Άρθρο 41: Εξουσιοδοτικές διατάξεις

1. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ύστερα από εισήγηση των, κατά περίπτωση, αρμόδιων για τους επίσημους ελέγχους κεντρικών αρχών, καθορίζεται το ύψος της αποζημίωσης των μελών των επιτροπών της παρ. 14 του άρθρου 9, ανά συνεδρίαση, ο τρόπος καταβολής της αποζημίωσης και των δαπανών μετακίνησης και κάθε σχετικό θέμα.
Με όμοια απόφαση μπορεί να αναπροσαρμόζεται το ύψος της ως άνω αποζημίωσης.

2. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καθορίζονται οι συντελεστές των κριτηρίων επιμέτρησης που εφαρμόζονται για την επιβολή των διοικητικών κυρώσεων και κάθε σχετικό θέμα για την εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 29.

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μπορεί να αναπροσαρμόζεται το ύψος των διοικητικών κυρώσεων της παρ. 2 του άρθρου 29.

4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καθορίζονται οι ειδικότερες λεπτομέρειες για την τήρηση, την οργάνωση, το περιεχόμενο και τη λειτουργία του μητρώου κυρώσεων του άρθρου 38 καθώς και η έναρξη λειτουργίας του.

5. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του τυχόν συναρμόδιου Υπουργού μπορεί να επικαιροποιείται – ενημερώνεται το Παράρτημα ΙΙ του άρθρου 60.

6. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του τυχόν συναρμόδιου Υπουργού μπορεί να ρυθμίζονται ειδικά θέματα και οι τεχνικές λεπτομέρειες για την εφαρμογή των διατάξεων της Ενότητας Α΄.

7. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, επιτρέπεται η κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο, των διατάξεων της Ενότητας Α΄.
Κατά την κωδικοποίηση επιτρέπεται η μεταβολή της σειράς των άρθρων, των παραγράφων και των εδαφίων, η διαγραφή, η σύμπτυξη ή η διεύρυνση του αριθμού των άρθρων, καθώς και οποιαδήποτε αναγκαία φραστική μεταβολή, χωρίς αλλοίωση της έννοιας των διατάξεων της Ενότητας Α΄ και χωρίς να θίγεται η αρίθμηση των άρθρων των άλλων Ενοτήτων.