Άρθρο 59 – Διάρθρωση του Ε.Σ.ΚΕ.Π.Π.

1. Το Ε.Σ.ΚΕ.Π.Π. διαρθρώνεται ως εξής:
α. Συνιστάται Γραφείο Διοικητή, το οποίο υποστηρίζει αυτόν στην άσκηση των καθηκόντων του, είναι αρμόδιο για την γραμματειακή του υποστήριξη, την τήρηση των σχετικών αρχείων και στοιχείων και οργανώνει την επικοινωνία του με τις υπηρεσίες και τους πολίτες.
β. Ομάδα Επιχειρησιακών Συνδέσμων που αποτελείται από στελέχη του Πυροσβεστικού Σώματος, της Ελληνικής Αστυνομίας, του Λιμενικού Σώματος − Ελληνικής Ακτοφυλακής, του ΕΚΑΒ και των Ενόπλων Δυνάμεων, σε ρόλο συνδέσμων και για τη συγκέντρωση πληροφοριών εκτίμησης της κατάστασης από τους αντίστοιχους επιχειρησιακούς φορείς που επιχειρούν σε συμβάντα έκτακτης ανάγκης (οι οποίοι ορίζονται με απόφαση του Διοικητή της Εθνικής Αρχής).
γ. Ειδική Ομάδα Εκτίμησης Κατάστασης, η οποία συνιστάται και συγκροτείται με απόφαση του Διοικητή της Εθνικής Αρχής, με σκοπό την εκτίμηση της κατάστασης με τη διαδικασία του άρθρου 29 και τη διατύπωση σχετικών εισηγήσεων προς το Διοικητή της Εθνικής Αρχής και το Διοικητή του Ε.Σ.ΚΕ.Π.Π., συμπεριλαμβανομένης της εισήγησης προς τον διοικητή της Εθνικής Αρχής για την κήρυξη καταστάσεων του συστήματος ετοιμότητας και κινητοποίησης πολιτικής προστασίας του άρθρου 28.
δ. Συνιστάται Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης που είναι αρμόδιο για τη γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη του Ε.Σ.ΚΕ.Π.Π., την τήρηση ημερολογίου ενεργειών, την έκδοση του ημερήσιου δελτίου συμβάντων και την κοινοποίησή του στους προβλεπόμενους αποδέκτες.
ε. Συνιστάται Αυτοτελές Τμήμα Επιχειρησιακής Υποστήριξης που είναι αρμόδιο:
ε.1. Για την τήρηση ενημερωμένης κατάστασης με στοιχεία επικοινωνίας των Συντονιστών ΛΕ.Ε.Α. επιπέδου κεντρικής διοίκησης και των αναπληρωτών τους, τους οποίους, όταν κηρύσσεται κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας ή κατάσταση επιφυλακής πολιτικής προστασίας θέτει κατά περίπτωση σε ετοιμότητα ή καλεί στο Ε.Σ.ΚΕ.Π.Π., κατόπιν σχετικής εντολής του Διοικητή του Ε.Σ.ΚΕ.Π.Π..
ε.2. Για την επικοινωνία με τους εμπλεκόμενους φορείς και τη διαχείριση αιτημάτων υποστήριξης σε συμβάντα χαμηλής επικινδυνότητας, τα οποία, όταν δεν έχει ενεργοποιηθεί το Τμήμα Επιχειρήσεων, διαβιβάζονται στους κατά περίπτωση Συντονιστές ΛΕ.Ε.Α. ή στους αρμόδιους φορείς και παρακολουθούνται κατά την υλοποίησή τους.
ε.3. Για την ανάπτυξη επιχειρησιακών βοηθημάτων για την υποστήριξη των λειτουργιών του Ε.Σ.ΚΕ.Π.Π. και την αποστολή συνδέσμων στα Περιφερειακά και Τοπικά Κέντρα Συντονισμού σε περιπτώσεις παροχής οργανωμένης υποστήριξης στα αντίστοιχα επίπεδα από το επίπεδο της κεντρικής διοίκησης,
ε.4. Για την οργάνωση της ανάπτυξης του Ε.Σ.ΚΕ.Π.Π. στην πληγείσα περιοχή, ανάλογα με την εκτίμηση της κατάστασης,
ε.5. Για την ενεργοποίηση της διαδικασίας συνδρομής του ευρωπαϊκού μηχανισμού πολιτικής προστασίας
ε.6. Για τη σύνταξη μνημονίων ενεργειών, ανάλογα με το είδος του κινδύνου, για την υποστήριξη των λειτουργιών του Ε.Σ.ΚΕ.Π.Π.
στ. Συνιστάται Αυτοτελές Τμήμα Επιστημονικών Πληροφοριών, στο οποίο υπηρετεί σύνδεσμος από την Ε.Μ.Υ., που είναι αρμόδιο για τη συγκέντρωση, διαχείριση και αξιολόγηση των διαθέσιμων πληροφοριών και προγνώσεων για επικείμενα ή σε εξέλιξη καταστροφικά φαινόμενα και συμβάντα, από τους αρμόδιους προς τούτο φορείς, και η διατύπωση σχετικής εισήγησης προς την Ομάδα Εκτίμησης Κατάστασης και τον Διοικητή του Ε.Σ.ΚΕ.Π.Π..
ζ. Συνιστάται Αυτοτελές Τμήμα Ενημέρωσης και Προειδοποίησης Πολιτών, το οποίο είναι αρμόδιο:
ζ.1.Για τη συγκέντρωση, επαλήθευση, συντονισμό και μετάδοση πληροφοριών σχετικών με την αιτία, το μέγεθος, την τρέχουσα κατάσταση των συμβάντων και τους δεσμευθέντες πόρους, συμπεριλαμβανομένων οδηγιών αυτοπροστασίας των πολιτών, αξιοποιώντας τα διαθέσιμα δίκτυα επικοινωνιών.
ζ.2. Τη λειτουργία του ευρωπαϊκού αριθμού κλήσης «112» και της υλικοτεχνικής του υποδομής για τον γεω-εντοπισμό του καλούντος και την αποστολή μηνυμάτων ενημέρωσης και προειδοποίησης του πληθυσμού, σε κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, σύμφωνα με την κατανομή αρμοδιοτήτων του παρόντος νόμου, σε περιοχές που αντιμετωπίζουν καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, αξιοποιώντας για το σκοπό αυτό τα διαθέσιμα δίκτυα επικοινωνιών.
η. Συνιστάται Τμήμα Επιχειρήσεων το οποίο χειρίζεται τα ακόλουθα θέματα:
η.1. Οργάνωσης των ΛΕ.Ε.Α. επιπέδου κεντρικής διοίκησης στις Ομάδες Συντονισμού ΛΕ.Ε.Α. της περ. στ της παρ. 6 του άρθρου 13, συντονισμού των δράσεών τους καθώς και των δράσεων παροχής υποστήριξης στους φορείς που έχουν την ευθύνη αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης και διαχείρισης των συνεπειών τους.
η.2. Ανάθεσης δράσεων στους Συντονιστές των ΛΕ.Ε.Α. επιπέδου κεντρικής διοίκησης και παρακολούθησης της υλοποίησής τους.
η.3. Οργάνωσης και ενεργοποίησης διακριτών κλάδων συντονισμού, εντός του τμήματος, σε περιπτώσεις πολλαπλών συμβάντων, με ιδιαίτερες απαιτήσεις συντονισμού το καθένα λόγω γεωγραφικής διασποράς ή άλλων κριτηρίων.
η.4. Μέριμνας για την τήρηση ημερολογίου ενεργειών της Διεύθυνσης Επιχειρήσεων.
θ. Συνιστάται Τμήμα Επιχειρησιακού Σχεδιασμού, που είναι αρμόδιο για τον σχεδιασμό των δράσεων πολιτικής προστασίας, επιπέδου κεντρικής διοίκησης, σύμφωνα με την εκτίμηση της κατάστασης και τους διαθέσιμους πόρους πολιτικής προστασίας, συμπεριλαμβανομένων των πόρων που προέρχονται από τον ευρωπαϊκό μηχανισμό πολιτικής προστασίας ή άλλες χώρες, στην περίπτωση σχετικού αιτήματος συνδρομής. Το Τμήμα Επιχειρησιακού Σχεδιασμού διαρθρώνεται ως εξής:
θ.1. Συνιστάται Γραφείο Γεωχωρικών Πληροφοριών που είναι αρμόδιο για την παραγωγή προϊόντων θεματικής χαρτογραφίας, με σκοπό την υποστήριξη των λειτουργιών του Ε.Σ.ΚΕ.Π.Π..
θ.2. Συνιστάται Γραφείο Δυναμικού & Μέσων Πολιτικής Προστασίας, που είναι αρμόδιο για τη συλλογή και επεξεργασία πληροφοριών διαθεσιμότητας και ετοιμότητας των πόρων του Εθνικού Συστήματος καθώς και της διάθεσης και δέσμευσής τους σε δράσεις πολιτικής προστασίας.
ε. Συνιστάται Τμήμα Οικονομικού-Διοικητικού για τη διεκπεραίωση αιτημάτων προμηθειών μέσω του μνημονίου συνεργασίας με τον ιδιωτικό τομέα του άρθρου 24, τη διοικητική μέριμνα και υποστήριξη του προσωπικού του Ε.Σ.ΚΕ.Π.Π., καθώς και την τήρηση ημερολογίου ενεργειών.

 • Η διακριτή αναφορά στη διατήρηση της ΕΜΥ ως συνδέσμου στο ΕΣΚΕΠΠ προκύπτει καθώς η ΕΜΥ είναι ο επίσημος φορέας του Ελληνικού Κράτους το οποίο το 1949 επικύρωσε τη σύμβαση του Παγκόσμιου Μετεωρολογικού Οργανισμού (WMO), η οποία τέθηκε σε ισχύ στις 23 Μαρτίου 1950. Στο άρθρο 28 του Συντάγματος του 1975 ρυθμίζεται η θέση του διεθνούς δικαίου έναντι του εσωτερικού Συγκεκριμένα ορίζεται ότι πέρα από τους γενικά παραδεδεγμένους κανόνες του διεθνούς δικαίου, και οι διεθνείς συμβάσεις, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του εσωτερικού ελληνικού δικαίου και υπερισχύουν από κάθε άλλη αντίθετη διάταξη νόμου, είτε προγενέστερη, είτε μεταγενέστερη.
  Διευρινιστικά αναφέρεται οτι στα παλαιότερα-πριν τη θέσπιση του Συντάγματος του 1975-Συντάγματα δεν υπήρχε διάταξη που να ορίζει τη θέση των διεθνών κανόνων στο πλαίσιο της ελληνικής έννομης τάξης. Κατ’ αυτήν την χρονική περίοδο η εφαρμογή των διεθνών συνθηκών γινόταν σε επίπεδο απλού νόμου. Έτσι, η θεωρία και η νομολογία στην επίμαχη στιγμή της σύγκρουσης των διεθνών κανόνων με διατάξεις του εσωτερικού δικαίου εφήρμοζε τις ερμηνευτικές αρχές lex posterior derogat legi priori και lex posterior generalis non derogat legi priori speciali. Επειδή ,όμως ,αυτή η προσέγγιση ενίοτε δημιουργούσε προβλήματα στις διεθνείς σχέσεις της χώρας από τη μη εκπλήρωση των συμβατικών της υποχρεώσεων, σε περίπτωση υπερίσχυσης του εσωτερικού κανόνα δικαίου έναντι του διεθνούς, και επιπλέον προκαλούσε την διεθνή ευθύνη του κράτους, ορισμένα ελληνικά δικαστήρια προέβαιναν σε λύσεις υπερ της εφαρμογής του διεθνούς κανόνα δικαίου.

 • παρ. 1 β

  Προτείνεται να συμπεριληφθεί η ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ στις Υπηρεσίες που αναφέρονται. Σκεπτικό: Η Ε.Ε.Ρ. έχει υπογράψει μνημόνιο συνεργασίας με την Γ.Γ.Π.Π. και διαθέτει μόνιμα εγκατεστημένο το εναλλακτικό κέντρο ασύρματων επικοινωνιών στο ΕΣΚΕ/ΚΕΠΠ αποτελούμενο από πομποδέκτες βραχέων κυμάτων HF, VHF και UHF, το οποίο χρησιμοποιείται σε μηνιαία βάση για την Πανελλήνια Διασυλλογική Άσκηση Ο.Ε.Α. και συμμετέχει σε διάφορες ασκήσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, όταν ζητηθεί. Ενδεικτικά αναφέρουμε την Ευρωπαϊκή ΑΣΚΗΣΗ EU POSEIDON 2011 για τσουνάμι στην Κρήτη.

 • 14 Μαΐου 2019, 16:44 | Δανάη Καζαντζίδου

  Παρ. 1γ.- Ειδική Ομάδα Εκτίμησης Κατάστασης
  Δεν ορίζεται από ποιους αποτελείται.
  Σε ενα πιο ευέλικτο σχήμα, θα μπορούσε να συμμετέχει επιστημονικός σύμβουλος για άμεση συμβολή στην εκτίμηση της κατάστασης, χωρίς να χρειάζεται η εισήγηση του Τμήματος Επιστημονικών Πληροφοριών, κατά την Παρ. 1στ.

  Παρ. 1στ.
  Θα ειναι ορισμένοι a priori οι επιστημονικοί εκπρόσωποι για κάθε κίνδυνο; Θα προέρχονται από το Επιστημονικό Συμβούλιο (Άρθρο 65);
  Αντίστοιχα με τον συνδεσμο από την ΕΜΥ, που ρητά αναφέρεται, ειναι απαραίτητη η εκπροσώπηση εδικών σε άλλους κινδύνους και συνέπειες αυτών. Ενδιεκτικά αναφέρω: του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου για το σεισμικό κίνδυνο, καθώς και του ΤΕΕ ή αλλου τεχνικού επιστημονικού συλλόγου ή ιδρύματος (πχ ΕΜΠ) για θέματα στατικότητας.

 • Σημείο 1στ:

  Το «σύνδεσμος από την ΕΜΥ» να αντικατασταθεί σε «σύνδεσμος από την ΕΜΥ και σύνδεσμος/σύνδεσμοι από τα Κέντρα Ικανότητας».

 • 13 Μαΐου 2019, 16:18 | Γ. Σακκάς

  Παράγραφος 1, σημείο στ: Γιατί μόνο από την ΕΜΥ; Μόνο τον καιρό βλέπει το ΕΚΕΠΠ; Θα πρέπει να μπει σύνδεσμος και για άλλες ειδικότητες από άλλους φορείς.

 • «β. Ομάδα Επιχειρησιακών Συνδέσμων που αποτελείται από στελέχη του Πυροσβεστικού Σώματος, της Ελληνικής Αστυνομίας, του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, του ΕΚΑΒ, των Ενόπλων Δυνάμεων και του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, σε ρόλο συνδέσμων …..»

  O Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός (Ε.Ε.Σ) ανήκει αδιαμφισβήτητα στις Ομάδες 1ης Απόκρισης για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών. Λειτουργεί στην Ελλάδα από το 1877 και είναι μέλος της Διεθνούς Ομοσπονδίας Συλλόγων Ερυθρού Σταυρού (Δ.Ο.Ε.Σ.) από το 1919, βασίζοντας την λειτουργία και τις δράσεις του στις ιδέες και τις αρχές που έχουν περιληφθεί στις Συμβάσεις της Γενεύης του έτους 1945 και στα Πρόσθετα Πρωτόκολλα των ετών 1977 και 2005. Επιτελεί δε βοηθητικό ρόλο προς τις δημόσιες αρχές στο ανθρωπιστικό πεδίο, έχοντας καθήκον να συνδράμει αυτές για την πραγματοποίηση ανθρωπιστικών δραστηριοτήτων που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά του. Είναι η μεγαλύτερη οργάνωση παροχής εθελοντικού και πολυποίκιλου κοινωνικού έργου στην Ελλάδα, δυναμικότητας 11.000 μελών, με πιστοποιημένη εκπαίδευση και λειτουργίες.
  Δρα τόσο σε περίοδο ένοπλης σύρραξης και σε συνεργασία με τις Ένοπλες Δυνάμεις, για την περίθαλψη των τραυματιών, των ασθενών και των αδύναμων, όσο και σε περίοδο ειρήνης για δράσεις που καλύπτουν οι Συμβάσεις της Γενεύης για λογαριασμό όλων των θυμάτων έκτακτης ανάγκης, πολιτών και στρατιωτικών, παρέχοντας υπηρεσίες αποκατάστασης προς όσους έχουν την ανάγκη για αρωγή. Στη διεθνή σκηνή και ειδικότερα σε ότι αφορά την αντιμετώπιση κινδύνων και καταστροφών, αποτελεί ξεχωριστή οντότητα αναγνωρίσιμη από όλους τους Διεθνείς οργανισμούς παγκόσμιας εμβέλειας (ΟΗΕ, ΕΕ) καθώς και από όλες τις Κυβερνήσεις και τα Συστήματα πολιτικής προστασίας, εξαιτίας του μεγάλου πλήθους εθελοντών που εκπαιδεύονται και εργάζονται σε παγκόσμιο επίπεδο, εφαρμόζοντας πρότυπα διαχείρισης ποιότητας με σχετικές πιστοποιήσεις ανά αντικείμενο. Η ιδιαιτερότητα αυτή για τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό (έναντι οποιασδήποτε άλλης Εθελοντικής ομάδας/οργάνωσης) αναγνωρίζεται εξάλλου και στο άρθρο 71 του παρόντος Σχεδίου Νόμου, όπως αυτό τροποποιεί το άρθρο 14Γ, παρ.1 του Ν.3013/2002.
  Σε ότι δε αφορά την συμμετοχή του Ε.Ε.Σ σε καταστροφές ή έκτακτες ανάγκες στην Ελληνική επικράτεια, οι Ομάδες Εθελοντών των Σωμάτων που τον αποτελούν (Σαμαρείτες Διασώστες-Ναυαγοσώστες, Νοσηλευτική, Κοινωνική Πρόνοια), ήταν πάντοτε άμεσα παρούσες και αποτελεσματικές, είτε αυτοβούλως είτε κατόπιν πρόσκλησης των αρμόδιων κρατικών φορέων. Ενδεικτικά μόνο παραδείγματα αποτελούν η προσφυγική κρίση (2015-2018), σεισμοί, πλημμύρες (με την πλέον πρόσφατη στη Μάνδρα Αττικής, Νοε 2017-Φεβ 2019), δασικές πυρκαγιές (με την πλέον πρόσφατη στο Μάτι, Ιούλ 2018) κλπ.

  Ειδικότερα επισημαίνεται ότι, εφόσον ο Ε.Ε.Σ αποτελεί σημαντικό Εθνικό Δυναμικό Πολιτικής Προστασίας και ανήκει στις Ομάδες 1ης Απόκρισης, θα πρέπει να εκπροσωπείται στην Ομάδα Επιχειρησιακών Συνδέσμων του Εθνικού Συντονιστικού Κέντρου Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας, για την βελτίωση του συντονισμού μεταξύ των επιχειρησιακών φορέων του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας.

 • 8 Μαΐου 2019, 15:39 | Αλέξης Κουρελής – MSc Διαχείριση καταστροφών

  Να συμπληρωθεί το υπάρχον κείμενο της παραγράφου 1β, που αφορά τη διάρθρωση του Ε.Σ.Κ.Ε.Π.Π, ως εξής:

  «β. Ομάδα Επιχειρησιακών Συνδέσμων που αποτελείται από στελέχη του Πυροσβεστικού Σώματος, της Ελληνικής Αστυνομίας, του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, του ΕΚΑΒ, των Ενόπλων Δυνάμεων και του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, σε ρόλο συνδέσμων …».

  Δικαιολογητικές σκέψεις:

  O Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός (Ε.Ε.Σ) ανήκει αδιαμφισβήτητα στις Ομάδες 1ης Απόκρισης και στο Εθνικό Δυναμικό Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών. Λειτουργεί στην Ελλάδα από το 1877 και είναι μέλος της Διεθνούς Ομοσπονδίας Συλλόγων Ερυθρού Σταυρού (Δ.Ο.Ε.Σ.) από το 1919, βασίζοντας την λειτουργία και τις δράσεις του στις ιδέες και τις αρχές που έχουν περιληφθεί στις Συμβάσεις της Γενεύης του έτους 1945 και στα Πρόσθετα Πρωτόκολλα των ετών 1977 και 2005. Επιτελεί δε βοηθητικό ρόλο προς τις δημόσιες αρχές στο ανθρωπιστικό πεδίο, έχοντας καθήκον να συνδράμει αυτές για την πραγματοποίηση ανθρωπιστικών δραστηριοτήτων που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά του. Είναι η μεγαλύτερη οργάνωση παροχής εθελοντικού και πολυποίκιλου κοινωνικού έργου στην Ελλάδα, δυναμικότητας 11.000 μελών, με πιστοποιημένη εκπαίδευση και λειτουργίες.

  Δρα τόσο σε περίοδο ένοπλης σύρραξης και σε συνεργασία με τις Ένοπλες Δυνάμεις, για την περίθαλψη των τραυματιών, των ασθενών και των αδύναμων, όσο και σε περίοδο ειρήνης για δράσεις που καλύπτουν οι Συμβάσεις της Γενεύης για λογαριασμό όλων των θυμάτων έκτακτης ανάγκης, πολιτών και στρατιωτικών, παρέχοντας υπηρεσίες αποκατάστασης προς όσους έχουν την ανάγκη για αρωγή. Στη διεθνή σκηνή και ειδικότερα σε ότι αφορά την αντιμετώπιση κινδύνων και καταστροφών, αποτελεί ξεχωριστή οντότητα αναγνωρίσιμη από όλους τους Διεθνείς οργανισμούς παγκόσμιας εμβέλειας (ΟΗΕ, ΕΕ) καθώς και από όλες τις Κυβερνήσεις και τα Συστήματα πολιτικής προστασίας, εξαιτίας του μεγάλου πλήθους εθελοντών που εκπαιδεύονται και εργάζονται σε παγκόσμιο επίπεδο, εφαρμόζοντας πρότυπα διαχείρισης ποιότητας με σχετικές πιστοποιήσεις ανά αντικείμενο. Η ιδιαιτερότητα αυτή για τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό (έναντι οποιασδήποτε άλλης Εθελοντικής ομάδας/οργάνωσης) αναγνωρίζεται εξάλλου και στο άρθρο 71 του παρόντος Σχεδίου Νόμου, όπως αυτό τροποποιεί το άρθρο 14Γ, παρ.1 του Ν.3013/2002.

  Σε ότι δε αφορά την συμμετοχή του Ε.Ε.Σ σε καταστροφές ή έκτακτες ανάγκες στην Ελληνική επικράτεια, οι Ομάδες Εθελοντών των Σωμάτων που τον αποτελούν (Σαμαρείτες Διασώστες-Ναυαγοσώστες, Νοσηλευτική, Κοινωνική Πρόνοια), ήταν πάντοτε άμεσα παρούσες και αποτελεσματικές, είτε αυτοβούλως είτε κατόπιν πρόσκλησης των αρμόδιων κρατικών φορέων. Ενδεικτικά μόνο παραδείγματα αποτελούν η προσφυγική κρίση (2015-2018), σεισμοί, πλημμύρες (με την πλέον πρόσφατη στη Μάνδρα Αττικής, Νοε 2017-Φεβ 2019), δασικές πυρκαγιές (με την πλέον πρόσφατη στο Μάτι, Ιούλ 2018) κλπ.

  Συμπερασματικά επισημαίνεται ότι, εφόσον ο Ε.Ε.Σ αποτελεί σημαντικό Εθνικό Δυναμικό Πολιτικής Προστασίας και ανήκει στις Ομάδες 1ης Απόκρισης, θα πρέπει να εκπροσωπείται στην Ομάδα Επιχειρησιακών Συνδέσμων του Εθνικού Συντονιστικού Κέντρου Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας (Ε.Σ.Κ.Ε.Π.Π), για την βελτίωση του συντονισμού μεταξύ των επιχειρησιακών φορέων του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας.