Άρθρο 11: Αναστολή, μερική ή ολική, ή ανάκληση της άδειας λειτουργίας εγκατάστασης επιχείρησης τροφίμων ή ζωοτροφών. Προσωρινή αναστολή λειτουργίας εγκατάστασης.

1. α) Οι αρμόδιες αρχές δύνανται να προβαίνουν στο μέτρο της αναστολής της άδειας λειτουργίας μίας εγκατάστασης επιχείρησης τροφίμων ή ζωοτροφών στις παρακάτω περιπτώσεις:
αα) όταν κατά τον επίσημο έλεγχο διαπιστώνεται μη συμμόρφωση που ενέχει σοβαρούς κινδύνους για τη δημόσια υγεία και οδηγεί στην ανάγκη άμεσων μέτρων,
ββ) όταν η επιχείρηση δεν λαμβάνει κανένα μέτρο βελτίωσης της κατάστασης για τη συμμόρφωσή της προς τα μέτρα των αρχών.
β) Το μέτρο της αναστολής της άδειας λειτουργίας μίας εγκατάστασης, επιβάλλεται, για χρονικό διάστημα ανάλογο με εκείνο που απαιτείται για την εκτέλεση όλων των αναγκαίων διορθωτικών μέτρων, ώστε η επιχείρηση να εναρμονίζεται με τις εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές απαιτήσεις, ως εξής:
αα) Επιβάλλεται μερική αναστολή άδειας λειτουργίας σε μια ή περισσότερες παραγωγικές δραστηριότητες μίας ή περισσοτέρων εγκαταστάσεων της επιχείρησης.
ββ) Επιβάλλεται ολική αναστολή άδειας λειτουργίας στο σύνολο των παραγωγικών εγκαταστάσεων της επιχείρησης.
γ) Για την επιβολή του μέτρου της αναστολής της άδειας λειτουργίας μιας εγκατάστασης, οι ελεγκτές συντάσσουν αιτιολογημένη έκθεση ελέγχου, την οποία διαβιβάζουν άμεσα στην αδειοδοτούσα αρχή και στην οποία εισηγούνται τη μερική ή ολική αναστολή της άδειας λειτουργίας της.
δ) Με απόφαση της αδειοδοτούσας αρχής, που κοινοποιείται στην επιχείρηση, σύμφωνα με το άρθρο 40, αναστέλλεται η άδεια λειτουργίας της εγκατάστασης για ορισμένη περίοδο.
ε) Για την άρση της αναστολής της άδειας λειτουργίας της εγκατάστασης απαιτείται η έκδοση σχετικής απόφασης της αδειοδοτούσας αρχής, αφού προηγουμένως οι ελεγκτές της αρμόδιας αρχής βεβαιώσουν εγγράφως, έπειτα από επιτόπιο έλεγχο, ότι πραγματοποιήθηκαν όλες οι διορθωτικές ενέργειες και δεν συντρέχουν πλέον οι λόγοι που επέβαλαν τη μερική ή ολική αναστολή της άδειας λειτουργίας της εγκατάστασης.

2. Με απόφαση της αδειοδοτούσας αρχής επιβάλλεται το μέτρο της ανάκλησης της άδειας λειτουργίας μίας εγκατάστασης επιχείρησης τροφίμων ή ζωοτροφών, στις κάτωθι περιπτώσεις:
α) όταν συντρέχουν λόγοι τεχνικής ή άλλης αδυναμίας εκτέλεσης των καθορισμένων διορθωτικών ενεργειών, με συνέπεια να μην είναι εφικτή η πλήρης συμμόρφωση με τη νομοθεσία,
β) όταν η επιχείρηση τροφίμων ή ζωοτροφών δεν συμμορφωθεί προς την απόφαση αναστολής λειτουργίας της.
Η απόφαση ανάκλησης κοινοποιείται στην επιχείρηση, σύμφωνα με το άρθρο 40.

3. Αν διαπιστώνεται ότι τίθεται σε άμεσο κίνδυνο η δημόσια υγεία και η υγεία των ζώων και παρίσταται έκτακτη ανάγκη αποτροπής του κινδύνου αυτού, οι ελεγκτές, αποφασίζουν με την έκθεσή τους, άμεσα, την προσωρινή αναστολή λειτουργίας της εγκατάστασης ή μονάδας παραγωγής της εγκατάστασης, όπου εντοπίστηκε ο άμεσος κίνδυνος. Η απόφαση των ελεγκτών είναι άμεσα εκτελεστή, κοινοποιείται αυθημερόν στην επιχείρηση, σύμφωνα με το άρθρο 40 και διαβιβάζεται στην αρμόδια αδειοδοτούσα αρχής για την αναστολή, μερική ή ολική, ή ανάκληση της άδειας λειτουργίας της εγκατάστασης επιχείρησης τροφίμων ή ζωοτροφών. Με την απόφαση της αδειοδοτούσας αρχή λήγει η ισχύς της προσωρινής αναστολής λειτουργίας της εγκατάστασης ή μονάδας παραγωγής της εγκατάστασης.

4. Η αναστολή ή ανάκληση της άδειας λειτουργίας της εγκατάστασης συνεπάγεται την αναστολή ή ανάκληση του αριθμού έγκρισης εγκατάστασης, σύμφωνα με τις παρ. 1 ή 2 του άρθρου 12, αντίστοιχα.

5. Η επιχείρηση τροφίμων ή ζωοτροφών δύναται να υποβάλλει ένσταση στην προϊσταμένη αρχή της αρχής που εξέδωσε την απόφαση επιβολής του μέτρου της αναστολής ή ανάκλησης της άδειας λειτουργίας της, εντός δύο (2) εργασίμων ημερών από την κοινοποίησή της. Η προϊστάμενη αρχή εκδίδει απόφαση επί της ένστασης εντός επτά (7) εργασίμων ημερών, η οποία κοινοποιείται αυθημερόν στην επιχείρηση, σύμφωνα με το άρθρο 40.
Η απόφαση επί της ένστασης ή η απόφαση επιβολής του μέτρου της αναστολής ή ανάκλησης της άδειας λειτουργίας της εγκατάστασης, αν δεν υποβληθεί ένσταση εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, θεωρείται οριστική, ανέκκλητη και εκτελεστή.
Η άσκηση ένστασης και η προθεσμία για την άσκησή της δεν αναστέλλουν την εκτέλεση της επιβολής του μέτρου της αναστολής ή ανάκλησης της άδειας λειτουργίας εγκατάστασης.

6. α) Η αδειοδοτούσα αρχή προβαίνει στη σφράγιση του παραγωγικού μηχανολογικού εξοπλισμού τμήματος ή ολόκληρης της εγκατάστασης, με τη συνδρομή των αστυνομικών αρχών, εφόσον παρίσταται ανάγκη και σύμφωνα με τα άρθρα 159 και 161 του π.δ. 141/1991 (Α΄ 58), στις κάτωθι περιπτώσεις:
αα) Αν η επιχείρηση δεν συμμορφωθεί με την απόφαση αναστολής της άδειας λειτουργίας της εγκατάστασης .
ββ) Αν η επιχείρηση δεν συμμορφωθεί με την απόφαση ανάκλησης της άδειας λειτουργίας της εγκατάστασης .
β) Οι ελεγκτές προβαίνουν άμεσα στη σφράγιση του παραγωγικού μηχανολογικού εξοπλισμού τμήματος ή ολόκληρης της εγκατάστασης, με τη συνδρομή των αστυνομικών αρχών, εφόσον παρίσταται ανάγκη και σύμφωνα με τα άρθρα 159 και 161 του π.δ. 141/1991, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης που ενέχει σοβαρούς κινδύνους για τη δημόσια υγεία, σύμφωνα με την παρ. 3.
γ) Η επιχείρηση ειδοποιείται εγγράφως από τις αρμόδιες αρχές για την αιτία, την ακριβή ημερομηνία και ώρα σφράγισης της εγκατάστασης, ενώ, παράλληλα, καλείται να απομακρύνει εγκαίρως τα ευαλλοίωτα ή ευπαθή τρόφιμα ή ζωοτροφές που βρίσκονται εντός της εγκατάστασης. Η σφράγιση περιλαμβάνει το κλείδωμα και την αφαίρεση των κλειδιών της εγκατάστασης, με δαπάνη που προκαταβάλλεται από την επιχείρηση. Για κάθε σφράγιση συντάσσεται και σχετική έκθεση από το αρμόδιο όργανο που την πραγματοποίησε.

7. Για τις εγκαταστάσεις που λειτουργούν χωρίς τις απαιτούμενες άδειες ή εγκρίσεις, ισχύουν τα κατά περίπτωση προβλεπόμενα στις ειδικότερες διατάξεις περί αδειών λειτουργίας και εγκρίσεων.

 • 9 Φεβρουαρίου 2013, 19:34 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ

  Θα πρέπει να υπάρχει άμεση αναφορά και συσχέτιση των διαδικασιών αναστολής ή ανάκλησης της άδειας λειτουργίας εγκατάστασης επιχείρησης τροφίμων ή ζωοτροφών όταν δεν υπάρχει συμμόρφωση των υπευθύνων των επιχειρήσεων τροφίμων με τα άρθρα 18 και 19 του Καν.178/2002 , το Κεφάλαιο ΙΙ και το Παράρτημα Ι και ΙΙ του Καν.852/2004 και τον Καν.1069/2009 και τον εφαρμοστικό Καν.142/2011 ειδικότερα για τις εγκαταστάσεις παραγωγής , μεταποίησης , αποθήκευσης τροφίμων ζωικής προέλευσης για τις οποίες απαιτείται έγκριση καθώς και των υπευθύνων των επιχειρήσεων ζωοτροφών με τα άρθρα 18 και 20 του Καν.178/2002 αντίστοιχα.

 • 8 Φεβρουαρίου 2013, 13:40 | Βασιλική Δαυιδοπούλου

  Κατά την γνώμη μου, σημαντικός λόγος ανάκλησης της αδείας λειτουργίας και εγκατάστασης μια παραγωγικής μονάδας είναι η μη σύναψη σύμβασης του παραγωγού ΖΥΠ με αδειοδοτημένη εταιρεία διαχείρισης των ζυπ που προκύπτουν

 • 8 Φεβρουαρίου 2013, 13:39 | Βασιλική Δαυιδοπούλου

  Κατά την γνώμη μου, σημαντικός λόγος ανάκλησης της αδείας λειτουργίας και εγκατάστασης μια παραγωγικής μονάδας είναι η μη σύναψη σύμβασης του παραγωγού ΖΥΠ με αδειοδοτημένη εταιρεία διαχείρισης των ζυπ που

 • 7 Φεβρουαρίου 2013, 17:11 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΚΑΛΙΑΣ

  θεωρώ οτι σημαντικός λόγος ανάκλησης της αδείας λειτουργίας και εγκαταστάσης μια παραγωγικής μονάδας είναι η μη σύναψη σύμβασης του παραγωγού ΖΥΠ με αδειοδοτημένη εταιρεία διαχείρισης των ζυπ που προκύπτουν