Άρθρο 07: Περιορισμός ή απαγόρευση διάθεσης τροφίμων ή ζωοτροφών.

Οι αρμόδιες αρχές επιβάλουν το μέτρο του περιορισμού ή της απαγόρευσης διάθεσης τροφίμων ή ζωοτροφών με τις διαδικασίες της δέσμευσης και κατάσχεσης, που περιγράφονται στα άρθρα 8 και 9 αντίστοιχα.