Άρθρο 50: Τροποποίηση διατάξεων του ν. 998/1979 «Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας» (Α΄ 289) και λοιπές μεταβατικές διατάξεις

1. Στο άρθρο 46 του ν. 998/1979, οι παράγραφοι 5, 5α, 5β και 5γ, όπως η παρ. 5 αντικαταστάθηκε και οι παρ. 5α, 5β και 5γ προστέθηκαν με το άρθρο 13 του νόμου 4056/2012 (Α΄ 52), αντικαθίστανται και προστίθενται νέες παράγραφοι 5δ και 5ε, ως εξής:

«5.Επιτρέπεται η εγκατάσταση σε δασικές εκτάσεις και δημόσιες χορτολιβαδικές εκτάσεις και, στην περίπτωση μη ύπαρξης τέτοιων στην περιοχή ενδιαφέροντος, εντός δασών, κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων της περίπτωσης α της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4056/2012 (Α΄ 52), μελισσοκομείων, εκτροφείων θηραμάτων, ιχθυοτροφείων, εκτροφείων γουνοφόρων και επισκέψιμων κτηνοτροφικών μονάδων εκτροφής απειλουμένων με εξαφάνιση αυτοχθόνων φυλών αγροτικών ζώων, με σκοπό τη διάσωση, διάδοση, προβολή και παραδοσιακή διαχείριση του προαναφερθέντος ζωικού κεφαλαίου και των προϊόντων του.

5α. Επιτρέπεται η εγκατάσταση κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων των περιπτώσεων β και γ της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4056/2012 μόνον σε δασικές εκτάσεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 3, όπως αυτό έχει τροποποιηθεί και ισχύει, καθώς και σε δημόσιες χορτολιβαδικές εκτάσεις της περίπτωσης β της παρ. 6 και της παρ. 7 του ιδίου ως άνω άρθρου 3.

5β. Με εξαίρεση τα μελισσοκομεία, απαγορεύεται η εγκατάσταση των μονάδων της παρ. 5 σε εκτάσεις των περιπτώσεων β και δ της παραγράφου 1 και των περιπτώσεων α, δ και ε της παραγράφου 2 του άρθρου 4. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η εγκατάσταση των ως άνω μονάδων σε δίκτυα και περιοχές που προστατεύονται από τις διατάξεις του κοινοτικού δικτύου, εφόσον αυτή προβλέπεται από τα σχέδια διαχείρισής τους, άλλως, κατόπιν εγκεκριμένης περιβαλλοντικής μελέτης.

5γ. Για τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, ο προϊστάμενος του αρμόδιου Δασαρχείου ή της αρμόδιας Διεύθυνσης Δασών, εάν δεν υφίσταται Δασαρχείο σε επίπεδο νομού, χορηγεί άδεια εγκατάστασης/χρήσης κτηνοτροφικής μονάδας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 12 του άρθρου 45, μετά τη θετική γνωμοδότηση της Επιτροπής Σταυλισμού και τη σύμφωνη επί αυτής γνώμη της Αρχής Αδειοδότησης του ν. 4056/2012 για την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 6 του ιδίου ως άνω νόμου, για χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ετών, που δύναται να παραταθεί μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου και εφόσον εξακολουθούν να πληρούνται οι προϋποθέσεις, όπως τέθηκαν με την αρχική αδειοδότηση.

5δ. Στην άδεια εγκατάστασης/χρήσης κτηνοτροφικής μονάδας της παραγράφου 5γ ορίζονται υποχρεωτικά τα μέτρα ασφαλείας που πρέπει να ληφθούν, οι υποχρεώσεις του κατόχου της άδειας και οι συνέπειες μη τήρησης αυτών, που συνεπάγονται την ανάκληση της άδειας. Οι άδειες εγκατάστασης/χρήσης κτηνοτροφικής μονάδας δεν θεμελιώνουν κανένα άλλο δικαίωμα επί των εκτάσεων που διατίθενται για το συγκεκριμένο σκοπό, πλην της αποκλειστικής χρήσης τους γι’ αυτόν.

5ε. Στην περίπτωση που γίνει ανάκληση της άδειας από την αρμόδια Αδειοδοτούσα Αρχή, οι εγκαταστάσεις περιέρχονται στο δημόσιο, εφόσον η έκταση είναι δημόσια, άλλως στον ιδιοκτήτη της έκτασης.» .

2. Κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, πτηνοτροφεία, μελισσοκομεία, εκτροφεία θηραμάτων, ιχθυοτροφεία, εκτροφεία γουνοφόρων ή άλλες συναφείς κτηνοτροφικές μονάδες που εγκαταστάθηκαν μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου χωρίς άδεια της δασικής υπηρεσίας σε δάση, δασικές εκτάσεις και δημόσιες χορτολιβαδικές εκτάσεις, συνεχίζουν τη λειτουργία τους για μια τριετία από την έναρξη ισχύος του παρόντος, εντός της οποίας οφείλουν να λάβουν την έγκριση περιβαλλοντικών όρων ή βεβαίωση απαλλαγής από περιβαλλοντική αδειοδότηση, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, καθώς και τα πιστοποιητικά από την αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία ή την άδεια δόμησης, όπου απαιτούνται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 νόμου 4056/2012. Κατά τη διάρκεια της ανωτέρω προθεσμίας αναστέλλεται η ισχύς των διοικητικών πράξεων αποβολής, επιβολής προστίμων, κατεδάφισης, κήρυξής τους ως αναδασωτέων, που τυχόν έχουν εκδοθεί, και εφόσον εκδοθούν όλες οι απαιτούμενες διοικητικές πράξεις και εγκρίσεις, οι πράξεις αυτές ανακαλούνται από τη δασική υπηρεσία. Η συνέχιση της λειτουργίας των ανωτέρω εγκαταστάσεων απαγορεύεται στις περιπτώσεις που εκδοθεί, πλήρως αιτιολογημένη πράξη του προϊσταμένου του αρμόδιου Δασαρχείου ή της αρμόδιας Διεύθυνσης Δασών, εάν δεν υφίσταται δασαρχείο σε επίπεδο νομού, στην οποία διαπιστώνονται συνεχείς επεκτάσεις των ανωτέρω εγκαταστάσεων, κοπή ή εκχέρσωση δασικής βλάστησης, καθώς και κατασκευή κτηριακών εγκαταστάσεων, που δεν σχετίζονται με τη λειτουργία τους.

 • 11 Φεβρουαρίου 2013, 14:32 | Κονναρής Κώστας

  1. Ο ν. 998/1979, (άρθρο 45, παρ. 4), ζητά βεβαίωση ότι δεν υπάρχουν άλλες μη δασικές εκτάσεις ώστε να δοθεί στον κτηνοτρόφο δασική έκταση για κτηνοτροφική εγκατάσταση. Υπάρχουν θέσεις που τηρούν τους όρους για τη δημιουργία κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων (υψόμετρο, κλήση, έκθεση, νερό κ.λ.).
  Επίσης υπάρχουν έτοιμες σταυλικές εγκαταστάσεις τις οποίες έχουν εγκαταλείψει οι παλιοί ιδιοκτήτες, είτε επειδή απεβίωσαν είτε επειδή άλλαξαν επάγγελμα. Οι παλιοί ιδιοκτήτες δεν είχαν τίτλους κυριότητας για τα συγκεκριμένα αγροτεμάχια. Τα αγροτεμάχια αυτά ανήκουν στο ελληνικό δημόσιο. Κάποια νέα παιδιά θέλουν να τα πάρουν. Γιατί να μην τους παραχωρηθούν;

  2. Στον υποαλπικό βοσκότοπο του Δήμου Παρανεστίου Δράμας «Ουλού Γιαλάς» («Μεγάλο Λιβάδι»), η Διεύθυνση Γεωργίας Δράμας κατασκεύασε, την δεκαετία του 1990 και σε όσες βοοτροφικές μονάδες είχαν πάνω από 100 αγελάδες, στέγαστρα για την προστασία του ζωικού κεφαλαίου από τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Τα στέγαστρα αυτά κατασκευάστηκαν δίπλα σε καλύβες που είχαν κτίσει οι πρόσφυγες κτηνοτρόφοι μετά το 1922 για να κοιμούνται οι ίδιοι ή οι βοσκοί.
  Το Δασαρχείο μηνύει τώρα τους κτηνοτρόφους, απαιτώντας την καταστροφή των καλυβιών τους.
  Παρακαλούμε να διευθετηθεί το εν λόγω θέμα.

 • 11 Φεβρουαρίου 2013, 13:22 | ΟΡΕΣΤΗΣ ΤΖΟΥΜΑΣ

  Να προβλεπεται ρητα καθε τυπος κατασκευης(δηλ. προχειρος,θερμοκηπιακου τυπου κ.ο.κ)και με τη δυνατοτητα εγκαταστασης αμελκτηριου που συνεπαγεται διαχειριση υγρων αποβλητων.
  Επισης να περιληφθει αυτουσια η 9η παρ. της Υ.Α 81084/6685/9-12-1998

 • 8 Φεβρουαρίου 2013, 12:14 | Σταμάτης Χαλαπάς

  Επειδή η λειτουργία μιας κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την υδροδότησή της, προτείνεται στην §1 του άρθρου 50 στα εδάφια 5α, 5γ, και στην §2 του ίδιου άρθρου στις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις να προστεθούν και τα συνοδά έργα (όπως γεωτρήσεις, αγωγοί μεταφοράς νερού, δεξαμενές, κ.τ.λ.). Σε αντίθετη περίπτωση πληθώρα κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων δεν θα επωφεληθούν από τις ευεργετικές συνέπειες του εν λόγω άρθρου, γιατί αν δε μπορέσουν να αδειοδοτήσουν και να διατηρήσουν τις εγκαταστάσεις υδροληψίας τους δε θα μπορέσουν να λειτουργήσουν.