Άρθρο 53: Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4036/2012 «Διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις» (Α΄ 8)

1. α) Στην παρ. 1 του άρθρου 18 του νόμου 4036/2012, γίνονται οι παρακάτω τροποποιήσεις:
αα) Στο πέμπτο εδάφιο, η εσφαλμένη παραπομπή στην «παράγραφο 2 του άρθρου 26», αντικαθίσταται από την ορθή «παράγραφο 2 του άρθρου 29.
ββ) Στο ένατο εδάφιο, η εσφαλμένη παραπομπή στα «άρθρα 16 έως 26», αντικαθίσταται από την ορθή «άρθρα 19 έως 29».

β) Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 18 του νόμου 4036/2012, η φράση «μέχρι τις 14 Δεκεμβρίου 2012.» αντικαθίσταται από τη φράση «μέχρι τις 26 Νοεμβρίου 2012.».

2. Στο άρθρο 30 του νόμου 4036/2012, η φράση «το αργότερο στις 14 Δεκεμβρίου 2012» αντικαθίσταται από τη φράση «το αργότερο στις 26 Νοεμβρίου 2012».

3. Το άρθρο 35 του ν. 4036/2012 τροποποιείται ως ακολούθως:
α) Ο τίτλος του άρθρου 35 συμπληρώνεται και τροποποιείται ως εξής:
«Άρθρο 35
Εμπορία γεωργικών φαρμάκων
και παροχή συμβουλών στην ορθολογική χρήση τους».
β) Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 35, προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:
«Επιτρέπεται η παροχή συμβουλών για την ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων μόνο από φυσικά πρόσωπα που είναι οι ίδιοι υπεύθυνοι επιστήμονες ή από νομικά πρόσωπα που διαθέτουν υπεύθυνο επιστήμονα.».
γ) Η παρ. 4 του άρθρου 35 τροποποιείται ως εξής:
«4. Η ΣΕΑ τηρεί μητρώα εμπόρων γεωργικών φαρμάκων και συμβούλων στην ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων, τα οποία αναρτώνται στην ιστοσελίδα που διαθέτει στο διαδίκτυο. Τόσο στους εμπόρους γεωργικών φαρμάκων όσο και στους συμβούλους στην ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων χορηγείται από την ΣΕΑ ειδικός κωδικός.».
δ) Μετά την παρ. 13 του άρθρου 35 προστίθεται νέα παράγραφος 14 ως εξής:
«14. Μετά την 26η Νοεμβρίου 2015, η πώληση γεωργικών φαρμάκων εγκεκριμένων για επαγγελματική χρήση γίνεται μόνο εφόσον εξασφαλισθεί ότι η χρήση τους γίνεται από πρόσωπο ή υπό την επίβλεψη προσώπου, στο οποίο έχει χορηγηθεί πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης των θεμάτων ορθολογικής χρήσης των γεωργικών φαρμάκων, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 33.».

4. Το άρθρο 36 του ν. 4036/2012, τροποποιείται ως ακολούθως:
α) Η παρ. 5 του άρθρου 36 του ν. 4036/2012 αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Ο χρήστης προμηθεύεται τα σκευάσματα που περιλαμβάνονται στον Κατάλογο μόνο από καταστήματα λιανικής πώλησης που έχουν άδεια για το σκοπό αυτόν. Το κατάστημα λιανικής πώλησης καταγράφει σε ειδικό έντυπο πώλησης ηλεκτρονικά για κάθε χρήστη τουλάχιστον τα έξι πρώτα στοιχεία από τα ακόλουθα:
α) Το ονοματεπώνυμο και τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) του χρήστη, ενώ σε περίπτωση που δεν είναι ο ίδιος κάτοχος πιστοποιητικού επαρκούς γνώσης των θεμάτων ορθολογικής χρήσης των γεωργικών φαρμάκων, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 33, καταγράφει και το ονοματεπώνυμο και τον Α.Φ.Μ. του κατόχου του εν λόγω πιστοποιητικού, ο οποίος θα χρησιμοποιήσει ή θα επιβλέψει τη χρήση του σκευάσματος.
β) Τον ειδικό κωδικό του καταστήματος που εκδίδεται από τη ΣΕΑ.
γ) Τον αριθμό τιμολογίου/απόδειξης.
δ) Το χορηγούμενο σκεύασμα και την ποσότητά του.
ε) Τα στοιχεία ταυτοποίησης των αγροτεμαχίων, στα οποία θα χρησιμοποιηθεί το σκεύασμα, όπως τοποθεσία/περιοχή ή κωδικός (εφόσον υπάρχει),
στ) Το πεδίο εφαρμογής του σκευάσματος, όπως καλλιέργεια ή φυτικά προϊόντα, για κάθε ένα από τα παραπάνω δηλωθέντα αγροτεμάχια.
η) Το αίτιο, για το οποίο χορηγείται το σκεύασμα.

β) Η παρ. 9 του άρθρου 36, αντικαθίσταται ως εξής:
«9. Αντίγραφο του ειδικού εντύπου δίδεται στον χρήστη.».

5. Το άρθρο 49 του ν. 4036/2012 τροποποιείται ως ακολούθως:
α) Ο τίτλος του άρθρου 49 συμπληρώνεται και τροποποιείται ως εξής:
«Άρθρο 49
Κυρώσεις επί παραβάσεων σε θέματα επαγγελματικής χρήσης βιοκτόνων προϊόντων αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».
β) Οι παρ. 1 και 2 του άρθρου 49, αντικαθίστανται ως εξής:
«1. Σε όποιον προβαίνει σε επαγγελματική χρήση βιοκτόνων προϊόντων αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων χωρίς την ειδική αναγγελία έναρξης ασκήσεως του επαγγέλματος επιβάλλεται πρόστιμο από τριακόσια (300) έως τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ.
2. Σε όποιον προβαίνει σε επαγγελματική χρήση βιοκτόνων προϊόντων αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων επιβάλλεται πρόστιμο από τριακόσια (300) έως δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ και απαγορεύεται η εφαρμογή καταπολεμήσεων εντόμων και τρωκτικών σε κατοικημένους χώρους για χρονική περίοδο από τρεις (3) μήνες έως πέντε (5) έτη, ανάλογα με τη σοβαρότητα της υπόθεσης, αν:
α) χρησιμοποιεί μη εγκεκριμένα βιοκτόνα για το σκοπό αυτόν,
β) δεν λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να είναι ασφαλής η εφαρμογή των βιοκτόνων αυτών, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται η παρουσία του υπεύθυνου επιστήμονα για την επίβλεψη του έργου της καταπολέμησης.».

6. Το άρθρο 50 του ν. 4036/2012 τροποποιείται ως εξής:
α) Μετά την περίπτ. δ της παρ. 3 του άρθρου 50, προστίθεται νέα περίπτωση ε ως εξής:
«ε) Το ύψος και η αναπροσαρμογή του παραβόλου για την αναγγελία έναρξης εμπορίας χονδρικής ή λιανικής πώλησης γεωργικών φαρμάκων.».
β) Η παράγραφος 5 του άρθρου 50, αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Με προεδρικό διάταγμα μετά από πρόταση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καθορίζεται η διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών αναγγελίας έναρξης ασκήσεως εμπορίας γεωργικών φαρμάκων και παροχής υπηρεσιών αποθήκευσης γεωργικών φαρμάκων που προορίζονται για χονδρική εμπορία, οι κατά τόπους αρμόδιες για την έκδοση αρχές, οι όροι και οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν τα καταστήματα εμπορίας γεωργικών φαρμάκων και οι υπεύθυνοι επιστήμονες, η διαδικασία ελέγχου της εμπορίας, οι αρμόδιες αρχές για τη διενέργεια πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων ελέγχων στην εμπορία των γεωργικών φαρμάκων, καθώς και η μορφή και το περιεχόμενο του τιμοκαταλόγου των διατιθεμένων φυτοπροστατευτικών προϊόντων που αναρτάται σε καταστήματα λιανικής πώλησης γεωργικών φαρμάκων.».
γ) Στο τέλος του άρθρου 50, προστίθενται νέες παράγραφοι 6, 7, 8, 9 και 10 ως εξής:
«6. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καθορίζεται:
α) Η διαδικασία ελέγχου σκευασμάτων φυτοπροστατευτικών προϊόντων, ιδίως όσον αφορά την παραγωγή, τη συσκευασία, τη σήμανση, την αποθήκευση, τη μεταφορά, την εμπορία, την παρασκευή, το παράλληλο εμπόριο και τη χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
β) Οι διαδικασίες δέσμευσης και διαχείρισης σε περιπτώσεις γεωργικών φαρμάκων φυτοπροστατευτικών προϊόντων, δραστικών ουσιών καθώς και σπόρων επενδυμένων με φυτοπροστατευτικά προϊόντα που δεσμεύονται από τις αρμόδιες αρχές ελέγχου κατά τη διάρκεια άσκησης των καθηκόντων τους κατά τα οριζόμενα στις παρ. 2, 3, 5, 6, 7 και 10 του άρθρου 9 και στις παρ. 4 και 5 του άρθρου 45.
γ) Οι αρμόδιες αρχές και η διαδικασία επιθεώρησης και επαλήθευσης της αποτελεσματικότητας των επισήμων ελέγχων στα φυτοπροστατευτικά προϊόντα και στα υπολείμματα φυτοφαρμάκων πάνω ή μέσα σε φυτικά προϊόντα ή προϊόντα πρώτης μεταποίησης.
δ) Οι διαδικασίες, ο τρόπος ως και κάθε άλλο αναγκαίο μέτρο για την εφαρμογή των διατάξεων του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 και για τη συμμόρφωση προς την Οδηγία 2009/128/ΕΚ.
7. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις καταχώρισης, ανανέωσης της καταχώρισης και διαγραφής των φυσικών ή νομικών προσώπων στο μητρώο συμβούλων στην ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων.
8. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, καθορίζεται το ύψος του παραβόλου για την καταχώριση των φυσικών ή νομικών προσώπων στο μητρώο συμβούλων στην ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων και η τυχόν αναπροσαρμογή αυτού.
9. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις που εξασφαλίζουν ότι η χρήση γεωργικών φαρμάκων εγκεκριμένων για επαγγελματική χρήση γίνεται μόνο από πρόσωπο ή υπό την επίβλεψη προσώπου, στο οποίο έχει χορηγηθεί πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης των θεμάτων ορθολογικής χρήσης των γεωργικών φαρμάκων, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 33
10. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, μπορούν να επανακαθορίζονται οι προϋποθέσεις της παρ. 13 του άρθρου 35 για τον ορισμό υπεύθυνου επιστήμονα και κάθε σχετικό θέμα..».

7. Μετά την περίπτωση 1) της παραγράφου Γ. «ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΑΡΑΒΟΛΩΝ» του Παραρτήματος Α του ν. 4036/2012, προστίθεται νέα περίπτωση 2) ως εξής:
«2) Παράβολο για την καταχώριση των φυσικών ή νομικών προσώπων στο μητρώο συμβούλων στην ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων.».

 • γ) Στο τέλος του άρθρου 50, προστίθενται νέες παράγραφοι 6, 7, 8, 9 και 10 ως εξής:
  «6. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καθορίζεται:
  α) Η διαδικασία ελέγχου σκευασμάτων φυτοπροστατευτικών προϊόντων, ιδίως όσον αφορά την παραγωγή, τη συσκευασία, τη σήμανση, την αποθήκευση, τη μεταφορά, την εμπορία, την παρασκευή, το παράλληλο εμπόριο και τη χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων.

  Σχόλιο ΕΣΥΦ στο παραπάνω:

  Στο σημείο αυτό θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι αναμένεται να δημοσιευτεί Κανονισμός (ΕΚ) για την εφαρμογή των διατάξεων του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (άρθρο 68, Παρακολούθηση και Έλεγχοι) ο οποίος θα ορίζει πώς θα γίνεται κάτι τέτοιο σε Πανευρωπαϊκό επίπεδο. Πιστεύουμε ότι οποιαδήποτε σχετική διάταξη θα πρέπει να λάβει υπόψη αυτή την εξέλιξη διότι διαφορετικά δεν θα συμβαδίζει με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία.

 • Οι τροποποιήσεις του ν. 4036/2012 είναι στη σωστή κατεύθυνση (όπως η παροχή συμβουλών ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων από εξειδικευμένους επιστήμονες), όμως πρέπει να προστεθεί μια ακόμα πολύ σημαντική: Η ρητή απαγόρευση πώλησης γεωργικών φαρμάκων μέσω διαδικτύου. Με την πώληση μέσω internet που σήμερα είναι επιτρεπτή από καταστήματα που έχουν άδεια εμπορίας δεν διασφαλίζεται η παρ. 8 του άρθρου 35 του παραπάνω νόμου:
  «Προϋπόθεση για την άσκηση χονδρικής ή λιανικής εμπορίας γεωργικών φαρμάκων αποτελεί η απασχόληση υπεύθυνου επιστήμονα με συνεχή και αυτοπρόσωπη παρουσία στο κατάστημα εμπορίας γεωργικών φαρμάκων»
  και δεν τηρείται η απαίτηση της παρ. 7:
  «Οι υπεύθυνοι των καταστημάτων λιανικής πώλησης έχουν την υποχρέωση να παρέχουν γενικές πληροφορίες σχετικά με τους πιθανούς κινδύνους για τον άνθρωπο και το περιβάλλον από τη χρήση αυτών ιδίως σχετικά με τις πηγές κινδύνου, την έκθεση του χρήστη, τον ορθό τρόπο αποθήκευσης το χειρισμό και την εφαρμογή την ασφαλή διάθεση του ψεκαστικού διαλύματος που απομένει μετά την εφαρμογή τη διαχείριση των κενών συσκευασίας και για τις εναλλακτικές λύσεις χαμηλού κινδύνου.»
  και σε κάθε περίπτωση δυναμιτίζεται οποιαδήποτε προσπάθεια ελέγχου και ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων.

 • 7 Φεβρουαρίου 2013, 20:30 | ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΓΠΑ

  Θα ήθελα να τονίσω την αναγκαιότητα να προστεθεί στο αρ.35 ν4036/2012 η ρητή απαγόρευση της εμπορίας γ φαρμάκων μέσω άυλων ηλεκτρονικών καταστημάτων, δηλαδή μέσω ίντερνετ.Στον παρόντα νόμο που βέβαια ο νομοθέτης γνώριζε την πιθανότητα αυτή, δεν το αναφέρει αλλά ρητά αναφέρει ότι <>. Δυστυχώς η εμπορία των γεωργικών φαρμάκων μέσω ηλεκτρονικών καταστημάτων έχει σήμερα πολύ μεγάλη έκταση με ότι συνεπάγεται αυτό για τους κινδύνους που εγκυμονεί για τον άνθρωπο και το περιβάλλον.Οτι αναφέρεται στα άρθρα του νόμου περί εμπορίας, συμβουλών και καταγραφής χρήσης και χρηστών, ουδεμία σχέση έχει με την πραγματικότητα και ουδεμία εφαρμοστική ισχύ σήμερα, εφόσον ανθεί ανεξέλεγχτη παράνομη κατά τη γνώμη μου εμπορία φυτοπροστατευτικών και αγροχημικών προιόντων μέσω ίντερνετ.
  Επιπλέον, άλλο τραγικό της όλης υπόθεσης περί εμπορίας γ φαρμάκων, είναι ότι σήμερα νομιμοποιούνται όλοι να εμπορεύονται γ φάρμακα με τον εξής απλό τρόπο.
  Το εξηγώ απλά και μπορεί να το διερευνήσει ο νομοθέτης.
  Αρκεί να δηλώσει ένα φυσικό πρόσωπο ή νομικό τη συγκεκριμένη δραστηριότητα στη ΔΟΥ που ανήκει, το σχετικό ΚΑΔ περί εμπορίας αγροχημικών προιόντων.Ετσι ενημερώνεται το επιμελητήριό του για τη δραστηριότητα και εκδίδει πιστοποιητικό που αναφέρει ότι η επιχείρησή του έχει ως δραστηριότητα την εμπορία γ φαρμάκων.Με αυτό ο ενδιαφερόμενος συμμετέχει σε διαγωνισμούς ΕΚΠΟΤΑ και του ΚΠΔ δημοσίου.
  Δηλαδή σήμερα θα έπρεπε να προβλέπεται η ενημέρωση των επιμελητηρίων και η έκδοση πιστοποιητικού μόνο αν καλύπτει ο ενδιαφερόμενος τις προυποθέσεις του αρ.35 του νόμου.
  Συμπερασματικά, πρέπει ο νόμος να απαγορεύει ρητά την εμπορία φυτοφαρμάκων μέσω ίντερνετ και να αναφέρει ότι η ρυθμιστική αρχή υποχρεώνει τα επιμελητήρια της χώρας αυτής για τη δημιουργία ειδικών μητρώων για τους εμπόρους,διακινητές και χρήστες φυτοφαρμάκων,
  διότι σήμερα ακουσον-άκουσον…. ζητήται από τα επιμελητήρεια η άδεια εμπορίας μικροπωλητή π.χ. για παντόφλες, αλλά δε μπαίνουν στον κόπο να ζητούν την άδεια εμπορίας γ φαρμάκων σε όποιον δηλώνει αυτή τη δραστηριότητα…
  αποτέλεσμα: όποιος θέλει προμηθεύει τους ιδιώτες φυτοφάρμακα μέσω ιντερνετ, και αν θελει και το δημόσιο αυτής της χώρας αφού του παρέχει το δικαίωμα ο ΕΚΠΟΤΑ και ο ΚΠΔ αφού στους διαγωνισμούς προμηθειών δημοσίου και ΟΤΑ ζητείται μόνο βεβαίωση επιμελητηρίου για τη δραστηριότητα και όχι η άδεια εμπορίας γ φαρμάκων που προβλέπει ο νόμος 4036.

  με εκτίμηση Γεωπόνος ΓΠΑ.

  Ελπίζω κάποιος να εκτιμήσει αυτά που έγραψα…

 • Σας συγχαίρω. Πολύ εύστοχες οι τροποποιήσεις που αφορούν στα θέματα του ρόλου των συμβούλων και ποιά πρόσωπα θεωρούνται ως σύμβουλοι, για την παροχή συμβουλών στην ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων.

  Με εκτίμηση
  ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΟΥΤΟΥΤΖΙΔΑΚΗΣ