Άρθρο 14 – Αρμοδιότητες Συντονιστή Έκτακτης Ανάγκης του Κέντρου Συντονισμού

Ο Συντονιστής Έκτακτης Ανάγκης, στο πλαίσιο του Κέντρου Συντονισμού του οικείου επιπέδου, έχει τις εξής αρμοδιότητες:
α. Ενημερώνεται, λαμβάνει κατευθύνσεις και αναφέρεται απευθείας στην Αρχή Πολιτικής Προστασίας του επιπέδου του.
β. Ενεργοποιεί και προΐσταται του Κέντρου Συντονισμού, όπου αυτό υφίσταται, και αποφασίζει για το επίπεδο στελέχωσής του ανάλογα με την κατάσταση του Συστήματος Ετοιμότητας Πολιτικής Προστασίας του άρθρου 28 και την εκτίμηση της κατάστασης του άρθρου 29.
γ. Διατηρεί ενημερωμένες καταστάσεις με στοιχεία διαθεσιμότητας και ετοιμότητας του ανθρώπινου δυναμικού και μέσων των ΛΕ.Ε.Α. του επιπέδου του και στις περιπτώσεις Δήμων της παρ. 5 του άρθρου 7 του ανθρώπινου δυναμικού και μέσων που διατίθενται από το Δήμο, καθώς επίσης και των πόρων που διατίθενται από τον ιδιωτικό τομέα μέσω των μνημονίων συνεργασίας και τις διαβιβάζει στο Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Πολιτικής Προστασίας.
δ. Συντονίζει τον επιχειρησιακό σχεδιασμό και τις δράσεις των ΛΕ.Ε.Α. του επιπέδου του στη φάση της υλοποίησης και στις περιπτώσεις Δήμων της παρ. 5 του άρθρου 7 απευθείας το ανθρώπινο δυναμικό και τα μέσα που διατίθενται από το Δήμο, για την αντιμετώπιση ή την παροχή υποστήριξης στους φορείς που έχουν την ευθύνη αντιμετώπισης των καταστάσεων έκτακτης ανάγκης και των άμεσων συνεπειών τους.
ε. Έχει συνεχή επικοινωνία με το πεδίο επιχειρήσεων και παρακολουθεί την εξέλιξη συμβάντων που έχουν εκδηλωθεί, συλλέγει και επεξεργάζεται πληροφορίες με σκοπό τη συνεχή εκτίμηση της κατάστασης, ενημερώνοντας παράλληλα την Αρχή Πολιτικής Προστασίας του επιπέδου του και το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Πολιτικής Προστασίας.
στ. Υποβάλλει σχετικές αναφορές και εισηγήσεις:
στ.1. Στην Αρχή Πολιτικής Προστασίας του επιπέδου του
στ.2. Στην Επιτροπή Έκτακτης Ανάγκης του επιπέδου του, εφόσον έχει συγκληθεί.
στ.3. Στο Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας.
ζ. Όταν το δυναμικό και τα μέσα στο επίπεδό του δεν επαρκούν για την αποτελεσματική αντιμετώπιση ή την παροχή υποστήριξης στους φορείς αντιμετώπισης της έκτακτης ανάγκης και των άμεσων συνεπειών της:
ζ.1. Εισηγείται στην αρχή Πολιτικής Προστασίας του επιπέδου του τη μίσθωση μέσων και την προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών από τον ιδιωτικό τομέα.
ζ.2. Ανάλογα με την εκτίμηση της κατάστασης, εισηγείται στην Αρχή Πολιτικής Προστασίας του οικείου Διοικητικού επιπέδου τη σύγκληση της αντίστοιχης Επιτροπής Έκτακτης Ανάγκης.
ζ.3. Σε περίπτωση που και τα ανωτέρω μέτρα δεν επαρκούν, υποβάλλει αιτιολογημένο αίτημα συνδρομής, κατόπιν εγκρίσεως της αρχής πολιτικής προστασίας του επιπέδου του, στο Συντονιστή Έκτακτης Ανάγκης του υπερκείμενου επιπέδου.
η. Συντονίζει τις δράσεις ενημέρωσης και ειδοποίησης των πολιτών στα όρια του διοικητικού του επιπέδου.
θ. Βεβαιώνει την ανάγκη ενεργοποίησης του μνημονίου συνεργασίας με ιδιωτικούς φορείς του άρθρου 24 για την κάλυψη των αναγκών σε πόρους των ΛΕ.Ε.Α. του επιπέδου του.
ι. Στις περιπτώσεις που δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί το Κέντρο Συντονισμού, ήτοι στις περιπτώσεις Δήμων της παρ. 5 του άρθρου 7, ο Συντονιστής Έκτακτης Ανάγκης ασκεί ο ίδιος τις εν λόγω αρμοδιότητες στο πλαίσιο των οργανικές μονάδων πολιτικής προστασίας του επιπέδου του.

 • Άρθρο 14 Ι , § 2 :
  «Για τους ανασφάλιστους εθελοντές Πολιτικής Προστασίας εφαρμόζονται αναφορικά με τη νοσηλευτική και ιατροφαρμακευτική τους περίθαλψη τα οριζόμενα στο Άρθρο 33 του ν. 4368/2016, όπως ισχύει.»
  Προτείνεται οι ανασφάλιστοι εθελοντές να μην εντάσσονται στο Άρθρο 33 του Ν. 4368 / 2016 , αντ’ αυτού να ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4249 / 2014 πλέον της ασφάλισης έναντι ατυχήματος.
  Άρθρο 14 Δ , § 1 :
  «Η αρμοδιότητα κινητοποίησης των Εθελοντικών Οργανώσεων ανήκει στον Συντονιστή της ΛΕ.Ε.Α. στην οποία εντάσσονται».

  Με το υφιστάμενο καθεστώς, στις περισσότερες περιπτώσεις, οι Ε.Ο. της ΛΕ.Ε.Α 4 που υποστηρίζουν επιχειρησιακά το Πυροσβεστικό Σώμα κινητοποιούνται από τα αρμόδια ΕΚΣΕ ή ΠΕΚΕ μέσω ασύρματης επικοινωνίας ή / και τηλεφώνου. Η συνδρομή / συμμετοχή των ομάδων σε επιχειρησιακές δράσεις γίνεται σύμφωνα με γεωγραφικά και άλλα κριτήρια. Πρέπει να αποσαφηνιστεί ότι η κινητοποίηση Ε.Ο. που υπάγονται στην ΛΕ.Ε.Α. 4 Πυρόσβεση – Διάσωση πρέπει θα γίνεται είτε μέσω του 199 ΕΣΚΕ (νομός Αττικής) είτε μέσω των ΠΕΚΕ σε ότι αφορά την υπόλοιπη Ελλάδα. Θα πρέπει επίσης η κινητοποίηση των Ε.Ο. να γίνεται για δράσης στις οποίες έχουν εκπαιδευτεί και που διαθέτουν τον απαραίτητο ανά περίπτωση εξοπλισμό.

  Άρθρο 14 Δ , § 3 :
  «Σε περίπτωση επιχειρησιακής εμπλοκής εθελοντικής οργάνωσης σε τακτικό επίπεδο ( πεδίο ) ανεξάρτητα από το είδος δράσης, την αποκλειστική ευθύνη για την καταλληλότητα των εθελοντών που συμμετέχουν φέρει η Εθελοντική Οργάνωση, στην οποία ανήκουν».

  Προτείνεται η μερική αναδιατύπωση της παρούσας παραγράφου, ως εξής : «Σε περίπτωση επιχειρησιακής εμπλοκής εθελοντικής οργάνωσης σε τακτικό επίπεδο ( πεδίο ) ανεξάρτητα από το είδος δράσης, την αποκλειστική ευθύνη για την καταλληλότητα των εθελοντών που συμμετέχουν φέρει η Εθελοντική Οργάνωση, στην οποία ανήκουν εφόσον αυτοί δεν είναι πιστοποιημένοι σύμφωνα με τις διατάξεις του υφιστάμενου νόμου. Για τους πιστοποιημένους εθελοντές, η Εθελοντική Οργάνωση ουδεμία ευθύνη φέρει εφόσον αυτοί καλύπτονται από τα ισχύοντα άρθρα του νόμου που ορίζει και την νόμιμη εμπλοκή τους σε περιστατικά έκτακτης ανάγκης».

  Άρθρο 14 Ε , § 1 :
  Η αξιολόγηση των Ε.Ο. πρέπει να γίνεται τουλάχιστον από τρία ( 3 ) πρόσωπα, ήτοι :
  α ) Τον συντονιστή ΛΕ.Ε.Α., δηλ. τον οικείο Διοικητή της Π.Υ.,
  β ) Τον συντονιστή Ε.Α. της Περιφέρειας καθώς και
  γ ) Έναν υπάλληλο του Τμήματος Εθελοντισμού της Εθνικής Αρχής Πολιτικής Προστασίας.

  Άρθρο 14 Β , § 6 , εδάφια ε2 & ε3 :
  Σε ότι αφορά τους φορείς παροχής πιστοποιημένης εκπαίδευσης, αυτοί θα πρέπει υποχρεωτικά να διαθέτουν τις απαραίτητες εθνικές, ευρωπαϊκές ή διεθνής πιστοποιήσεις για την κατηγορία δράσης για την οποία παρέχουν εκπαίδευση και να είναι αναγνωρισμένοι από το Κράτος στο αντικείμενο της Πολιτικής Προστασίας (μέσω του ΕΚΔΔΑ ).

 • 15 Μαΐου 2019, 11:59 | Εθελοντική Ομάδα Δασοπροστασίας & Πυρόσβεσης Ηλιούπολης (Ε.Ο.Δ.Π.Η.)

  Άρθρο 14 Ι , § 2 :
  «Για τους ανασφάλιστους εθελοντές Πολιτικής Προστασίας εφαρμόζονται αναφορικά με τη νοσηλευτική και ιατροφαρμακευτική τους περίθαλψη τα οριζόμενα στο Άρθρο 33 του ν. 4368/2016, όπως ισχύει.»
  Προτείνεται οι ανασφάλιστοι εθελοντές να μην εντάσσονται στο Άρθρο 33 του Ν. 4368 / 2016 , αντ’ αυτού να ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4249 / 2014 πλέον της ασφάλισης έναντι ατυχήματος.
  Άρθρο 14 Δ , § 1 :
  «Η αρμοδιότητα κινητοποίησης των Εθελοντικών Οργανώσεων ανήκει στον Συντονιστή της ΛΕ.Ε.Α. στην οποία εντάσσονται».

  Με το υφιστάμενο καθεστώς, στις περισσότερες περιπτώσεις, οι Ε.Ο. της ΛΕ.Ε.Α 4 που υποστηρίζουν επιχειρησιακά το Πυροσβεστικό Σώμα κινητοποιούνται από τα αρμόδια ΕΚΣΕ ή ΠΕΚΕ μέσω ασύρματης επικοινωνίας ή / και τηλεφώνου. Η συνδρομή / συμμετοχή των ομάδων σε επιχειρησιακές δράσεις γίνεται σύμφωνα με γεωγραφικά και άλλα κριτήρια. Πρέπει να αποσαφηνιστεί ότι η κινητοποίηση Ε.Ο. που υπάγονται στην ΛΕ.Ε.Α. 4 Πυρόσβεση – Διάσωση πρέπει θα γίνεται είτε μέσω του 199 ΕΣΚΕ (νομός Αττικής) είτε μέσω των ΠΕΚΕ σε ότι αφορά την υπόλοιπη Ελλάδα. Θα πρέπει επίσης η κινητοποίηση των Ε.Ο. να γίνεται για δράσης στις οποίες έχουν εκπαιδευτεί και που διαθέτουν τον απαραίτητο ανά περίπτωση εξοπλισμό.

  Άρθρο 14 Δ , § 3 :
  «Σε περίπτωση επιχειρησιακής εμπλοκής εθελοντικής οργάνωσης σε τακτικό επίπεδο ( πεδίο ) ανεξάρτητα από το είδος δράσης, την αποκλειστική ευθύνη για την καταλληλότητα των εθελοντών που συμμετέχουν φέρει η Εθελοντική Οργάνωση, στην οποία ανήκουν».

  Προτείνεται η μερική αναδιατύπωση της παρούσας παραγράφου, ως εξής : «Σε περίπτωση επιχειρησιακής εμπλοκής εθελοντικής οργάνωσης σε τακτικό επίπεδο ( πεδίο ) ανεξάρτητα από το είδος δράσης, την αποκλειστική ευθύνη για την καταλληλότητα των εθελοντών που συμμετέχουν φέρει η Εθελοντική Οργάνωση, στην οποία ανήκουν εφόσον αυτοί δεν είναι πιστοποιημένοι σύμφωνα με τις διατάξεις του υφιστάμενου νόμου. Για τους πιστοποιημένους εθελοντές, η Εθελοντική Οργάνωση ουδεμία ευθύνη φέρει εφόσον αυτοί καλύπτονται από τα ισχύοντα άρθρα του νόμου που ορίζει και την νόμιμη εμπλοκή τους σε περιστατικά έκτακτης ανάγκης».

  Άρθρο 14 Ε , § 1 :
  Η αξιολόγηση των Ε.Ο. πρέπει να γίνεται τουλάχιστον από τρία ( 3 ) πρόσωπα, ήτοι :
  α ) Τον συντονιστή ΛΕ.Ε.Α., δηλ. τον οικείο Διοικητή της Π.Υ.,
  β ) Τον συντονιστή Ε.Α. της Περιφέρειας καθώς και
  γ ) Έναν υπάλληλο του Τμήματος Εθελοντισμού της Εθνικής Αρχής Πολιτικής Προστασίας.

  Άρθρο 14 Β , § 6 , εδάφια ε2 & ε3 :
  Σε ότι αφορά τους φορείς παροχής πιστοποιημένης εκπαίδευσης, αυτοί θα πρέπει υποχρεωτικά να διαθέτουν τις απαραίτητες εθνικές, ευρωπαϊκές ή διεθνής πιστοποιήσεις για την κατηγορία δράσης για την οποία παρέχουν εκπαίδευση και να είναι αναγνωρισμένοι από το Κράτος στο αντικείμενο της Πολιτικής Προστασίας (μέσω του ΕΚΔΔΑ ).

 • 14 Μαΐου 2019, 14:42 | Θ. Δρόσος

  Για να αντεπεξέλθει στις αρμοδιότητες του ο συντονιστής πρέπει να έχει την απαραίτητη γραμματειακή υποστήριξη και την υποστήριξη σε μέσα (ασύρματες επικοινωνίες, κλπ μέσα)