Άρθρο 11 – Συντονιστές Έκτακτης Ανάγκης

Συντονιστής Έκτακτης Ανάγκης ορίζεται, ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης ή του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας σε επίπεδο Περιφέρειας, Περιφερειακής Ενότητας και Δήμου αντίστοιχα και έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
1. Εποπτεύει την κατάρτιση των Σχεδίων Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Διαχείρισης των Συνεπειών τους του διοικητικού του επιπέδου, σύμφωνα με το άρθρο 27 του παρόντος.
2. Αξιολογεί το επίπεδο ικανότητας κάθε παρεχόμενης ΛΕ.Ε.Α., όπως ορίζεται από το πρωτόκολλο συντονισμού του επιπέδου του, με σκοπό τη διαπίστωση ελλείψεων στους τομείς σχεδιασμού, οργάνωσης, εξοπλισμού, εκπαίδευσης και ασκήσεων. Ειδικότερα, οι ΛΕ.Ε.Α. του κεντρικού επιπέδου αξιολογούνται από την Εθνική Αρχή του άρθρου 16 , οι ΛΕ.Ε.Α. επιπέδου Περιφέρειας, Περιφερειακής Ενότητας και Δήμου από τους αντίστοιχους Συντονιστές Έκτακτης Ανάγκης.

 • 15 Μαΐου 2019, 21:52 | WWF Ελλάς

  Οι Συντονιστές Έκτακτης Ανάγκης πρέπει υποχρεωτικά να πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις και γνώσεις επί του αντικειμένου, να διαθέτουν μία από τις ειδικότητες του άρθρου 11, παρ. 4α του Ν. 3013/2002 (ενδεικτικά κάποιες περιγράφονται και θα μπορούσαν να εμπλουτιστούν με άλλες σχετικές) και να έχει εξειδίκευση στις φυσικές και ανθρωπογενείς καταστροφές ή σχετική εμπειρία ή να λάβει σχετική ειδίκευση. Μπορεί επίσης να έχει ειδικότητα ΠΕ Περιβάλλοντος. Επίσης πρέπει να θεσπίζονται κριτήρια για τον ορισμό τους και να παραμένουν υποχρεωτικά στην θέση τους για ικανό χρονικό διάστημα, ώστε να παράξουν αποτελεσματικό έργο. Αν δεν οριστούν τα προσόντα που θα έχει ή υποχρεωτικά πρέπει να αποκτήσει ένας Συντονιστής δεν πρόκειται να βελτιωθεί η λειτουργία της Πολιτικής Προστασίας σε τοπικό επίπεδο.

 • 15 Μαΐου 2019, 20:27 | ΠΑΓΩΝΗΣ ΠΑΝ. ΔΠΠ

  Οι Συντονιστές Έκτακτης Ανάγκης και ειδικά των Δήμων θα πρέπει να έχουν επιχειρησιακή εμπειρία και ικανότητα , επιστημονική επάρκεια και να πιστοποιηθούν. Είναι ένας ρόλος πολύ δύσκολός με ανάληψη μεγάλης ευθύνης για να λειτουργήσει στο επίπεδο, αυτό με την υπάρχουσα στελέχωση των ΟΤΑ, την διοικητική δομή του ( Γραφείο Πολιτικής Προστασίας στο Τμ Περιβάλλοντος συνήθως ή και καθόλου ακόμα), συνήθως ένας υπάλληλος -διοικητικός έως και κανένας.
  Είναι μεταφορά ευθύνης και συντονισμού προς τα «κάτω» πολύ δυσανάλογη με τη θέση.

 • 15 Μαΐου 2019, 17:50 | Κωνσταντίνος Κοκολάκης

  Με την εμπειρία μου ως Υπεύθυνος και Διευθυντής Πολιτικής Προστασίας επί 14 χρόνια στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και για άλλα 3 χρόνια ως Διευθυντής στην Αποκεντρωμένη Μακεδονίας – Θράκης να αναφέρω ότι καταρχήν η Πολιτική Προστασία είναι «μεράκι» και δεν είναι θέμα ΠΕ ή ΤΕ και ειδικότητας. Γνώρισα συναδέλφους με «βαριά χαρτιά» που κατείχαν θέση προϊσταμένου αλλά από δουλειά μηδέν και ήταν και αναποτελεσματικοί. Η πολιτική προστασία έχει δικούς της κανόνες και είναι ένας φορέας που ξέρει πολύ καλά από Σαββατοκύριακα, αργίες , 24ωρη συνεχή απασχόληση. Ένας νόμος δεν πρέπει να βάζει εμπόδιο στην τοποθέτηση κάποιου αξιολογότατου υπαλλήλου γιατί δεν προβλεπόταν η κατηγορία του ή η ειδικότητά του. Αύριο μπορεί η Διαχείριση Κρίσεων και Καταστροφών να είναι βασικό πτυχίο μιας σχολής ΑΕΙ ή ΤΕΙ. Θα τον αποκλείσουμε γιατί δεν το προβλέπει ο νόμος;Η διαχείριση των κρίσεων και των καταστροφών απαιτεί συνεχή εκπαίδευση και κατάρτιση.
  Προσωπικά είμαι Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ και θεωρώ ότι πέτυχα της αποστολής μου ως επικεφαλής επί 17 συναπτά έτη με εμπλοκή σε μεγάλες φυσικές και τεχνολογικές καταστροφές!

 • 14 Μαΐου 2019, 13:28 | Θ. Δρόσος

  1. Ο συντονιστής πρέπει να έχει μία από τις ειδικότητες του άρθρου 11§4α του Ν. 3013 (ΠΕ Γεωλόγος, ΠΕ Πολ. Μηχανικός, ΠΕ Τοπ. Μηχανικός, ΠΕ Χημ. Μηχανικός και ΠΕ Δασολόγος) και να έχει εξειδίκευση στις φυσικές και ανθρωπογενείς καταστροφές ή σχετική εμπειρία ή να πάρει σχετική ειδίκευση. Μπορεί επίσης να έχει ειδικότητα ΠΕ Περιβάλλοντος. (Πρέπει να προσδιοριστεί) Επίσης πρέπει να θεσπίζονται κριτήρια για τον ορισμό τους.
  2. Πρέπει να ληφθεί υπόψη η τραγική υποστελέχωση των δημόσιων υπηρεσιών. Ειδικότερα στη Δνση Πολ. Προστασίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου υπηρετούν ο προϊστάμενος της Δνσης και ο προϊστάμενος του Τμ. ΠΠ Δωδεκανήσου. Απαιτείται τουλάχιστον 4-6 άτομα προσωπικό στη Δνση και 2-4 άτομα προσωπικό στα δύο Τμήματα των Περιφερειακών Ενοτήτων Κυκλάδων και Δωδεκανήσου. Επίσης οι περισσότεροι Δήμοι του Ν. Αιγαίου δεν διαθέτουν υπηρεσίες πολιτικής προστασίας στο ελάχιστο.
  3. Πρέπει να ληφθεί υπόψη επίσης ο παράγοντας της νησιωτικότητας καθώς πρόκειται για ένα σύνολο 39 νησιών και 34 Δήμων με δυσκολία μετακίνησης λόγω έλλειψης ενδονησιωτικής επικοινωνίας ιδιαίτερα τους χειμερινούς μήνες.

 • 14 Μαΐου 2019, 13:36 | Καρανικολός Γεώργιος

  Το μεγαλύτερο θέμα που έχει προκύψει και θα προκύψει είναι ότι ο ορισμός των προϊσταμένων των Τμημάτων Πολιτικής Προστασίας αλλά και των Συντονιστών έκτακτης ανάγκης σε τοπικό επίπεδο γίνεται χωρίς κανένα κριτήριο αξιολόγησης. Δε διανοείται ανθρώπου νους ότι ένας υπάλληλος που αναλαμβάνει αυτή την ευθύνη δε θα έχει πρέπει να έχει τουλάχιστον τη στοιχειώδη εκπαίδευση. Για τους ανωτέρω λόγους προτείνω οι υπάλληλοι που θα λάβουν την ευθύνη του συντονιστή να εκπαιδευτούν όσοι δεν έχουν εκπαιδευτή. Δόξα το θεό υπάρχει το ΕΚΔΔΑ που κάνει πολύ καλή δουλειά

 • 13 Μαΐου 2019, 16:51 | Γ. Σακκάς

  Για τον καλύτερο επιχειρησιακό, και όχι μόνο, συντονισμό θα πρέπει να ορίζεται κάποιος φορέας / πρόσωπο / θέση σταθερός που θα έχει τον συντονισμό για συγκεκριμένη περιοχή ανεξαρτήτως των επιπέδων διοίκησης συνεπικουρούμενος στο έργο του από τα διάφορα επίπεδα διοίκησης.
  Οι Συντονιστές θα πρέπει να έχουν θητεία και να είναι εκπαιδευμένοι.

 • 13 Μαΐου 2019, 10:00 | Γ.Ευτυχίδης

  – Οι Συντονιστές έκτακτης ανάγκης θα πρέπει να έχουν λάβει πιστοποιημένη επαγγελματική κατάρτιση και κατά συνέπεια να έχει θητεία με διάρκεια 3 τουλάχιστον χρόνων.
  – Στην παράγραφο 2 του άρθρου αναφέρεται ότι ο Συντονιστής αξιολογεί το επίπεδο ικανότητας της ΛΕΕΑ σύμφωνα με το πρωτόκολο συντονισμού χωρίς στο άρθρο 7 να αναφέρεται κάτι σχετικό (για αξιολόγηση)

 • 6 Μαΐου 2019, 19:20 | K. P.

  Σε ότι αφορά τους Συντονιστές Έκτακτης ανάγκης σε τοπικό επίπεδο ο ορισμός τους θα γίνεται από το κατά περίπτωση αρμόδιο προς διορισμό όργανο;
  Προτείνεται η θέσπιση κριτηρίων (π.χ. εκπαίδευση, εξειδίκευση, ικανότητες, εμπειρία κ.λπ) για τον ορισμό του συντονιστή.