Άρθρο 76 – Οικονομική ενίσχυση ΜΚΟ

1. Η Εθνική Αρχή στο πλαίσιο του ετήσιου προϋπολογισμού της, προβλέπει ειδικό κονδύλιο για την υποστήριξη των δραστηριοτήτων των συνεργαζόμενων μη κυβερνητικών οργανώσεων, συμπεριλαμβανομένων του εξοπλισμού και των μέσων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 14Θ του ν.3013/2002 όπως αυτό τροποποιήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 71 του παρόντος.
2. Στην ανωτέρω απόφαση καθορίζεται ρητά η διαδικασία επιστροφής των μη αναλωσίμων ειδών και μέσων ή του εξοπλισμού.
3. Η διαδικασία επιστροφής εφαρμόζεται υποχρεωτικά στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α. Όταν παύσει η συνεργασία σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 75 του παρόντος.
β. Όταν λήξει η χρονική ισχύς του μνημονίου συνεργασίας του άρθρου 74 του παρόντος.
4. Οι μη κυβερνητικές οργανώσεις που χρηματοδοτούνται από την Εθνική Αρχή δεν θα λαμβάνουν λοιπούς πόρους από άλλους φορείς του οικείου Υπουργείου.