Άρθρο 25: Αναστολή ή ανάκληση του αριθμού έγκρισης εγκατάστασης επιχείρησης διαχείρισης ΖΥΠ

1. Για την εφαρμογή του μέτρου της αναστολής ή ανάκλησης του αριθμού έγκρισης εγκατάστασης επιχείρησης διαχείρισης ΖΥΠ εφαρμόζονται, αναλογικά, οι διατάξεις των παρ. 1 έως και 4 του άρθρου 12.

2. α) Για επιχειρήσεις διαχείρισης ΖΥΠ καθώς και χρηστών ή μεταφορέων ΖΥΠ, που είναι καταχωρισμένοι, σύμφωνα με τα άρθρα 23 και 47 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1069/2011 (ΕΕ L 300) και δεν συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις που επιβάλλει η ενωσιακή νομοθεσία, οι αρμόδιες αρχές δύνανται, με απόφασή τους, να άρουν την έγκριση χρήσης και τον επίσημο αριθμό καταχώρισης αυτών, την οποία κοινοποιούν άμεσα στην κεντρική αρμόδια αρχή.
β) Οι ως άνω επιχειρήσεις διαχείρισης, χρήστες και μεταφορείς ΖΥΠ, δύνανται να καταθέσουν ένσταση προς την υπηρεσία που εξέδωσε την απόφαση της περίπτ.α, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 12.

  • 9 Φεβρουαρίου 2013, 20:19 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ

    Να ληφθούν υπόψη τα σχετικά άρθρα του Π.Δ. 211/2006 .

  • 8 Φεβρουαρίου 2013, 14:39 | Βασιλική Δαυιδοπούλου

    σχετικά με τον μεταφορέα ΖΥΠ, σε περίπτωση όπου τα οχήματα που χρησιμοποιεί δεν είναι αποκλειστικής χρήσεως και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που παραθέτω στο σχόλιο μου για το άρθρο 26 του παρόντος, θα πρέπει αάμεσα να ανακαλείται ο κωδικός έγκρισης τόσο των οχημάτων όσο και της δραστηριότητας του

  • 7 Φεβρουαρίου 2013, 16:51 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΚΑΛΙΑΣ

    όσον αφορα το μεταφορέα ΖΥΠ, σε περίπτωση όπου τα οχήματα που χρησιμοποιεί δεν είναι αποκλειστικής χρήσεως και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που παραθέτω στο σχόλιο μου για το άρθρο 26 του παρόντος, θα πρέπει αάμεσα να ανακαλείται ο κωδικός έγκρισης τόσο των οχημάτων όσο και της δραστηριότητας του