ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Άρθρο 44 – Κατάρτιση και έγκριση προϋπολογισμού

1. Η Εθνική Αρχή έχει δικό της προϋπολογισμό ως ειδικός φορέας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη με πλήρη αυτοτέλεια στον οποίο εγγράφονται οι αναγκαίες, για τη λειτουργία των Υπηρεσιών της, πιστώσεις.
2. Στην Εθνική Αρχή συνιστάται πάγια προκαταβολή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 108 του ν. 4270/2014.
3. Οι απαιτούμενες πιστώσεις για τη λειτουργία της Αρχής εγγράφονται σε χωριστό ειδικό φορέα στον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.
4. Για την κατάρτιση και εκτέλεση του προϋπολογισμού δαπανών της Εθνικής Αρχής και των προβλέψεων του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Σταθερότητας, καθώς και για όλα τα θέματα δημοσιονομικής διαχείρισης και δημοσίου λογιστικού, ισχύουν οι διατάξεις του ν. 4270/2014.
5. Η Εθνική Αρχή δύναται να πραγματοποιεί δαπάνες που εντάσσονται στο ΠΔΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4270/2014.
6. Η Αρχή διαχειρίζεται και ελέγχει τις οικονομικές υποθέσεις και λειτουργίες όλων των Υπηρεσιών που υπάγονται σε αυτή, σχεδιάζει, συντονίζει και εποπτεύει όλα τα θέματα που άπτονται της οικονομικής λειτουργίας της, στο πλαίσιο του ν. 4270/2014
7. Ο Διοικητής της Εθνικής Αρχής είναι Διατάκτης των πιστώσεων του προϋπολογισμού δαπανών της, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4270/2014, όπως εκάστοτε ισχύει.
8. Στην Αρχή συνιστάται Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.), ο προϊστάμενος της οποίας έχει όλες τις αρμοδιότητες και υποχρεώσεις των προϊσταμένων οικονομικών υπηρεσιών Υπουργείων κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 24, 26 και 69Γ του ν. 4270/2014.