Άρθρο 33 – Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Εθνικής Σημασίας

1. Η «Κατάσταση έκτακτης ανάγκης εθνικής σημασίας» κηρύσσεται από το Υπουργικό Συμβούλιο που συγκαλείται με βάση το π.δ 63/2005 και κατόπιν εισήγησης του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη στον οποίο εισηγείται αρμοδίως ο Διοικητής της Εθνικής Αρχής. Η απόφαση κήρυξης προσδιορίζεται η γεωγραφική της έκταση, περιλαμβάνει τη χρονική της διάρκεια και αίρεται αυτοδικαίως με τη λήξη της.
2. Η «Κατάσταση έκτακτης ανάγκης εθνικής σημασίας» κηρύσσεται σε περιπτώσεις συντελεσμένων φυσικών ή ανθρωπογενών καταστροφών με ευρείες δυσμενείς συνέπειες στον πληθυσμό και τις υποδομές της χώρας και για την αντιμετώπιση τους απαιτείται συντονισμένη ανταπόκριση μεγάλης κλίμακας, από όλα τα επίπεδα διοίκησης.
3. Για τις «καταστάσεις έκτακτης ανάγκης εθνικής σημασίας» δύνανται να θεσπίζονται έκτακτα νομοθετικά μέτρα που εφαρμόζονται για προκαθορισμένη χρονική περίοδο, ως ανωτέρω, τα οποία περιλαμβάνουν ιδίως μέτρα και δράσεις που αποσκοπούν:
α. Στην αρωγή και ανακούφιση των πληγέντων.
β. Στην αποκατάσταση της λειτουργίας των δημοσίων υπηρεσιών και των υποδομών ζωτικής σημασίας, τη διαχείριση των αποβλήτων, την απόρριψη φερτών ή άλλων υλικών που παράγονται από καταστροφικά φαινόμενα, καθώς και μέτρα για τη διασφάλιση της διοικητικής συνέχειας στις επηρεαζόμενες περιοχές, περιλαμβανομένων παρεμβάσεων προσωρινού χαρακτήρα.
γ. Στην ενεργοποίηση των πρώτων οικονομικών μέτρων άμεσης στήριξης του πληθυσμού και των παραγωγικών δραστηριοτήτων που έχουν επηρεαστεί από την καταστροφή, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι επείγουσες ανάγκες, με μεταγενέστερη καταγραφή των πραγματικών αναγκών.
δ. Στην εφαρμογή παρεμβάσεων, συμπεριλαμβανομένων των παρεμβάσεων δομικού χαρακτήρα για τη μείωση του εναπομείναντος κινδύνου στις περιοχές που έχουν πληγεί από καταστροφές, που συνδέονται στενά με την εκδήλωση του συμβάντος και αποσκοπούν κυρίως στην ασφάλεια και προστασία των πολιτών.
ε. Στην καταγραφή των αναγκών αποκατάστασης των κατεστραμμένων δημόσιων και ιδιωτικών κατασκευών και υποδομών καθώς και των ζημιών που έχουν υποστεί οι οικονομικές και παραγωγικές δραστηριότητες, οι φυσικοί και πολιτιστικοί πόροι καθώς και το κτιριακό απόθεμα.
στ. Στην οργάνωση και εφαρμογή προγράμματος προσωρινής μετεγκατάστασης πληγέντων, σε άλλες περιοχές της επικράτειας, εάν αυτό απαιτείται.
ζ. Στο σχήμα διοίκησης, υπό το Διοικητή της Εθνικής Αρχής, για το συντονισμό και την υλοποίηση των αναγκαίων παρεμβάσεων, στη βάση εκτάκτων ρυθμίσεων και προβλέψεων με διάρκεια ισχύος μέχρι τη λήξη της κατάστασης έκτακτης ανάγκης εθνικής σημασίας.