Άρθρο 57 – Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών και Υποστήριξης

  1. Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών και Υποστήριξης χειρίζεται τα θέματα υπηρεσιακής κατάσταση του πολιτικού προσωπικού που υπηρετεί με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην Εθνική Αρχή και το Ε.Σ.ΚΕ.Π.Π. και εφαρμογής της σχετικής νομοθεσίας, διοικητικής υποστήριξης των οργανικών μονάδων της Εθνικής Αρχής, ανάπτυξης συστημάτων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε), μέριμνας για την καλή λειτουργία, υποστήριξη και συντήρηση των κτιριακών εγκαταστάσεων, του εξοπλισμού, των τεχνικών υποδομών, του ηλεκτρονικού, μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού και των δικτύων της Εθνικής Αρχής και του Ε.Σ.ΚΕ.Π.Π., τήρησης του γενικού πρωτοκόλλου εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας καθώς και μέριμνας για την ασφάλεια των δεδομένων. Στο πλαίσιο αυτό:

 

Α. Το Τμήμα Προσωπικού και Διοικητικής Υποστήριξης, το οποίο είναι αρμόδιο για:

α. Τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης του πολιτικού προσωπικού που υπηρετεί με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην Εθνική Αρχή και το Ε.Σ.ΚΕ.Π.Π. και συμμετοχής του σε προγράμματα εκπαίδευσης & κατάρτισης.

β. Την παρακολούθηση και εφαρμογή  της  νομοθεσίας για θέματα πολιτικού προσωπικού.

γ. Την ανίχνευση των αναγκών της Εθνικής Αρχής σε ανθρώπινο δυναμικό.

δ. Την εισήγηση μέτρων απλούστευσης διοικητικών διαδικασιών και υλοποίησης δράσεων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.

 

Β. Το Τμήμα Συστημάτων Πληροφορικής και Επικοινωνιών, το οποίο είναι αρμόδιο για:

α. Την καταγραφή των επιχειρησιακών απαιτήσεων, κατάρτιση προδιαγραφών, σχεδιασμό και ανάπτυξη συστημάτων πληροφορικής και επικοινωνιών για την υποστήριξη κρίσιμων λειτουργιών του Εθνικού Συστήματος και της Εθνικής Αρχής, συμπεριλαμβανομένων των λειτουργιών του Ε.Σ.ΚΕ.Π.Π., σε συνεργασία με το Τμήμα Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών και Τεκμηρίωσης.

β. Τη διαχείριση, υποστήριξη και συντήρηση των τηλεπικοινωνιακών υποδομών καθώς και των εφαρμογών, συστημάτων και δικτύων πληροφορικής της Εθνικής Αρχής.

γ. Τη διασφάλιση της δια-λειτουργικότητας των πληροφοριακών συστημάτων, των βάσεων δεδομένων και άλλων εφαρμογών της Εθνικής Αρχής.

δ. Την  ασφάλεια των δεδομένων.

ε. Την παρακολούθηση της κατανομής, διάθεσης και ανακατανομής του εξοπλισμού πληροφορικής της Εθνικής Αρχής στα τμήματά της και στο Ε.Σ.ΚΕ.Π.Π.

 

Γ. Το Τμήμα Γραμματειακής και Τεχνικής Υποστήριξης, το οποίο είναι αρμόδιο για:

α. Την τήρηση του γενικού πρωτοκόλλου εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας και του αρχείου της Εθνικής Αρχής.

β. Τη διακίνηση  της υπηρεσιακής αλληλογραφίας.

γ. Τη συντήρηση και επισκευή του ηλεκτρολογικού και μηχανολογικού εξοπλισμού, των κτιρίων, εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού της Εθνικής Αρχής, τον καθαρισμό και τη ασφάλεια τους.

ε. Την έκδοση εντολών κίνησης και διάθεσης των οδηγών της Εθνικής Αρχής, καθώς και τη συντήρηση και επισκευή των υπηρεσιακών οχημάτων της.

2.Για τη στελέχωση της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών και Τεχνικής Υποστήριξης συνιστώνται 22 θέσεις διοικητικών υπαλλήλων.