Άρθρο 73 – Συνεργασία με μη κυβερνητικές οργανώσεις και φορείς της κοινωνίας των πολιτών και οργανώσεις μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα

1. Η Εθνική Αρχή αναπτύσσει συνεργασίες με μη κυβερνητικές οργανώσεις και φορείς της κοινωνίας των πολιτών και οργανώσεις μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα της Χώρας, των οποίων οι δραστηριότητες μπορούν να αξιοποιηθούν στην πολιτική προστασία και όταν οι δράσεις ή η νομική υπόσταση των οργανώσεων δεν εντάσσεται στα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 14Β του ν.3013/2002 όπως αυτό τροποποιήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 71 του παρόντος.
2. Η Εθνική Αρχή, ομοίως με τα ανωτέρω, δύναται να επεκτείνει την συνεργασία της με εθελοντικές οργανώσεις του Μητρώου Εθελοντικών Οργανώσεων σε πρόσθετα αντικείμενα ή δράσεις στο πλαίσιο της πολιτικής προστασίας.