Άρθρο 19: Διαδικασία επιβολής μέτρων συμμόρφωσης

1. α) Τα μέτρα συμμόρφωσης του άρθρου 18, πλην της περίπτ. ι της παρ. 1 αυτού που αφορά κατάσχεση κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων καθώς και σπέρματος, ωαρίων ή εμβρύων και περιγράφεται στο άρθρο 20, επιβάλλονται με απόφαση της αρμόδιας αρχής, κατόπιν αιτιολογημένης έκθεσης των ελεγκτών.
β) Αν για την επιβολή των μέτρων συμμόρφωσης είναι αρμόδια η κεντρική αρμόδια αρχή ή άλλη δημόσια αρχή, η απόφαση επιβολής των μέτρων συμμόρφωσης εκδίδεται από την κεντρική αρμόδια αρχή ή την άλλη δημόσια αρχή, κατόπιν εισήγησης της κατά τόπο αρμόδιας αρχής και διαβίβασης των σχετικών εγγράφων.

2. Η απόφαση λήψης μέτρων συμμόρφωσης κοινοποιείται στην εκμετάλλευση ή επιχείρηση, σύμφωνα με το άρθρο 40. Στην απόφαση γίνεται αναφορά για το δικαίωμα ένστασης του ενδιαφερόμενου, εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την κοινοποίηση σε αυτόν της απόφασης.

3. α) Με απόφασή του ο προϊστάμενος της αρμόδιας αρχής, στην οποία ανήκουν οι ελεγκτές, προβαίνει εντός δύο (2) εργασίμων ημερών από την υποβολή της ένστασης, στη σύσταση, συγκρότηση και στον ορισμό μελών τριμελούς επιτροπής, η οποία αποτελείται από:
αα) δύο (2) υπαλλήλους της υπηρεσίας που διενήργησε τον έλεγχο, εκτός των ελεγκτών που επέβαλλαν τα μέτρα συμμόρφωσης, εφόσον αυτό είναι δυνατό,
ββ) έναν (1) ειδικό, που υποδεικνύει ο ενιστάμενος. Αν ο ενιστάμενος, δεν ορίσει ή δηλώσει αδυναμία να ορίσει μέλος στην επιτροπή, μέλος ορίζεται από τον προϊστάμενο που συγκροτεί την επιτροπή, υπάλληλος της υπηρεσίας που διενήργησε τον έλεγχο.
Πρόεδρος της επιτροπής είναι ο υπάλληλος με τον περισσότερο χρόνο υπηρεσίας.
Χρέη γραμματέα εκτελεί ο υπάλληλος με το λιγότερο χρόνο υπηρεσίας .
β) Σε περίπτωση μη επαρκούς αριθμού υπαλλήλων για τη συγκρότηση της επιτροπής, σε αυτήν δύνανται να συμμετάσχουν υπάλληλοι από άλλες αντίστοιχες αρμόδιες αρχές.

4. Η τριμελής επιτροπή συνέρχεται εντός επτά (7) εργασίμων ημερών από τη συγκρότησή της και αφού εξετάσει λεπτομερώς το θέμα και λάβει υπόψη την έκθεση των ελεγκτών καθώς και κάθε στοιχείο που προκύπτει κατά την εξέταση, συντάσσει σχετικό πρακτικό – εισήγηση προς την αρμόδια αρχή, η οποία αποφασίζει επί της ένστασης. Η απόφαση της αρμόδιας αρχής κοινοποιείται αυθημερόν στην εκμετάλλευση ή στην επιχείρηση, σύμφωνα με το άρθρο 40.

5. Η άσκηση ένστασης και η προθεσμία για την άσκησή της δεν αναστέλλει την εκτέλεση της απόφασης λήψης μέτρων συμμόρφωσης.

6. α) Αν κατά τον επίσημο έλεγχο διαπιστώνονται ευρήματα που ενέχουν άμεσο κίνδυνο για τη δημόσια υγεία και την υγεία των ζώων, οι ελεγκτές μπορούν να αποφασίσουν κατά περίπτωση τη λήψη άμεσων μέτρων συμμόρφωσης επείγοντος χαρακτήρα, σύμφωνα με το άρθρο 18.
β) Αν κατά τον επίσημο έλεγχο διαπιστώνονται ευρήματα που ενέχουν άμεσο κίνδυνο για την προστασία των ζώων, οι ελεγκτές μπορούν να αποφασίσουν κατά περίπτωση τη λήψη άμεσων μέτρων συμμόρφωσης επείγοντος χαρακτήρα, σύμφωνα με τις περιπτώσεις δ, ιβ, κ, κα, κβ και κγ της παρ. 1 του άρθρου 18.
γ) Η έκθεση, στην οποία αναφέρονται τα μέτρα συμμόρφωσης των ανωτέρω περιπτώσεων α και β, διαβιβάζεται στην αρμόδια αρχή για την αξιολόγηση της αναγκαιότητας ή μη επιβολής επιπλέον μέτρων συμμόρφωσης ή/και κυρώσεων.
δ) Απαγορεύεται η άσκηση ένστασης κατά της απόφασης των ελεγκτών για λήψη άμεσων μέτρων συμμόρφωσης επείγοντος χαρακτήρα.

7. Για την άρση της απόφασης επιβολής των μέτρων, όπου αυτό είναι αναγκαίο, απαιτείται η έκδοση σχετικής απόφασης της αρμόδιας αρχής, αφού προηγουμένως οι ελεγκτές βεβαιώσουν εγγράφως, έπειτα από επιτόπιο έλεγχο, ότι πραγματοποιήθηκαν όλες οι διορθωτικές ενέργειες και δεν συντρέχουν πλέον οι λόγοι που επέβαλαν τη λήψη των μέτρων.

8. α) Ειδικά όσον αφορά τη λήψη των επειγόντων μέτρων που αναφέρονται στις περιπτώσεις στ, ιδ, ιε, ιστ, ιζ, ιη της παρ. 1 του άρθρου 18, λόγω μη τήρησης από τους μεταφορείς, των κείμενων διατάξεων για τη μεταφορά των ζώων, ισχύουν τα ακόλουθα:
αα) Αν οι ελεγκτές της οικείας Περιφερειακής Ενότητας ή του Σταθμού Υγειονομικού Κτηνιατρικού Ελέγχου (ΣΥΚΕ), κατά περίπτωση, διαπιστώσουν μη συμμόρφωση σε σχέση με τις απαιτήσεις των διατάξεων που αναφέρονται στο παράρτημα II του άρθρου 60 και αφορούν την προστασία των ζώων κατά τη μεταφορά, λαμβάνουν οι ίδιοι, ή απαιτούν από τον υπεύθυνο για τα ζώα, να λάβει τα αναγκαία μέτρα συμμόρφωσης για την προστασία των ζώων και τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσής τους.
Όταν για την εφαρμογή των μέτρων είναι ανάγκη να μεταφερθούν τα ζώα, κατά παράβαση κείμενων διατάξεων, η αρμόδια, κατά περίπτωση, αρχή, εκδίδει άδεια για τη μεταφορά τους. Η άδεια αναφέρει τα συγκεκριμένα ζώα και καθορίζει τους όρους υπό τους οποίους μπορούν να μεταφερθούν μέχρις ότου υπάρξει πλήρης συμμόρφωση με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας.
ββ) Αν ο υπεύθυνος για τα ζώα δεν μπορεί να εντοπιστεί ή δεν συμμορφώνεται προς τις υποδείξεις της αρμόδιας, κατά περίπτωση, αρχής της υποπερίπτωσης αα, ο προϊστάμενος αυτής εκδίδει άμεσα απόφαση εφαρμογής των αναγκαίων μέτρων επείγοντος χαρακτήρα.

β) Οι αιτιολογημένες αποφάσεις των αρμοδίων, κατά περίπτωση, αρχών κοινοποιούνται άμεσα στον μεταφορέα, σύμφωνα με το άρθρο 40 και ενημερώνεται η αρμόδια αρχή που χορήγησε την άδειά του. Αν απαιτείται, οι αρμόδιες αρχές παρέχουν βοήθεια στον μεταφορέα για να διευκολύνουν την εφαρμογή των απαιτούμενων μέτρων έκτακτης ανάγκης.
Οι εν λόγω αρμόδιες αρχές, ενεργούν για την είσπραξη των δαπανών που προκύπτουν από την εκτέλεση των μέτρων αυτών και βαρύνουν τον υπεύθυνο για τα ζώα κατά τη μεταφορά. Οι δαπάνες αυτές βεβαιώνονται από τον προϊστάμενο της αρμόδιας, κατά περίπτωση, αρχής, ως δημόσιο έσοδο και εισπράττονται κατά τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ).

  • 9 Φεβρουαρίου 2013, 19:57 | ΚΑΤΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

    Ποια νοείται ἁιτιολογημένη έκθεση των ελεγκτών῾; Η έκθεση δέσμευσης ή κατάσχεσης, ή πρόκειται για διαφορέτική έκθεση που συντάσεται κατόπιν της δέσμευσης ή κατάσχεσης; Τι γίνεται αν μεταξύ των 2 ελεγκτών υπάρχει διαφωνία για την επιβολή των μέτρων συμμόρφωσης;