Άρθρο 08 – Οργανικές μονάδες και φορείς των πρωτοκόλλων συντονισμού

1. Οι οργανικές μονάδες και φορείς, δημόσιοι και ιδιωτικοί, που προβλέπονται από τα πρωτόκολλα συντονισμού διακρίνονται σε κύριους και υποστηρικτικούς, ανάλογα με τη συνάφεια και τη σημασία των αρμοδιοτήτων τους για την παροχή της αντίστοιχης ΛΕ.Ε.Α.
2. Ως επικεφαλής οργανική μονάδα του συντονισμού ορίζεται σε κάθε επίπεδο, βάσει του πρωτοκόλλου συντονισμού, η οργανική μονάδα της οποίας οι αρμοδιότητες έχουν τη μεγαλύτερη συνάφεια με την παρεχόμενη ΛΕ.Ε.Α.
3. Η επικεφαλής οργανική μονάδα:
α. Δύναται να συνάπτει πρωτόκολλα συνεργασίας με εθελοντικές και μη κυβερνητικές οργανώσεις του Συστήματος Εθελοντισμού Πολιτικής Προστασίας που δραστηριοποιούνται στο επίπεδό της και διαθέτουν πόρους συναφείς με το πεδίο της ΛΕ.Ε.Α..
β. Καταρτίζει, σε συνεργασία με τις λοιπές οργανικές μονάδες, Σχέδιο Δράσης για την παροχή της ΛΕ.Ε.Α., με βάση τις κατευθυντήριες οδηγίες της Εθνικής Αρχής, λαμβάνοντας υπόψη τη συνδρομή εθελοντικών και μη κυβερνητικών οργανώσεων του Συστήματος Εθελοντισμού Πολιτικής Προστασίας, του οικείου επιπέδου, και αναλόγως το υποβάλλει στην Εθνική Αρχή ή στη Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας του άρθρου 16ή στο Τμήμα Πολιτικής Προστασίας του Δήμου του άρθρου 18, προκειμένου να ενσωματωθεί στο Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Διαχείρισης των Συνεπειών τους του αντίστοιχου επιπέδου, το οποίο καταρτίζεται βάσει του άρθρου 11.
γ. Μεριμνά για τη συμμετοχή των οργανικών μονάδων της ΛΕ.Ε.Α σε προγράμματα εκπαίδευσης και σε ασκήσεις για την αξιολόγηση των Σχεδίων Δράσης.
δ. Επεξεργάζεται προτάσεις για την ανάπτυξη και ενίσχυση της παρεχόμενης βάσει του πρωτόκολλου συντονισμού ΛΕ.Ε.Α. και αναλόγως του επιπέδου τις υποβάλλει, στην Εθνική Αρχή ή στη Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας του άρθρου 21 ή στο Τμήμα Πολιτικής Προστασίας του Δήμου του άρθρου 23 για τις περαιτέρω ενέργειες αρμοδιότητάς τους.
ε. Οργανώνει την κινητοποίηση των οριζόμενων στο πρωτόκολλο συντονισμού οργανικών μονάδων και φορέων για την παροχή της ΛΕ.Ε.Α., αναλόγως της κατάστασης του Συστήματος Ετοιμότητας Πολιτικής Προστασίας του άρθρου 28.
στ. Συντονίζει τις λοιπές οργανικές μονάδες της ΛΕ.Ε.Α. για την εκπόνηση μνημονίων ενεργειών για την τυποποίηση των δράσεων της ΛΕ.Ε.Α..
ζ. Οργανώνει, τυποποιεί και συντονίζει τη ροή πληροφοριών, εντός και εκτός ΛΕ.Ε.Α. και συντονίζει τις δραστηριότητές της με τις όμοιες των λοιπών ΛΕ.Ε.Α..
η. Διατηρεί ενημερωμένες καταστάσεις διαθεσιμότητας και ετοιμότητας του ανθρώπινου δυναμικού και των μέσων της ΛΕ.Ε.Α..
4. Οι Σύνδεσμοι Ασφάλειας των Υποδομών Ζωτικής Σημασίας του άρθρου 7Β, σε περίπτωση περιστατικών, τα οποία παρακωλύουν ή δύναται να παρακωλύσουν ουσιωδώς τη λειτουργία τους, καθώς και για περιστατικά κυβερνοασφάλειας, υποβάλλουν αμελλητί στην Εθνική Αρχή και στο κατά περίπτωση αρμόδιο Υπουργείο σχετική Αναφορά Ασφάλειας για τη γνωστοποίηση των περιστατικών αυτών.

  • 4 Μαΐου 2019, 11:33 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ

    Νά δημιουργηθεί σε κάθε εδρα Περιφέρειας γραφείο με στελέχωση από αξιωματικούς πυροσβεστικής μόνο με μεταπτυχιακό στα δομοστατικά Η άλλο συναφές με τις φυσικές καταστροφές.Το προσωπικό της πυροσβεστικής πρέπει να είναι εξειδικευμενο .