Άρθρο 21 – Αυτοτελείς Διευθύνσεις Πολιτικής Προστασίας

1. Σε επίπεδο Περιφέρειας λειτουργεί Αυτοτελής Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας, υπαγόμενη στον Περιφερειάρχη και έχει στο πλαίσιο της αποστολής του Εθνικού Συστήματος του άρθρου 4 τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α. Συντονίζει το έργο της πολιτικής προστασίας για την πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών, εντός των διοικητικών ορίων της Περιφέρειας, σύμφωνα με τις μεθόδους οργάνωσης, τα όργανα και την κατανομή αρμοδιοτήτων που προβλέπονται στον παρόντα νόμο.
β. Οργανώνει και λειτουργεί το Κέντρο Συντονισμού Πολιτικής Προστασίας επιπέδου περιφέρειας του άρθρου 12 του παρόντος.
γ. Υλοποιεί δράσεις ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και ειδοποίησης του πληθυσμού της περιφέρειας για ζητήματα πολιτικής προστασίας.
δ. Συντονίζει τη διαδικασία ανάλυσης της επικινδυνότητας για κάθε κίνδυνο στην περιοχή ευθύνης της σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς.
ε. Για τον σχεδιασμό πολιτικής προστασίας:
ε.1. Συμμετέχει στην κατάρτιση και ενιαία διαχείριση σε περιφερειακό επίπεδο, ολοκληρωμένων σχεδίων πρόληψης δομικού χαρακτήρα, τα οποία περιορίζονται σε δημόσιες δομές και υποδομές με σκοπό την εναρμόνισή τους με τις δράσεις μη δομικού χαρακτήρα και τα Σχέδια Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Διαχείρισης των Συνεπειών τους επιπέδου Περιφέρειας.
ε.2. Καταρτίζει, σε συνεργασία με τους Συντονιστές ΛΕ.Ε.Α. του οικείου διοικητικού επιπέδου, τα Σχέδια Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Διαχείρισης των Συνεπειών τους, επιπέδου περιφέρειας, τα οποία εξειδικεύουν τις δράσεις των αντίστοιχων σχεδίων της Εθνικής Αρχής σε περιφερειακό επίπεδο, και τα υποβάλλει μέσω της εκτελεστικής επιτροπής της περιφέρειας στον Περιφερειάρχη για έγκριση.
στ. Υλοποιεί προγράμματα εκπαίδευσης σε θέματα πολιτικής προστασίας, διοργανώνει και συμμετέχει σε ασκήσεις, σε συνεργασία με την Εθνική Αρχή, με σκοπό την αξιολόγηση των Σχεδίων Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Διαχείρισης των Συνεπειών τους.
ζ. Συγκεντρώνει, επικαιροποιεί και διατηρεί καταστάσεις διαθεσιμότητας και ετοιμότητας ανθρώπινου δυναμικού και μέσων των ΛΕ.Ε.Α. επιπέδου περιφέρειας και περιφερειακών ενοτήτων της περιφέρειας, συμπεριλαμβανομένων των πόρων που διατίθενται μέσω των μνημονίων συνεργασίας με τον ιδιωτικό τομέα, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες της Εθνικής Αρχής, τις οποίες διαβιβάζει στην Εθνική Αρχή. Στις καταστάσεις αυτές συμπεριλαμβάνεται το δυναμικό και τα μέσα που μπορούν να διατεθούν εκτός περιφέρειας για την παροχή υποστήριξης σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, στο πλαίσιο των προβλέψεων της παραγράφου 3 του άρθρου 31.
η. Υποστηρίζει τον Συντονιστή Έκτακτης Ανάγκης για την αξιολόγηση του επιπέδου ικανότητας των ΛΕ.Ε.Α. του οικείου επιπέδου, σε συνεργασία με τους αντίστοιχους Συντονιστές ΛΕ.Ε.Α., βάση των κατευθυντήριων οδηγιών της Εθνικής Αρχής, με σκοπό τη διαπίστωση ελλείψεων στους τομείς σχεδιασμού, οργάνωσης, εξοπλισμού, εκπαίδευσης και ασκήσεων και υποβάλλει συνοπτική έκθεση της αξιολόγησης στην Εθνική Αρχή.
θ. Υποβάλλει, λαμβάνοντας υπόψη και τις σχετικές εισηγήσεις των επικεφαλής οργανικών μονάδων των ΛΕ.Ε.Α. του επιπέδου του και τις κατευθυντήριες οδηγίες της Εθνικής Αρχής, προτάσεις για την ένταξη σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα της Περιφέρειας, με σκοπό την ενίσχυση των ικανοτήτων της για τη διαχείριση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης των ικανοτήτων των ΛΕ.Ε.Α. του οικείου επιπέδου.
θ.1. Διατυπώνει γνώμη προς την Περιφέρεια για τις δαπάνες που αφορούν στις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης για την κατάρτιση του προϋπολογισμού, λαμβάνοντας υπόψη και τις σχετικές εισηγήσεις των επικεφαλής οργανικών μονάδων των ΛΕ.Ε.Α. του επιπέδου του και τις κατευθυντήριες οδηγίες της Εθνικής Αρχής,.
θ.2. Διατυπώνει γνώμη προς την Εθνική Αρχή για την κατάρτιση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Πολιτικής Προστασίας, λαμβάνοντας υπόψη και τις σχετικές εισηγήσεις των επικεφαλής οργανικών μονάδων των ΛΕ.Ε.Α. του επιπέδου της και τις κατευθυντήριες οδηγίες της Εθνικής Αρχής.
ι. Παρέχει γραμματειακή υποστήριξη στην Επιτροπή Έκτακτης Ανάγκης του άρθρου 17 του παρόντος.
ι.α. Συνάπτει τα μνημόνια συνεργασίας με ιδιωτικούς φορείς του άρθρου 24 του παρόντος.
2. Σε επίπεδο Περιφερειακών Ενοτήτων λειτουργούν Τμήματα Πολιτικής Προστασίας που υπάγονται στην Αυτοτελή Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας της οικείας Περιφέρειας.

 • 15 Μαΐου 2019, 21:41 | WWF Ελλάς

  Είναι σκόπιμο να οριστεί ο ελάχιστος αριθμός στελεχών, οι ειδικότητες τους (ενδεικτικά κάποιες περιγράφονται στο άρθρο 11, παρ. 4α του v. 3013/2002 και θα μπορούσαν να εμπλουτιστούν με άλλες σχετικές) και η κατάρτιση που οφείλουν να έχουν ή να αποκτήσουν εντός εύλογου χρονικού διαστήματος ώστε να ανταποκριθούν στα καθήκοντα που ορίζονται από το παρόν νομοσχέδιο.

 • 15 Μαΐου 2019, 17:35 | ΑΥΤ. ΔΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΜΘ

  Σε ό,τι αφορά την Αυτοτελή Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας των περιφερειών, προτείνουμε στο νέο νόμο να προταθεί Οργανισμός να προβλέπονται πέραν των υπαρχόντων (Τμήματα Πολιτικής Προστασίας Περιφερειακών Ενοτήτων), οι ακόλουθες οργανωτικές μονάδες:
  • ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ
  • ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ
  • ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
  • ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
  εξάλλου όπως γνωρίζεται δεν μπορεί να υπάρξει υπάλληλος απευθείας κάτω απο την Διεύθυνση πρέπει να υπάγεται σε κάποιο τμήμα.

  Ελάχιστος αριθμός υπαλλήλων Διευθύνσεων όλων των ειδικοτήτων : 6
  – Ελάχιστος αριθμός υπαλλήλων Τμημάτων όλων των ειδικοτήτων : 3
  – Ρύθμισεις σχετικά με την εμφάνιση-περιβολή και τον ελάχιστο εξοπλισμό των υπαλλήλων και των οχημάτων πεδίου ώστε να ξεπεραστούν εμπόδια στην διαδικασία έγκρισης και πληρωμών των δαπανών αυτών από τις αρμόδιες Υπηρεσίες.
  – Διπλασιασμός του ορίου των εκτός έδρας μετακινήσεων και αρση του περιορισμού της κατανάλωσης καυσίμων ανα αυτοκίνητο .
  Πρέπει να είναι ξεκάθαρες οι διαδικασίες έγκρισης υπερωριακής απασχόλησης ώστε να μην κοβονται από την επιτροπο με δικαιολογίες οπώς μπορούσαν οι ενέργειες να γίνουν την επόμενη μέρα ή πρέπει να έχετε βάρδιες και να ειχατε προβλέψει το γεγονός αφού έχετε έκτακτο δελτίο .
  – Χορήγηση καρτών δωρεάν διέλευσης σε όλα τα διόδια για τα οχήματα στους Εθνικούς Αυτοκινητοδρόμους.
  – Εξαίρεση ή τροποποίηση της σχετικής νομοθεσίας για την κίνηση των οχημάτων πολιτικής προστασίας των Περιφερειών προκειμένου να απλουστευθεί η διαδικασία έκδοσης των σχετικών εγγράφων (δελτίο κίνησης – διαταγή πορείας κλπ).

 • 15 Μαΐου 2019, 13:25 | Κωνσταντίνος Κοκολάκης

  Η Αυτοτελής Διεύθυνση χωρίς Τμήματα Σχεδιασμού και Αντιμετώπισης δεν μπορεί να λειτουργήσει. Δεν μπορεί ένας Διευθυντής με μια υποτυπώδη γραμματειακή υποστήριξη που διαθέτει, να ανταποκριθεί σε όλες τις αναφερόμενες αρμοδιότητες. Τα Τμήματα που διαθέτει είναι ένα ανά Περιφερειακή Ενότητα. Άρα καθημερινά δίπλα του δεν έχει οργανωμένη Διεύθυνση. Θα πρέπει να δημιουργηθούν τα προαναφερόμενα Τμήματα και να στελεχωθούν κατάλληλα.
  Επίσης τα Τμήματα των Περιφερειακών Ενοτήτων θα πρέπει να έχουν αντίστοιχη οργάνωση και Δομή και δεν αρκεί ένας υπάλληλος σε 7 ήμερη βάση να μπορεί να ανταποκριθεί….

 • 15 Μαΐου 2019, 12:20 | Κωνσταντίνος Κοκολάκης

  Η Αυτοτελής Διεύθυνση χωρίς Τμήματα Σχεδιασμού και Αντιμετώπισης δεν μπορεί να λειτουργήσει. Δεν μπορεί ένας Διευθυντής με μια υποτυπώδη γραμματειακή υποστήριξη που διαθέτει, να ανταποκριθεί σε όλες τις αναφερόμενες αρμοδιότητες. Τα Τμήματα που διαθέτει είναι ένα ανά Περιφερειακή Ενότητα. Άρα καθημερινά δίπλα του δεν έχει οργανωμένη Διεύθυνση. Θα πρέπει να δημιουργηθούν τα προαναφερόμενα Τμήματα και να στελεχωθούν κατάλληλα.

 • Σημείο 1δ:

  Να προστεθούν μετά τους αρμόδιους φορείς και τα Κέντρα Ικανότητας.

 • 9 Μαΐου 2019, 08:11 | ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

  Σχετικά με τις Υπηρεσίες πολιτικής Προστασίας των Περιφερειών και προκειμένου αυτές να ανταποκριθούν επαρκώς στις νέες αρμοδιότητες ΤΟΥς θεωρούμε ότι θα πρέπει να προβλεφθούν τα παρακάτω:
  – Ελάχιστος αριθμός υπαλλήλων Διευθύνσεων όλων των ειδικοτήτων : 6
  – Ελάχιστος αριθμός υπαλλήλων Τμημάτων όλων των ειδικοτήτων : 4
  – Ρύθμισεις σχετικά με την εμφάνιση-περιβολή και τον ελάχιστο εξοπλισμό των υπαλλήλων και των οχημάτων πεδίου ώστε να ξεπεραστούν εμπόδια στην διαδικασία έγκρισης και πληρωμών των δαπανών αυτών από τις αρμόδιες Υπηρεσίες.
  – Αύξηση του ορίου των εκτός έδρας μετακινήσεων.
  – Έγκαιρη έγκριση δαπανών της απασχόλησης των υπαλλήλων καθ΄υπέρβαση του ωραρίου τους , με διαχωρισμό των δαπανών αυτών από τις άλλες υπηρεσίες του ίδιου φορέα.
  – Χορήγηση καρτών δωρεάν διέλευσης σε όλα τα διόδια για τα οχήματα στους Εθνικούς Αυτοκινητοδρόμους.
  – Εξαίρεση ή τροποποίηση της σχετικής νομοθεσίας για την κίνηση των οχημάτων πολιτικής προστασίας των Περιφερειών προκειμένου να απλούστευθεί η διαδικασία έκδοσης των σχετικών εγγράφων (δελτίο κίνησης – διαταγή πορείας κλπ).

 • 8 Μαΐου 2019, 14:00 | ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

  Για την ανταπόκριση των Υπηρεσιών των Δ/νσεων των Περιφερειών και των Τμημάτων Πολιτικής Προστασίας των Π.Ε. στις νέες αρμοδιότητες θεωρούμε ότι θα πρέπει να προβλεφθούν τα παρακάτω:
  – Ελάχιστος αριθμός υπαλλήλων Διευθύνσεων όλων των ειδικοτήτων : 6
  – Ελάχιστος αριθμός υπαλλήλων Τμημάτων όλων των ειδικοτήτων : 4
  – Ρύθμισεις σχετικά με την εμφάνιση-περιβολή και τον ελάχιστο εξοπλισμό των υπαλλήλων και των οχημάτων πεδίου ώστε να ξεπεραστούν εμπόδια στην διαδικασία έγκρισης και πληρωμών των δαπανών αυτών από τις αρμόδιες Υπηρεσίες.
  – Αύξηση του ορίου των εκτός έδρας μετακινήσεων –
  – Έγκαιρη έγκριση δαπανών της απασχόλησης των υπαλλήλων καθ΄υπέρβαση του ωραρίου τους , με διαχωρισμό των δαπανών αυτών από τις άλλες υπηρεσίες του ίδιου φορέα.
  – Χορήγηση καρτών δωρεάν διέλευσης σε όλα τα διόδια για τα οχήματα στους Εθνικούς Αυτοκινητοδρόμους.
  – Εξαίρεση ή τροποποίηση της σχετικής νομοθεσίας για την κίνηση των οχημάτων πολιτικής προστασίας των Περιφερειών προκειμένου να απλούστευθεί η διαδικασία έκδοσης των σχετικών εγγράφων (δελτίο κίνησης – διαταγή πορείας κλπ).

 • 6 Μαΐου 2019, 10:29 | ΒΑΣΙΛΗΣ

  Σχόλια επί του άρθρου 23:
  Προκειμένου να αποφευχθούν δυσχέρειες και καθυστερήσεις και για αμεσότερο συντονισμό των υπηρεσιακών μονάδων της Πολιτικής Προστασίας σε κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο θα πρέπει:
  α) να υπάρχει στους Δήμους Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας υπαγόμενο απ’ ευθείας στον Δήμαρχο όπως οι Αυτοτελείς Διευθύνσεις Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας υπάγονται απ’ ευθείας στον Περιφερειάρχη (άρθρο 21).
  β) οι υπηρεσίες Περιβάλλοντος στους Δήμους πρέπει να είναι ενταγμένες σε Διευθύνσεις όπως συμβαίνει και στις Περιφέρειες, διότι:
  i) λόγω των αρμοδιοτήτων που έχουν (συντήρηση πρασίνου κ.λ.π) λειτουργούν σε 8 βάση και
  ii) οι αρμοδιότητες των υπηρεσιών περιβάλλοντος περιλαμβάνουν διάφορα θέματα που δεν έχουν σχέση με την εξειδίκευση και εμπειρία που απαιτεί η Πολιτική Προστασία