500 – 20.000

22. Η μη ανακοίνωση και συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές στις περιπτώσεις ανάκλησης ή απόσυρσης τροφίμων ή υλικών σε επαφή με τρόφιμα.

300 – 5.000

23. Η μη συμμόρφωση κατά την εισαγωγή του υπευθύνου του φορτίου με την υποχρέωση για προ-κοινοποίηση της άφιξης του φορτίου στις αρμόδιες κτηνιατρικές αρχές της χώρας, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

3.000 – 10.000

24. Η μη συμμόρφωση κατά την εισαγωγή, εξαγωγή, το ενδοκοινοτικό εμπόριο και τη διακίνηση στην εγχώρια αγορά, του υπευθύνου του φορτίου με την υποχρέωση για προ-κοινοποίηση όλων των απαραίτητων πληροφοριών και των ακριβών ενδείξεων για την αναγνώριση του προϊόντος στις αρμόδιες αρχές της χώρας, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

3.000 – 10.000

25. Η μη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας για τις  εισαγωγές προϊόντων ζωικής προέλευσης από τρίτες χώρες.

10.001 – 60.000

26. Η μη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας για τη διακίνηση προϊόντων ζωικής προέλευσης στο ενδοκοινοτικό εμπόριο.

10.001 – 60.000

27. Η μη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας για τις εισαγωγές τροφίμων μη ζωικής προέλευσης.

300 – 10.000

28. Η μη αναφορά και διάθεση πληροφοριών  κατά το ενδοκοινοτικό εμπόριο για την άφιξη των τροφίμων από άλλο κράτος μέλος ή τρίτη χώρα, καθώς και κατά την αποστολή προϊόντων σε άλλο κράτος μέλος ή εξαγωγή σε τρίτη χώρα, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, καθώς και παραλείψεις ή παρατυπίες στα σήματα, στα πιστοποιητικά ή στα συνοδευτικά έγγραφα.

500 – 10.000

29. Η μη συμμόρφωση των ιδιοκτητών κρεοπωλείων, εργαστηρίων τεμαχισμού κρέατος και σφαγείων με την υποχρέωση τα άτομα που απασχολούνται με τον τεμαχισμό, το χειρισμό κρέατος και τη σφαγή των ζώων, να κατέχουν τη βεβαίωση που προβλέπεται από την εθνική νομοθεσία.

1.500 – 3.000

30. Κάθε άλλη μη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας, στον εν λόγω τομέα, όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά.

έως 5.000

 

γ) Τομέας υγιεινής και ασφάλειας ζωοτροφών:

 

Μη συμμόρφωση

Ύψος
προστίμου σε ευρώ

1. Εισαγωγή και διακίνηση ζωοτροφών που δεν πληρούν τις απαιτήσεις για την ασφάλεια των ζωοτροφών.

5.000-100.000

2. Εισαγωγή ζωοτροφών που δεν πληρούν τις απαιτήσεις για την ασφάλεια των ζωοτροφών με σκοπό την ιδιοκατανάλωση.

1.000-60.000

3. Επιχειρήσεις ζωοτροφών πλην γεωργών που δεν τηρούν ιχνηλασιμότητα σύμφωνα με τον Κανονισμό  ΕΚ 178/2002.

1.500-50.000

4. Σε γεωργούς που παράγουν πρώτες ύλες ζωοτροφών ή σε κτηνοτρόφους που δεν παρασκευάζουν σύνθετες ζωοτροφές, όταν διαπιστώνεται μη συμμορφώση σύμφωνα με τις διατάξεις του Καν. (ΕΚ) αριθμ. 178/2002.

200-5.000

5.   Μεταφορικές εταιρείες που δεν πληρούν τις απαιτήσεις της νομοθεσίας  Κανονισμών (ΕΚ) αριθμ. 178/2002 και αριθμ. 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά τις γενικές αρχές της ασφάλειας και τους επίσημους ελέγχους στις ζωοτροφές.

1.000-10.000

6. Επιχειρήσεις που δεν εφαρμόζουν διαδικασία απόσυρσης ή δεν ενημερώνουν τις αρμόδιες αρχές για ενδεχόμενο κίνδυνο αναφορικά με την ασφάλεια των ζωοτροφών.

5.000-100.000

7.   Σε επιχείρηση που δεν εφαρμόζει σύστημα αυτοελέγχου, όπου αυτό προβλέπεται.

1.000-10.000

(15.000-80.000

για
νοθεία ή δόλο)

8.   Σε όποιον υπεύθυνο επιχείρησης ζωοτροφών αρνηθεί ή εμποδίσει με οποιονδήποτε   τρόπο, άμεσο ή έμμεσο, τη συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές, προκειμένου να   συγκαλύψει κίνδυνο που προέρχεται αποκλειστικά ή εν μέρει από τις ζωοτροφές.

5.000 -100.000

9. Επιχειρήσεις διανομής ή λιανικού εμπορίου που   δεν εφαρμόζουν διαδικασίες απόσυρσης ή δεν συνεργάζονται με άλλες   επιχειρήσεις ζωοτροφών και τις αρμόδιες αρχές για θέματα ασφάλειας ζωοτροφών.

5.000-50.000

10. Εισαγωγή ζωοτροφών χωρίς την προβλεπόμενη από την εθνική νομοθεσία ενημέρωση των αρμόδιων αρχών πριν την εισαγωγή.

1.500-20.000

11. Μη συμμόρφωση με την προβλεπόμενη ενημέρωση των αρχών για ενδοκοινοτικό εμπόριο, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

1.000-3.000

12. Εισαγωγή προϊόντων που προορίζονται για διατροφή των ζώων και πρόκειται να χρησιμοποιηθούν στη χώρα ή σε άλλο κράτος   μέλος, χωρίς τη συμπλήρωση του προβλεπόμενου από τη νομοθεσία εντύπου.

3.000-15.000

13. Παρασκευή ζωοτροφών σε εγκαταστάσεις που λειτουργούν χωρίς την έγκριση της αρμόδιας αρχής ή επιχείρηση που θέτει αυτές   σε κυκλοφορία ή τις εμπορεύεται.

3.000-30.000

14. Παρασκευή ζωοτροφών χωρίς την προβλεπόμενη εγγραφή όπου αυτή προβλέπεται.

1.500-6.000

15.   Μη γνωστοποίηση της μεταβολής της νομικής ή πραγματικής κατάστασης της επιχείρησης το αργότερο εντός μηνός από την πραγματοποίησή της.

1.000-30.000

16. Παρασκευή ζωοτροφών επιβλαβών για την υγεία του ανθρώπου, των ζώων ή το περιβάλλον, με σκοπό να τεθούν σε κυκλοφορία ή να   ιδιοκαταναλωθούν ή ζωοτροφών  που περιέχουν απαγορευμένα συστατικά, όπως αυτά ορίζονται από την κείμενη   νομοθεσία.Ενδιάμεσοι των προϊόντων αυτών.

1.000-60.000

1.000-10.000

17. Παρασκευή ή εμπορία πρόσθετων υλών ζωοτροφών με σκοπό τη θέση σε κυκλοφορία χωρίς την προβλεπόμενη από τη νομοθεσία έγκριση ή εγγραφή

1.000-50.000

18. Παρασκευή ή εμπορία προμιγμάτων με σκοπό τη θέση σε κυκλοφορία χωρίς την προβλεπόμενη από τη νομοθεσία έγκριση ή εγγραφή.

1.000-50.000

19.   Εμπορία σύνθετων ζωοτροφών ή πρώτων υλών ζωοτροφών, ή μεταφορά ζωοτροφών   χωρίς την απαιτούμενη εγγραφή σύμφωνα με το άρθρο 9 του Κανονισμού (ΕΚ)   183/2005.

300-15.000

20.   Μη αναγραφή αριθμού έγκρισης ή αναγραφή ψευδούς αριθμού έγκρισης ή εγγραφής   κατά τη σήμανση των ζωοτροφών.

1.000-10.000

21. Άσκηση επιπλέον δραστηριοτήτων για τις οποίες δεν υπάρχει η αντίστοιχη έγκριση ή εγγραφή.

100 – 10.000

22.   Eπιχειρήσεις ζωοτροφών που προμηθεύονται ζωοτροφές από μη εγκεκριμένες   επιχειρήσεις ή πωλούν τα προϊόντα τους σε μη εγκεκριμένες επιχειρήσεις,   εφόσον απαιτείται να έχουν έγκριση από τη νομοθεσία.

1.000- 50.000

23.   Eπιχειρήσεις ζωοτροφών που προμηθεύονται ζωοτροφές από μη εγγεγραμμένες   επιχειρήσεις ή πωλούν τα προϊόντα τους σε μη εγγεγραμμένες επιχειρήσεις, εφόσον αυτές απαιτείται να έχουν εγγραφεί, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

300- 10.000

24. Κάθε επιχείρηση που δεν υποβάλει τη δήλωση που προβλέπεται από την εθνική νομοθεσία, προκειμένου να υπολογισθεί το ύψος των ετήσιων τελών που οφείλει να καταβάλει.

500–30.000

25. Κυκλοφορία, συμπεριλαμβανομένης της εισαγωγής και χρήσης, μη εγκεκριμένων πρόσθετων υλών, αυτούσιες ή σε πρόμιγμα.

5.000-100.000

26.   Χρήση μη εγκεκριμένης πρόσθετης ύλης για πειραματικούς σκοπούς χωρίς την   απαραίτητη έγκριση από τη Διεύθυνση Εισροών Ζωικής Παραγωγής.

3.000 -20.000

27. Σε όποιον προτίθεται   να θέσει για πρώτη φορά σε κυκλοφορία(συμπεριλαμβανομένης της εισαγωγής) πρόσθετες ύλες ή προμίγματα πρόσθετων υλών και δεν υποβάλλει, τουλάχιστον 10   ημέρες πριν την κυκλοφορία τους, στη Διεύθυνση Εισροών Ζωικής Παραγωγής τα   εξής στοιχεία:α) αντίγραφο του κανονισμού ή των κανονισμών βάσητων οποίων εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ηκυκλοφορία των πρόσθετων υλών. Στην περίπτωση τωνπρομιγμάτων πρόσθετων υλών υποβάλλονται αντίγραφα των κανονισμών για κάθε πρόσθετη ύλη,

β)πιστοποιητικό χημικής ανάλυσης ή πιστοποιητικό ποιότητας,

γ) λεπτομερείς οδηγίες χρήσης της πρόσθετης ύλης ή των προμιγμάτων
πρόσθετων υλών ,

1.000-10.000

28. Σε όποιον παρασκευάζει, θέτει σε κυκλοφορία ή χρησιμοποιεί μια πρόσθετη ύλη ή μια ζωοτροφή στην οποία έχει ενσωματωθεί αυτή η πρόσθετη ύλη, χωρίς να εξασφαλίζει ότι τηρούνται όλοι οι όροι ή περιορισμοί που έχουν επιβληθεί για τη διάθεση στην αγορά, τη χρήση και το χειρισμό της πρόσθετης ύλης ή των ζωοτροφών που την περιέχουν.

2.000-50.000

29. Θέση σε κυκλοφορία ζωοτροφών των οποίων η επισήμανση και η παρουσίαση παραπλανά τον χρήστη των ζωοτροφών.Ενδιάμεσοι των προϊόντων αυτών.

2.000-30.000

300-10.000

30. Θέση σε κυκλοφορία ζωοτροφών χωρίς την απαιτούμενη επισήμανση
ή των οποίων η επισήμανση δεν ανταποκρίνεται στην πραγματική τους κατάσταση.Ενδιάμεσοι των προϊόντων αυτών.

1.000-30.000

300 – 10.000

31. Θέση σε κυκλοφορία ζωοτροφών που στην επισήμανση αναφέρουν ισχυρισμούς που δεν είναι αντικειμενικοί, επαληθεύσιμοι από τις αρμόδιες αρχές και κατανοητοί από τον χρήστη των ζωοτροφών.Ενδιάμεσοι των
προϊόντων αυτών.

2.000-10.000

300-2.000

32. Θέση σε κυκλοφορία στην ελληνική αγορά ζωοτροφών που προορίζονται για ιδιαίτερους διατροφικούς σκοπούς και δεν πληρούν τις σχετικές απαιτήσεις της νομοθεσίας. Ενδιάμεσοι των προϊόντων αυτών.

5.000-10.000

1.000-3.000

33. Θέση σε κυκλοφορία στην ελληνική αγορά πρώτων υλών ζωοτροφών και συμπληρωματικών ζωοτροφών που περιέχουν πρόσθετες ύλες σε συγκέντρωση μεγαλύτερη από το εκατονταπλάσιο της ανώτατης επιτρεπόμενης συγκέντρωσης στην πλήρη ζωοτροφή. Ενδιάμεσοι των προϊόντων αυτών.

5.000-10.000

1.000-3.000

34. Θέση σε κυκλοφορία στην ελληνική αγορά πρώτων υλών ζωοτροφών και συμπληρωματικών ζωοτροφών, με συγκέντρωση κοκκιδιοστατικού και ιστομονοστατικού που υπερβαίνει το πενταπλάσιο της ανώτατης επιτρεπόμενης συγκέντρωσης στην πλήρη ζωοτροφή.Ενδιάμεσοι των προϊόντων αυτών.

10.001-30.000

1.000-3.000

35. Θέση σε κυκλοφορία ζωοτροφών χύμα ή σε μη σφραγισμένες συσκευασίες ή περιέκτες, πλην των περιπτώσεων που αναφέρονται στο άρθρο 23 του Κανονισμού (ΕΚ) 767/2009.Ενδιάμεσοι των προϊόντων αυτών.

2.000-10.000

500-2.000

36. Σε καθεμία από τις περιπτώσεις παραβάσεων αρ. 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 και 35, εφόσον διαπιστωθεί δόλος .

Προσαύξηση προστίμου έως και το τριπλάσιο του προβλεπόμενου ανά περίπτωση προστίμου

37. Όποιος διαθέτει στην αγορά ή χρησιμοποιεί ή μεταποιεί ζωοτροφές που αναφέρονται στο άρθρο 15 παράγραφος 1 του Καν. (ΕΚ) 1829/2003 και δεν έχει έγκριση ή δεν τηρεί τους όρους έγκρισης.

6.000-30.000

38. Όποιος δεν διαβιβάζει εγγράφως στον φορέα διακίνησης, όπως αυτός ορίζεται στον Καν. (ΕΚ) 1830/2003, που παραλαμβάνει τη ζωοτροφή, τις πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 4 παρ. 1, 2 και 3 και 5 παρ. 1 του Καν (ΕΚ) 1830/2003.

6.000-15.000

39. Όποιος δεν συμμορφώνεται με τις διατάξεις των άρθρων 4 παρ. 4 και 5 παρ. 2 του Καν. (ΕΚ) 1830/2003, όσον αφορά το σύστημα και τη διαδικασία διατήρησης των πληροφοριών.

6.000-15.000

40. Όποιος δεν συμμορφώνεται με τις διατάξεις του άρθρου 25 του Καν. (ΕΚ) 1829/2003, όσον αφορά στις ειδικές απαιτήσεις σήμανσης.

3.000-15.000

41. Στον κάτοχο έγκρισης ενός Γ.Τ.Ο. και στα ενδιαφερόμενα μέρη που έχουν την έδρα τους στη χώρα, οι οποίοι δεν συμμορφώνονται με τις διατάξεις του άρθρου 21 παρ. 1 και 3 του Καν. (ΕΚ) 1829/2003.

6.000-15.000

42. Κάθε άλλη περίπτωση παράβασης των Καν. (ΕΚ) 1829/2003 και 1830/2003.

3.000-15.000

43. Παρασκευή ζωοτροφών με χρήση ΜΖΠ για ιδιοκατανάλωση σε εγκαταστάσεις χωρίς την προβλεπόμενη έγκριση από τον Καν. 999/2001, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.

500–10.000

44. Παρασκευή ζωοτροφών με χρήση ΜΖΠ για εμπορία σε εγκαταστάσεις, χωρίς την προβλεπόμενη έγκριση από τον Καν. 999/2001, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.

3.000–60.000

45. Επιχειρήσεις που δεν τηρούν μέρος ή σύνολο από τις προβλεπόμενες από τον παράρτημα του Καν (ΕΕ) 225/2012 υποχρεώσεις τους.

1.000-100.000

46. Κάθε άλλη μη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας, στον εν λόγω τομέα, όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά.

έως 5.000

 

 


δ) Τομέας υγείας των ζώων:

Μη συμμόρφωση

Ύψος προστίμου σε ευρώ

 1. Μη υποβολή αίτησης για την απόκτηση κτηνιατρικής άδειας ή κτηνιατρικής έγκρισης εκμεταλλεύσεων.

3.000 – 10.000

 1. Μη τήρηση των όρων κτηνιατρικής αδειοδότησης ή κτηνιατρικής έγκρισης εκμεταλλεύσεων.

1.000 – 10.000

 1. Διατήρηση, εκτροφή, μεταφορά ή χειρισμός ζώων σε εκμεταλλεύσεις που δεν είναι εγγεγραμμένες στους επίσημους καταλόγους εκμεταλλεύσεων των αρμόδιων κτηνιατρικών υπηρεσιών.

1.000 – 5.000

 1. Μη τήρηση ή μη προσκόμιση κατά τον έλεγχο, του μητρώου της εκμετάλλευσης.

1.500 – 5.000

 1. Επαναλαμβανόμενη και εκτεταμένη ασυνέπεια του μητρώου εκμετάλλευσης με τα δηλωθέντα στην αρμόδια κτηνιατρική υπηρεσία στοιχεία ή με τα υποχρεωτικώς τηρούμενα στην εκμετάλλευση έγγραφα ή πιστοποιητικά.

1.000 – 3.000

 1. Παραποίηση της προβλεπόμενης από τις κείμενες διατάξεις σήμανσης των ζώων της εκμετάλλευσης ή απουσία αυτής.

3.000 – 10.000

 1. Μη σήμανση, κατά τις κείμενες διατάξεις, σε περισσότερα από τα μισά ζώα της εκμετάλλευσης.

1.000 – 5.000

 1. Μη σήμανση, κατά τις κείμενες διατάξεις, σε λιγότερα από τα μισά ζώα της εκμετάλλευσης.

500 – 3.000

 1. Διατήρηση, εκτροφή ή μεταφορά ζώων που σημαίνονται ελλιπώς.

500 – 3.000

 1. Απομάκρυνση από την εκμετάλλευση ζώων που δε φέρουν την προβλεπόμενη σήμανση ή που δε συνοδεύονται από τα έγγραφα ή πιστοποιητικά που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις ή που ο αριθμός τους δεν ανταποκρίνεται με τα καταχωρημένα στο μητρώο της εκμετάλλευσης στοιχεία.

3.000 – 10.000

 1. Μη δήλωση ή ψευδής δήλωση στην αρμόδια κτηνιατρική υπηρεσία των απογραφικών στοιχείων και των μεταβολών του ζωικού πληθυσμού της εκμετάλλευσης, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

1.000 – 5.000

 1. Μη τήρηση των προβλεπόμενων προθεσμιών κοινοποίησης στοιχείων στις αρμόδιες κτηνιατρικές υπηρεσίες, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

200 – 3.000

 1. Μη τήρηση ή μη τήρηση κατά το προβλεπόμενο χρονικό διάστημα ή μη προσκόμιση κατά τον έλεγχο των πιστοποιητικών ή εγγράφων που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις, όπως διαβατήρια, έγγραφα μετακίνησης και αιτήσεις παραγγελίας μέσων σήμανσης.

500 – 3.000

 1. Μη ορθή διαχείριση παραγγελιών και αποθεματοποίησης των μέσων σήμανσης, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

500 – 1.000

 1. Εμπορία και διακίνηση σπέρματος, ωαρίων ή εμβρύων που αποτελούν αντικείμενα ενδοενωσιακής συναλλαγής ή εισάγονται από τρίτες χώρες και δεν πληρούν τους υγειονομικούς όρους και προϋποθέσεις, σύμφωνα με την εθνική και ενωσιακή νομοθεσία.

3.000 – 10.000

 1. Διακίνηση και εμπορία σπέρματος, ωαρίων ή εμβρύων εντός της επικράτειας από μη εγκεκριμένα κέντρα συλλογής και αποθήκευσης σπέρματος.

3.000 – 6.000

 1.  Εισαγωγή σπέρματος, ωαρίων ή εμβρύων από μη εγκεκριμένα κέντρα συλλογής και αποθήκευσης σπέρματος.

3.000 – 6.000

 1. Διακίνηση και εμπορία σπέρματος, ωαρίων ή εμβρύων που δε συνοδεύεται από τα προβλεπόμενα στις κείμενες διατάξεις πιστοποιητικά ή συνοδεύονται από πιστοποιητικά που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματική κατάστασή τους.

3.000 – 6.000

 1. Μη τήρηση των όρων για τη συλλογή, επεξεργασία, αποθήκευση και μεταφορά σπέρματος, ωαρίων ή εμβρύων.

3.000 – 6.000

 1. Μη τήρηση ή ελλιπής τήρηση μητρώου ή μηχανογραφημένου συστήματος εισαγωγών – εξαγωγών σπέρματος, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

3.000 – 6.000

 1. Διαπίστωση παρατυπιών ως προς την τήρηση των υποχρεώσεων των εξουσιοδοτημένων και των κτηνοτρόφων σπερματεγχυτών, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

500 – 1.500

 1. Αποθήκευση ή/και χρήση στις εκτροφές παραγωγικών ζώων κτηνιατρικών φαρμάκων και φαρμακούχων ζωοτροφών χωρίς άδεια κυκλοφορίας του ΕΟΦ.

1.000 – 10.000

   23. Αποθήκευση ή/και χρήση στις εκτροφές παραγωγικών ζώων κτηνιατρικών φαρμάκων και φαρμακούχων ζωοτροφών χωρίς την αντίστοιχη κτηνιατρική συνταγή.

500- 5.000

   24. Χρήση κτηνιατρικών φαρμάκων και φαρμακούχων ζωοτροφών στις εκτροφές παραγωγικών ζώων σε δοσολογία και χρονική διάρκεια  πέραν αυτών που προβλέπονται στην αντίστοιχη κτηνιατρική συνταγή ή στην άδεια κυκλοφορίας του ΕΟΦ ή χρήση των παραπάνω προϊόντων σε άλλο είδος ζώου από αυτό που προβλέπεται στην άδεια κυκλοφορίας του ΕΟΦ.

500 – 5.000

   25. Παραγωγή φαρμακούχων ζωοτροφών στις εκτροφές παραγωγικών ζώων χωρίς την απαιτούμενη άδεια από τον ΕΟΦ.

1.000 – 10.000

 1. Μη τήρηση στις εκτροφές παραγωγικών ζώων του μητρώου φαρμακευτικής αγωγής

500 – 5.000

 1. Ελλιπής τήρηση στις εκτροφές παραγωγικών ζώων του μητρώου φαρμακευτικής αγωγής ή μη τήρηση κατά το προβλεπόμενο χρονικό διάστημα των αντίστοιχων κτηνιατρικών συνταγών.

500 – 3.000

 1. Απομάκρυνση, εισαγωγή  ή παράνομη διατήρηση στην εκμετάλλευση ζώων κατά παράβαση των μέτρων που επιβάλλονται κατ’ εφαρμογή προγραμμάτων υγείας ζώων.

300 – 10.000

 1. Απομάκρυνση ή εισαγωγή στην εκμετάλλευση ζώων κατά παράβαση των μέτρων που επιβάλλονται πέραν των εφαρμοζόμενων προγραμμάτων υγείας ζώων.

300 – 10.000

 1. Η μη δήλωση στις αρμόδιες τοπικές αρχές των νοσημάτων υποχρεωτικής δήλωσης ή της αυξημένης θνησιμότητας όπου αυτό προβλέπεται.

10.001 – 60.000

 1. Η άρνηση για τη συνεργασία με τις κτηνιατρικές αρχές σχετικά με εφαρμογή προγραμμάτων υγείας ζώων.

5.000 – 60.000

 1. Η μη συμμόρφωση με τις διατάξεις της κείμενης εθνικής νομοθεσίας για την εφαρμογή προγραμμάτων υγείας ζώων.

1.000 – 5.000

 1. Η από αμέλεια ή από πρόθεση παράβαση των διατάξεων περί μεταδοτικών νόσων των ζώων.

1.000 – 60.000

 1. Η μη συμμόρφωση με τους υγειονομικούς όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται από την ενωσιακή και εθνική νομοθεσία στις εμπορικές μετακινήσεις ζώων συντροφιάς.

5.000 – 30.000

 1. Η μη συμμόρφωση με τους υγειονομικούς όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται από την ενωσιακή και εθνική νομοθεσία στις μη εμπορικές μετακινήσεις ζώων συντροφιάς.

300 – 3.000

 1. Παράνομη εισαγωγή γούνας σκύλου ή γάτας.

300 – 3.000

 1. Η μη συμμόρφωση με την ισχύουσα ενωσιακή και εθνική νομοθεσία για τις  εισαγωγές ζώντων ζώων  από τρίτες χώρες.

10.001 – 60.000

 1. Η μη συμμόρφωση με την εθνική και ενωσιακή νομοθεσία για τη διακίνηση ζώντων ζώων στο ενδοκοινοτικό εμπόριο και στις ενδοκοινοτικές συναλλαγές.

10.001– 60.000

 1. Η μη συμμόρφωση με την εθνική και ενωσιακή νομοθεσία για τα κέντρα συγκέντρωσης.

10.001 – 60.000

 1. Η μη συμμόρφωση με την εθνική και ενωσιακή νομοθεσία για τις καραντίνες.

10.001 – 60.000

 1. Η μη συμμόρφωση του υπευθύνου του φορτίου με την υποχρέωση για προ-κοινοποίηση της άφιξης του φορτίου στις αρμόδιες κτηνιατρικές αρχές της χώρας, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

3.000 – 10.000

    42. Παράνομη εμπορία ζώντων ζώων.

10.001– 60.000

    43. Παράνομη εισαγωγή ζώντων ζώων από τρίτες χώρες.

10.001– 60.000

   44. Κάθε άλλη μη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της εθνικής και
ενωσιακής νομοθεσίας, στον εν λόγω τομέα, όπως αυτές ισχύουν
κάθε φορά.

5.000 – 30.000

 ε) Τομέας προστασίας των ζώων

 

Μη συμμόρφωση

Ύψος προστίμου σε ευρώ

 ΥΠΟΤΟΜΕΑΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΙΣ ΕΚΤΡΟΦΕΣ
1.Μη συμμόρφωση του υπευθύνου της εκτροφής με την απασχόληση επαρκούς αριθμού προσώπων, με κατάλληλες ικανότητες, γνώσεις και  επαγγελματικά προσόντα, στα  οποία παρέχονται  οδηγίες και κατευθύνσεις για τη φροντίδα των ζώων.

500-2.000

2.Μη συμμόρφωση  του υπευθύνου της εκτροφής με την πραγματοποίηση επιθεωρήσεων των ζώων της εκτροφής σύμφωνα με την  απαιτούμενη συχνότητα, ανά είδος ζώων και σύστημα εκτροφής, καθώς και μη συμμόρφωση με τη λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση καταστάσεων που καταδεικνύουν μείωση του επιπέδου της καλής διαβίωσης ή/και της υγείας τω ζώων.

500-5.000

3.Μη τήρηση ή ελλιπής τήρηση μητρώων φαρμακευτικής αγωγής, θανάτων και όλων των υπόλοιπων μητρώων που είναι απαραίτητα για την ορθή λειτουργία της εκμετάλλευσης, ανάλογα με το  είδος του ζώου.

500-5.000

4.Μη συμμόρφωση του υπευθύνου της εκτροφής με την εξασφάλιση ελευθερίας κινήσεων στα ζώα, ανάλογα με το σύστημα εκτροφής και το είδος του ζώου.

1.000-5.000

5.Μη συμμόρφωση του υπευθύνου της εκτροφής με  την εξασφάλιση του απαιτούμενου ελεύθερου χώρου δαπέδου ανάλογα με το σύστημα εκτροφής,  το είδος και τη κατηγορία του ζώου και την πυκνότητα εκτροφής.

1.000-10.000

6.Μη συμμόρφωση του υπευθύνου της εκτροφής με  τις προβλεπόμενες προδιαγραφές για την  κατασκευή, τη συντήρηση και τη λειτουργία των χώρων σταβλισμού  ή των κλωβών και του χρησιμοποιούμενου για τα ζώα εξοπλισμού, ανάλογα με το σύστημα εκτροφής καθώς και με την εξασφάλιση των κατάλληλων συνθηκών φωτισμού, θορύβου, κονιορτού, θερμοκρασίας, υγρασίας, συγκέντρωσης αερίων κ.λ.π. εντός της εκτροφής.

1.000-10.000

7.Μη τήρηση από τον  υπεύθυνο της εκτροφής των απαραίτητων μέτρων για τα ζώα που εκτρέφονται εκτός κτιρίων.

1.000-5.000

8.Μη συμμόρφωση του  υπευθύνου της εκτροφής με την επιθεώρηση και εξασφάλιση της ορθής λειτουργίας του αυτόματου ή μηχανικού εξοπλισμού της εκτροφής, συμπεριλαμβανομένου του συστήματος αερισμού και συναγερμού, ή μη ύπαρξη κατάλληλου εφεδρικού συστήματος και συστήματος συναγερμού.

1.000-10.000

9.Μη συμμόρφωση του  υπευθύνου της εκτροφής με  την παροχή:α) ισορροπημένης, υγιεινής τροφής κατάλληλης για την ηλικία, το είδος, την κατηγορία των ζώων, ανά κατάλληλα διαστήματα,β) νερού ή άλλων υγρών κατάλληλης ποιότητας και ποσότητας,γ) των προβλεπόμενων απαραίτητων άλλων ουσιών, ανάλογα με το είδος του ζώου,δ) κατάλληλων σε κατασκευή, σχεδιασμό και τοποθέτηση συστημάτων σίτισης και ποτίσματος των ζώων,ε) μη επιβλαβών ουσιών για θεραπευτικούς, προφυλακτικούς ή άλλους σκοπούς .

1.000-10.000

10.Μη παροχή από τον  υπεύθυνο της εκτροφής, υλικού απασχόλησης ή υλικού για τη δημιουργία φωλιάς, ανάλογα με το είδος του ζώου.

500-5.000

11.Μη συμμόρφωση του  υπευθύνου της εκτροφής με τους όρους και τις προϋποθέσεις πραγματοποίησης των ακρωτηριασμών, ανάλογα με το είδος του ζώου, καθώς και μη επαρκής αιτιολόγηση της πραγματοποίησης των ακρωτηριασμών αυτών σε βάση ρουτίνας.

500-5.000

12.Εφαρμογή από τον υπεύθυνο της εκτροφής φυσικών ή τεχνιτών μεθόδων εκτροφής ή περιορισμών στην εκτροφή  που προκαλούν ή ενδέχεται να προκαλέσουν ταλαιπωρία, βλάβη ή αρνητική επίπτωση στην υγεία και ευζωία των ζώων.

1.000-10.000

 ΥΠΟΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ

500-1500

13.Μη τήρηση των γενικών κανόνων  μεταφοράς, από τους κτηνοτρόφους που μεταφέρουν με δικά τους οχήματα ή άλλα μεταφορικά μέσα, ζώα κατά την εποχική μετανάστευση ή τα δικά τους ζώα, σε αποστάσεις μικρότερες των πενήντα (50) χιλιομέτρων.
14.Μη κατοχή από το πρόσωπο που πραγματοποιεί τη μεταφορά των απαραίτητων εγγράφων μεταφοράς.

1.500 – 4.000

15.Μη συμμόρφωση των μεταφορέων και των διοργανωτών ταξιδιών μεταφοράς ζώων μεγάλης διάρκειας, μεταξύ της χώρας και άλλων κρατών – μελών ή τρίτων χωρών,  με τις διατάξεις για το ημερολόγιο ταξιδίου.
16.Μη συμμόρφωση των φυλάκων στον τόπο διαμετακόμισης ή τον τόπο προορισμού κατά τα  ταξίδια μεταφοράς ζώων  μεγάλης διάρκειας, μεταξύ της χώρας, και άλλων κρατών – μελών ή  τρίτων χωρών, ως προς  την εξέταση όλων των ζώων που φτάνουν στην εγκατάστασή τους καθώς και τις διατάξεις για το ημερολόγιο ταξιδίου.
17.Μη κατοχή άδειας μεταφορέα, ανάλογα με τη διάρκεια της μεταφοράς (συμπεριλαβανομένων των διασυνοριακών ανώτατης διάρκειας 8 ωρών) κατά την  πραγματοποίηση μεταφοράς ζώων καθώς και μη κοινοποίηση στην αρμόδια αρχή, εντός 15 εργασίμων ημερών τυχόν αλλαγών που αφορούν τις  απαραίτητες πληροφορίες και έγγραφα που υποχρεωτικά υποβάλλονται σε αυτές, από τον μεταφορέα, για την προαναφερόμενη μεταφορά. 

 

 

2.000 – 6.000

18.Μη συμμόρφωση του υπευθύνου της εκμετάλλευσης του κέντρου συγκέντρωσης με την υποχρέωση  ανάθεσης της μεταχείρισης των ζώων σε πρόσωπο που κατέχει πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας.
19.Μη διατήρηση, εκ μέρους του μεταφορέα, του οχήματος ή των οχημάτων  με τα ρυμουλκούμενά τους σε κατάσταση συντήρησης και λειτουργίας που να ανταποκρίνεται στη βεβαίωση καταλληλότητας του οχήματος ή στο πιστοποιητικό έγκρισης οχήματος, καθ’ όλη τη διάρκεια της  πενταετούς ισχύος τους.
20.Μη συμμόρφωση του μεταφορέα με την υποχρέωση ανάθεσης της μεταχείρισης των ζώων, σε προσωπικό που κατέχει πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας, σύμφωνα με τα  Παραρτήματα   I και II   του Κανονισμού 1/2005.

1.500 – 4.500

21.Η χρησιμοποίηση σε οδικό όχημα μεταφοράς κατοικιδίων ιπποειδών, βοοειδών, χοίρων, αιγοπροβάτων, πουλερικών κ.λπ. οδηγών ή συνοδών  χωρίς να κατέχουν πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας.
22.Η πραγματοποίηση οδικής μεταφοράς μεγάλης διάρκειας κατοικιδίων ιπποειδών, βοοειδών,  χοίρων, αιγοπροβάτων και πουλερικών, με μεταφορικά μέσα και εμπορευματοκιβώτια, τα οποία δεν έχουν επιθεωρηθεί και εγκριθεί από  την αρμόδια αρχή και δεν διαθέτουν πιστοποιητικό  έγκρισης.

1.000- 3.000

23.Η πραγματοποίηση θαλάσσιας μεταφοράς, από ενωσιακό λιμένα απόστασης μεγαλύτερης των 10 μιλίων, οικόσιτων ιπποειδών, βοοειδών, χοίρων, αιγοπροβάτων και πουλερικών, με πλοία και εμπορευματοκιβώτια, τα οποία δεν έχουν επιθεωρηθεί και εγκριθεί από  την αρμόδια αρχή και δεν διαθέτουν πιστοποιητικό  έγκρισης.

3.000 – 10.000

24.Μη  κατοχή βεβαίωσης καταλληλότητας οχήματος  για  μεταφορές ζώων με οχήματα μεταφοράς μέχρι 65 χιλιόμετρα ή μέχρι 8 ώρες.

500-1500

25.Η μη τήρηση από τον μεταφορέα, κατά την πραγματοποίηση της οδικής, θαλάσσιας, σιδηροδρομικής και  αεροπορικής  μεταφοράς ζώων, των υποχρεώσεών του,  που αφορούν :

α) την ικανότητα των ζώων που μεταφέρονται ή

β)  τις προδιαγραφές των μέσων μεταφοράς και των εμπορευματοκιβωτίων ή

γ) τις πρακτικές μεταφοράς κατά τη φόρτωση, την εκφόρτωση και τη μεταφορά ή

δ) τη μεταχείριση των ζώων κατά τη φόρτωση, την εκφόρτωση και τη μεταφορά ή

ε) τις εγκαταστάσεις και τις διαδικασίες κατά τη φόρτωση, την εκφόρτωση και τη μεταφορά ή

στ)την παροχή τροφής, νερού, ανάπαυσης κατά τα απαραίτητα διαστήματα ή

ζ) την τήρηση της ανώτατης διάρκειας μεταφοράς, για την οποία έχει λάβει άδεια μεταφορέα ή

η)  τις πρόσθετες απαιτήσεις για τα μεταφορικά μέσα, στα ταξίδια μεγάλης διάρκειας ή

θ) τις απαιτήσεις για την  ελαχίστη επιφάνεια που πρέπει να παρέχεται στα ζώα ή

ι) την ύπαρξη καθόλη τη διάρκεια της μεταφοράς, του σωστού τύπου ημερολογίου ταξιδίου, όπου αυτό απαιτείται, κατάλληλα συμπληρωμένου, υπογεγραμμένου και σφραγισμένου ή

ια) την επιστροφή του κατάλληλα συμπληρωμένου, υπογεγραμμένου και σφραγισμένου ημερολογίου ταξιδίου, εντός του οριζόμενου χρονικού διαστήματος και διατήρηση επί τριετίας των πληροφοριών αυτού καθώς και του εκτυπώματος του ταχογράφου.

 

 

 

 

 

 

2.000  – 6.000

26.Μη συμμόρφωση του φύλακα των ζώων στον τόπο αναχώρησης, μεταφόρτωσης ή προορισμού με τις προδιαγραφές που αφορούν την ικανότητα των ζώων που μεταφέρονται καθώς και τις πρακτικές μεταφοράς και μεταχείρισης κατά τη φόρτωση, εκφόρτωση και μεταφορά.

2.000-6.000

27.Η μη εξασφάλιση από τον διοργανωτή ταξιδιών των κατάλληλων συνθηκών διαβίωσης των ζώων, λόγω ανεπαρκούς συντονισμού και ακατάλληλων καιρικών συνθηκών καθώς και ο μη καθορισμός, από μέρους του, υπεύθυνου φυσικού προσώπου για την παροχή των απαιτούμενων πληροφοριών προς την αρμόδια αρχή σχετικά με τον προγραμματισμό, την εκτέλεση και την ολοκλήρωση του ταξιδιού.

1.500 έως 4.000

28.Η υποβολή αίτησης άδειας μεταφορέα σε περισσότερες από μία αρχές και σε περισσότερα του ενός κράτη- μέλη.
29. Μη συμμόρφωση του υπευθύνου του σημείου ελέγχου με τις απαιτήσεις της  Ενωσιακής νομοθεσίας που αφορούν:

α) τα υγειονομικά μέτρα και τα μέτρα υγιεινής που πρέπει να εφαρμόζονται για τις εγκαταστάσεις, τον εξοπλισμό, το προσωπικό,

β) τις προδιαγραφές των εγκαταστάσεων και του χρησιμοποιούμενου εξοπλισμού  και

γ) τη λειτουργία τους,

δ) την  τήρηση μητρώων.

1.500-10.000 ευρώ

ΥΠΟΤΟΜΕΑΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΣΦΑΓΗ Ή ΤΗ ΘΑΝΑΤΩΣΗ ΤΟΥΣ
 
30.Μη συμμόρφωση του υπευθύνου της  επιχείρησης με την υποχρέωση απασχόλησης επαρκούς αριθμού  προσωπικού, που να έχει κατάλληλο βαθμό ικανότητας και να κατέχει πιστοποιητικό για το χειρισμό, τη φροντίδα, την ακινητοποίηση, την αναισθητοποίηση, την αξιολόγηση της αναισθητοποίησης, την αγκίστρωση ή ανύψωσή, την αφαίμαξη και τη σφαγή των ζώων (θρησκευτική σφαγή).

2.000-10.000

31.Μη συμμόρφωση του υπευθύνου της επιχείρησης με τις γενικές απαιτήσεις σχετικά με τη θανάτωση και τις σχετικές εργασίες καθώς και τη λήψη των απαιτούμενων μέτρων.

2.000-10.000

32.Μη συμμόρφωση του υπευθύνου της επιχείρησης με τις διατάξεις για τη χρησιμοποίηση των επιτρεπόμενων μεθόδων αναισθητοποίησης και των βασικών παραμέτρων τους, ανάλογα με το είδος και την κατηγορία των ζώων .

2.000-10.000

33.Η μη πραγματοποίηση  της θρησκευτικής σφαγής στο σφαγείο

2.000-10.000

34.Μη συμμόρφωση των ατόμων που είναι υπεύθυνα  για τη θρησκευτική σφαγή, με την  πραγματοποίηση τακτικού ελέγχου που  διασφαλίζει τη μη εμφάνιση  ευαισθησίας στο ζώο πριν την ελευθέρωσή του από την ακινητοποίηση και πριν υποβληθεί σε εκδορά ή ζεμάτισμα

2.000-10.000

35.Μη λήψη μέτρων του υπευθύνου της επιχείρησης για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της αναισθητοποίησης και  της συνεπακόλουθης εξασφάλισης του θανάτου  των ζώων  καθώς και τη μη  κατάρτιση συστήματος  τακτικού ελέγχου που  διασφαλίζει τη μη εμφάνιση  ευαισθησίας στο ζώο μεταξύ του τέλους της αναισθητοποίησης και του θανάτου .

2.000-10.000

36.Μη συμμόρφωση του υπευθύνου της επιχείρησης με την κατάρτιση και εφαρμογή  πρότυπων διαδικασιών λειτουργίας και με την ενημέρωση της αρμόδιας αρχής, για αυτές.

2.000-10.000

37.Μη συμμόρφωση του υπευθύνου της επιχείρησης με τη χρησιμοποίηση εξοπλισμού ακινητοποίησης και αναισθητοποίησης, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

2.000-10.000

38.Διαφήμιση και πώληση εξοπλισμού ακινητοποίησης και αναισθητοποίησης χωρίς κατάλληλες οδηγίες χρήσης.

1.000-2.000

39.Μη συμμόρφωση του υπευθύνου της επιχείρησης για τη διάθεση, επιτόπου και άμεσα, εφεδρικού εξοπλισμού αναισθητοποίησης.

2.000-5.000

40.Μη συμμόρφωση του υπευθύνου της επιχείρησης για την τήρηση μητρώου συντήρησης του εξοπλισμού αναισθητοποίησης.

500-1.500

41.Μη συμμόρφωση του ιδιοκτήτη  ή του προσώπου υπό την ευθύνη  ή την επιτήρηση του ιδιοκτήτη, που  πραγματοποιεί σφαγή ζώων (εκτός από πουλερικά, κουνέλια και λαγούς), εκτός σφαγείου,   για ιδιωτική οικιακή κατανάλωση, με την εφαρμογή της αναισθητοποίησης των ζώων.

500-1.500

42.Μη συμμόρφωση του ιδιοκτήτη  ή του προσώπου υπό την ευθύνη ή την επιτήρηση του ιδιοκτήτη, που  πραγματοποιεί σφαγή ζώων (εξαιρουμένων πουλερικών, κουνελιών, λαγών, χοίρων, προβάτων και αιγών),  εκτός σφαγείου,   για ιδιωτική οικιακή κατανάλωση, με την εφαρμογή της προσήκουσας αναισθητοποίησης, των  εν γένει ορθών  χειρισμών των ζώων και της αφαίμαξης.

500-1.500

43.Μη συμμόρφωση του υπευθύνου της επιχείρησης με τις απαιτήσεις για τη διαρρύθμιση, την κατασκευή και τον εξοπλισμό του σφαγείου, όσον αφορά τις εγκαταστάσεις σταβλισμού των ζώων ή τους  χώρους που παραδίδονται τα κιβώτια με τα ζώα ή τον εξοπλισμό και τις εγκαταστάσεις ακινητοποίησης και αναισθητοποίησής τους.

2.000-10.000

44.Μη συμμόρφωση του υπευθύνου της επιχείρησης με τις απαιτήσεις χειρισμού και ακινητοποίησης των ζώων κατά την άφιξη, τη μετακίνηση, τον σταβλισμό των ζώων (εκτός από κουνέλια και λαγούς)  και την αφαίμαξή τους.

2.000-10.000

45.Μη συμμόρφωση του υπευθύνου της επιχείρησης με τον ορισμό σε κάθε σφαγείο, που σφάζει >1.000 μονάδες θηλαστικών και >150.000 πτηνά και κουνέλια ετησίως, υπεύθυνου προσώπου για την καλή μεταχείριση των ζώων, με καθορισμένες τις σχετικές αρμοδιότητές του.

2.000-10.000

46. Κάθε άλλη μη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας, στον εν λόγω τομέα, όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά.

Έως 5.000

 

στ) Τομέας διαχείρισης ΖΥΠ :

 

Mη συμμόρφωση

Ύψος προστίμου σε ευρώ

1.Μη συμμόρφωση στη μονάδα παραγωγής υποπροϊόντων:

α) Παράνομη διαχείριση ΖΥΠ.

β) Μη ορθή  κατηγοριοποίηση- ταυτοποίηση.

γ) Μη ορθή  προσωρινή αποθήκευση.

δ) Μη τήρηση ιχνηλασιμότητας (ημερήσιου δελτίου καταγραφής –μητρώων αποστολών – εμπορικών εγγράφων – πινάκων εξαμηνιαίας καταγραφής κλπ).

ε) Παράνομη απόρριψη ΥΕΚ – αίματος σφαγείων – τυρογάλατος.

στ) Παράνομη απόρριψη νεκρών ζώων.

500-10.000

200-5.000

200-5.000

200-5.000

500-15.000

200-3.000

2. Μη συμμόρφωση στη μεταφορά:

α) Μη αδειοδοτημένο όχημα.

β) Μεταφορά μη εγκεκριμένης κατηγορίας υλικών.

γ) Μη κατάλληλη συσκευασία των υλικών .

δ) Μη σωστή θερμοκρασία οχήματος εφόσον απαιτείται.

ε) Μη τήρηση εμπορικών εγγράφων και μητρώου μεταφορέα.

στ) Μη τήρηση αρχείου βεβαιώσεων απολυμάνσεων.

ζ)Παραλαβή ή παράδοση σε μη αδειοδοτημένη εγκατάσταση.

 

1.000-6.000

200-1.000

200-1.000

200-1.000

500-2.000

500-2.000

1.000 -8.000

3.
Μη συμμόρφωση στη μονάδα διαχείρισης:

α) Λειτουργία χωρίς έγκριση.

β) Παραβίαση δυναμικότητας .

γ) Μη σωστή εφαρμογή του HACCP – μη τήρηση των γενικών και ειδικών απαιτήσεων και  παραμέτρων ανάλογα με το είδος δραστηριότητας.

δ) Μη τήρηση ιχνηλασιμότητας (αρχείων -μητρώων- εμπορικών εγγράφων-πινάκων ιχνηλασιμότητας κλπ).

ε) Μη ορθή σήμανση –ταυτοποίηση παράγωγου προϊόντος.

στ) Παραλαβή ή παράδοση σε μη αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις και μη επιτρεπόμενες χρήσεις.

ζ)Παράνομη και μη ορθή λειτουργία νεκροταφείων ζώων.

 

1.000-20.000

1.000-3.000

500-10.000

500-5.000

500-2.000

1.000-8.000

2.000-8.000

4. Μη συμμόρφωση κατά τη διακίνηση εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης:

α) Μη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας, για τη διακίνηση ΖΥΠ και παράγωγων προϊόντων στο ενδοκοινοτικό εμπόριο.

β) Μη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας, για τις εξαγωγές και εισαγωγές ΖΥΠ και παράγωγων προϊόντων από τρίτες χώρες.

1.000-10.000

1.000-10.000

5. Κάθε άλλη μη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας, στον εν λόγω τομέα, όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά.

Έως 5.000

3. Στις επιχειρήσεις με ετήσιο κύκλο εργασιών της προηγούμενης χρήσης ανώτερο του ποσού των δέκα εκατομμυρίων ευρώ (10.000.000,00), το ανώτερο όριο του ύψους των προστίμων της παρ. 2, ορίζεται σε ποσοστό   έως τρία τοις εκατό (3%) του κύκλου εργασιών της χρήσης αυτής.

 

4. Για την επιβολή των διοικητικών κυρώσεων λαμβάνονται υπόψη κριτήρια επιμέτρησης ως προς:

α) το βαθμό επικινδυνότητας,

β) την πολλαπλότητα των μη συμμορφώσεων της επιχείρησης ή εκμετάλλευσης,

γ) το μέγεθος της επιχείρησης ή εκμετάλλευσης
και

δ) την υποτροπή ως προς την ίδια μη συμμόρφωση στη διάρκεια των τριών (3)  τελευταίων ετών, με σκοπό το ύψος του προστίμου να είναι αποτελεσματικό, αναλογικό και αποτρεπτικό.

5. Για τον καθορισμό του χρηματικού ύψους του διοικητικού προστίμου λαμβάνονται υπόψη, σε συνδυασμό, τα ανωτέρω κριτήρια επιμέτρησης που ισχύουν κάθε φορά. Όταν η μη συμμόρφωση είναι περισσότερες της μιας, στο υψηλότερο πρόστιμο προστίθενται το 50%, το 25%, 15%, 10% και το 5% του αμέσως επόμενου, κατά σειρά φθίνουσας σοβαρότητας, μέχρι το διπλάσιο του υψηλότερου προστίμου.

6. Στις περιπτώσεις μη συμμόρφωσης που εμπλέκονται, για το ίδιο προϊόν, περισσότερες επιχειρήσεις στο δίκτυο παραγωγής, διακίνησης και εμπορίας του, διοικητικές κυρώσεις επιβάλλονται σε κάθε μία από αυτές.

 • Άρθρο 29: Διοικητικές κυρώσεις επί μη συμμόρφωσης στους τομείς της υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων και ζωοτροφών, υγείας και προστασίας των ζώων και διαχείρισης ΖΥΠ.

  Παραγρ. 2:
  Το μέγιστο ποσό του προστίμου κρίνεται υπερβολικό, ιδιαίτερα κάτω από τις παρούσες συνθήκες που βιώνει ο επιχειρηματικός κόσμος στη χώρα μας. Επιβάλλεται αναπροσαρμογή τουλάχιστον στο 50% των ποσών του σχεδίου.

  Παραγρ. 3 :
  Το ύψος του προστίμου σε ποσοστό 3% του κύκλου εργασιών θα οδηγήσει τις επιχειρήσεις σε διακοπή λειτουργίας.

  Σημείο 30 : Ποια είναι η αρμόδια υπηρεσία για την χορήγηση πιστοποιητικού αναισθητοποίησης των ζώων ;

 • 9 Φεβρουαρίου 2013, 20:44 | ΚΑΤΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

  Συμφωνώ απόλυτα με τον κ. Μουρελάτο.

 • 9 Φεβρουαρίου 2013, 20:33 | ΚΑΤΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

  2. β)3. Η πλήρης απουσία διαδικασιών haccp ή και όταν διαπιστώνεται πλημελής τήρηση κάποιων αρχείω, εντύπων κτλ.

  2. β7. Δηλαδή και 20 κιλα κατασχεθέντων τροφίμων, επισύρουν δ. πρόστιμο 500 ευρω; Αρκετά υοερβολικό θα έλεγα..

  9. Η ποιότητα δεν έχει ΚΑΜΙΑ σχεση με την υγιεινη και ασφάλεια!

  16. Δηλαδή και 20 κιλα κατασχεθέντων τροφίμων, επισύρουν δ. πρόστιμο 500 ευρω; Αρκετά υοερβολικό θα έλεγα..

  29. Ποια βεβαίωση;

  δ) 1,2 Εχετε υπόψιν σας ότι το 98% των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων στην χώρα δεν έχει και δεν μπορεί να πάρει άδεια; Βέβαια αναφέρετε ¨υποβολή αίτησης¨…όχι ύπαρξη άδειας!

 • 8 Φεβρουαρίου 2013, 14:24 | Βασιλική Δαυιδοπούλου

  προκειμένου για την αποτελεσματικότερη αποτροπή διάπραξης αυτών και δεδομένου οτι το παρόν άρθρο και ειδικότερα η περίπτωση στ) θέτει ανα περίπτωση εξαιρετικά χαμηλά κατά την κρίση μου χρηματικά πρόστιμα τα οποία δεν είναι ικανά να αποτρέψουν τους εν δυνάμει παραβάτες, θεωρώ πως θα πρέπει να αυξηθούν στα επίπεδα που ισχύουν στην παρ.2 περίπτωση 4 του παρόντος «Μη συμμόρφωση που ενέχει σοβαρό κίνδυνο για τη δημόσια υγεία ή προκαλεί βλάβη στην υγεία των καταναλωτών» και σε κάθε περίπτωση λαμβάνοντας υπόψη το βαθμό επικινδυνότητας της παράβασης, το οικονομικό μέγεθος της επιχείρησης και την τυχόν υποτροπή της σε ιδία συμμόρφωση

 • 7 Φεβρουαρίου 2013, 17:48 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΚΑΛΙΑΣ

  Δεδομένου του γεγονότος οτι το άρθρο 59 του παρόντος νομοσχεδίου καταργεί το άρθρο 16 του Π.Δ. 211/2006 το οποίο προέβλεπε τις διοικητικές κυρώσεις σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων αναφορικά με την ορθή διαχείριση των ζωικών υποπροϊόντων και οι οποίες ορθώς προέβλεπαν αυστηρά και υψηλά χρηματικά πρόστιμα σε περίπτωση παράβασης, προκειμένου για την αποτελεσματικότερη αποτροπή διάπραξης αυτών και δεδομένου οτι το παρόν άρθρο και ειδικότερα η περίπτωση στ) θέτει ανα περίπτωση εξαιρετικά χαμηλά κατά την κρίση μου χρηματικά πρόστιμα τα οποία δεν είναι ικανά να αποτρέψουν τους εν δυνάμει παραβάτες, θεωρώ πως θα πρέπει να αυξηθούν στα επίπεδα που ισχύουν στην παρ.2 περίπτωση 4 του παρόντος «Μη συμμόρφωση που ενέχει σοβαρό κίνδυνο για τη δημόσια υγεία ή προκαλεί βλάβη στην υγεία των καταναλωτών» και σε κάθε περίπτωση λαμβάνοντας υπόψη το βαθμό επικινδυνότητας της παράβασης, το οικονομικό μέγεθος της επιχείρησης και την τυχόν υποτροπή της σε ιδία συμμόρφωση

 • 7 Φεβρουαρίου 2013, 15:05 | Ευάγγελος Μουρελάτος

  Επί του άρθρου έχω να σχολιάσω τα εξής:

  1) Μέση αμοιβή μελέτης συστήματος αυτοελέγχου ΣΔΑΤ βασισμένου στις αρχές του HACCP σε επιχείρηση τροφίμων 2.000 έως 5000 ευρώ. Δεν συμπεριλαμβάνονται κόστη εφαρμογής και συντήρησης του ΣΔΑΤ. Τουτέστιν ελάχιστη καθαρή παρούσα αξία εφαρμογής ενός ΣΔΑΤ βασισμένου στις αρχές του HACCP γύρω στα 5000 ευρώ.

  Στο νομοσχέδιο όμως ορίζεται ως ΑΝΩΤΑΤΗ ποινή για την μη συμμόρφωση με την απαίτηση εφαρμογής διαδικασιών βάσει των αρχών του HACCP ανάλογα με τη φύση και το μέγεθος της επιχείρησης τροφίμων το ποσόν των 5000 ευρώ και ως κατώτατη των 500 ευρώ. Βάσει των ανωτέρω, πιστεύω ότι το ανώτατο όριο θα πρέπει να αυξηθεί, και το κατώτατο να μειωθεί αρκετά, για να μην επιβαρύνονται υπέρμετρα οι μικρές επιχειρήσεις.

  2) Ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός 2023/2006/ΕΚ ο οποίος προβλέπει ελέγχους σε επιχειρήσεις που παράγουν, διανέμουν, εμπορεύονται,.., Υλικά και αντικείμενα που προορίζονται να έλθουν σε επαφή με τρόφιμα δεν λαμβάνεται υπ’ όψιν ΠΟΥΘΕΝΑ στο εν λόγω νομοσχέδιο. Ο ανωτέρω Κανονισμός υποχρεώνει τις επιχειρήσεις αυτές να ακολουθούν Ορθές Πρακτικής Παραγωγής. Δεδομένου ότι το παρόν νομοσχέδιο δεν προβλέπει διοικητικές και ποινικές κυρώσεις για την μη εφαρμογή Ορθών Πρακτικών Παραγωγής όπως αυτές ορίζονται στον Κανονισμό, ο έλεγχος σε αυτές τις εγκαταστάσεις καθίσταται ΑΝΕΥ νοήματος, δεδομένου ότι ακόμα και αν διαπιστωθούν παραβάσεις δεν μπορούν να επιβληθούν κυρώσεις. Δυστυχώς και σε αυτό το άρθρο, το παρόν νομοσχέδιο γυρίζει τον έλεγχο στα ΥΑΕΤ δεκαετίες πίσω και καθιστά την χώρα μας ανακόλουθη σε σχέση με τις σχετικές της νομικές υποχρεώσεις απέναντι στην Κοινότητα.

  3) Η διατύπωση :
  «Η μη δυνατότητα ανάκλησης ή απόσυρσης τροφίμων λόγω μη εφαρμογής συστήματος ιχνηλασιμότητας» καθιστά αδύνατη την επιβολή κυρώσεων σε περιπτώσεις μη ύπαρξης συστήματος ιχνηλασιμότητας η οποία αποτελεί προαπαιτούμενο των Food Safety Management Systems. Και αυτό διότι επιβάλλονται κυρώσεις μόνον όταν δεν υπάρχει δυνατότητα ανάκλησης / απόσυρσης και όχι για την μη ύπαρξη ή μη εφαρμογή συστήματος ιχνηλασιμότητας.