ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ – Άρθρο 31 – Κατάσταση Ειδικής Κινητοποίησης Πολιτικής Προστασίας

1. Λόγω επαπειλούμενου κινδύνου καταστροφών ή έκτακτης ανάγκης κατά το άρθρο 2 παρ. 25, ο Διοικητής της Εθνικής Αρχής δύναται, κατόπιν σχετικής εισήγησης της Ειδικής Ομάδας Εκτίμησης Κατάστασης, να κηρύσσει τις απειλούμενες ή τις πληγείσες περιοχές σε Κατάσταση Ειδικής Κινητοποίησης Πολιτικής Προστασίας.
2. Η Κατάσταση Ειδικής Κινητοποίησης Πολιτικής Προστασίας συνδέεται με κατεπείγουσα ανάγκη οφειλόμενη σε γεγονότα απρόβλεπτα που επιβάλουν τη λήψη των αναγκαίων μέτρων πολιτικής προστασίας στις απειλούμενες ή στις πληγείσες περιοχές για την προστασία των πολιτών, με την ανάπτυξη όλων των διαθέσιμων πόρων σε τοπικό επίπεδο, συμπεριλαμβανομένων και των αναγκαίων πόρων από τον ιδιωτικό τομέα.
3. Η Εθνική Αρχή δύναται να ενεργοποιεί το μνημόνιο συνεργασίας με ιδιωτικούς φορείς του άρθρου 24 και να καλύπτει μερικά ή συνολικά:
α. Δαπάνες των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού που συνδράμουν με δυναμικό και μέσα τους ΟΤΑ α΄ και β΄ Βαθμού των περιοχών που έχουν κηρυχθεί σε «Κατάσταση Ειδικής Κινητοποίησης Πολιτικής Προστασίας»,
β. Δαπάνες εθελοντικών οργανώσεων που μετακινούνται για την παροχή συνδρομής στις περιοχές που έχουν κηρυχθεί σε «Κατάσταση Ειδικής Κινητοποίησης Πολιτικής Προστασίας», καθώς και
γ. Δαπάνες των ΟΤΑ α΄ και β΄ Βαθμού που έχουν κηρυχθεί σε «Κατάσταση Ειδικής Κινητοποίησης Πολιτικής Προστασίας», που απορρέουν από την ενεργοποίηση των μνημονίων συνεργασίας με ιδιωτικούς φορείς.
4. Η «Κατάσταση Ειδικής Κινητοποίησης Πολιτικής Προστασίας», ανάλογα με την εκτίμηση της κατάστασης και ιδιαίτερα των συνεπειών του καταστροφικού φαινομένου, δύναται να κλιμακώνεται σε Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας ή σε Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Εθνικής Σημασίας.