Άρθρο 31: Διαδικασία επιβολής διοικητικών κυρώσεων στον υποτομέα της προστασίας των ζώων κατά τη μεταφοράς τους

1. Τα διοικητικά πρόστιμα που προβλέπονται στην περ. ε της παρ. 2 του άρθρου 29 και αφορούν στον υποτομέα της προστασίας των ζώων κατά τη μεταφορά, επιβάλλονται επί τόπου, με τη διαπίστωση της παράβασης:
α) από τους ελεγκτές των Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των οικείων Περιφερειακών Ενοτήτων ή
β) από τον Προϊστάμενο των οικείων ΣΥΚΕ
2. Στην έκθεση ελέγχου αναφέρεται:
α) το δικαίωμα του ενδιαφερόμενου να ασκήσει, κατά περίπτωση, ένσταση, μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία επίδοσης σε αυτόν της έκθεσης ελέγχου, ενώπιον:
αα) του Προϊστάμενου της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της οικείας Περιφερειακής Ενότητας ή
ββ) της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
β) το δικαίωμα προσφυγής ενώπιον των αρμόδιων Διοικητικών Δικαστηρίων, σύμφωνα με το άρθρο 37.
3. Στην περίπτωση επιβολής διοικητικού προστίμου σε αλλοδαπό μεταφορέα, για την εξασφάλιση της καταβολής του, αφαιρούνται τα στοιχεία της κυκλοφορίας του οχήματός του, σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 1 του ν. 3446/2006 (Α΄ 49), όπως τροποποιήθηκε από την παρ.3 του άρθρου 4 του ν. 3897/2010 (Α΄ 208).