Άρθρο 15: Ειδική μεταχείριση φορτίων

1. Η ειδική μεταχείριση των φορτίων περιλαμβάνει:
α) μεταχείριση ή μεταποίηση με σκοπό τη συμμόρφωση των φορτίων των τροφίμων ή ζωοτροφών με τις απαιτήσεις της ενωσιακής νομοθεσίας ή της τρίτης χώρας, στην οποία θα επαναποσταλούν, συμπεριλαμβανομένης της μείωσης του μικροβιακού τους φορτίου, ανάλογα με την περίπτωση, εφόσον προβλέπεται ρητά από την ενωσιακή νομοθεσία ότι επιτρέπεται τέτοιου είδους μεταχείριση ή μεταποίηση, αποκλειόμενης όμως της αραίωσης,
β) τη μεταποίηση με οποιονδήποτε άλλο κατάλληλο τρόπο για σκοπούς άλλους από την κατανάλωση, από τον άνθρωπο ή τα ζώα.

2. Η αρμόδια αρχή διασφαλίζει ότι η ειδική μεταχείριση διεξάγεται σε εγκεκριμένες εγκαταστάσεις υπό τον έλεγχό της ή υπό τον έλεγχο της αρμόδιας αρχής άλλου κράτους μέλους και σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από τις κείμενες διατάξεις απαιτήσεις.

  • 8 Φεβρουαρίου 2013, 13:39 | Βασιλική Δαυιδοπούλου

    στην παράγραφο 1.β θα πρέπει να διευκρινιστεί πως αφορά το χαρακτηρισμό των φορτίων Ως ΖΥΠ και την ταξινόμηση τους στην αντίστοιχη κατηγορία επικινδυνότητας και την διαχείριση τους βάσει των εθνικών και Κοινοτικών διατάξεων

  • 7 Φεβρουαρίου 2013, 13:17 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΚΑΛΙΑΣ

    στην παράγραφο 1.β θα πρέπει να διευκρινιστεί πως αφορά το χαρακτηριςμό των φορτίων Ως ΖΥΠ και την ταξινόμηση τους στην αντίστοιχη κατηγορία επικινδύνοτητας και την διαχείριση τους βάσει των εθνικών και Κοινοτικών διατάξεων