Άρθρο 71 – Ρυθμίσεις θεμάτων Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας

Τα άρθρα 14Α έως 14Ι του ν.3013/2002 αντικαθίστανται ως ακολούθως:

«Άρθρο 14Α
Ορισμοί
Για το σκοπό του παρόντος νοούνται ως:
1. «Εθελοντής Πολιτικής Προστασίας»: Το φυσικό πρόσωπο, το οποίο εντάσσεται στο εθνικό δυναμικό της Πολιτικής Προστασίας και παρέχει, σε συνεργασία με κρατικούς φορείς (της Κεντρικής Διοίκησης, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, επιχειρησιακούς οργανισμούς και λοιπούς φορείς), άμισθη και μη κερδοσκοπική υπηρεσία προς όφελος του κοινωνικού συνόλου. Ως Εθελοντής Πολιτικής Προστασίας νοείται το μέλος Εθελοντικής Οργάνωσης Πολιτικής Προστασίας.
2. «Εθελοντική Οργάνωση Πολιτικής Προστασίας»: Η ομάδα φυσικών προσώπων, η οποία εντάσσεται στο εθνικό δυναμικό Πολιτικής Προστασίας και σε συνεργασία με κρατικούς φορείς (της Κεντρικής Διοίκησης, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και λοιπούς επιχειρησιακούς οργανισμούς) δραστηριοποιείται στην παροχή μη κερδοσκοπικών υπηρεσιών προς όφελος του κοινωνικού συνόλου.
3. «Σύστημα Εθελοντισμού Πολιτικής Προστασίας»: Το θεσμικό, κανονιστικό, διοικητικό και οργανωτικό πλαίσιο λειτουργίας των Εθελοντών και Εθελοντικών Οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας, που έχουν ενταχθεί στο οικείο Μητρώο, δρουν δε, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, υπό την εποπτεία της Εθνικής Αρχής Πολιτικής Προστασίας. Ως μέρος του συστήματος αυτού νοούνται και οι Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις και οι φορείς της κοινωνίας των πολιτών μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα της χώρας, που έχουν συνάψει μνημόνια συνεργασίας με την Εθνική Αρχή Πολιτικής Προστασίας.
4. «Μητρώο Εθελοντικών Οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας»: Το Μητρώο, στο οποίο εγγράφονται οι Εθελοντικές Οργανώσεις Πολιτικής Προστασίας της χώρας και οι εθελοντές τους, που πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Άρθρο 14Β
Ένταξη και κατηγοριοποίηση Εθελοντικών Οργανώσεων
1. Στην Εθνική Αρχή Πολιτικής Προστασίας τηρείται Μητρώο Εθελοντικών Οργανώσεων (Μητρώο Ε.Ο.). Η ένταξη στο Μητρώο Ε.Ο. γίνεται με απόφαση του Διοικητή της Εθνικής Αρχής στην οποία προσδιορίζονται οι ΛΕ.Ε.Α. που υποστηρίζει η εθελοντική οργάνωση και τα μέλη της ομάδας που εντάσσονται ως εθελοντές Πολιτικής Προστασίας, μετά από γραπτή αίτηση της ενδιαφερόμενης εθελοντικής οργάνωσης και υποβολή αντίστοιχου φακέλου με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Ο τύπος και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια για την ανωτέρω αίτηση ένταξης καθορίζεται με απόφαση του Διοικητή της Εθνικής Αρχής.
2. Στο Μητρώο Ε.Ο. μπορούν να ενταχθούν οι Εθελοντικές Οργανώσεις της χώρας που αποτελούν νομικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, καθώς και ομάδες προσώπων που από τη συστατική τους πράξη προκύπτει ότι δραστηριοποιούνται στο πλαίσιο των Ο.Τ.Α. και των οποίων ο σκοπός επικεντρώνεται σε δράσεις Πολιτικής Προστασίας, όπως προκύπτει από το καταστατικό τους. Για την ένταξη Εθελοντικής Οργάνωσης στο Μητρώο ΕΟ απαιτείται η ένταξη μέρους ή του συνόλου των μελών της, ως Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας, ονομαστικά απαριθμούμενων, με τις προϋποθέσεις της παρ. 6 του παρόντος.
3. Κάθε εθελοντής μπορεί να είναι μέλος μιας μόνο ομάδας, η οποία αναγράφεται στην κάρτα εθελοντή.
4. Οι Εθελοντικές Οργανώσεις υποστηρίζουν μία ή περισσότερες ΛΕ.Ε.Α. του άρθρου 6 του παρόντος νόμου συνάπτοντας προς τούτο πρωτόκολλα συνεργασίας με τις επικεφαλής οργανικές μονάδες τους.
5. Τα στοιχεία των ενταγμένων Εθελοντικών Οργανώσεων, εκτός του Μητρώου Ε.Ο., συμπεριλαμβανομένων των Εθελοντών και των μέσων τους, καταγράφονται και τηρούνται, σε ειδική Βάση Δεδομένων Εθελοντικών Οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας, την οποία υλοποιεί και διαχειρίζεται η Εθνική Αρχή με παροχή διαβαθμισμένης δυνατότητας πρόσβασης μόνο για τις Εθελοντικές Οργανώσεις και τους αρμόδιους για την αξιοποίηση αυτών κρατικούς φορείς. Με απόφαση του Διοικητή της Εθνικής Αρχής ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν στην υλοποίηση και λειτουργία της Βάσης Δεδομένων καθώς και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας.
6. Εθελοντές Πολιτικής Προστασίας δύνανται να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα κατά την τελευταία τουλάχιστον τριετία ή υπήκοοι τρίτων χωρών που είναι κάτοχοι άδειας παραμονής επί μακρόν διαμένοντος, εφόσον πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α. Έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας τους και δεν υπερβαίνουν το εβδομηκοστό (70ο) έτος ή το εξηκοστό (60ο) έτος όταν υποστηρίζουν τη ΛΕ.Ε.Α. Πυρόσβεσης και Διάσωσης.
β. Μιλούν την ελληνική γλώσσα με επάρκεια, σύμφωνα με τα ισχύοντα για την περίπτωση αυτή.
γ. Έχουν αποδεδειγμένα καλή σωματική και ψυχική υγεία που επιτρέπει την υποστήριξη των λειτουργιών για τις οποίες εντάσσονται στο Μητρώο Ε.Ο..
δ. Δεν έχουν την ιδιότητα του Εθελοντή Πυροσβέστη του Πυροσβεστικού Σώματος.
ε. Έχουν λάβει την πιστοποιημένη εκπαίδευση που απαιτείται για την υποστήριξη των λειτουργιών για τις οποίες εντάσσονται στο Μητρώο Ε.Ο.. Ως πιστοποιημένη εκπαίδευση, νοείται η εκπαίδευση που αποδεικνύεται από τα αντίστοιχα, εν ισχύ, πιστοποιητικά και παρέχεται από:
ε.1. Την Πυροσβεστική Ακαδημία, για την υποστήριξη της ΛΕ.Ε.Α. Πυρόσβεσης και διάσωσης στα αντικείμενα της Δασοπροστασίας και της Δασοπυρόσβεσης.
ε.2. Φορείς παροχής πιστοποιημένης εκπαίδευσης πρώτων βοηθειών του εσωτερικού ή του εξωτερικού, για την υποστήριξη της ΛΕ.Ε.Α. Δημόσιας Υγείας και υγειονομικών υπηρεσιών, στα αντικείμενα, Βασικών Πρώτων Βοηθειών-Καρδιο-αναπνευστικής Αναζωογόνησης, Βασικής Υποστήριξης της Ζωής με Χρήση Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή (BLS/AED), Εξειδικευμένης Υποστήριξης της Ζωής (ALS), Πρώτης Ανταπόκρισης στο Τραύμα (TFR), Αντιμετώπισης του Τραυματία στον Προνοσοκομειακό χώρο (PHTLS), Αντιμετώπιση της Αιμορραγίας στους Τραυματίες (B-Con). Η διάρκεια της εκπαίδευσης δεν μπορεί να είναι μικρότερη από πέντε (5) ώρες συνολικά. Επιπλέον, δύνανται να εντάσσονται για την παροχή πρώτων βοηθειών εθελοντές, οι οποίοι ασκούν την ιατρική των ειδικοτήτων Αναισθησιολογίας, Γενικής Ιατρικής, Γενικής Χειρουργικής, Καρδιολογίας, Ορθοπεδικής, Παθολογίας, Παιδιατρικής, Παιδοχειρουργικής, Χειρουργικής Θώρακος καθώς και της εξειδίκευσης της Επείγουσας Ιατρικής ή ιατροί όλων των ειδικοτήτων με πιστοποίηση ATLS – και τη νοσηλευτική, που αποδεικνύονται με την προσκόμιση της σχετικής άδειας άσκησης επαγγέλματος.
ε.3. φορείς παροχής πιστοποιημένης εκπαίδευσης σε έρευνα και διάσωση του εσωτερικού ή του εξωτερικού, για την υποστήριξη της ΛΕ.Ε.Α. Έρευνας και Διάσωσης στις κατηγορίες: αστικό περιβάλλον, ατυχήματα, ορεινό περιβάλλον, σπήλαια και υγρό στοιχείο. Τα κάθε είδους πιστοποιητικά εξετάζονται κατά περίπτωση.
στ. Δεν απαιτείται η προσκόμιση βεβαιώσεων πιστοποιημένης εκπαίδευσης για την ένταξη εθελοντών στην υποστήριξη των ΛΕ.Ε.Α. Ενημέρωσης και προειδοποίησης πολιτών και Διοικητικής μέριμνας πληγέντων.
ζ. Έχουν άδεια ραδιοερασιτέχνη, από το αρμόδιο Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας σύμφωνα με τα ισχύοντα, για την υποστήριξη της ΛΕ.Ε.Α. Τηλεπικοινωνιών
η. Έχουν την ειδικότητα και άδεια άσκησης επαγγέλματος ψυχολόγου για την υποστήριξη της ΛΕ.Ε.Α. Ψυχοκοινωνικής υποστήριξης.
7. Ειδικότερα ζητήματα που σχετίζονται με την πιστοποίηση της εκπαίδευσης, τα σχετικά πιστοποιητικά και την εν γένει διαδικασία ένταξης ρυθμίζονται με απόφαση του Διοικητή της Εθνικής Αρχής Πολιτικής Προστασίας που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, σε συνεννόηση με τον καθ’ ύλην αρμόδιο φορέα, όπου απαιτείται. Ο έλεγχος των πιστοποιήσεων για την υποστήριξη της ΛΕ.Ε.Α. Δημόσιας Υγείας και υγειονομικών υπηρεσιών διενεργείται από επιτροπή ελέγχου, η οποία συστήνεται με κοινή απόφαση του Διοικητή Ε.Κ.ΕΠ.Υ. και του Διοικητή Εθνικής Αρχής.

Άρθρο 14Γ
Εκπαίδευση Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας
1. Η Εθνική Αρχή έχει επιτελικό και συντονιστικό ρόλο στην εκπαίδευση των Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας και μπορεί, ύστερα από τη σύναψη σχετικών μνημονίων, να συνεργάζεται, με την Πυροσβεστική Ακαδημία, τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, με αρμόδιους κρατικούς φορείς, με μη κυβερνητικές οργανώσεις και με ιδιωτικούς φορείς που διαθέτουν εμπειρία και παρέχουν εξειδικευμένη πιστοποιημένη εκπαίδευση, η οποία βασίζεται στην εφαρμογή προτύπων διαχείρισης ποιότητας με σχετικές πιστοποιήσεις, καθώς και με Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι., με αντικείμενα σπουδών συναφή με αυτά της Πολιτικής Προστασίας. Στα ανωτέρω μνημόνια συνεργασίας καθορίζονται οι προϋποθέσεις και η διάρκεια της εκπαίδευσης των Εθελοντών, η οποία ολοκληρώνεται με θεωρητική και πρακτική αξιολόγηση των υποψηφίων.
2. Οι Εθελοντές ενημερώνονται από την Εθνική Αρχή για τα κάθε είδους διαθέσιμα εκπαιδευτικά προγράμματα και υποβάλλουν σε αυτήν αίτηση για την ένταξη τους σε αυτά.
3. Οι εθελοντικές οργανώσεις, εφόσον κρίνεται αναγκαίο, καλούνται από την Εθνική Αρχή να ανανεώνουν ή να επεκτείνουν την εκπαίδευση τους σε αντικείμενα Πολιτικής Προστασίας των ενταγμένων στο Μητρώο Ε.Ο. μελών τους, ως προϋπόθεση παραμονής τους σε αυτό.

Άρθρο 14Δ
Κινητοποίηση και Επιχειρησιακή Εμπλοκή Εθελοντών
1. Η αρμοδιότητα κινητοποίησης των Εθελοντικών Οργανώσεων ανήκει στον Συντονιστή της ΛΕ.Ε.Α. στην οποία εντάσσονται. Οι οργανικές μονάδες πολιτικής προστασίας παρέχουν στον συγκεκριμένο Συντονιστή τα απαιτούμενα στοιχεία διαθεσιμότητας και μέσων των εθελοντικών οργανώσεων. Οι Εθελοντικές Οργανώσεις συμβάλλουν στην κατάρτιση των σχεδίων δράσης των ΛΕ.Ε.Α. στις οποίες εντάσσονται και δρουν σύμφωνα με τον ισχύοντα σχεδιασμό δρουν σύμφωνα με τα μνημόνια ενεργειών και τα σχέδια δράσεων του άρθρου 8 του παρόντος.
2. Οι Εθελοντικές Οργανώσεις είναι υποχρεωμένες να τηρούν επικαιροποιημένα στοιχεία και να ενημερώνουν την Εθνική Αρχή για τη διαθεσιμότητα τους σε ενεργά μέλη και μέσα, καθώς και για κάθε μεταβολή αυτών. Η Εθνική Αρχή ενημερώνει, τις οργανικές μονάδες πολιτικής προστασίας των δήμων, των περιφερειακών ενοτήτων και των περιφερειών και τους αρμόδιους κρατικούς φορείς, για τη διαθεσιμότητα σε εθελοντές και μέσα.
3. Σε περίπτωση επιχειρησιακής εμπλοκής Εθελοντικής Οργάνωσης σε τακτικό επίπεδο (πεδίο) ανεξάρτητα από το είδος δράσης, την αποκλειστική ευθύνη για την καταλληλότητα των Εθελοντών που συμμετέχουν φέρει η Εθελοντική Οργάνωση, στην οποία ανήκουν.
4. Η επιλογή του εξοπλισμού και των μέσων των Εθελοντικών Οργανώσεων, που προορίζονται για χρήση κατά τις επιχειρήσεις, θα γίνεται από τους αρμόδιους ανά δράση και κατά τόπους φορείς, με βάση τις διαπιστωμένες επιχειρησιακές δυνατότητες.

Άρθρο 14Ε
Αξιολόγηση των Εθελοντικών Οργανώσεων
1. Αρμόδιοι για την εποπτεία των δράσεων και για τη σύνταξη εκθέσεων αξιολόγησης των Εθελοντικών Οργανώσεων είναι οι Συντονιστές ΛΕ.Ε.Α. στις οποίες εντάσσονται με την υποστήριξη των κατά τόπους οργανικών μονάδων πολιτικής προστασίας. Σε κάθε περίπτωση οι εκθέσεις αξιολόγησης τίθενται υπόψη της Εθνικής Αρχής.
2. Με απόφαση του Διοικητή της Εθνικής Αρχής ρυθμίζεται κάθε αναγκαίο θέμα για την εποπτεία και αξιολόγηση των Εθελοντών.

Άρθρο 14ΣΤ
Στολή – διακριτικά – ατομικό δελτίο Εθελοντή
1. Στη στολή των Εθελοντών αναγράφεται συμμετρικά στο πίσω και άνω μέρος το λογότυπο «ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ» και «ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ». Για τη δήλωση της ιδιότητας των Εθελοντών οι στολές φέρουν υποχρεωτικά το επίσημο σήμα της Πολιτικής Προστασίας στον αριστερό βραχίονα και το σήμα της Εθελοντικής Οργάνωσης στο δεξιό. Η στολή των Εθελοντών πρέπει να πληροί τους κανόνες ασφάλειας ανάλογα με τη χρήση, για την οποία προορίζεται. Στις περιπτώσεις βοηθητικών εργασιών ή όπου η στολή δεν είναι αναγκαία, οι Εθελοντές μπορούν να φορούν γιλέκο ή μπουφάν εργασίας με αντανακλαστικές λωρίδες, τα οποία θα φέρουν ανάλογα διακριτικά σήματα.
2. Με απόφαση του αρμόδιου οργάνου των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού δύνανται να παραχωρούνται από ίδιους πόρους είδη ρουχισμού και υπόδησης σε εθελοντικές οργανώσεις του Μητρώου Ε.Ο. της Εθνικής Αρχής.
3. Κάθε Εθελοντής υποχρεούται κατά την άσκηση των επιχειρησιακών καθηκόντων του να φέρει ατομικό δελτίο Εθελοντή, στο οποίο θα αναφέρονται οι ΛΕ.Ε.Α. που υποστηρίζει. το οποίο συμπληρώνεται και επικαιροποιείται μετά την ένταξη του εθελοντή στο Μητρώο Ε.Ο. ανάλογα με το είδος της εκπαίδευσης που λαμβάνει.
4. Με απόφαση του Διοικητή της Εθνικής Αρχής ρυθμίζονται θέματα που αφορούν τη στολή, τα διακριτικά, το ατομικό δελτίο Εθελοντή και κάθε άλλο συναφές ζήτημα.
5. Με απόφαση του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος δύνανται να παραχωρούνται δωρεάν κατά χρήση αποσυρθέντα οχήματα του Π.Σ. σε ενταγμένες Εθελοντικές Οργανώσεις στο Μητρώο Ε.Ο. οι οποίες υποστηρίζουν τη ΛΕ.Ε.Α. Πυρόσβεσης και Διάσωσης. Το κόστος λειτουργίας, συντήρησης και ασφάλισης του εξοπλισμού που παραχωρείται, όπως και κάθε άλλο κόστος, που προκύπτει αναλαμβάνεται από τις οικείες εθελοντικές οργανώσεις. Με τη λύση για οποιονδήποτε λόγο ή διάλυση των Εθελοντικών αυτών Οργανώσεων τα ως άνω οχήματα επιστρέφουν υποχρεωτικά στο Π.Σ. με ευθύνη των οργάνων διοίκησής τους.

Άρθρο 14Ζ
Εξασφάλιση διαθεσιμότητας Εθελοντών – υποχρεώσεις εργοδοτών
1. Τα μέλη των ενταγμένων στο Μητρώο Ε.Ο. που είναι υπάλληλοι του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ., κρατικών Ν.Π.Ι.Δ., Ο.Τ.Α. Α` και Β` βαθμού ή του ιδιωτικού τομέα, για όσο χρόνο μετέχουν υπό την ανωτέρω ιδιότητα στην αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών, εφόσον κινητοποιηθούν ή αξιοποιηθούν αποδεδειγμένα για την αντιμετώπιση τους, λαμβάνουν υποχρεωτικά ισόχρονη άδεια απουσίας, η οποία δεν συνυπολογίζεται στην προβλεπόμενη κανονική ετήσια άδειά τους. Κατ` αντιστοιχία, δεν συνυπολογίζεται στην κανονική κατ` έτος άδεια ο χρόνος απουσίας τους για εκπαιδευτικούς σκοπούς, καθώς και για τη συμμετοχή τους σε κοινές ασκήσεις ετοιμότητας με τους αρμόδιους φορείς, εφόσον έχουν κληθεί. Η κινητοποίηση και αξιοποίηση καθώς και η επιχειρησιακή ένταξη και η πραγματική άσκηση των καθηκόντων των εθελοντών αποδεικνύεται με τη χορήγηση σχετικής βεβαίωσης του Συντονιστή ΛΕ.Ε.Α..
2. Ο χρόνος συμμετοχής στις δραστηριότητες της προηγούμενης παραγράφου θεωρείται ως χρόνος απασχόλησης στην κύρια εργασία τους με όλα τα εργασιακά δικαιώματα που συνεπάγεται, πλην της υποχρέωσης καταβολής αμοιβής από τον εργοδότη. Στην περίπτωση αυτή, η ασφαλιστική εισφορά του εργοδότη και του εργαζομένου Εθελοντή Πολιτικής Προστασίας καλύπτεται από τον φορέα στον οποίο αυτός απασχολείται, αν πρόκειται για το Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ., κρατικά Ν.Π.Ι.Δ. ή Ο.Τ.Α. Α` και Β` βαθμού και, αν απασχολείται στον ιδιωτικό τομέα, καλύπτεται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό.

Άρθρο 14Η
Ηθικές Αμοιβές και Κυρώσεις
1. Η απονομή ηθικών αμοιβών στους Εθελοντές για εξαιρετικές πράξεις, υπερβαίνουσες το μέτρο εκτέλεσης των καθηκόντων τους γίνεται με απόφαση του Διοικητή της Εθνικής Αρχής, μετά από σχετική γνωμοδότηση των αρμόδιων οργανικών μονάδων πολιτικής προστασίας . των Συντονιστών ΛΕ.Ε.Α. ή και αρμόδιων κρατικών φορέων. Το είδος και ο τρόπος απονομής ηθικών αμοιβών ρυθμίζονται με την απόφαση του Διοικητή της Εθνικής Αρχής.
2. Η αναιτιολόγητη μη ανταπόκριση Εθελοντικής Οργάνωσης στα περιστατικά στα οποία καλείται, η πλημμελής ή αφερέγγυα εκτέλεση των καθηκόντων της, η ανάληψη κερδοσκοπικής δραστηριότητας στον τομέα της διαχείρισης εκτάκτων αναγκών, η παραμονή σε αδράνεια για περίοδο που υπερβαίνει την τριετία για λόγους ανεξάρτητους της Εθνικής Αρχής, η έλλειψη συνεργασίας με τις υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας ή τους επιχειρησιακούς φορείς και η παροχή ανακριβών στοιχείων στην Εθνική Αρχή συνιστούν λόγους διαγραφής της από το Μητρώο Ε.Ο..
3. Πρόσθετοι λόγοι διαγραφής μπορούν να προβλεφθούν με απόφαση του Διοικητή της Εθνικής Αρχής. Η διαγραφή γίνεται με απόφαση του Διοικητή της Εθνικής Αρχής μετά από σχετική γνωμοδότηση οργανικών μονάδων πολιτικής προστασίας, Συντονιστών ΛΕ.Ε.Α. ή και σχετικών αρμόδιων κρατικών φορέων.

Άρθρο 14Θ
Οικονομική ενίσχυση
1. Η Εθνική Αρχή, στο πλαίσιο του ετήσιου προϋπολογισμού της, προβλέπει και επιχορηγεί με ειδικό κονδύλιο για την υποστήριξη των δραστηριοτήτων τους ενταγμένους στο Μητρώο Ε.Ο., συμπεριλαμβανομένων του εξοπλισμού και των μέσων, που σχετίζονται με την αναβάθμιση της επιχειρησιακής τους ετοιμότητας και ικανότητας. Η κατανομή των ανωτέρω κονδυλίων πραγματοποιείται στη βάση προγραμμάτων, που υποβάλλονται από τις εθελοντικές οργανώσεις και εγκρίνονται με απόφαση του Διοικητή της Εθνικής Αρχής. Τα κριτήρια και ο τρόπος κατανομής των ανωτέρω κονδυλίων καθορίζονται με απόφαση του Διοικητή της Εθνικής Αρχής.
2. Οι εθελοντικές οργανώσεις που υποστηρίζονται οικονομικά από την Εθνική Αρχή σύμφωνα με τα ανωτέρω δεν θα λαμβάνουν λοιπούς πόρους από άλλους φορείς του οικείου Υπουργείου.
3. Μετά την απόκτηση του ως άνω εξοπλισμού και μέσων το κόστος λειτουργίας, συντήρησης και ασφάλισής του, όπως και κάθε άλλο κόστος, αναλαμβάνεται από τις οικείες εθελοντικές οργανώσεις.
4. Με τη λύση ή διάλυση για οποιονδήποτε λόγο των εθελοντικών οργανώσεων ο ως άνω εξοπλισμός και μέσα επιστρέφουν υποχρεωτικά στην Εθνική Αρχή με ευθύνη των οργάνων διοίκησής τους.

Άρθρο 14Ι
Ασφαλιστική κάλυψη και αστική ευθύνη Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας
1. Σε περίπτωση ατυχήματος κατά την εκπλήρωση της αποστολής τους, οι Εθελοντές Πολιτικής Προστασίας καλύπτονται από το δικό τους ασφαλιστικό φορέα, το δε ατύχημα θεωρείται ότι έλαβε χώρα στο πλαίσιο της κύριας απασχόλησης τους, εξαιτίας αυτής και γι` αυτήν, βεβαιώνεται δε και ρυθμίζεται με βάση τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά για τον ασφαλιστικό φορέα της κύριας απασχόλησής τους και τις διατάξεις του παρόντος για την απόδειξη της επιχειρησιακής ένταξης και της πραγματικής άσκησης των καθηκόντων του Εθελοντή και καθενός από τα μέλη των Εθελοντικών Οργανώσεων για τα οποία υπάρχει σχετικό αίτημα κινητοποίησης και εντολή επιχειρησιακής εμπλοκής.
2. Για τους ανασφάλιστους Εθελοντές Πολιτικής Προστασίας εφαρμόζονται αναφορικά με τη νοσηλευτική και ιατροφαρμακευτική τους περίθαλψη τα οριζόμενα στο άρθρο 33 του ν. 4368/2016, όπως ισχύει.
3. Οι διατάξεις του άρθρου 38 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ., όπως ισχύει, για την αστική ευθύνη των δημοσίων υπαλλήλων, ισχύουν και για τους Εθελοντές Πολιτικής Προστασίας, μόνο κατά την άσκηση των καθηκόντων τους και εφόσον υπάρχει σχετικό αίτημα κινητοποίησης και εντολή επιχειρησιακής εμπλοκής, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.»

 • 16 Μαΐου 2019, 08:50 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΑΦΙΔΝΩΝ ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (Σ.Ε.Α.Δ.)

  Σαν εθελοντικός Σύλλογος ο οποίος προσφέρει συνεχώς τις υπηρεσίες του στις αρχές της Πολιτικής Προστασίας με σημναντικό αριθμό εθελοντών οι οποίοι επίσης συνεχώς εκπαιδεύονται από το Πυροσβεστικό Σώμα και εξελίσονται και σε Εθελοντές Πυροσβέστες του Π.Σ. θεωρούμε ΑΔΙΑΝΟΗΤΟ το ασυμβίβαστο που προτείνεται ανάμεσα στην ιδιότητα του Εθελοντή Πυροσβέστη του Π.Σ. και του Συλλογικού Εθελοντή. Ο Εθελοντής Πυροσβέστης του Π.Σ ως επί το πλείστον προέρχεται και έχει μητρικούς δεσμούς με τις εθελοντικές οργανώσεις και η προωθούμενη διάταξη μόνο απογοήτευση στο παρεχόμενο σημαντικό έργο του μπορεί να του προκαλέσει.
  Δεν αμείβεται, αγοράζει ο ίδιος τον εξοπλισμό του, συνεισφέρει απρόσκοπτα,ας του αφήσουμε τουλάχιστον το δικαίωμα της αυτοδιάθεσης του ελεύθερου χρόνου του, μετά την υπηρεσία του στο Π.Σ., ή αλλιώς ας του ζητήσουμε «να πληρώνει κιόλας γι αυτήν στη Πολιτεία».

 • 16 Μαΐου 2019, 08:18 | ΙΩΑΝΝΗΣ Σ. ΛΑΜΠΡΟΥ

  Είναι θετική η αναφορά, στο 14.Ε, περί αξιολόγησης τω Εθελοντικών Οργανώσεων, αναφορά που δεν υπήρχε στο άρθρο 14 του 3013/2002 (υπήρχε μόνο, στο 14.4, μνεία για εκπαίδευση και μετεκπαίδευση τω μελών των Εθελοντικών οργανώσεων καθώς και των Ειδικευμένων Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας υπό την εποπτεία του τότε Επιστημονικού και Ερευνητικού Κέντρου Πολιτικής Προστασίας). Εντούτοις η εν λόγω αναφορά είναι ελλιπής καθώς δεν ορίζονται οι διαδικασίες και το πλαίσιο αξιολόγησης, τα χρονικά διαστήματα που η αξιολόγηση θα λαμβάνει χώρα καθώς και οι πιθανές συνέπειες από τυχόν κάτω του μετρίου απόδοση ενός εθελοντικού φορέα (διαγραφή, προσωρινή ή μόνιμη, από το Μητρώο Εθελοντικών Οργανώσεων;)

 • 16 Μαΐου 2019, 08:28 | Σωματείο Εθελοντών Πυροσβεστών Ν. Αχαΐας

  Σχετ Άρθρο 14Β παρ 5δ.
  «Δεν έχουν την ιδιότητα του Εθελοντή Πυροσβέστη του Πυροσβεστικού Σώματος».

  Υπάρχουν πολλοί εθελοντές Ε.Ο. οι οποίοι έχουν και την ιδιότητα του εθελοντή του Π.Σ. Πολλοί εθελοντές προσφέρουν παράλληλα καθ’ όλο το έτος τις προβλεπόμενες υπηρεσίες τους τόσο στο Π.Σ., όσο και στην Ε.Ο. που ανήκουν. Άλλες ομάδες δραστηριοποιούνται μόνο κατά την θερινή περίοδο με αποτέλεσμα να επιθυμούν όπως συνεχίσουν την εθελοντική τους δράση προσφέροντας τις υπηρεσίες τους στο Π.Σ. τον υπόλοιπο χρόνο. Πολλές Ε.Ο. που δραστηριοποιούνται καθ’ όλη την διάρκεια του χρόνου αποκτούν σημαντική εμπειρία στις δράσεις στις οποίες συμμετέχουν δίπλα στο μόνιμο πυροσβεστικό προσωπικό. Επιπλέον, η συμμετοχή των εθελοντών στους πυροσβεστικούς σταθμούς βοηθάει σε πολλές περιπτώσεις στην σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ εθελοντών και μονίμων πυροσβεστών κάτι το οποίο διευκολύνει σημαντικά την επιχειρησιακή συνεργασία τους όταν εμπλέκονται ως ξεχωριστοί φορείς (Ε.Ο και Π.Σ.). Επιπροσθέτως, οι εθελοντές πυροσβέστες συμβάλλουν στην κάλυψη υφιστάμενων επιχειρησιακών κενών του Π.Σ. πανελλαδικά. Τέλος, εφόσον υπάρχουν μόνιμοι, συμβασιούχοι και πενταετείς πυροσβέστες που ανήκουν σε Ε.Ο., θεωρούμε άστοχο να απαγορευτεί η διατήρηση διπλής ιδιότητας από τους εθελοντές. Η εφαρμογή αυτής της πρόβλεψης θα δυσχεράνει ακόμα περισσότερο το υφιστάμενο πρόβλημα λειψανδρίας στο Π.Σ. και θα δημιουργήσει «στρατόπεδα» στον χώρο του εθελοντισμού διαχωρίζοντας τις ιδιότητες κατ’ αυτό τον τρόπο ενώ όλες οι ενδείξεις τα τελευταία 20 χρόνια αναδεικνύουν περισσότερα οφέλη από την συγχώνευση του εθελοντισμού κάτω από μια επιχειρησιακή ομπρέλα του Π.Σ. αντί για την διατήρηση εθελοντών δύο ταχυτήτων με ανούσιες αντιπαλότητες και σημαντικές δυσκολίες στην βέλτιστη αξιοποίηση τους στην προστασία του πολίτη. Τέλος, σύμφωνα με την §1 του Άρθρου 5 του Συντάγματος : «Καθένας έχει δικαίωμα να αναπτύσσει ελεύθερα την προσωπικότητά του και να συμμετέχει στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της Χώρας, εφόσον δεν προσβάλλει τα δικαιώματα των άλλων και δεν παραβιάζει το Σύνταγμα ή τα χρηστά ήθη».
  Για τους παραπάνω λόγους ζητάμε να καταργηθεί η παρούσα διάταξη, καθώς θα δημιουργήσει τεράστια προβλήματα στην ομαλή διευθέτηση του υπό διαβούλευση νόμου.

 • 16 Μαΐου 2019, 06:35 | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

  ΑΡΘΡΟ 71.
  Στο άρθρο 14Β παρ. 2. να συμπεριληθφεί και ειδικότητα του «ΔΙΑΔΩΣΤΗΣ- ΠΛΗΡΩΜΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ» ο οποίος να έχει πιστοποιηθεί με πιστοποίηση ΕΟΠΠΕΠ.
  Στο άρθρο 14Β παρ. 6δ. να μην υπάρχει ο περιορισμός συμμετοχής του ΕΘΕΛΟΝΤΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗ του Π.Σ. σε δραστηριότητες εθελοντικών οργανώσεων.
  Στο άρθρο 14Ζ παρ. 2. να υπάρχει πρόβλεψη για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Να υπάρξει μέριμνα για την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών, για όσες ημέρες αποδεδειγμένα συμμετέχουν σε δράσεις πολιτικής προστασίας, μετά από πρόσκληση από τους αρμόδιους φορείς.
  Στο άρθρο 14Θ να προστεθεί και η οικονομική ενίσχυση εθελόντών για πιστοποιημένη εκπαίδευσή τους. (κάλυψη διδάκτρων, εξόδων μετακίνησης, διαμονής, κλπ).

 • 16 Μαΐου 2019, 01:55 | Ολυμπία Νικολαίδου

  -Άρθρο 14Γ
  Εκπαίδευση Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας
  1. Η Εθνική Αρχή έχει επιτελικό και συντονιστικό ρόλο στην εκπαίδευση των Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας και μπορεί, ύστερα από τη σύναψη σχετικών μνημονίων, να συνεργάζεται, με την Πυροσβεστική Ακαδημία, τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό….

  Στο τομέα εκπαίδευσης των εθελοντών Πολιτικής Προστασίας και εν γένει των εμπλεκομένων φορέων σε θέματα υγείας πρέπει να αναφέρεται σαφώς το ΕΚΑΒ που όχι μόνον ανήκει στις Ομάδες 1ης ανταπόκρισης με γνώσεις και εμπειρία αλλά αποτελεί και εκπαιδευτικό φορέα με Γραφεία Εκπαίδευσης στα κατά τόπους παραρτήματα σε όλη την Επικράτεια με πολυετή εκπαιδευτική δραστηριότητα που αφορά IEK, ΕΠΙ, υγειονομικό προσωπικό, σώματα ασφαλείας, εκπαιδευτικούς, εθελοντικές ομάδες, απλούς πολίτες, κλπ. Οι εκπαιδευτές του είναι Ιατροί και Διασώστες του ΕΚΑΒ πιστοποιημένοι και με μεγάλη εμπειρία.

  -Άρθρο 14Β,6ε.2 Πρέπει να ενταχθούν στους εκπαιδευτές και οι Διασώστες ΕΚΑΒ (άδεια ασκήσεως επαγγελματος και πολυετή εμπειρία στο πεδίο και την εκπαίδευση).

  -Επιπλέον: Τα πιστοποιημένα προγράμματα εκπαίδευσης που αναφέρονται αλλά και τα υπόλοιπα Διεθνή που δεν έχουν αναφερθεί έχουν σημαντικό κόστος για τον εθελοντή. Πρέπει να υπάρχει κρατική χρηματοδότηση εφόσον πληρούν τις προυποθέσεις παρακολούθησής τους.

  Με εκτίμηση,
  Νικολαίδου Ολυμπία
  Ιατρός ΕΚΑΒ

 • 16 Μαΐου 2019, 01:18 | Ολυμπία Νικολαίδου

  -Άρθρο 14Γ
  Εκπαίδευση Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας
  1. Η Εθνική Αρχή έχει επιτελικό και συντονιστικό ρόλο στην εκπαίδευση των Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας και μπορεί, ύστερα από τη σύναψη σχετικών μνημονίων, να συνεργάζεται, με την Πυροσβεστική Ακαδημία, τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό….

  Στο τομέα εκπαίδευσης των εθελοντών Πολιτικής Προστασίας και εν γένει των εμπλεκομένων φορέων σε θέματα υγείας πρέπει να αναφέρεται σαφώς το ΕΚΑΒ που όχι μόνον ανήκει στις Ομάδες 1ης ανταπόκρισης με γνώσεις και εμπειρία αλλά αποτελεί και εκπαιδευτικό φορέα με Γραφεία Εκπαίδευσης στα κατά τόπους παραρτήματα σε όλη την Επικράτεια με πολυετή εκπαιδευτική δραστηριότητα που αφορά υγειονομικό προσωπικό, σώματα ασφαλείας, εκπαιδευτικούς, εθελοντικές ομάδες, απλούς πολίτες κλπ. Οι εκπαιδευτές του είναι Ιατροί και Διασώστες του ΕΚΑΒ πιστοποιημένοι και με μεγάλη εμπειρία.

  -Άρθρο 14Β,6ε.2 Πρέπει να ενταχθούν στους εκπαιδευτές και οι Διασώστες ΕΚΑΒ (άδεια ασκήσεως επαγγελματος και πολυετή εμπειρία στο πεδίο και την εκπαίδευση).

  -Επιπλέον: Τα πιστοποιημένα προγράμματα εκπαίδευσης που αναφέρονται αλλά και τα υπόλοιπα Διεθνή που δεν έχουν αναφερθεί έχουν σημαντικό κόστος για τον εθελοντή. Πρέπει να υπάρχει κρατική χρηματοδότηση εφόσον πληρούν τις προυποθέσεις παρακολούθησής τους.

  Με εκτίμηση,
  Νικολαίδου Ολυμπία
  Ιατρός ΕΚΑΒ

 • 16 Μαΐου 2019, 00:18 | Σ.Ε.ΔΙ.Π. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ

  15 Μαΐου 2019, 11:34 | ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΔΑΣΟΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΩΣΗΣ Μόνιμος ΣύνδεσμοςΣχετ Άρθρο 14B παρ 3.
  Ενώ κατανοούμε ότι υπάρχει λογική και ευκολία στην διαχείριση των εθελοντών που ανήκουν σε μια και μόνο ομάδα δεν θεωρούμε αυτόν τον περιορισμό απαραίτητο εφόσον οι ομάδες μεταξύ τους δεν υποστηρίζουν τις ίδιες ΛΕ.Ε.Α. (π.χ. 4 και 7). Ενδέχεται φοιτητές να επιθυμούν όπως ενταχθούν σε εθελοντικές ομάδες στις πόλεις που φοιτούν με στόχο την δραστηριοποίηση και εξέλιξη τους σε διαφορετικά επιχειρησιακά αντικείμενα (π.χ. ορεινή διάσωση) και όταν βρίσκονται στις πόλεις τους να είναι ενταγμένοι σε κάποια τοπική ομάδα αντίστοιχα. Θεωρούμε ότι η επιθυμία για την προσωπική εξέλιξη σε διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα σχετικά με την πολιτική προστασία είναι θεμιτά και θα πρέπει να υποστηρίζονται. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν αρκετοί εθελοντές που ανήκουν σε τουλάχιστον 2 ομάδες ή / και μόνιμοι πυροσβέστες που ανήκουν σε Ε.Ο. Η εφαρμογή αυτής της παραγράφου θα οδηγήσει ίσως στην αποδυνάμωση αρκετών ομάδων. Προτείνεται οι εθελοντές να δύνανται να συμμετάσχουν σε δύο εθελοντικές οργανώσεις εφόσον αυτές υποστηρίζουν διαφορετικές ΛΕ.Ε.Α. Σχετ Άρθρο 14Β παρ 6β.
  «Μιλούν την ελληνική γλώσσα με επάρκεια, σύμφωνα με τα ισχύοντα για την περίπτωση αυτή».Το παρόν χρειάζεται διευκρίνιση. Θα πρέπει να οριστεί πιο θα είναι το επίπεδο για το οποίο θα κρίνεται η ομιλία της ελληνικής γλώσσας από τους εθελοντές Ε.Ο. επαρκής. Προτείνουμε για τους εθελοντές που διαθέτουν βεβαιώσεις, πιστοποιητικά επάρκειας της ελληνικής γλώσσας από οποιαδήποτε σχολική μονάδα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή αλλοδαπής, εφόσον τα Ελληνικά δεν αποτελούν μητρική τους γλώσσα, όπως προσκομίσουν αυτά μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά στην αίτηση εγγραφής τους στις κατά τόπους Ε.Ο. Για τους εθελοντές που δεν διαθέτουν τα απαραίτητα πιστοποιητικά και επιθυμούν να εμπλακούν επιχειρησιακά στις δράσεις των εκάστοτε Ε.Ο. θα μπορεί να διαπιστώνεται η επάρκεια ελληνικής γλώσσας μέσω τις απρόσκοπτης συμμετοχής τους στις εξετάσεις για την παροχή πιστοποιήσης που λαμβάνουν χώρα ετησίως στην Πυροσβεστική Ακαδημία.Σχετ Άρθρο 14Β παρ 6γ.
  «Έχουν αποδεδειγμένα καλή σωματική και ψυχική υγεία που επιτρέπει την υποστήριξη των λειτουργιών για τις οποίες εντάσσονται στο Μητρώο Ε.Ο» Προτείνεται να απαιτείται η γνωμάτευση α ) παθολόγου , β ) καρδιολόγου ιατρού και γ ) ψυχιάτρου κρατικού νοσοκομείου , Κέντρου Υγείας ή πρωτοβάθμιας μονάδας υγείας. Η παροχή της εν λόγω γνωμάτευσης να γίνεται ατελώς.Σχετ Άρθρο 14Β παρ 6δ.
  «Δεν έχουν την ιδιότητα του Εθελοντή Πυροσβέστη του Πυροσβεστικού Σώματος».Υπάρχουν πολλοί εθελοντές Ε.Ο. οι οποίοι έχουν και την ιδιότητα του εθελοντή του Π.Σ. Πολλοί εθελοντές προσφέρουν παράλληλα καθ’ όλο το έτος τις προβλεπόμενες υπηρεσίες τους τόσο στο Π.Σ., όσο και στην Ε.Ο. που ανήκουν. Άλλες ομάδες δραστηριοποιούνται μόνο κατά την θερινή περίοδο με αποτέλεσμα να επιθυμούν όπως συνεχίσουν την εθελοντική τους δράση προσφέροντας τις υπηρεσίες τους στο Π.Σ. τον υπόλοιπο χρόνο. Πολλές Ε.Ο. που δραστηριοποιούνται καθ’ όλη την διάρκεια του χρόνου αποκτούν σημαντική εμπειρία στις δράσεις στις οποίες συμμετέχουν δίπλα στο μόνιμο πυροσβεστικό προσωπικό. Επιπλέον, η συμμετοχή των εθελοντών στους πυροσβεστικούς σταθμούς βοηθάει σε πολλές περιπτώσεις στην σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ εθελοντών και μονίμων πυροσβεστών κάτι το οποίο διευκολύνει σημαντικά την επιχειρησιακή συνεργασία τους όταν εμπλέκονται ως ξεχωριστοί φορείς (Ε.Ο και Π.Σ.). Επιπροσθέτως, οι εθελοντές πυροσβέστες συμβάλλουν στην κάλυψη υφιστάμενων επιχειρησιακών κενών του Π.Σ. πανελλαδικά. Τέλος, εφόσον υπάρχουν μόνιμοι, συμβασιούχοι και πενταετείς πυροσβέστες που ανήκουν σε Ε.Ο., θεωρούμε άστοχο να απαγορευτεί η διατήρηση διπλής ιδιότητας από τους εθελοντές. Η εφαρμογή αυτής της πρόβλεψης θα δυσχεράνει ακόμα περισσότερο το υφιστάμενο πρόβλημα λειψανδρίας στο Π.Σ. και θα δημιουργήσει «στρατόπεδα» στον χώρο του εθελοντισμού διαχωρίζοντας τις ιδιότητες κατ’ αυτό τον τρόπο ενώ όλες οι ενδείξεις τα τελευταία 20 χρόνια αναδεικνύουν περισσότερα οφέλη από την συγχώνευση του εθελοντισμού κάτω από μια επιχειρησιακή ομπρέλα του Π.Σ. αντί για την διατήρηση εθελοντών δύο ταχυτήτων με ανούσιες αντιπαλότητες και σημαντικές δυσκολίες στην βέλτιστη αξιοποίηση τους στην προστασία του πολίτη. Τέλος, σύμφωνα με την §1 του Άρθρου 5 του Συντάγματος : «Καθένας έχει δικαίωμα να αναπτύσσει ελεύθερα την προσωπικότητά του και να συμμετέχει στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της Χώρας, εφόσον δεν προσβάλλει τα δικαιώματα των άλλων και δεν παραβιάζει το Σύνταγμα ή τα χρηστά ήθη».
  Για τους παραπάνω λόγους ζητάμε να καταργηθεί η παρούσα διάταξη, καθώς θα δημιουργήσει τεράστια προβλήματα στην ομαλή διευθέτηση του υπό διαβούλευση νόμου. Σχετ Άρθρο 14Β παρ Ε1
  «..Την Πυροσβεστική Ακαδημία, για την υποστήριξη της ΛΕ.Ε.Α. Πυρόσβεσης και διάσωσης στα αντικείμενα της Δασοπροστασίας και της Δασοπυρόσβεσης».Ζητάμε να διευκρινιστεί ή να τροποποιηθεί το παρόν άρθρο να καλύψει όλο το φάσμα των δράσεων πυρόσβεσης και διάσωσης που καλύπτουν οι εθελοντικές ομάδες, ειδικά αυτές που λειτουργούν όλο το χρόνο ή που καλύπτουν πάγιες ανάγκες Π.Π. όπου υπάρχει έλλειψη αρμόδιου κρατικού φορέα, όπως στο νησί της Αστυπάλαιας. Οι δράσεις αυτών των ομάδων θα πρέπει να καλύπτουν ένα ευρύτερο φάσμα το οποίο πρέπει να σχετίζεται με τα περιστατικά τα οποία αποδεδειγμένα αντιμετωπίζουν. Χαρακτηριστικά αναφέρεται η επέμβαση σε συμβάντα παροχής βοήθειας, άντλησης υδάτων, διασώσεων από βροχοπτώσεις, χιονοπτώσεις κ.ο.κ., τα οποία εντάσσονται στις αρμοδιότητες του Π.Σ.. Συνεπώς το Π.Σ. θα πρέπει να είναι ο φορέας πιστοποίησης των παραπάνω δράσεων ή και άλλων δράσεων στα οποία συμμετέχει η Ε.Ο. εφόσον διαθέτει τον κατάλληλο ανά περίπτωση εξοπλισμό. Προτείνουμε να τροποποιηθεί αυτή η πρόβλεψη ως εξής :«…Έχουν λάβει την πιστοποιημένη εκπαίδευση που απαιτείται για την υποστήριξη των λειτουργιών για τις οποίες εντάσσονται στο Μητρώο Ε.Ο. Ως πιστοποιημένη εκπαίδευση, νοείται η εκπαίδευση που αποδεικνύεται από τα αντίστοιχα, εν ισχύ, πιστοποιητικά και παρέχεται από:ε.1. Την Πυροσβεστική Ακαδημία, για την υποστήριξη της ΛΕ.Ε.Α. Πυρόσβεσης και διάσωσης».Η δασοπροστασία και δασοπυρόσβεση αποτελεί ένα μόνο μέρος των δράσεων πολλών Ε.Ο. και πρέπει να αναγνωριστεί αυτό ώστε να υπάρχει επιχειρησιακή και νομική συνοχή στην εμπλοκή τους σε άλλα περιστατικά πολίτικης προστασίας όπως αυτά προσδιορίζονται από το Άρθρο 2, § 25 και την € 2Β(γ) το άρθρου 6. Σχετ Άρθρο 14Δ παρ 4
  «Η επιλογή του εξοπλισμού και των μέσων των Εθελοντικών Οργανώσεων, που προορίζονται για χρήση κατά τις επιχειρήσεις, θα γίνεται από τους αρμόδιους ανά δράση και κατά τόπους φορείς, με βάση τις διαπιστωμένες επιχειρησιακές δυνατότητες».Το παρόν άρθρο χρίζει διευκρίνισης. Προτείνεται η αναδιατύπωση του συγκεκριμένου άρθρου ως εξής : «Η επιλογή του εξοπλισμού και των μέσων των Ε.Ο. να γίνεται σύμφωνα με ( και να πληροί ) τις προδιαγραφές και σχετικές πιστοποιήσεις όπως αυτές ορίζονται για τους αρμόδιους ανά δράση και κατά τόπους φορείς σε ότι αφορά την καταλληλότητα ( επάρκεια , αντοχή κτλ. ) του υφιστάμενου εξοπλισμού για την χρήση του στις συγκεκριμένες δράσεις ή / και επιχειρήσεις.» Συνεπώς, θα ορίζονται τα πρότυπα του επιχειρησιακού εξοπλισμού ώστε να βεβαιώνεται κατ’ αυτό τον τρόπο η καταλληλότητα του για την δράση για την οποία αύτη προσδιορίζεται. Σχετ άρθρο 14ΣΤ παρ 1
  Στη στολή των Εθελοντών αναγράφεται συμμετρικά στο πίσω και άνω μέρος το λογότυπο «ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ» και «ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ». Προτείνεται να απαλειφθεί η υπάρχουσα πρόβλεψη για τον λόγο ότι για την εφαρμογή του μέτρου θα πρέπει να παραχωρηθούν εκατοντάδες στολές που να τροποποιούν τις ήδη υπάρχουσες επιγραφές ( πλάτης ) που φέρει η κάθε Ε.Ο. Η συγκεκριμένη πρόβλεψη δεν έχει ούτε πρακτικό, αλλά ούτε οικονομικό αντίκρισμα. Αντ’ αυτού προτείνεται να παραμείνει στην επιγραφή της πλάτης η ονομασία της Ε.Ο, στον αριστερό βραχίονα το σήμα της Ε.Ο., όπως ισχύει στις περισσότερες περιπτώσεις με τα σημερινά δεδομένα και το σήμα της Ε.Α.Π.Π. να φέρεται στην δεξιά πλευρά του χιτωνίου της στολής ( στο στήθος ).Σχετ άρθρο 14ΣΤ παρ 5
  «Με απόφαση του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος δύνανται να παραχωρούνται δωρεάν κατά χρήση αποσυρθέντα οχήματα του Π.Σ. σε ενταγμένες Εθελοντικές Οργανώσεις στο Μητρώο Ε.Ο. οι οποίες υποστηρίζουν τη ΛΕ.Ε.Α. Πυρόσβεσης και Διάσωσης. Το κόστος λειτουργίας, συντήρησης και ασφάλισης του εξοπλισμού που παραχωρείται, όπως και κάθε άλλο κόστος, που προκύπτει αναλαμβάνεται από τις οικείες εθελοντικές οργανώσεις. Με τη λύση για οποιονδήποτε λόγο ή διάλυση των Εθελοντικών αυτών Οργανώσεων τα ως άνω οχήματα επιστρέφουν υποχρεωτικά στο Π.Σ. με ευθύνη των οργάνων διοίκησής τους».Πολλά από τα αποσυρθέντα οχήματα του Π.Σ. χρίζουν μίας εξαιρετικά δαπανηρής συντήρησης. Επιπλέον, τα περισσότερα οχήματα που παραχωρούνται είναι πλέον τις 30ετίας – 40ετίας. Συνεπώς, ποιος φέρει την ευθύνη για την καταλληλότητα των οχημάτων αυτών; Επιπλέον οι περισσότερες ομάδες δεν διαθέτουν ιδίους πόρους ώστε να έχουν την δυνατότητα να συντηρήσουν / επισκευάσουν τα οχήματα αυτά. Υπάρχει κίνδυνος, λόγω οικονομικής στενότητας να χρησιμοποιούνται τα οχήματα, χωρίς να είναι απολύτως ασφαλή. Πιστεύουμε ότι λίγες Ε.Ο. θα έχουν την δυνατότητα να συντηρούν αυτά τα οχήματα με ίδιους πόρους. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να προβλεφθεί η ανάληψη από τους οικείους Ο.Τ.Α. της δαπάνης συντήρησης , ασφάλισης και κάλυψης των τελών κυκλοφορίας των υπ’ όψιν οχημάτων των Ε.Ο που δραστηριοποιούνται στα όρια των Δήμων , βάσει του Άρθρου 7 του Ν. 4172 και κατόπιν σχετικής διαδικασίας παραχώρησης της χρήσης των.Σχετ άρθρο 14Η παρ 2
  «Η αναιτιολόγητη μη ανταπόκριση Εθελοντικής Οργάνωσης στα περιστατικά στα οποία καλείται, η πλημμελής ή αφερέγγυα εκτέλεση των καθηκόντων της, η ανάληψη κερδοσκοπικής δραστηριότητας στον τομέα της διαχείρισης εκτάκτων αναγκών, η παραμονή σε αδράνεια για περίοδο που υπερβαίνει την τριετία για λόγους ανεξάρτητους της Εθνικής Αρχής, η έλλειψη συνεργασίας με τις υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας ή τους επιχειρησιακούς φορείς και η παροχή ανακριβών στοιχείων στην Εθνική Αρχή συνιστούν λόγους διαγραφής της από το Μητρώο Ε.Ο.»Προτείνεται η χρονική περίοδος αδράνειας να αλλάξει από τα τρία σε δύο χρόνια. Θεωρούμε ότι δεν χρειάζεται περισσότερος χρόνος αδικαιολόγητης αδράνειας. Κατά δε τη λήξη του πρώτου έτους αδράνειας θα μπορεί να αποστέλλεται ειδοποίηση στην Ε.Ο. αναγράφοντας τις ενέργειες που θα ακολουθήσουν σε περίπτωση αδράνειας πλέον των δύο ετών. Η οποιαδήποτε δράση θα μπορούσε να συνυπογράφεται και να βεβαιώνεται από τους κατά δράση αρμόδιους φορείς. Σχετ άρθρο 14Θ – Οικονομική Ενίσχυση
  Πως θα υποστηρίζονται οικονομικά και πως θα αναλαμβάνουν την κάλυψη των λειτουργικών τους εξόδων οι εθελοντικές οργανώσεις που δεν διαθέτουν ιδίους πόρους ; Στις περισσότερες χώρες ανά τον κόσμο οι Ε.Ο. κάνουν ετήσιο προϋπολογισμό που αφορούν τα λειτουργικά έξοδα. Αυτά συνήθως καλύπτονται από κρατικούς φορείς, ΟΤΑ, μέσω δημοτικών τελών κ.ο.κ. Στην περίπτωση της Ελλάδας που έχουν μειωθεί δραστικά οι δωρεές προς τις Ε.Ο., πως θα μπορεί να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα των ομάδων χωρίς οικονομική ενίσχυση και σταθερούς πόρους ; Προτείνεται οι Ε.Ο. να υποβάλλουν ετήσιο προϋπολογισμό τόσο στην οικεία Περιφέρεια όσο και στον οικείο Ο.Τ.Α. σχετικά με τα βασικά λειτουργικά τους έξοδα και αυτά εν συνεχεία να καλύπτονται από σχετικό κωδικό της Περιφέρειας και του Δήμου αντίστοιχα. Η όποια οικονομική ενίσχυση θα πρέπει να δίδεται, αναλόγως του αποτελέσματος της προηγηθείσας αξιολόγησης της αρμόδιας τριμελούς επιτροπής. Επιπλέον δαπάνες για λοιπές δράσεις θα μπορούν να καλύπτονται μέσω ενεργειών εξεύρεσης πόρων από τις ίδιες τις Ε.Ο. Άρθρο 14 Ι, § 2 :
  «Για τους ανασφάλιστους εθελοντές Πολιτικής Προστασίας εφαρμόζονται αναφορικά με τη νοσηλευτική και ιατροφαρμακευτική τους περίθαλψη τα οριζόμενα στο Άρθρο 33 του ν. 4368/2016, όπως ισχύει.»
  Προτείνεται οι ανασφάλιστοι εθελοντές να μην εντάσσονται στο Άρθρο 33 του Ν. 4368 / 2016 , αντ’ αυτού να ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4249 / 2014 πλέον της ασφάλισης έναντι ατυχήματος.Σχετ Άρθρο 14 – Γενικά Δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη για την απαλλαγή των επιχειρησιακών οχημάτων των Ε.Ο. από τέλη χρήσης / κυκλοφορίας. Το παρόν ζήτημα αποτελεί ένα πάγιο και χρονίζον ζήτημα που επιβαρύνει σημαντικά τις Ε.Ο. Προτείνεται να προβλεφθεί η απαλλαγή της πληρωμής των τελών κυκλοφορίας / χρήσης των πυροσβεστικών, υδροφόρων και βοηθητικών οχημάτων που ανήκουν στην κυριότητα των Ε.Ο. ( βλ. λεωφορεία μεταφοράς προσωπικού κ.α. ) στο υφιστάμενο Σχέδιο Νόμου. Δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη για την απαλλαγή από την καταβολή διοδίων όταν τα οχήματα των Ε.Ο. καλούνται από τον εποπτευόμενο φορέα να επεμβαίνουν σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης ή όταν κινητοποιούνται για οποιοδήποτε συμβάν. Το παρόν χρίζει άμεσης επίλυσης, διότι είναι αδύνατον οι εθελοντές που προστρέχουν σε βοήθεια των αρμόδιων κρατικών φορέων σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και να πληρώνουν διόδια από ίδιους πόρους. Προτείνεται η κάλυψη των δαπανών κίνησης των πυροσβεστικών οχημάτων των Ε.Ο. να γίνεται από συμβεβλημένα πρατήρια καυσίμων των Ο.Τ.Α. Α’ και Β’ βαθμού.

 • Θα μπορούσε να γίνει ένταξη και κατηγοριοποίηση μέσα στις Εθελοντικές Οργανώσεις άτομα που έχουν υπηρετήσει στην Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία ως σμηνίτες Μετεωρολόγοι και έχουν πάρει Πτυχίο Παρατηρητή Μετεωρολόγου από την Μετεωρολογική Σχολή της ΕΜΥ

 • Άρθρο 71
  Αρθρο 14β παρ. 4 Τα πρωτόκολλα συνεργασίας σε τι θα χρησιμεύσουν; Οι Ε.Ο. λειτουργούν σε συγκεκριμένα χωρικά πλαίσια και συνδέονται ήδη μέσω της ένταξής τους στα ΣΟΠΠ με κρατικές οντότητες.
  Άρθρο 14β παρ. 6 εδάφιο δ. Το ασυμβίβαστο μεταξύ εθελοντή ΠΠ και εθελοντή πυροσβέστη είναι σωστό για λόγους κινητοποίησης. Σε μια δασική πυρκαγιά λόγου χάρη, θα πρέπει να κινητοποιηθεί ή με την Ε.Ο. ή με το Π.Σ., οπότε θα πρέπει να επιλέξει.
  Άρθρο 14Γ παρ. 3 Ενώ η ανανέωση της εκπαίδευσης είναι πολύ λογική και θεμιτή, η επέκταση σε άλλα αντικείμενα ΠΠ δεν μπορεί να είναι προϋπόθεση για την παραμονή μιας ομάδας στο μητρώο. Μπορεί οι εθελοντές να μην ενδιαφέρονται ή απλώς να μη θέλουν να αναπτύξουν περαιτέρω δραστηριότητα. Επομένως προτείνουμε να απαλειφθεί το «ή να επεκτείνουν την εκπαίδευσή τους σε αντικείμενα Πολιτικής Προστασίας».
  Άρθρο 14Δ παρ. 2 Η διαθεσιμότητα των εθελοντών εξαρτάται από πολλούς παράγοντες (δουλειά, οικογένεια, υγεία κτλ.) και αλλάζει καθημερινά. Δεν είναι δυνατόν να ξέρει ούτε καν η Εθελοντική Οργάνωση για την καθημερινή διαθεσιμότητα των εθελοντών, πόσο μάλλον να την καταγράφει και να ενημερώνει την Εθνική Αρχή, το γραφειοκρατικό κόστος είναι τεράστιο. Αντίθετα, ανά περιόδους (π.χ. ετήσια) μπορεί να ενημερώνει για τα ενεργά της μέλη, δηλαδή αυτά που ενδεχομένως να είναι διαθέσιμα σε μια κινητοποίηση. Η παράγραφος αυτή πρέπει να τροποποιηθεί, λαμβάνοντας υπόψη ότι αναφέρεται σε ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ κι όχι υπαλλήλους.
  Άρθρο 14Δ παρ. 3 Η καταλληλότητα τι σημαίνει; Εάν ένας εθελοντής πληροί τις προϋποθέσεις (εκπαίδευση, υγεία κτλ.) δεν είναι κατάλληλος; Η παράγραφος αυτή να καταργηθεί και να παραμείνει σε ενέργεια η αντίστοιχη του παλιού νόμου (2014).
  Άρθρο 14Δ παρ. 4 Αφού το κράτος μέσω της Εθνικής Αρχής δεν αναλαμβάνει να καλύψει αποκλειστικά όλες τις ανάγκες των Ε.Ο. σε εξοπλισμό, πώς γίνεται να επιλέγει τον εξοπλισμό και τα μέσα; Εδώ υπάρχει δυνατότητα σοβαρής παρερμηνείας των προθέσεων του συντάκτη! Να αλλάξει το «θα γίνεται από τους αρμόδιους» σε «θα γίνεται σε συνεργασία με τους αρμόδιους».
  Άρθρο 14Ζ παρ. 1 Η συμπερίληψη του ιδιωτικού τομέα στο νόμο είναι χρόνιο αίτημα του εθελοντικού κινήματος. Ωστόσο, επειδή δε συνοδεύεται από μέτρα συνοδευτικά θετικής διάκρισης (όπως απαγόρευση απόλυσης ή ποσόστωση σε μια επιχείρηση) μπορεί να αποτελέσει αιτία για την απόλυση ή τη μη πρόσληψη ενός εθελοντή. Επομένως πρέπει να συμπληρωθεί περιλαμβάνοντας τουλάχιστον «απαγόρευση απόλυσης».
  Άρθρο 14Η παρ. 2&3 Η γενικολογία αυτών των παραγράφων αφήνει μεγάλα κενά. Δηλαδή εάν ένας υπάλληλος έχει προσωπικά προβλήματα με έναν εθελοντή ή Ε.Ο. θα μπορεί να προτείνει τη διαγραφή τους; Ποιος θα κρίνει, με τι κριτήρια, και οι αποφάσεις διαγραφής πού κρίνονται σε δεύτερο βαθμό;
  Άρθρο 14Θ παρ. 1 Η κατανομή των κονδυλίων πρέπει να γίνεται με βάση τα αιτήματα, τον αριθμό μελών και την αποδεδειγμένη συμμετοχή και προσφορά των Ε.Ο., όχι στη βάση προγραμμάτων. Δηλαδή οι αποκλειστικά Εθελοντικές οργανώσεις, που δεν έχουν υπαλλήλους ή χρήματα να πληρώσουν κάποιον να συντάξει πρόγραμμα θα μένουν απέξω; Επίσης, οι Εθελοντικές Οργανώσεις της παλιάς Νομαρχίας Αθηνών ακόμα δεν έχουν πάρει τον εξοπλισμό από τα έτη 2006, 2007 και 2008 λόγω προφανούς ανικανότητας των υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής, ποιος ξέρει τι θα γίνει με τα προγράμματα…

 • Η ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ – ΕΕΡ έχει συγκροτήσει Ομάδες Έκτακτης Ανάγκης – Ο.Ε.Α., οι οποίες έχουν ενταχθεί στο Εθνικό Σύστημα Εθελοντισμού Πολιτικής Προστασίας. Τα μέλη των Ο.Ε.Α. Ε.Ε.Ρ. είναι άρτια εκπαιδευμένα και τα τελευταία 40 χρόνια περίπου έχουν καλύψει τηλεπικοινωνιακά σειρά από μικρότερες και μεγάλες περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, κάνοντας χρήση όλων των δυνατοτήτων των ραδιοερασιτεχνικών συσκευών τους και των υποδομών, όπως φωνή, data, Αυτόματο Σύστημα Αναφοράς Θέσης APRS, digitalvoice, σε συχνότητες HF, VHF, UHF, μέσω δορυφόρου κλπ. Η Ε.Ε.Ρ. έχει επενδύσει όλα αυτά τα χρόνια στην ανάπτυξη αυτών των υποδομών (δικτύων), τις οποίες συντηρεί συστηματικά.

  Άρθρο 14Β – Ένταξη και κατηγοριοποίηση Εθελοντικών Οργανώσεων

  Παρ. 2):
  Οι «ομάδες προσώπων που δραστηριοποιούνται στο πλαίσιο των Ο.Τ.Α.» δεν είναι νομικά πρόσωπα, άρα δεν υπάρχει συστατική πράξη, ούτε έχουν καταστατικό. Ποιους αφορά αυτή η κατηγορία;

  παρ. 6 α):
  Οι ραδιοερασιτέχνες διατηρούν την νόμιμη άδειά τους ανεξάρτητα από ηλικία, άρα εδώ θα πρέπει να εξαιρεθούν από το ανώτατο όριο ηλικίας (70 ετών).

  παρ. 6 ζ):
  Προσοχή να διορθωθεί: Η άδεια του ραδιοερασιτέχνη εκδίδεται από το Υπουργείο ΨΗΠΕΤΕ και όχι από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.
  Προτείνουμε να συμπληρωθεί: Ο ραδιοερασιτέχνης θα πρέπει να είναι μέλος σε ραδιοερασιτεχνικό σωματείο, το οποίο να έχει Ομάδες Έκτακτης Ανάγκης με κατάλληλα εκπαιδευμένα μέλη.

  Άρθρο 14Γ – Εκπαίδευση Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας
  Προτείνουμε να προστεθεί στο τέλος της παρ. 3: Στα πλαίσια της εκπαίδευσής τους οι ραδιοερασιτέχνες θα πρέπει να παρακολουθούν ειδικά σεμινάρια για επικοινωνίες έκτακτης ανάγκης.

  Άρθρο 14Δ – Κινητοποίηση και Επιχειρησιακή Εμπλοκή Εθελοντών
  παρ. 4:
  Ο ραδιοερασιτεχνικός εξοπλισμός είναι συγκεκριμένος και πρέπει να επιλέγεται από την εθελοντική οργάνωση που συμμετέχει, η οποία έχει τις γνώσεις και την εμπειρία και μπορεί να κρίνει για το τι χρειάζεται σε κάθε δεδομένη στιγμή.
  Προτείνουμε να προστεθεί: Οι τηλεπικοινωνιακές συσκευές των εθελοντικών ομάδων, για να μπορούν να επικοινωνούν με την κεντρική διοίκηση, πρέπει να είναι ραδιοερασιτεχνικές (όχι τύπου PMR, CB κλπ.) και ο χρήστης των συσκευών πρέπει να είναι αδειούχος ραδιοερασιτέχνης, ο οποίος είναι πιστοποιημένος από το κράτος (πτυχίο / άδεια) για το σκοπό αυτό.

  Άρθρο 14ΣΤ – Στολή – διακριτικά – ατομικό δελτίο Εθελοντή
  παρ. 1:
  Εφόσον αποφασιστεί η αλλαγή των υφιστάμενων στολών των εθελοντικών οργανώσεων, πρέπει να προβλεφθεί και αντίστοιχη κάλυψη από το κράτος της δαπάνης για την αλλαγή των στολών, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εθελοντικές οργανώσεις είναι κατά κανόνα μη κερδοσκοπικά σωματεία και δεν θα μπορούν να εξασφαλίσουν τα χρήματα για την αλλαγή των στολών των μελών τους.

  Άρθρο 14Ζ – Εξασφάλιση διαθεσιμότητας Εθελοντών – υποχρεώσεις εργοδοτών
  Εφόσον ο εργαζόμενος σε ιδιωτική επιχείρηση ουσιαστικά επιστρατεύεται από το κράτος σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, δεν αρκεί να υποχρεώνεται η επιχείρηση να του δώσει σχετική άδεια. Η άδεια θα πρέπει να είναι μετ’ αποδοχών ή οι αποδοχές να καταβάλονται από τον ασφαλιστικό φορέα, όπως συμβαίνει σε περιπτώσεις πολυήμερης αδείας λόγω υγείας.

  Άρθρο 14Ι – Ασφαλιστική κάλυψη και αστική ευθύνη Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας
  Να προβλεφθεί ειδική αποζημίωση του εθελοντή από το κράτος σε περίπτωση μόνιμης ή ολικής ανικανότητας κατά την εξάσκηση του καθήκοντός του καθώς και αποζημίωση προς τους οικείους του σε περίπτωση απώλειας ζωής.

 • 15 Μαΐου 2019, 22:01 | WWF Ελλάς

  Άρθρο 71 (Άρθρο 14Β, παρ. 6, εδάφιο ε).
  Δεν υπάρχει πλέον κανένας ρόλος για τη Εθνική Σχολή Πολιτικής Προστασίας όσο αφορά στην πιστοποίηση των εθελοντών αλλά και των στελεχών της Κεντρικής Διοίκησης και των ΟΤΑ, εφόσον καταργείται και τυπικά. Οι φορείς παροχής πιστοποιημένης εκπαίδευσης που προβλέπονται πλέον με το νέο νομοσχέδιο πρέπει: 1. Αρχικά να πιστοποιηθούν και οι ίδιοι για το έργο που παρέχουν, 2. Να οριστούν αυστηρά ποιοι είναι και ποιες προδιαγραφές πρέπει να πληρούν. Προτείνεται η παράλειψη της φράσης «Τα κάθε είδους πιστοποιητικά εξετάζονται κατά περίπτωση» και να οριστούν συγκεκριμένες αντικειμενικές τεχνικές προδιαγραφές με τις οποίες η Εθνική Αρχή θα εγκρίνει ή θα απορρίπτει τα πιστοποιητικά και δεν θα κρίνει κατά περίπτωση. Είναι θετικό ότι στο άρθρο 14Β παρ. 3 προβλέπεται ότι η πιστοποιημένη εκπαίδευση για αντικείμενα δασοπροστασίας – δασοπυρόσβεσης παρέχεται από την Πυροσβεστική Ακαδημία (και μόνο), σε αντίθεση με άλλους τομείς όπου η πιστοποιημένη εκπαίδευση μπορεί να παρέχεται από άλλους φορείς. Αυτό αποκλείει, τουλάχιστον για τον τομέα της δασοπροστασίας – δασοπυρόσβεσης, την εμπλοκή διάφορων «ινστιτούτων/φορέων πιστοποίησης» που έχουν δημιουργηθεί τα τελευταία χρόνια εξαιτίας της μη εφαρμογής της νομοθεσίας και της απουσίας ελέγχου.

  Άρθρο 71 (Άρθρο 14Β, παρ. 6, εδαφ ε.3)
  Η ΛΕ.Ε.Α. 7 Έρευνας-Διάσωσης περιλαμβάνει την διάσωση σε θαλάσσιο χώρο και αεροπορικά ατυχήματα. Οι κατηγορίες πιστοποιημένης εκπαίδευσης που αναφέρονται στο άρθρο 14Β, παρ. 6, εδαφ ε.3 μπορεί να επικαλύπτουν και την ΛΕ.Ε.Α. 4 Πυρόσβεσης-Διάσωσης. Χρειάζεται άλλη διατύπωση ώστε να μην δημιουργηθεί σύγχυση ως προς τα αντικείμενα πιστοποιημένης εκπαίδευσης και τις συνδεόμενες ΛΕ.Ε.Α.

  Άρθρο 71 (Άρθρο 14Γ, παρ. 1)
  Η εκπαίδευση πρέπει να πραγματοποιείται πρωταρχικά μόνο από δημόσιους κρατικούς φορείς. Σε περίπτωση ιδιωτικών φορέων, αυτοί πρέπει να διαθέτουν κρατική αναγνώριση ή πιστοποίηση από φορείς του εσωτερικού ή φορείς του εξωτερικού που αναγνωρίζονται από το Ελληνικό Κράτος. Δυστυχώς τα τελευταία χρόνια, λόγω των νομικών κενών και της απουσίας εποπτείας της ΓΓΠΠ σε αυτό το θέμα, έχουν ιδρυθεί «Ινστιτούτα», οργανώσεις και άλλοι φορείς που παρέχουν αμφιβόλου εγκυρότητας εκπαίδευση και κατάρτιση. Επίσης είναι συχνό το φαινόμενο μεμονωμένα στελέχη εθελοντικών ομάδων ή εθελοντικές ομάδες να εκπαιδεύουν άλλους εθελοντές ή ομάδες σε αντικείμενα όπως οι Πρώτες Βοήθειες χωρίς κανένα απολύτως έλεγχο, έγκριση από τις κρατικές αρχές. Αυτό μπορεί να είναι ως και επικίνδυνο για την εκτέλεση έργου Πολιτικής Προστασίας, καθώς δεν υπάρχει κανένας έλεγχος για το περιεχόμενο της γνώσης αλλά και την επάρκεια των ατόμων που την μεταδίδουν. Σε περίπτωση που επιλεγεί ως συνεργάτης ένας ιδιωτικός φορέας αυτό πρέπει να γίνει συνδυαστικά με τον κρατικό φορέα που είναι υπεύθυνος για το αντικείμενο και με την θέσπιση σχετικών κριτηρίων. Οι αρμόδιοι κρατικοί φορείς στα αντικείμενα τους, πρέπει να δημιουργήσουν τις δομές ώστε να μπορούν να εκπαιδεύσουν και να πιστοποιήσουν εθελοντές, κρατικούς υπαλλήλους και στελέχη ιδιωτικών εταιριών σε αντικείμενα που θα υποδειχθούν από την Εθνική Αρχή.

  Άρθρο 71 (Άρθρο 14Δ παρ. 1 και 3)
  Αναφέρεται ότι «σε περίπτωση επιχειρησιακής εμπλοκής Εθελοντικής Οργάνωσης σε τακτικό επίπεδο (πεδίο) ανεξάρτητα από το είδος δράσης, την αποκλειστική ευθύνη για την καταλληλόλητα των Εθελοντών που συμμετέχουν φέρει η Εθελοντική Οργάνωση, στην οποία ανήκουν». Η διάταξη αυτή πρέπει να τροποποιηθεί καθώς π.χ. σε θέματα δασοπροστασίας-δασοπυρόσβεσης αναγνωρίζεται από το ίδιο τα νομοσχέδιο ως πιστοποιημένοι οι εθελοντές που έχουν ολοκληρώσει το αντίστοιχο εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Πυροσβεστικής Ακαδημίας. Επομένως οι εθελοντικές οργανώσεις δε δύναται να φέρουν «αποκλειστική» ευθύνη για εθελοντές που έχουν αναγνωρισμένη πιστοποίηση από τον σχετικό με το αντικείμενο κρατικό φορέα.
  Το σοβαρό ζήτημα του τρόπου επίσημης κινητοποίησης των εθελοντικών ομάδων ουσιαστικά δεν λύνεται. Επικρατεί η ίδια σκόπιμη ασάφεια και έλλειψη διαδικασίας που θα επιτρέψει την επίσημη κινητοποίηση των εθελοντών χωρίς παρενθέσεις. Απλώς μεταφέρεται η αρμοδιότητα στον Συντονιστή ΛΕ.Ε.Α. από το επίπεδο του ΕΣΚΕ, των Περιφερειακών Κέντρων Επιχειρήσεων το Π.Σ. ή απευθείας την ΓΓΠΠ. Ως σήμερα στην πράξη, η κινητοποίηση των εθελοντών γινόταν μέσω σχετικών συναντήσεων και ασυρμάτου από τις Διοικήσεις και τα τοπικά Κέντρα του Π.Σ. ή/και από τους τοπικούς Προϊσταμένους Π.Π. (σε δεύτερο χρόνο). Χωρίς όμως να έχει δοθεί μια κεντρική κατεύθυνση για το πώς θα γίνεται η κινητοποίηση και πως θα πιστοποιείται επίσημα ώστε να αποτελεί αποδεικτικό στοιχείο συμμετοχής σε ένα συμβάν έκτακτης ανάγκης. To θέμα κινητοποίησης, επιχειρησιακής εμπλοκής και της απόδειξης αυτών είναι εξαιρετικά σοβαρό γιατί από αυτό εξαρτώνται θέματα ασφαλιστικής κάλυψης, εργοδοτικών ρυθμίσεων, αστικής ευθύνης, κυρώσεων. Επομένως το νέο σχέδιο νόμου οφείλει να είναι αναλυτικό στον τρόπο με τον οποία πρακτικά και ουσιαστικά θα πραγματοποιηθεί η κινητοποίηση και επιχειρησιακή εμπλοκή των εθελοντών, πέραν της περιγραφής των όποιων αρμοδιοτήτων.

  Άρθρο 71 (Άρθρο 14Ε, παρ. 1, εδάφιο ε)
  Η αξιολόγηση πρέπει να γίνεται με ευθύνη του Συντονιστή ΛΕ.Ε.Α. αλλά σε συνεργασία με τον Συντονιστή Έκτακτης Ανάγκης της εκάστοτε περιφερειακής ενότητας και ένα στέλεχος του Τμήματος Εθελοντισμού της Εθνικής Αρχής. Η αξιολόγηση επίσης πρέπει να παράγει κάποια πρακτικά αποτελέσματα (π.χ. κυρώσεις, επιβραβεύσεις, λόγους διαγραφής), να έχει βαθμολογία ή διαβαθμίσεις και να συμβάλλει στην μελλοντική διαχείριση των εθελοντικών ομάδων (π.χ. καταγραφή εκπαιδευτικών αναγκών, ένταξη σε νέα ΛΕ.Ε.Α.).

  Άρθρο 71 (Άρθρο 14Ζ).
  Εξακολουθεί να μην προβλέπεται αποζημίωση σε περίπτωση απώλειας εισοδήματος (ειδικά για εθελοντές ελεύθερους επαγγελματίες) ή η απαγόρευση απόλυσης από εργοδότη. Επίσης παραμένει ασαφές και με ποια διαδικασία θα καλυφθούν από τον Κρατικό Προϋπολογισμό οι ασφαλιστικές εισφορές σε περιπτώσεις απώλειας εισοδήματος λόγω κινητοποίησης και συμμετοχής σε δράσεις Πολιτικής Προστασίας. Επανέρχονται επομένως οι ασάφειες, οι ελλείψεις και οι γενικότητες που ίσχυαν και στους δύο προηγούμενους νόμους και οι οποίες λειτουργούν ουσιαστικά ως αντικίνητρο εθελοντικής συμμετοχής.

  Άρθρο 71 (Άρθρο 14I).
  Ο ισχύων νόμος (άρθρο 14Ι ν. 3013/2002 όπως προστέθηκε με το άρθρο 118 του ν. 4249/2014) προβλέπει ότι σε περίπτωση ατυχήματος οι εθελοντές καλύπτονται από την ασφάλισή τους και, αν είναι ανασφάλιστοι, καλύπτονται από τις διατάξεις ασφάλισης, νοσηλείας κλπ. που ισχύουν για το προσωπικό του φορέα που τους ενέταξε (π.χ. το Πυροσβεστικό Σώμα σε θέματα δασοπυρόσβεσης). Στο παρόν σχέδιο νόμου προβλέπεται ότι οι ανασφάλιστοι εθελοντές θα καλύπτονται από την κοινωνική ασφάλιση σύμφωνα με το άρθρο 33 του ν. 4368/2016, που όμως αφορά τη δωρεάν ασφαλιστική κάλυψη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων. Πρόκειται για μεγάλη οπισθοδρόμηση, η διάταξη είναι απαράδεκτη και εξαιρετικά υποτιμητική για τους εθελοντές. Η διατήρηση αλλά και πρακτική εφαρμογή της ισχύουσας διάταξης, θα πρέπει να διατηρηθεί ως ελάχιστη ηθική αναγνώριση του εθελοντισμού. Τέλος η απουσία ισχυρού πλαισίου ασφάλισης, λειτουργεί ως αντικίνητρο για την επιχειρησιακή αξιοποίηση των εθελοντών από τον εκάστοτε Συντονιστή ΛΕ.Ε.Α. ή Συντονιστή Έκτακτης Ανάγκης.

 • 15 Μαΐου 2019, 22:49 | WWF Ελλάς

  Άρθρο 71 (Άρθρο 14Β, παρ. 6, εδάφιο δ).

  Δεν πρέπει να υπάρχει ασυμβίβαστο μεταξύ εθελοντή πυροσβέστη Π.Σ. και εθελοντή Πολιτικής Προστασίας. Η ως σήμερα μη εφαρμογή των προβλεπόμενων στον ν. 4029/2011 δεν σημαίνει ότι πρέπει να οδηγήσει σε λύσεις όπως το ασυμβίβαστο μεταξύ εθελοντή πυροσβέστη Π.Σ. και εθελοντή Πολιτικής Προστασίας. Από το 2011 και μετά ήταν ευθύνη του Πυροσβεστικού Σώματος να ελέγξει ποιοι εθελοντές πυροσβέστες πληρούν τις προβλέψεις του ν. 4029/2011 και να διαγράψει άμεσα από την δύναμη του όσους δεν τις πληρούν. Η ανοχή που υπήρξε όλα αυτά τα χρόνια δεν θα πρέπει να οδηγεί σε λύσεις ασυμβίβαστου, καθώς αρκετοί εθελοντές διατηρούν (ή επιθυμούν και μπορούν να διατηρήσουν) και τις δύο ιδιότητες και να είναι τυπικοί στις υποχρεώσεις τους. Η εφαρμογή ενός τέτοιου ασυμβίβαστου θα έχει δύο αποτελέσματα: 1. Θα στερήσει τις εθελοντικές ομάδες από ικανά, εκπαιδευμένα και έμπειρα στελέχη, 2. Αντίστροφα να στερήσει το Π.Σ. από τα ικανά, εκπαιδευμένα και έμπειρα εθελοντικά στελέχη που θα αποφασίσουν να παραμείνουν στις εθελοντικές ομάδες. Τέλος, αρκετοί εθελοντές Π.Σ. είναι περισσότερο ενεργοί στους σταθμούς τους εκτός αντιπυρικής περιόδου ενώ εντός αντιπυρικής προτιμούν να συμμετέχουν μέσω των εθελοντικών ομάδων που έχουν κυρίως χαρακτήρα δασοπροστασίας-δασοπυρόσβεσης. Αν η ρύθμιση αυτή προτείνεται για να αποφευχθεί η δημιουργία σύγχυσης στην κινητοποίηση των εθελοντών έχουμε να επισημάνουμε τα εξής: Όταν ένας εθελοντής κινητοποιείται μέσω προγραμματισμένης βάρδιας ή εκτάκτως (γενική επιφυλακή) από το Π.Σ. είναι σαφές ότι για το χρονικό διάστημα που εκτελεί αυτά τα καθήκοντα ενεργεί εντός του Π.Σ. Παράλληλα όταν εκτελεί βάρδια με την εθελοντική του ομάδα, θα πρέπει να έχει ενημερωθεί εγγράφως η τοπική Π.Υ. και να θεωρείται ότι επιτελεί έργο με την εθελοντική ομάδα Πολιτικής Προστασίας. Προτείνεται η διαγραφή αυτής της πρόβλεψης και η πιστή εφαρμογή του ν. 4029/2011, που δεν εφαρμόζεται ως σήμερα με ευθύνη του Πυροσβεστικού Σώματος.

 • Άρθρο 71
  Σχετ Άρθρο 14 – Γενικά

  Δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη για την απαλλαγή των επιχειρησιακών οχημάτων των Ε.Ο. από τέλη χρήσης / κυκλοφορίας. Το παρόν ζήτημα αποτελεί ένα πάγιο και χρονίζον ζήτημα που επιβαρύνει σημαντικά τις Ε.Ο. Προτείνεται να προβλεφθεί η απαλλαγή της πληρωμής των τελών κυκλοφορίας / χρήσης των πυροσβεστικών, υδροφόρων και βοηθητικών οχημάτων που ανήκουν στην κυριότητα των Ε.Ο. ( βλ. λεωφορεία μεταφοράς προσωπικού κ.α. ) στο υφιστάμενο Σχέδιο Νόμου.

  Δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη για την απαλλαγή από την καταβολή διοδίων όταν τα οχήματα των Ε.Ο. καλούνται από τον εποπτευόμενο φορέα να επεμβαίνουν σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης ή όταν κινητοποιούνται για οποιοδήποτε συμβάν. Το παρόν χρίζει άμεσης επίλυσης, διότι είναι αδύνατον οι εθελοντές που προστρέχουν σε βοήθεια των αρμόδιων κρατικών φορέων σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και να πληρώνουν διόδια από ίδιους πόρους. Προτείνεται η κάλυψη των δαπανών κίνησης των πυροσβεστικών οχημάτων των Ε.Ο. να γίνεται από συμβεβλημένα πρατήρια καυσίμων των Ο.Τ.Α. Α’ και Β’ βαθμού.

  Άρθρο 71
  Σχετ Άρθρο 14B παρ 3.
  Ενώ κατανοούμε ότι υπάρχει λογική και ευκολία στην διαχείριση των εθελοντών που ανήκουν σε μια και μόνο ομάδα δεν θεωρούμε αυτόν τον περιορισμό απαραίτητο εφόσον οι ομάδες μεταξύ τους δεν υποστηρίζουν τις ίδιες ΛΕ.Ε.Α. (π.χ. 4 και 7). Ενδέχεται φοιτητές να επιθυμούν όπως ενταχθούν σε εθελοντικές ομάδες στις πόλεις που φοιτούν με στόχο την δραστηριοποίηση και εξέλιξη τους σε διαφορετικά επιχειρησιακά αντικείμενα (π.χ. ορεινή διάσωση) και όταν βρίσκονται στις πόλεις τους να είναι ενταγμένοι σε κάποια τοπική ομάδα αντίστοιχα. Θεωρούμε ότι η επιθυμία για την προσωπική εξέλιξη σε διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα σχετικά με την πολιτική προστασία είναι θεμιτά και θα πρέπει να υποστηρίζονται. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν αρκετοί εθελοντές που ανήκουν σε τουλάχιστον 2 ομάδες ή / και μόνιμοι πυροσβέστες που ανήκουν σε Ε.Ο. Η εφαρμογή αυτής της παραγράφου θα οδηγήσει ίσως στην αποδυνάμωση αρκετών ομάδων. Προτείνεται οι εθελοντές να δύνανται να συμμετάσχουν σε δύο εθελοντικές οργανώσεις εφόσον αυτές υποστηρίζουν διαφορετικές ΛΕ.Ε.Α.

  Σχετ Άρθρο 14Β παρ 5β.
  «Μιλούν την ελληνική γλώσσα με επάρκεια, σύμφωνα με τα ισχύοντα για την περίπτωση αυτή».

  Το παρόν χρειάζεται διευκρίνιση. Θα πρέπει να οριστεί πιο θα είναι το επίπεδο για το οποίο θα κρίνεται η ομιλία της ελληνικής γλώσσας από τους εθελοντές Ε.Ο. επαρκής. Προτείνουμε για τους εθελοντές που διαθέτουν βεβαιώσεις, πιστοποιητικά επάρκειας της ελληνικής γλώσσας από οποιαδήποτε σχολική μονάδα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή αλλοδαπής, εφόσον τα Ελληνικά δεν αποτελούν μητρική τους γλώσσα, όπως προσκομίσουν αυτά μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά στην αίτηση εγγραφής τους στις κατά τόπους Ε.Ο. Για τους εθελοντές που δεν διαθέτουν τα απαραίτητα πιστοποιητικά και επιθυμούν να εμπλακούν επιχειρησιακά στις δράσεις των εκάστοτε Ε.Ο. θα μπορεί να διαπιστώνεται η επάρκεια ελληνικής γλώσσας μέσω τις απρόσκοπτης συμμετοχής τους στις εξετάσεις για την παροχή πιστοποιήσης που λαμβάνουν χώρα ετησίως στην Πυροσβεστική Ακαδημία.

  Σχετ Άρθρο 14Β παρ 5γ.
  «Έχουν αποδεδειγμένα καλή σωματική και ψυχική υγεία που επιτρέπει την υποστήριξη των λειτουργιών για τις οποίες εντάσσονται στο Μητρώο Ε.Ο»

  Προτείνεται να απαιτείται η γνωμάτευση α ) παθολόγου , β ) καρδιολόγου ιατρού και γ ) ψυχιάτρου κρατικού νοσοκομείου , Κέντρου Υγείας ή πρωτοβάθμιας μονάδας υγείας. Η παροχή της εν λόγω γνωμάτευσης να γίνεται ατελώς.

  Σχετ Άρθρο 14Β παρ 5δ.
  «Δεν έχουν την ιδιότητα του Εθελοντή Πυροσβέστη του Πυροσβεστικού Σώματος».

  Υπάρχουν πολλοί εθελοντές Ε.Ο. οι οποίοι έχουν και την ιδιότητα του εθελοντή του Π.Σ. Πολλοί εθελοντές προσφέρουν παράλληλα καθ’ όλο το έτος τις προβλεπόμενες υπηρεσίες τους τόσο στο Π.Σ., όσο και στην Ε.Ο. που ανήκουν. Άλλες ομάδες δραστηριοποιούνται μόνο κατά την θερινή περίοδο με αποτέλεσμα να επιθυμούν όπως συνεχίσουν την εθελοντική τους δράση προσφέροντας τις υπηρεσίες τους στο Π.Σ. τον υπόλοιπο χρόνο. Πολλές Ε.Ο. που δραστηριοποιούνται καθ’ όλη την διάρκεια του χρόνου αποκτούν σημαντική εμπειρία στις δράσεις στις οποίες συμμετέχουν δίπλα στο μόνιμο πυροσβεστικό προσωπικό. Επιπλέον, η συμμετοχή των εθελοντών στους πυροσβεστικούς σταθμούς βοηθάει σε πολλές περιπτώσεις στην σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ εθελοντών και μονίμων πυροσβεστών κάτι το οποίο διευκολύνει σημαντικά την επιχειρησιακή συνεργασία τους όταν εμπλέκονται ως ξεχωριστοί φορείς (Ε.Ο και Π.Σ.). Επιπροσθέτως, οι εθελοντές πυροσβέστες συμβάλλουν στην κάλυψη υφιστάμενων επιχειρησιακών κενών του Π.Σ. πανελλαδικά. Τέλος, εφόσον υπάρχουν μόνιμοι, συμβασιούχοι και πενταετείς πυροσβέστες που ανήκουν σε Ε.Ο., θεωρούμε άστοχο να απαγορευτεί η διατήρηση διπλής ιδιότητας από τους εθελοντές. Η εφαρμογή αυτής της πρόβλεψης θα δυσχεράνει ακόμα περισσότερο το υφιστάμενο πρόβλημα λειψανδρίας στο Π.Σ. και θα δημιουργήσει «στρατόπεδα» στον χώρο του εθελοντισμού διαχωρίζοντας τις ιδιότητες κατ’ αυτό τον τρόπο ενώ όλες οι ενδείξεις τα τελευταία 20 χρόνια αναδεικνύουν περισσότερα οφέλη από την συγχώνευση του εθελοντισμού κάτω από μια επιχειρησιακή ομπρέλα του Π.Σ. αντί για την διατήρηση εθελοντών δύο ταχυτήτων με ανούσιες αντιπαλότητες και σημαντικές δυσκολίες στην βέλτιστη αξιοποίηση τους στην προστασία του πολίτη. Τέλος, σύμφωνα με την §1 του Άρθρου 5 του Συντάγματος : «Καθένας έχει δικαίωμα να αναπτύσσει ελεύθερα την προσωπικότητά του και να συμμετέχει στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της Χώρας, εφόσον δεν προσβάλλει τα δικαιώματα των άλλων και δεν παραβιάζει το Σύνταγμα ή τα χρηστά ήθη».
  Για τους παραπάνω λόγους ζητάμε να καταργηθεί η παρούσα διάταξη, καθώς θα δημιουργήσει τεράστια προβλήματα στην ομαλή διευθέτηση του υπό διαβούλευση νόμου.

  Σχετ Άρθρο 14Β παρ Ε1
  «..Την Πυροσβεστική Ακαδημία, για την υποστήριξη της ΛΕ.Ε.Α. Πυρόσβεσης και διάσωσης στα αντικείμενα της Δασοπροστασίας και της Δασοπυρόσβεσης».

  Ζητάμε να διευκρινιστεί ή να τροποποιηθεί το παρόν άρθρο να καλύψει όλο το φάσμα των δράσεων πυρόσβεσης και διάσωσης που καλύπτουν οι εθελοντικές ομάδες, ειδικά αυτές που λειτουργούν όλο το χρόνο ή που καλύπτουν πάγιες ανάγκες Π.Π. όπου υπάρχει έλλειψη αρμόδιου κρατικού φορέα, όπως στο νησί της Αστυπάλαιας. Οι δράσεις αυτών των ομάδων θα πρέπει να καλύπτουν ένα ευρύτερο φάσμα το οποίο πρέπει να σχετίζεται με τα περιστατικά τα οποία αποδεδειγμένα αντιμετωπίζουν. Χαρακτηριστικά αναφέρεται η επέμβαση σε συμβάντα παροχής βοήθειας, άντλησης υδάτων, διασώσεων από βροχοπτώσεις, χιονοπτώσεις κ.ο.κ., τα οποία εντάσσονται στις αρμοδιότητες του Π.Σ.. Συνεπώς το Π.Σ. θα πρέπει να είναι ο φορέας πιστοποίησης των παραπάνω δράσεων ή και άλλων δράσεων στα οποία συμμετέχει η Ε.Ο. εφόσον διαθέτει τον κατάλληλο ανά περίπτωση εξοπλισμό. Προτείνουμε να τροποποιηθεί αυτή η πρόβλεψη ως εξής :

  «…Έχουν λάβει την πιστοποιημένη εκπαίδευση που απαιτείται για την υποστήριξη των λειτουργιών για τις οποίες εντάσσονται στο Μητρώο Ε.Ο. Ως πιστοποιημένη εκπαίδευση, νοείται η εκπαίδευση που αποδεικνύεται από τα αντίστοιχα, εν ισχύ, πιστοποιητικά και παρέχεται από:

  ε.1. Την Πυροσβεστική Ακαδημία, για την υποστήριξη της ΛΕ.Ε.Α. Πυρόσβεσης και διάσωσης».

  Η δασοπροστασία και δασοπυρόσβεση αποτελεί ένα μόνο μέρος των δράσεων πολλών Ε.Ο. και πρέπει να αναγνωριστεί αυτό ώστε να υπάρχει επιχειρησιακή και νομική συνοχή στην εμπλοκή τους σε άλλα περιστατικά πολίτικης προστασίας όπως αυτά προσδιορίζονται από το Άρθρο 2, § 25 και την € 2Β(γ) το άρθρου 6.

  Σχετ Άρθρο 14Δ παρ 4
  «Η επιλογή του εξοπλισμού και των μέσων των Εθελοντικών Οργανώσεων, που προορίζονται για χρήση κατά τις επιχειρήσεις, θα γίνεται από τους αρμόδιους ανά δράση και κατά τόπους φορείς, με βάση τις διαπιστωμένες επιχειρησιακές δυνατότητες».

  Το παρόν άρθρο χρίζει διευκρίνισης. Προτείνεται η αναδιατύπωση του συγκεκριμένου άρθρου ως εξής : «Η επιλογή του εξοπλισμού και των μέσων των Ε.Ο. να γίνεται σύμφωνα με ( και να πληροί ) τις προδιαγραφές και σχετικές πιστοποιήσεις όπως αυτές ορίζονται για τους αρμόδιους ανά δράση και κατά τόπους φορείς σε ότι αφορά την καταλληλότητα ( επάρκεια , αντοχή κτλ. ) του υφιστάμενου εξοπλισμού για την χρήση του στις συγκεκριμένες δράσεις ή / και επιχειρήσεις.» Συνεπώς, θα ορίζονται τα πρότυπα του επιχειρησιακού εξοπλισμού ώστε να βεβαιώνεται κατ’ αυτό τον τρόπο η καταλληλότητα του για την δράση για την οποία αύτη προσδιορίζεται.

  Σχετ άρθρο 14ΣΤ παρ 1
  Στη στολή των Εθελοντών αναγράφεται συμμετρικά στο πίσω και άνω μέρος το λογότυπο «ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ» και «ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ».

  Προτείνεται να απαλειφθεί η υπάρχουσα πρόβλεψη για τον λόγο ότι για την εφαρμογή του μέτρου θα πρέπει να παραχωρηθούν εκατοντάδες στολές που να τροποποιούν τις ήδη υπάρχουσες επιγραφές ( πλάτης ) που φέρει η κάθε Ε.Ο. Η συγκεκριμένη πρόβλεψη δεν έχει ούτε πρακτικό, αλλά ούτε οικονομικό αντίκρισμα. Αντ’ αυτού προτείνεται να παραμείνει στην επιγραφή της πλάτης η ονομασία της Ε.Ο, στον αριστερό βραχίονα το σήμα της Ε.Ο., όπως ισχύει στις περισσότερες περιπτώσεις με τα σημερινά δεδομένα και το σήμα της Ε.Α.Π.Π. να φέρεται στην δεξιά πλευρά του χιτωνίου της στολής ( στο στήθος ).

  Σχετ άρθρο 14ΣΤ παρ 5
  «Με απόφαση του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος δύνανται να παραχωρούνται δωρεάν κατά χρήση αποσυρθέντα οχήματα του Π.Σ. σε ενταγμένες Εθελοντικές Οργανώσεις στο Μητρώο Ε.Ο. οι οποίες υποστηρίζουν τη ΛΕ.Ε.Α. Πυρόσβεσης και Διάσωσης. Το κόστος λειτουργίας, συντήρησης και ασφάλισης του εξοπλισμού που παραχωρείται, όπως και κάθε άλλο κόστος, που προκύπτει αναλαμβάνεται από τις οικείες εθελοντικές οργανώσεις. Με τη λύση για οποιονδήποτε λόγο ή διάλυση των Εθελοντικών αυτών Οργανώσεων τα ως άνω οχήματα επιστρέφουν υποχρεωτικά στο Π.Σ. με ευθύνη των οργάνων διοίκησής τους».

  Πολλά από τα αποσυρθέντα οχήματα του Π.Σ. χρίζουν μίας εξαιρετικά δαπανηρής συντήρησης. Επιπλέον, τα περισσότερα οχήματα που παραχωρούνται είναι πλέον τις 30ετίας – 40ετίας. Συνεπώς, ποιος φέρει την ευθύνη για την καταλληλότητα των οχημάτων αυτών; Επιπλέον οι περισσότερες ομάδες δεν διαθέτουν ιδίους πόρους ώστε να έχουν την δυνατότητα να συντηρήσουν / επισκευάσουν τα οχήματα αυτά. Υπάρχει κίνδυνος, λόγω οικονομικής στενότητας να χρησιμοποιούνται τα οχήματα, χωρίς να είναι απολύτως ασφαλή. Πιστεύουμε ότι λίγες Ε.Ο. θα έχουν την δυνατότητα να συντηρούν αυτά τα οχήματα με ίδιους πόρους. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να προβλεφθεί η ανάληψη από τους οικείους Ο.Τ.Α. της δαπάνης συντήρησης , ασφάλισης και κάλυψης των τελών κυκλοφορίας των υπ’ όψιν οχημάτων των Ε.Ο που δραστηριοποιούνται στα όρια των Δήμων , βάσει του Άρθρου 7 του Ν. 4172 και κατόπιν σχετικής διαδικασίας παραχώρησης της χρήσης των.

  Σχετ άρθρο 14Η παρ 2
  «Η αναιτιολόγητη μη ανταπόκριση Εθελοντικής Οργάνωσης στα περιστατικά στα οποία καλείται, η πλημμελής ή αφερέγγυα εκτέλεση των καθηκόντων της, η ανάληψη κερδοσκοπικής δραστηριότητας στον τομέα της διαχείρισης εκτάκτων αναγκών, η παραμονή σε αδράνεια για περίοδο που υπερβαίνει την τριετία για λόγους ανεξάρτητους της Εθνικής Αρχής, η έλλειψη συνεργασίας με τις υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας ή τους επιχειρησιακούς φορείς και η παροχή ανακριβών στοιχείων στην Εθνική Αρχή συνιστούν λόγους διαγραφής της από το Μητρώο Ε.Ο.»

  Προτείνεται η χρονική περίοδος αδράνειας να αλλάξει από τα τρία σε δύο χρόνια. Θεωρούμε ότι δεν χρειάζεται περισσότερος χρόνος αδικαιολόγητης αδράνειας. Κατά δε τη λήξη του πρώτου έτους αδράνειας θα μπορεί να αποστέλλεται ειδοποίηση στην Ε.Ο. αναγράφοντας τις ενέργειες που θα ακολουθήσουν σε περίπτωση αδράνειας πλέον των δύο ετών. Η οποιαδήποτε δράση θα μπορούσε να συνυπογράφεται και να βεβαιώνεται από τους κατά δράση αρμόδιους φορείς.

  Σχετ άρθρο 14Θ – Οικονομική Ενίσχυση
  Πως θα υποστηρίζονται οικονομικά και πως θα αναλαμβάνουν την κάλυψη των λειτουργικών τους εξόδων οι εθελοντικές οργανώσεις που δεν διαθέτουν ιδίους πόρους ; Στις περισσότερες χώρες ανά τον κόσμο οι Ε.Ο. κάνουν ετήσιο προϋπολογισμό που αφορούν τα λειτουργικά έξοδα. Αυτά συνήθως καλύπτονται από κρατικούς φορείς, ΟΤΑ, μέσω δημοτικών τελών κ.ο.κ. Στην περίπτωση της Ελλάδας που έχουν μειωθεί δραστικά οι δωρεές προς τις Ε.Ο., πως θα μπορεί να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα των ομάδων χωρίς οικονομική ενίσχυση και σταθερούς πόρους ; Προτείνεται οι Ε.Ο. να υποβάλλουν ετήσιο προϋπολογισμό τόσο στην οικεία Περιφέρεια όσο και στον οικείο Ο.Τ.Α. σχετικά με τα βασικά λειτουργικά τους έξοδα και αυτά εν συνεχεία να καλύπτονται από σχετικό κωδικό της Περιφέρειας και του Δήμου αντίστοιχα. Η όποια οικονομική ενίσχυση θα πρέπει να δίδεται, αναλόγως του αποτελέσματος της προηγηθείσας αξιολόγησης της αρμόδιας τριμελούς επιτροπής. Επιπλέον δαπάνες για λοιπές δράσεις θα μπορούν να καλύπτονται μέσω ενεργειών εξεύρεσης πόρων από τις ίδιες τις Ε.Ο.
  «Για τους ανασφάλιστους εθελοντές Πολιτικής Προστασίας εφαρμόζονται αναφορικά με τη νοσηλευτική και ιατροφαρμακευτική τους περίθαλψη τα οριζόμενα στο Άρθρο 33 του ν. 4368/2016, όπως ισχύει.»
  Προτείνεται οι ανασφάλιστοι εθελοντές να μην εντάσσονται στο Άρθρο 33 του Ν. 4368 / 2016 , αντ’ αυτού να ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4249 / 2014 πλέον της ασφάλισης έναντι ατυχήματος.
  Άρθρο 14 Δ , § 1 :
  «Η αρμοδιότητα κινητοποίησης των Εθελοντικών Οργανώσεων ανήκει στον Συντονιστή της ΛΕ.Ε.Α. στην οποία εντάσσονται».Με το υφιστάμενο καθεστώς, στις περισσότερες περιπτώσεις, οι Ε.Ο. της ΛΕ.Ε.Α 4 που υποστηρίζουν επιχειρησιακά το Πυροσβεστικό Σώμα κινητοποιούνται από τα αρμόδια ΕΚΣΕ ή ΠΕΚΕ μέσω ασύρματης επικοινωνίας ή / και τηλεφώνου. Η συνδρομή / συμμετοχή των ομάδων σε επιχειρησιακές δράσεις γίνεται σύμφωνα με γεωγραφικά και άλλα κριτήρια. Πρέπει να αποσαφηνιστεί ότι η κινητοποίηση Ε.Ο. που υπάγονται στην ΛΕ.Ε.Α. 4 Πυρόσβεση – Διάσωση πρέπει θα γίνεται είτε μέσω του 199 ΕΣΚΕ (νομός Αττικής) είτε μέσω των ΠΕΚΕ σε ότι αφορά την υπόλοιπη Ελλάδα. Θα πρέπει επίσης η κινητοποίηση των Ε.Ο. να γίνεται για δράσης στις οποίες έχουν εκπαιδευτεί και που διαθέτουν τον απαραίτητο ανά περίπτωση εξοπλισμό. Άρθρο 14 Δ , § 3 :
  «Σε περίπτωση επιχειρησιακής εμπλοκής εθελοντικής οργάνωσης σε τακτικό επίπεδο ( πεδίο ) ανεξάρτητα από το είδος δράσης, την αποκλειστική ευθύνη για την καταλληλότητα των εθελοντών που συμμετέχουν φέρει η Εθελοντική Οργάνωση, στην οποία ανήκουν».Προτείνεται η μερική αναδιατύπωση της παρούσας παραγράφου, ως εξής : «Σε περίπτωση επιχειρησιακής εμπλοκής εθελοντικής οργάνωσης σε τακτικό επίπεδο ( πεδίο ) ανεξάρτητα από το είδος δράσης, την αποκλειστική ευθύνη για την καταλληλότητα των εθελοντών που συμμετέχουν φέρει η Εθελοντική Οργάνωση, στην οποία ανήκουν εφόσον αυτοί δεν είναι πιστοποιημένοι σύμφωνα με τις διατάξεις του υφιστάμενου νόμου. Για τους πιστοποιημένους εθελοντές, η Εθελοντική Οργάνωση ουδεμία ευθύνη φέρει εφόσον αυτοί καλύπτονται από τα ισχύοντα άρθρα του νόμου που ορίζει και την νόμιμη εμπλοκή τους σε περιστατικά έκτακτης ανάγκης».Άρθρο 14 Ε , § 1 :
  Η αξιολόγηση των Ε.Ο. πρέπει να γίνεται τουλάχιστον από τρία ( 3 ) πρόσωπα, ήτοι :
  α ) Τον συντονιστή ΛΕ.Ε.Α., δηλ. τον οικείο Διοικητή της Π.Υ.,
  β ) Τον συντονιστή Ε.Α. της Περιφέρειας καθώς και
  γ ) Έναν υπάλληλο του Τμήματος Εθελοντισμού της Εθνικής Αρχής Πολιτικής Προστασίας.Άρθρο 14 Β , § 6 , εδάφια ε2 & ε3 :
  Σε ότι αφορά τους φορείς παροχής πιστοποιημένης εκπαίδευσης, αυτοί θα πρέπει υποχρεωτικά να διαθέτουν τις απαραίτητες εθνικές, ευρωπαϊκές ή διεθνής πιστοποιήσεις για την κατηγορία δράσης για την οποία παρέχουν εκπαίδευση και να είναι αναγνωρισμένοι από το Κράτος στο αντικείμενο της Πολιτικής Προστασίας (μέσω του ΕΚΔΔΑ ).

  ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΒΑΡΗΣ

 • Άρθρο 14 Ι , § 2 :
  «Για τους ανασφάλιστους εθελοντές Πολιτικής Προστασίας εφαρμόζονται αναφορικά με τη νοσηλευτική και ιατροφαρμακευτική τους περίθαλψη τα οριζόμενα στο Άρθρο 33 του ν. 4368/2016, όπως ισχύει.»
  Προτείνεται οι ανασφάλιστοι εθελοντές να μην εντάσσονται στο Άρθρο 33 του Ν. 4368 / 2016 , αντ’ αυτού να ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4249 / 2014 πλέον της ασφάλισης έναντι ατυχήματος.
  Άρθρο 14 Δ , § 1 :
  «Η αρμοδιότητα κινητοποίησης των Εθελοντικών Οργανώσεων ανήκει στον Συντονιστή της ΛΕ.Ε.Α. στην οποία εντάσσονται».

  Με το υφιστάμενο καθεστώς, στις περισσότερες περιπτώσεις, οι Ε.Ο. της ΛΕ.Ε.Α 4 που υποστηρίζουν επιχειρησιακά το Πυροσβεστικό Σώμα κινητοποιούνται από τα αρμόδια ΕΚΣΕ ή ΠΕΚΕ μέσω ασύρματης επικοινωνίας ή / και τηλεφώνου. Η συνδρομή / συμμετοχή των ομάδων σε επιχειρησιακές δράσεις γίνεται σύμφωνα με γεωγραφικά και άλλα κριτήρια. Πρέπει να αποσαφηνιστεί ότι η κινητοποίηση Ε.Ο. που υπάγονται στην ΛΕ.Ε.Α. 4 Πυρόσβεση – Διάσωση πρέπει θα γίνεται είτε μέσω του 199 ΕΣΚΕ (νομός Αττικής) είτε μέσω των ΠΕΚΕ σε ότι αφορά την υπόλοιπη Ελλάδα. Θα πρέπει επίσης η κινητοποίηση των Ε.Ο. να γίνεται για δράσης στις οποίες έχουν εκπαιδευτεί και που διαθέτουν τον απαραίτητο ανά περίπτωση εξοπλισμό.

  Άρθρο 14 Δ , § 3 :
  «Σε περίπτωση επιχειρησιακής εμπλοκής εθελοντικής οργάνωσης σε τακτικό επίπεδο ( πεδίο ) ανεξάρτητα από το είδος δράσης, την αποκλειστική ευθύνη για την καταλληλότητα των εθελοντών που συμμετέχουν φέρει η Εθελοντική Οργάνωση, στην οποία ανήκουν».

  Προτείνεται η μερική αναδιατύπωση της παρούσας παραγράφου, ως εξής : «Σε περίπτωση επιχειρησιακής εμπλοκής εθελοντικής οργάνωσης σε τακτικό επίπεδο ( πεδίο ) ανεξάρτητα από το είδος δράσης, την αποκλειστική ευθύνη για την καταλληλότητα των εθελοντών που συμμετέχουν φέρει η Εθελοντική Οργάνωση, στην οποία ανήκουν εφόσον αυτοί δεν είναι πιστοποιημένοι σύμφωνα με τις διατάξεις του υφιστάμενου νόμου. Για τους πιστοποιημένους εθελοντές, η Εθελοντική Οργάνωση ουδεμία ευθύνη φέρει εφόσον αυτοί καλύπτονται από τα ισχύοντα άρθρα του νόμου που ορίζει και την νόμιμη εμπλοκή τους σε περιστατικά έκτακτης ανάγκης».

  Άρθρο 14 Ε , § 1 :
  Η αξιολόγηση των Ε.Ο. πρέπει να γίνεται τουλάχιστον από τρία ( 3 ) πρόσωπα, ήτοι :
  α ) Τον συντονιστή ΛΕ.Ε.Α., δηλ. τον οικείο Διοικητή της Π.Υ.,
  β ) Τον συντονιστή Ε.Α. της Περιφέρειας καθώς και
  γ ) Έναν υπάλληλο του Τμήματος Εθελοντισμού της Εθνικής Αρχής Πολιτικής Προστασίας.

  Άρθρο 14 Β , § 6 , εδάφια ε2 & ε3 :
  Σε ότι αφορά τους φορείς παροχής πιστοποιημένης εκπαίδευσης, αυτοί θα πρέπει υποχρεωτικά να διαθέτουν τις απαραίτητες εθνικές, ευρωπαϊκές ή διεθνής πιστοποιήσεις για την κατηγορία δράσης για την οποία παρέχουν εκπαίδευση και να είναι αναγνωρισμένοι από το Κράτος στο αντικείμενο της Πολιτικής Προστασίας (μέσω του ΕΚΔΔΑ ).

 • Σχετ Άρθρο 14 – Γενικά

  Δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη για την απαλλαγή των επιχειρησιακών οχημάτων των Ε.Ο. από τέλη χρήσης / κυκλοφορίας. Το παρόν ζήτημα αποτελεί ένα πάγιο και χρονίζον ζήτημα που επιβαρύνει σημαντικά τις Ε.Ο. Προτείνεται να προβλεφθεί η απαλλαγή της πληρωμής των τελών κυκλοφορίας / χρήσης των πυροσβεστικών, υδροφόρων και βοηθητικών οχημάτων που ανήκουν στην κυριότητα των Ε.Ο. ( βλ. λεωφορεία μεταφοράς προσωπικού κ.α. ) στο υφιστάμενο Σχέδιο Νόμου.

  Δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη για την απαλλαγή από την καταβολή διοδίων όταν τα οχήματα των Ε.Ο. καλούνται από τον εποπτευόμενο φορέα να επεμβαίνουν σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης ή όταν κινητοποιούνται για οποιοδήποτε συμβάν. Το παρόν χρίζει άμεσης επίλυσης, διότι είναι αδύνατον οι εθελοντές που προστρέχουν σε βοήθεια των αρμόδιων κρατικών φορέων σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και να πληρώνουν διόδια από ίδιους πόρους. Προτείνεται η κάλυψη των δαπανών κίνησης των πυροσβεστικών οχημάτων των Ε.Ο. να γίνεται από συμβεβλημένα πρατήρια καυσίμων των Ο.Τ.Α. Α’ και Β’ βαθμού.

 • Άρθρο 71
  Σχετ Άρθρο 14B παρ 3.
  Ενώ κατανοούμε ότι υπάρχει λογική και ευκολία στην διαχείριση των εθελοντών που ανήκουν σε μια και μόνο ομάδα δεν θεωρούμε αυτόν τον περιορισμό απαραίτητο εφόσον οι ομάδες μεταξύ τους δεν υποστηρίζουν τις ίδιες ΛΕ.Ε.Α. (π.χ. 4 και 7). Ενδέχεται φοιτητές να επιθυμούν όπως ενταχθούν σε εθελοντικές ομάδες στις πόλεις που φοιτούν με στόχο την δραστηριοποίηση και εξέλιξη τους σε διαφορετικά επιχειρησιακά αντικείμενα (π.χ. ορεινή διάσωση) και όταν βρίσκονται στις πόλεις τους να είναι ενταγμένοι σε κάποια τοπική ομάδα αντίστοιχα. Θεωρούμε ότι η επιθυμία για την προσωπική εξέλιξη σε διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα σχετικά με την πολιτική προστασία είναι θεμιτά και θα πρέπει να υποστηρίζονται. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν αρκετοί εθελοντές που ανήκουν σε τουλάχιστον 2 ομάδες ή / και μόνιμοι πυροσβέστες που ανήκουν σε Ε.Ο. Η εφαρμογή αυτής της παραγράφου θα οδηγήσει ίσως στην αποδυνάμωση αρκετών ομάδων. Προτείνεται οι εθελοντές να δύνανται να συμμετάσχουν σε δύο εθελοντικές οργανώσεις εφόσον αυτές υποστηρίζουν διαφορετικές ΛΕ.Ε.Α.

  Σχετ Άρθρο 14Β παρ 5β.
  «Μιλούν την ελληνική γλώσσα με επάρκεια, σύμφωνα με τα ισχύοντα για την περίπτωση αυτή».

  Το παρόν χρειάζεται διευκρίνιση. Θα πρέπει να οριστεί πιο θα είναι το επίπεδο για το οποίο θα κρίνεται η ομιλία της ελληνικής γλώσσας από τους εθελοντές Ε.Ο. επαρκής. Προτείνουμε για τους εθελοντές που διαθέτουν βεβαιώσεις, πιστοποιητικά επάρκειας της ελληνικής γλώσσας από οποιαδήποτε σχολική μονάδα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή αλλοδαπής, εφόσον τα Ελληνικά δεν αποτελούν μητρική τους γλώσσα, όπως προσκομίσουν αυτά μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά στην αίτηση εγγραφής τους στις κατά τόπους Ε.Ο. Για τους εθελοντές που δεν διαθέτουν τα απαραίτητα πιστοποιητικά και επιθυμούν να εμπλακούν επιχειρησιακά στις δράσεις των εκάστοτε Ε.Ο. θα μπορεί να διαπιστώνεται η επάρκεια ελληνικής γλώσσας μέσω τις απρόσκοπτης συμμετοχής τους στις εξετάσεις για την παροχή πιστοποιήσης που λαμβάνουν χώρα ετησίως στην Πυροσβεστική Ακαδημία.

  Σχετ Άρθρο 14Β παρ 5γ.
  «Έχουν αποδεδειγμένα καλή σωματική και ψυχική υγεία που επιτρέπει την υποστήριξη των λειτουργιών για τις οποίες εντάσσονται στο Μητρώο Ε.Ο»

  Προτείνεται να απαιτείται η γνωμάτευση α ) παθολόγου , β ) καρδιολόγου ιατρού και γ ) ψυχιάτρου κρατικού νοσοκομείου , Κέντρου Υγείας ή πρωτοβάθμιας μονάδας υγείας. Η παροχή της εν λόγω γνωμάτευσης να γίνεται ατελώς.

  Σχετ Άρθρο 14Β παρ 5δ.
  «Δεν έχουν την ιδιότητα του Εθελοντή Πυροσβέστη του Πυροσβεστικού Σώματος».

  Υπάρχουν πολλοί εθελοντές Ε.Ο. οι οποίοι έχουν και την ιδιότητα του εθελοντή του Π.Σ. Πολλοί εθελοντές προσφέρουν παράλληλα καθ’ όλο το έτος τις προβλεπόμενες υπηρεσίες τους τόσο στο Π.Σ., όσο και στην Ε.Ο. που ανήκουν. Άλλες ομάδες δραστηριοποιούνται μόνο κατά την θερινή περίοδο με αποτέλεσμα να επιθυμούν όπως συνεχίσουν την εθελοντική τους δράση προσφέροντας τις υπηρεσίες τους στο Π.Σ. τον υπόλοιπο χρόνο. Πολλές Ε.Ο. που δραστηριοποιούνται καθ’ όλη την διάρκεια του χρόνου αποκτούν σημαντική εμπειρία στις δράσεις στις οποίες συμμετέχουν δίπλα στο μόνιμο πυροσβεστικό προσωπικό. Επιπλέον, η συμμετοχή των εθελοντών στους πυροσβεστικούς σταθμούς βοηθάει σε πολλές περιπτώσεις στην σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ εθελοντών και μονίμων πυροσβεστών κάτι το οποίο διευκολύνει σημαντικά την επιχειρησιακή συνεργασία τους όταν εμπλέκονται ως ξεχωριστοί φορείς (Ε.Ο και Π.Σ.). Επιπροσθέτως, οι εθελοντές πυροσβέστες συμβάλλουν στην κάλυψη υφιστάμενων επιχειρησιακών κενών του Π.Σ. πανελλαδικά. Τέλος, εφόσον υπάρχουν μόνιμοι, συμβασιούχοι και πενταετείς πυροσβέστες που ανήκουν σε Ε.Ο., θεωρούμε άστοχο να απαγορευτεί η διατήρηση διπλής ιδιότητας από τους εθελοντές. Η εφαρμογή αυτής της πρόβλεψης θα δυσχεράνει ακόμα περισσότερο το υφιστάμενο πρόβλημα λειψανδρίας στο Π.Σ. και θα δημιουργήσει «στρατόπεδα» στον χώρο του εθελοντισμού διαχωρίζοντας τις ιδιότητες κατ’ αυτό τον τρόπο ενώ όλες οι ενδείξεις τα τελευταία 20 χρόνια αναδεικνύουν περισσότερα οφέλη από την συγχώνευση του εθελοντισμού κάτω από μια επιχειρησιακή ομπρέλα του Π.Σ. αντί για την διατήρηση εθελοντών δύο ταχυτήτων με ανούσιες αντιπαλότητες και σημαντικές δυσκολίες στην βέλτιστη αξιοποίηση τους στην προστασία του πολίτη. Τέλος, σύμφωνα με την §1 του Άρθρου 5 του Συντάγματος : «Καθένας έχει δικαίωμα να αναπτύσσει ελεύθερα την προσωπικότητά του και να συμμετέχει στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της Χώρας, εφόσον δεν προσβάλλει τα δικαιώματα των άλλων και δεν παραβιάζει το Σύνταγμα ή τα χρηστά ήθη».
  Για τους παραπάνω λόγους ζητάμε να καταργηθεί η παρούσα διάταξη, καθώς θα δημιουργήσει τεράστια προβλήματα στην ομαλή διευθέτηση του υπό διαβούλευση νόμου.

  Σχετ Άρθρο 14Β παρ Ε1
  «..Την Πυροσβεστική Ακαδημία, για την υποστήριξη της ΛΕ.Ε.Α. Πυρόσβεσης και διάσωσης στα αντικείμενα της Δασοπροστασίας και της Δασοπυρόσβεσης».

  Ζητάμε να διευκρινιστεί ή να τροποποιηθεί το παρόν άρθρο να καλύψει όλο το φάσμα των δράσεων πυρόσβεσης και διάσωσης που καλύπτουν οι εθελοντικές ομάδες, ειδικά αυτές που λειτουργούν όλο το χρόνο ή που καλύπτουν πάγιες ανάγκες Π.Π. όπου υπάρχει έλλειψη αρμόδιου κρατικού φορέα, όπως στο νησί της Αστυπάλαιας. Οι δράσεις αυτών των ομάδων θα πρέπει να καλύπτουν ένα ευρύτερο φάσμα το οποίο πρέπει να σχετίζεται με τα περιστατικά τα οποία αποδεδειγμένα αντιμετωπίζουν. Χαρακτηριστικά αναφέρεται η επέμβαση σε συμβάντα παροχής βοήθειας, άντλησης υδάτων, διασώσεων από βροχοπτώσεις, χιονοπτώσεις κ.ο.κ., τα οποία εντάσσονται στις αρμοδιότητες του Π.Σ.. Συνεπώς το Π.Σ. θα πρέπει να είναι ο φορέας πιστοποίησης των παραπάνω δράσεων ή και άλλων δράσεων στα οποία συμμετέχει η Ε.Ο. εφόσον διαθέτει τον κατάλληλο ανά περίπτωση εξοπλισμό. Προτείνουμε να τροποποιηθεί αυτή η πρόβλεψη ως εξής :

  «…Έχουν λάβει την πιστοποιημένη εκπαίδευση που απαιτείται για την υποστήριξη των λειτουργιών για τις οποίες εντάσσονται στο Μητρώο Ε.Ο. Ως πιστοποιημένη εκπαίδευση, νοείται η εκπαίδευση που αποδεικνύεται από τα αντίστοιχα, εν ισχύ, πιστοποιητικά και παρέχεται από:

  ε.1. Την Πυροσβεστική Ακαδημία, για την υποστήριξη της ΛΕ.Ε.Α. Πυρόσβεσης και διάσωσης».

  Η δασοπροστασία και δασοπυρόσβεση αποτελεί ένα μόνο μέρος των δράσεων πολλών Ε.Ο. και πρέπει να αναγνωριστεί αυτό ώστε να υπάρχει επιχειρησιακή και νομική συνοχή στην εμπλοκή τους σε άλλα περιστατικά πολίτικης προστασίας όπως αυτά προσδιορίζονται από το Άρθρο 2, § 25 και την € 2Β(γ) το άρθρου 6.

  Σχετ Άρθρο 14Δ παρ 4
  «Η επιλογή του εξοπλισμού και των μέσων των Εθελοντικών Οργανώσεων, που προορίζονται για χρήση κατά τις επιχειρήσεις, θα γίνεται από τους αρμόδιους ανά δράση και κατά τόπους φορείς, με βάση τις διαπιστωμένες επιχειρησιακές δυνατότητες».

  Το παρόν άρθρο χρίζει διευκρίνισης. Προτείνεται η αναδιατύπωση του συγκεκριμένου άρθρου ως εξής : «Η επιλογή του εξοπλισμού και των μέσων των Ε.Ο. να γίνεται σύμφωνα με ( και να πληροί ) τις προδιαγραφές και σχετικές πιστοποιήσεις όπως αυτές ορίζονται για τους αρμόδιους ανά δράση και κατά τόπους φορείς σε ότι αφορά την καταλληλότητα ( επάρκεια , αντοχή κτλ. ) του υφιστάμενου εξοπλισμού για την χρήση του στις συγκεκριμένες δράσεις ή / και επιχειρήσεις.» Συνεπώς, θα ορίζονται τα πρότυπα του επιχειρησιακού εξοπλισμού ώστε να βεβαιώνεται κατ’ αυτό τον τρόπο η καταλληλότητα του για την δράση για την οποία αύτη προσδιορίζεται.

  Σχετ άρθρο 14ΣΤ παρ 1
  Στη στολή των Εθελοντών αναγράφεται συμμετρικά στο πίσω και άνω μέρος το λογότυπο «ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ» και «ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ».

  Προτείνεται να απαλειφθεί η υπάρχουσα πρόβλεψη για τον λόγο ότι για την εφαρμογή του μέτρου θα πρέπει να παραχωρηθούν εκατοντάδες στολές που να τροποποιούν τις ήδη υπάρχουσες επιγραφές ( πλάτης ) που φέρει η κάθε Ε.Ο. Η συγκεκριμένη πρόβλεψη δεν έχει ούτε πρακτικό, αλλά ούτε οικονομικό αντίκρισμα. Αντ’ αυτού προτείνεται να παραμείνει στην επιγραφή της πλάτης η ονομασία της Ε.Ο, στον αριστερό βραχίονα το σήμα της Ε.Ο., όπως ισχύει στις περισσότερες περιπτώσεις με τα σημερινά δεδομένα και το σήμα της Ε.Α.Π.Π. να φέρεται στην δεξιά πλευρά του χιτωνίου της στολής ( στο στήθος ).

  Σχετ άρθρο 14ΣΤ παρ 5
  «Με απόφαση του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος δύνανται να παραχωρούνται δωρεάν κατά χρήση αποσυρθέντα οχήματα του Π.Σ. σε ενταγμένες Εθελοντικές Οργανώσεις στο Μητρώο Ε.Ο. οι οποίες υποστηρίζουν τη ΛΕ.Ε.Α. Πυρόσβεσης και Διάσωσης. Το κόστος λειτουργίας, συντήρησης και ασφάλισης του εξοπλισμού που παραχωρείται, όπως και κάθε άλλο κόστος, που προκύπτει αναλαμβάνεται από τις οικείες εθελοντικές οργανώσεις. Με τη λύση για οποιονδήποτε λόγο ή διάλυση των Εθελοντικών αυτών Οργανώσεων τα ως άνω οχήματα επιστρέφουν υποχρεωτικά στο Π.Σ. με ευθύνη των οργάνων διοίκησής τους».

  Πολλά από τα αποσυρθέντα οχήματα του Π.Σ. χρίζουν μίας εξαιρετικά δαπανηρής συντήρησης. Επιπλέον, τα περισσότερα οχήματα που παραχωρούνται είναι πλέον τις 30ετίας – 40ετίας. Συνεπώς, ποιος φέρει την ευθύνη για την καταλληλότητα των οχημάτων αυτών; Επιπλέον οι περισσότερες ομάδες δεν διαθέτουν ιδίους πόρους ώστε να έχουν την δυνατότητα να συντηρήσουν / επισκευάσουν τα οχήματα αυτά. Υπάρχει κίνδυνος, λόγω οικονομικής στενότητας να χρησιμοποιούνται τα οχήματα, χωρίς να είναι απολύτως ασφαλή. Πιστεύουμε ότι λίγες Ε.Ο. θα έχουν την δυνατότητα να συντηρούν αυτά τα οχήματα με ίδιους πόρους. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να προβλεφθεί η ανάληψη από τους οικείους Ο.Τ.Α. της δαπάνης συντήρησης , ασφάλισης και κάλυψης των τελών κυκλοφορίας των υπ’ όψιν οχημάτων των Ε.Ο που δραστηριοποιούνται στα όρια των Δήμων , βάσει του Άρθρου 7 του Ν. 4172 και κατόπιν σχετικής διαδικασίας παραχώρησης της χρήσης των.

  Σχετ άρθρο 14Η παρ 2
  «Η αναιτιολόγητη μη ανταπόκριση Εθελοντικής Οργάνωσης στα περιστατικά στα οποία καλείται, η πλημμελής ή αφερέγγυα εκτέλεση των καθηκόντων της, η ανάληψη κερδοσκοπικής δραστηριότητας στον τομέα της διαχείρισης εκτάκτων αναγκών, η παραμονή σε αδράνεια για περίοδο που υπερβαίνει την τριετία για λόγους ανεξάρτητους της Εθνικής Αρχής, η έλλειψη συνεργασίας με τις υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας ή τους επιχειρησιακούς φορείς και η παροχή ανακριβών στοιχείων στην Εθνική Αρχή συνιστούν λόγους διαγραφής της από το Μητρώο Ε.Ο.»

  Προτείνεται η χρονική περίοδος αδράνειας να αλλάξει από τα τρία σε δύο χρόνια. Θεωρούμε ότι δεν χρειάζεται περισσότερος χρόνος αδικαιολόγητης αδράνειας. Κατά δε τη λήξη του πρώτου έτους αδράνειας θα μπορεί να αποστέλλεται ειδοποίηση στην Ε.Ο. αναγράφοντας τις ενέργειες που θα ακολουθήσουν σε περίπτωση αδράνειας πλέον των δύο ετών. Η οποιαδήποτε δράση θα μπορούσε να συνυπογράφεται και να βεβαιώνεται από τους κατά δράση αρμόδιους φορείς.

  Σχετ άρθρο 14Θ – Οικονομική Ενίσχυση
  Πως θα υποστηρίζονται οικονομικά και πως θα αναλαμβάνουν την κάλυψη των λειτουργικών τους εξόδων οι εθελοντικές οργανώσεις που δεν διαθέτουν ιδίους πόρους ; Στις περισσότερες χώρες ανά τον κόσμο οι Ε.Ο. κάνουν ετήσιο προϋπολογισμό που αφορούν τα λειτουργικά έξοδα. Αυτά συνήθως καλύπτονται από κρατικούς φορείς, ΟΤΑ, μέσω δημοτικών τελών κ.ο.κ. Στην περίπτωση της Ελλάδας που έχουν μειωθεί δραστικά οι δωρεές προς τις Ε.Ο., πως θα μπορεί να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα των ομάδων χωρίς οικονομική ενίσχυση και σταθερούς πόρους ; Προτείνεται οι Ε.Ο. να υποβάλλουν ετήσιο προϋπολογισμό τόσο στην οικεία Περιφέρεια όσο και στον οικείο Ο.Τ.Α. σχετικά με τα βασικά λειτουργικά τους έξοδα και αυτά εν συνεχεία να καλύπτονται από σχετικό κωδικό της Περιφέρειας και του Δήμου αντίστοιχα. Η όποια οικονομική ενίσχυση θα πρέπει να δίδεται, αναλόγως του αποτελέσματος της προηγηθείσας αξιολόγησης της αρμόδιας τριμελούς επιτροπής. Επιπλέον δαπάνες για λοιπές δράσεις θα μπορούν να καλύπτονται μέσω ενεργειών εξεύρεσης πόρων από τις ίδιες τις Ε.Ο.

 • Άρθρο 71
  Σχετ Άρθρο 14 – Γενικά

  Δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη για την απαλλαγή των επιχειρησιακών οχημάτων των Ε.Ο. από τέλη χρήσης / κυκλοφορίας. Το παρόν ζήτημα αποτελεί ένα πάγιο και χρονίζον ζήτημα που επιβαρύνει σημαντικά τις Ε.Ο. Προτείνεται να προβλεφθεί η απαλλαγή της πληρωμής των τελών κυκλοφορίας / χρήσης των πυροσβεστικών, υδροφόρων και βοηθητικών οχημάτων που ανήκουν στην κυριότητα των Ε.Ο. ( βλ. λεωφορεία μεταφοράς προσωπικού κ.α. ) στο υφιστάμενο Σχέδιο Νόμου.

  Δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη για την απαλλαγή από την καταβολή διοδίων όταν τα οχήματα των Ε.Ο. καλούνται από τον εποπτευόμενο φορέα να επεμβαίνουν σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης ή όταν κινητοποιούνται για οποιοδήποτε συμβάν. Το παρόν χρίζει άμεσης επίλυσης, διότι είναι αδύνατον οι εθελοντές που προστρέχουν σε βοήθεια των αρμόδιων κρατικών φορέων σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και να πληρώνουν διόδια από ίδιους πόρους. Προτείνεται η κάλυψη των δαπανών κίνησης των πυροσβεστικών οχημάτων των Ε.Ο. να γίνεται από συμβεβλημένα πρατήρια καυσίμων των Ο.Τ.Α. Α’ και Β’ βαθμού.

 • Άρθρο 70
  Σχετ Άρθρο 14B παρ 3.
  Ενώ κατανοούμε ότι υπάρχει λογική και ευκολία στην διαχείριση των εθελοντών που ανήκουν σε μια και μόνο ομάδα δεν θεωρούμε αυτόν τον περιορισμό απαραίτητο εφόσον οι ομάδες μεταξύ τους δεν υποστηρίζουν τις ίδιες ΛΕ.Ε.Α. (π.χ. 4 και 7). Ενδέχεται φοιτητές να επιθυμούν όπως ενταχθούν σε εθελοντικές ομάδες στις πόλεις που φοιτούν με στόχο την δραστηριοποίηση και εξέλιξη τους σε διαφορετικά επιχειρησιακά αντικείμενα (π.χ. ορεινή διάσωση) και όταν βρίσκονται στις πόλεις τους να είναι ενταγμένοι σε κάποια τοπική ομάδα αντίστοιχα. Θεωρούμε ότι η επιθυμία για την προσωπική εξέλιξη σε διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα σχετικά με την πολιτική προστασία είναι θεμιτά και θα πρέπει να υποστηρίζονται. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν αρκετοί εθελοντές που ανήκουν σε τουλάχιστον 2 ομάδες ή / και μόνιμοι πυροσβέστες που ανήκουν σε Ε.Ο. Η εφαρμογή αυτής της παραγράφου θα οδηγήσει ίσως στην αποδυνάμωση αρκετών ομάδων. Προτείνεται οι εθελοντές να δύνανται να συμμετάσχουν σε δύο εθελοντικές οργανώσεις εφόσον αυτές υποστηρίζουν διαφορετικές ΛΕ.Ε.Α.

  Σχετ Άρθρο 14Β παρ 5β.
  «Μιλούν την ελληνική γλώσσα με επάρκεια, σύμφωνα με τα ισχύοντα για την περίπτωση αυτή».

  Το παρόν χρειάζεται διευκρίνιση. Θα πρέπει να οριστεί πιο θα είναι το επίπεδο για το οποίο θα κρίνεται η ομιλία της ελληνικής γλώσσας από τους εθελοντές Ε.Ο. επαρκής. Προτείνουμε για τους εθελοντές που διαθέτουν βεβαιώσεις, πιστοποιητικά επάρκειας της ελληνικής γλώσσας από οποιαδήποτε σχολική μονάδα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή αλλοδαπής, εφόσον τα Ελληνικά δεν αποτελούν μητρική τους γλώσσα, όπως προσκομίσουν αυτά μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά στην αίτηση εγγραφής τους στις κατά τόπους Ε.Ο. Για τους εθελοντές που δεν διαθέτουν τα απαραίτητα πιστοποιητικά και επιθυμούν να εμπλακούν επιχειρησιακά στις δράσεις των εκάστοτε Ε.Ο. θα μπορεί να διαπιστώνεται η επάρκεια ελληνικής γλώσσας μέσω τις απρόσκοπτης συμμετοχής τους στις εξετάσεις για την παροχή πιστοποιήσης που λαμβάνουν χώρα ετησίως στην Πυροσβεστική Ακαδημία.

  Σχετ Άρθρο 14Β παρ 5γ.
  «Έχουν αποδεδειγμένα καλή σωματική και ψυχική υγεία που επιτρέπει την υποστήριξη των λειτουργιών για τις οποίες εντάσσονται στο Μητρώο Ε.Ο»

  Προτείνεται να απαιτείται η γνωμάτευση α ) παθολόγου , β ) καρδιολόγου ιατρού και γ ) ψυχιάτρου κρατικού νοσοκομείου , Κέντρου Υγείας ή πρωτοβάθμιας μονάδας υγείας. Η παροχή της εν λόγω γνωμάτευσης να γίνεται ατελώς.

  Σχετ Άρθρο 14Β παρ 5δ.
  «Δεν έχουν την ιδιότητα του Εθελοντή Πυροσβέστη του Πυροσβεστικού Σώματος».

  Υπάρχουν πολλοί εθελοντές Ε.Ο. οι οποίοι έχουν και την ιδιότητα του εθελοντή του Π.Σ. Πολλοί εθελοντές προσφέρουν παράλληλα καθ’ όλο το έτος τις προβλεπόμενες υπηρεσίες τους τόσο στο Π.Σ., όσο και στην Ε.Ο. που ανήκουν. Άλλες ομάδες δραστηριοποιούνται μόνο κατά την θερινή περίοδο με αποτέλεσμα να επιθυμούν όπως συνεχίσουν την εθελοντική τους δράση προσφέροντας τις υπηρεσίες τους στο Π.Σ. τον υπόλοιπο χρόνο. Πολλές Ε.Ο. που δραστηριοποιούνται καθ’ όλη την διάρκεια του χρόνου αποκτούν σημαντική εμπειρία στις δράσεις στις οποίες συμμετέχουν δίπλα στο μόνιμο πυροσβεστικό προσωπικό. Επιπλέον, η συμμετοχή των εθελοντών στους πυροσβεστικούς σταθμούς βοηθάει σε πολλές περιπτώσεις στην σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ εθελοντών και μονίμων πυροσβεστών κάτι το οποίο διευκολύνει σημαντικά την επιχειρησιακή συνεργασία τους όταν εμπλέκονται ως ξεχωριστοί φορείς (Ε.Ο και Π.Σ.). Επιπροσθέτως, οι εθελοντές πυροσβέστες συμβάλλουν στην κάλυψη υφιστάμενων επιχειρησιακών κενών του Π.Σ. πανελλαδικά. Τέλος, εφόσον υπάρχουν μόνιμοι, συμβασιούχοι και πενταετείς πυροσβέστες που ανήκουν σε Ε.Ο., θεωρούμε άστοχο να απαγορευτεί η διατήρηση διπλής ιδιότητας από τους εθελοντές. Η εφαρμογή αυτής της πρόβλεψης θα δυσχεράνει ακόμα περισσότερο το υφιστάμενο πρόβλημα λειψανδρίας στο Π.Σ. και θα δημιουργήσει «στρατόπεδα» στον χώρο του εθελοντισμού διαχωρίζοντας τις ιδιότητες κατ’ αυτό τον τρόπο ενώ όλες οι ενδείξεις τα τελευταία 20 χρόνια αναδεικνύουν περισσότερα οφέλη από την συγχώνευση του εθελοντισμού κάτω από μια επιχειρησιακή ομπρέλα του Π.Σ. αντί για την διατήρηση εθελοντών δύο ταχυτήτων με ανούσιες αντιπαλότητες και σημαντικές δυσκολίες στην βέλτιστη αξιοποίηση τους στην προστασία του πολίτη. Τέλος, σύμφωνα με την §1 του Άρθρου 5 του Συντάγματος : «Καθένας έχει δικαίωμα να αναπτύσσει ελεύθερα την προσωπικότητά του και να συμμετέχει στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της Χώρας, εφόσον δεν προσβάλλει τα δικαιώματα των άλλων και δεν παραβιάζει το Σύνταγμα ή τα χρηστά ήθη».
  Για τους παραπάνω λόγους ζητάμε να καταργηθεί η παρούσα διάταξη, καθώς θα δημιουργήσει τεράστια προβλήματα στην ομαλή διευθέτηση του υπό διαβούλευση νόμου.

  Σχετ Άρθρο 14Β παρ Ε1
  «..Την Πυροσβεστική Ακαδημία, για την υποστήριξη της ΛΕ.Ε.Α. Πυρόσβεσης και διάσωσης στα αντικείμενα της Δασοπροστασίας και της Δασοπυρόσβεσης».

  Ζητάμε να διευκρινιστεί ή να τροποποιηθεί το παρόν άρθρο να καλύψει όλο το φάσμα των δράσεων πυρόσβεσης και διάσωσης που καλύπτουν οι εθελοντικές ομάδες, ειδικά αυτές που λειτουργούν όλο το χρόνο ή που καλύπτουν πάγιες ανάγκες Π.Π. όπου υπάρχει έλλειψη αρμόδιου κρατικού φορέα, όπως στο νησί της Αστυπάλαιας. Οι δράσεις αυτών των ομάδων θα πρέπει να καλύπτουν ένα ευρύτερο φάσμα το οποίο πρέπει να σχετίζεται με τα περιστατικά τα οποία αποδεδειγμένα αντιμετωπίζουν. Χαρακτηριστικά αναφέρεται η επέμβαση σε συμβάντα παροχής βοήθειας, άντλησης υδάτων, διασώσεων από βροχοπτώσεις, χιονοπτώσεις κ.ο.κ., τα οποία εντάσσονται στις αρμοδιότητες του Π.Σ.. Συνεπώς το Π.Σ. θα πρέπει να είναι ο φορέας πιστοποίησης των παραπάνω δράσεων ή και άλλων δράσεων στα οποία συμμετέχει η Ε.Ο. εφόσον διαθέτει τον κατάλληλο ανά περίπτωση εξοπλισμό. Προτείνουμε να τροποποιηθεί αυτή η πρόβλεψη ως εξής :

  «…Έχουν λάβει την πιστοποιημένη εκπαίδευση που απαιτείται για την υποστήριξη των λειτουργιών για τις οποίες εντάσσονται στο Μητρώο Ε.Ο. Ως πιστοποιημένη εκπαίδευση, νοείται η εκπαίδευση που αποδεικνύεται από τα αντίστοιχα, εν ισχύ, πιστοποιητικά και παρέχεται από:

  ε.1. Την Πυροσβεστική Ακαδημία, για την υποστήριξη της ΛΕ.Ε.Α. Πυρόσβεσης και διάσωσης».

  Η δασοπροστασία και δασοπυρόσβεση αποτελεί ένα μόνο μέρος των δράσεων πολλών Ε.Ο. και πρέπει να αναγνωριστεί αυτό ώστε να υπάρχει επιχειρησιακή και νομική συνοχή στην εμπλοκή τους σε άλλα περιστατικά πολίτικης προστασίας όπως αυτά προσδιορίζονται από το Άρθρο 2, § 25 και την € 2Β(γ) το άρθρου 6.

  Σχετ Άρθρο 14Δ παρ 4
  «Η επιλογή του εξοπλισμού και των μέσων των Εθελοντικών Οργανώσεων, που προορίζονται για χρήση κατά τις επιχειρήσεις, θα γίνεται από τους αρμόδιους ανά δράση και κατά τόπους φορείς, με βάση τις διαπιστωμένες επιχειρησιακές δυνατότητες».

  Το παρόν άρθρο χρίζει διευκρίνισης. Προτείνεται η αναδιατύπωση του συγκεκριμένου άρθρου ως εξής : «Η επιλογή του εξοπλισμού και των μέσων των Ε.Ο. να γίνεται σύμφωνα με ( και να πληροί ) τις προδιαγραφές και σχετικές πιστοποιήσεις όπως αυτές ορίζονται για τους αρμόδιους ανά δράση και κατά τόπους φορείς σε ότι αφορά την καταλληλότητα ( επάρκεια , αντοχή κτλ. ) του υφιστάμενου εξοπλισμού για την χρήση του στις συγκεκριμένες δράσεις ή / και επιχειρήσεις.» Συνεπώς, θα ορίζονται τα πρότυπα του επιχειρησιακού εξοπλισμού ώστε να βεβαιώνεται κατ’ αυτό τον τρόπο η καταλληλότητα του για την δράση για την οποία αύτη προσδιορίζεται.

  Σχετ άρθρο 14ΣΤ παρ 1
  Στη στολή των Εθελοντών αναγράφεται συμμετρικά στο πίσω και άνω μέρος το λογότυπο «ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ» και «ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ».

  Προτείνεται να απαλειφθεί η υπάρχουσα πρόβλεψη για τον λόγο ότι για την εφαρμογή του μέτρου θα πρέπει να παραχωρηθούν εκατοντάδες στολές που να τροποποιούν τις ήδη υπάρχουσες επιγραφές ( πλάτης ) που φέρει η κάθε Ε.Ο. Η συγκεκριμένη πρόβλεψη δεν έχει ούτε πρακτικό, αλλά ούτε οικονομικό αντίκρισμα. Αντ’ αυτού προτείνεται να παραμείνει στην επιγραφή της πλάτης η ονομασία της Ε.Ο, στον αριστερό βραχίονα το σήμα της Ε.Ο., όπως ισχύει στις περισσότερες περιπτώσεις με τα σημερινά δεδομένα και το σήμα της Ε.Α.Π.Π. να φέρεται στην δεξιά πλευρά του χιτωνίου της στολής ( στο στήθος ).

  Σχετ άρθρο 14ΣΤ παρ 5
  «Με απόφαση του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος δύνανται να παραχωρούνται δωρεάν κατά χρήση αποσυρθέντα οχήματα του Π.Σ. σε ενταγμένες Εθελοντικές Οργανώσεις στο Μητρώο Ε.Ο. οι οποίες υποστηρίζουν τη ΛΕ.Ε.Α. Πυρόσβεσης και Διάσωσης. Το κόστος λειτουργίας, συντήρησης και ασφάλισης του εξοπλισμού που παραχωρείται, όπως και κάθε άλλο κόστος, που προκύπτει αναλαμβάνεται από τις οικείες εθελοντικές οργανώσεις. Με τη λύση για οποιονδήποτε λόγο ή διάλυση των Εθελοντικών αυτών Οργανώσεων τα ως άνω οχήματα επιστρέφουν υποχρεωτικά στο Π.Σ. με ευθύνη των οργάνων διοίκησής τους».

  Πολλά από τα αποσυρθέντα οχήματα του Π.Σ. χρίζουν μίας εξαιρετικά δαπανηρής συντήρησης. Επιπλέον, τα περισσότερα οχήματα που παραχωρούνται είναι πλέον τις 30ετίας – 40ετίας. Συνεπώς, ποιος φέρει την ευθύνη για την καταλληλότητα των οχημάτων αυτών; Επιπλέον οι περισσότερες ομάδες δεν διαθέτουν ιδίους πόρους ώστε να έχουν την δυνατότητα να συντηρήσουν / επισκευάσουν τα οχήματα αυτά. Υπάρχει κίνδυνος, λόγω οικονομικής στενότητας να χρησιμοποιούνται τα οχήματα, χωρίς να είναι απολύτως ασφαλή. Πιστεύουμε ότι λίγες Ε.Ο. θα έχουν την δυνατότητα να συντηρούν αυτά τα οχήματα με ίδιους πόρους. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να προβλεφθεί η ανάληψη από τους οικείους Ο.Τ.Α. της δαπάνης συντήρησης , ασφάλισης και κάλυψης των τελών κυκλοφορίας των υπ’ όψιν οχημάτων των Ε.Ο που δραστηριοποιούνται στα όρια των Δήμων , βάσει του Άρθρου 7 του Ν. 4172 και κατόπιν σχετικής διαδικασίας παραχώρησης της χρήσης των.

  Σχετ άρθρο 14Η παρ 2
  «Η αναιτιολόγητη μη ανταπόκριση Εθελοντικής Οργάνωσης στα περιστατικά στα οποία καλείται, η πλημμελής ή αφερέγγυα εκτέλεση των καθηκόντων της, η ανάληψη κερδοσκοπικής δραστηριότητας στον τομέα της διαχείρισης εκτάκτων αναγκών, η παραμονή σε αδράνεια για περίοδο που υπερβαίνει την τριετία για λόγους ανεξάρτητους της Εθνικής Αρχής, η έλλειψη συνεργασίας με τις υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας ή τους επιχειρησιακούς φορείς και η παροχή ανακριβών στοιχείων στην Εθνική Αρχή συνιστούν λόγους διαγραφής της από το Μητρώο Ε.Ο.»

  Προτείνεται η χρονική περίοδος αδράνειας να αλλάξει από τα τρία σε δύο χρόνια. Θεωρούμε ότι δεν χρειάζεται περισσότερος χρόνος αδικαιολόγητης αδράνειας. Κατά δε τη λήξη του πρώτου έτους αδράνειας θα μπορεί να αποστέλλεται ειδοποίηση στην Ε.Ο. αναγράφοντας τις ενέργειες που θα ακολουθήσουν σε περίπτωση αδράνειας πλέον των δύο ετών. Η οποιαδήποτε δράση θα μπορούσε να συνυπογράφεται και να βεβαιώνεται από τους κατά δράση αρμόδιους φορείς.

  Σχετ άρθρο 14Θ – Οικονομική Ενίσχυση
  Πως θα υποστηρίζονται οικονομικά και πως θα αναλαμβάνουν την κάλυψη των λειτουργικών τους εξόδων οι εθελοντικές οργανώσεις που δεν διαθέτουν ιδίους πόρους ; Στις περισσότερες χώρες ανά τον κόσμο οι Ε.Ο. κάνουν ετήσιο προϋπολογισμό που αφορούν τα λειτουργικά έξοδα. Αυτά συνήθως καλύπτονται από κρατικούς φορείς, ΟΤΑ, μέσω δημοτικών τελών κ.ο.κ. Στην περίπτωση της Ελλάδας που έχουν μειωθεί δραστικά οι δωρεές προς τις Ε.Ο., πως θα μπορεί να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα των ομάδων χωρίς οικονομική ενίσχυση και σταθερούς πόρους ; Προτείνεται οι Ε.Ο. να υποβάλλουν ετήσιο προϋπολογισμό τόσο στην οικεία Περιφέρεια όσο και στον οικείο Ο.Τ.Α. σχετικά με τα βασικά λειτουργικά τους έξοδα και αυτά εν συνεχεία να καλύπτονται από σχετικό κωδικό της Περιφέρειας και του Δήμου αντίστοιχα. Η όποια οικονομική ενίσχυση θα πρέπει να δίδεται, αναλόγως του αποτελέσματος της προηγηθείσας αξιολόγησης της αρμόδιας τριμελούς επιτροπής. Επιπλέον δαπάνες για λοιπές δράσεις θα μπορούν να καλύπτονται μέσω ενεργειών εξεύρεσης πόρων από τις ίδιες τις Ε.Ο.

 • 15 Μαΐου 2019, 15:14 | Κωνσταντίνος Κοκολάκης

  Με τις διατάξεις των προηγούμενων Νόμων της Πολιτικής Προστασίας αποκλείονταν Εθελοντικές Ομάδες που είχαν συσταθεί μα αποφάσεις των Διοικήσεων στις οποίες ανήκαν. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η Ο.Δ.Α.Κ. (Ομάδα Διαχείρισης και Αντιμετώπισης Καταστροφών )του Α.Π.Θ., που δημιουργήθηκε μετά από εκπαιδεύσεις που έγιναν στους εργαζόμενους του Πανεπιστημίου από το Πρόγραμμα ΠΡΟΤΕΚΤΑ, κατ’ αρχήν και από το επιστημονικό προσωπικό του Πανεπιστημίου στη συνέχεια και Απόφαση της Πρυτανείας για τη δημιουργία της. Η Ομάδα αυτή αν και δραστήρια και συνεχή παρουσία στα δρώμενα της Θεσσαλονίκης με εκπαιδεύσεις και ενημερώσεις και των φοιτητών, δεν είναι ενταγμένη γιατί δεν έχει καταστατικό και δεν δημιουργήθηκε με Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου…
  Παράλληλα στη Βιομηχανία ALUMIL στο Κιλκίς πραγματοποιήθηκε το Πρόγραμμα ΠΡΟΤΕΚΤΑ αλλά δεν μπορούσε η ομάδα να ενταχθεί στο Μητρώο αφού δημιουργήθηκε με Απόφαση του ιδιοκτήτη της Βιομηχανίας. Θα πρέπει λοιπόν να προβλεφθούν και άλλες δυνατότητες εγγραφής Εθελοντικών Ομάδων στο Μητρώο.

 • 15 Μαΐου 2019, 11:13 | Εθελοντική Ομάδα Δασοπροστασίας & Πυρόσβεσης Ηλιούπολης (Ε.Ο.Δ.Π.Η.)

  «Για τους ανασφάλιστους εθελοντές Πολιτικής Προστασίας εφαρμόζονται αναφορικά με τη νοσηλευτική και ιατροφαρμακευτική τους περίθαλψη τα οριζόμενα στο Άρθρο 33 του ν. 4368/2016, όπως ισχύει.»
  Προτείνεται οι ανασφάλιστοι εθελοντές να μην εντάσσονται στο Άρθρο 33 του Ν. 4368 / 2016 , αντ’ αυτού να ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4249 / 2014 πλέον της ασφάλισης έναντι ατυχήματος.
  Άρθρο 14 Δ , § 1 :
  «Η αρμοδιότητα κινητοποίησης των Εθελοντικών Οργανώσεων ανήκει στον Συντονιστή της ΛΕ.Ε.Α. στην οποία εντάσσονται».Με το υφιστάμενο καθεστώς, στις περισσότερες περιπτώσεις, οι Ε.Ο. της ΛΕ.Ε.Α 4 που υποστηρίζουν επιχειρησιακά το Πυροσβεστικό Σώμα κινητοποιούνται από τα αρμόδια ΕΚΣΕ ή ΠΕΚΕ μέσω ασύρματης επικοινωνίας ή / και τηλεφώνου. Η συνδρομή / συμμετοχή των ομάδων σε επιχειρησιακές δράσεις γίνεται σύμφωνα με γεωγραφικά και άλλα κριτήρια. Πρέπει να αποσαφηνιστεί ότι η κινητοποίηση Ε.Ο. που υπάγονται στην ΛΕ.Ε.Α. 4 Πυρόσβεση – Διάσωση πρέπει θα γίνεται είτε μέσω του 199 ΕΣΚΕ (νομός Αττικής) είτε μέσω των ΠΕΚΕ σε ότι αφορά την υπόλοιπη Ελλάδα. Θα πρέπει επίσης η κινητοποίηση των Ε.Ο. να γίνεται για δράσης στις οποίες έχουν εκπαιδευτεί και που διαθέτουν τον απαραίτητο ανά περίπτωση εξοπλισμό. Άρθρο 14 Δ , § 3 :
  «Σε περίπτωση επιχειρησιακής εμπλοκής εθελοντικής οργάνωσης σε τακτικό επίπεδο ( πεδίο ) ανεξάρτητα από το είδος δράσης, την αποκλειστική ευθύνη για την καταλληλότητα των εθελοντών που συμμετέχουν φέρει η Εθελοντική Οργάνωση, στην οποία ανήκουν».Προτείνεται η μερική αναδιατύπωση της παρούσας παραγράφου, ως εξής : «Σε περίπτωση επιχειρησιακής εμπλοκής εθελοντικής οργάνωσης σε τακτικό επίπεδο ( πεδίο ) ανεξάρτητα από το είδος δράσης, την αποκλειστική ευθύνη για την καταλληλότητα των εθελοντών που συμμετέχουν φέρει η Εθελοντική Οργάνωση, στην οποία ανήκουν εφόσον αυτοί δεν είναι πιστοποιημένοι σύμφωνα με τις διατάξεις του υφιστάμενου νόμου. Για τους πιστοποιημένους εθελοντές, η Εθελοντική Οργάνωση ουδεμία ευθύνη φέρει εφόσον αυτοί καλύπτονται από τα ισχύοντα άρθρα του νόμου που ορίζει και την νόμιμη εμπλοκή τους σε περιστατικά έκτακτης ανάγκης».Άρθρο 14 Ε , § 1 :
  Η αξιολόγηση των Ε.Ο. πρέπει να γίνεται τουλάχιστον από τρία ( 3 ) πρόσωπα, ήτοι :
  α ) Τον συντονιστή ΛΕ.Ε.Α., δηλ. τον οικείο Διοικητή της Π.Υ.,
  β ) Τον συντονιστή Ε.Α. της Περιφέρειας καθώς και
  γ ) Έναν υπάλληλο του Τμήματος Εθελοντισμού της Εθνικής Αρχής Πολιτικής Προστασίας.Άρθρο 14 Β , § 6 , εδάφια ε2 & ε3 :
  Σε ότι αφορά τους φορείς παροχής πιστοποιημένης εκπαίδευσης, αυτοί θα πρέπει υποχρεωτικά να διαθέτουν τις απαραίτητες εθνικές, ευρωπαϊκές ή διεθνής πιστοποιήσεις για την κατηγορία δράσης για την οποία παρέχουν εκπαίδευση και να είναι αναγνωρισμένοι από το Κράτος στο αντικείμενο της Πολιτικής Προστασίας (μέσω του ΕΚΔΔΑ ).

 • Άρθρο 14 Δ , § 1 :
  «Η αρμοδιότητα κινητοποίησης των Εθελοντικών Οργανώσεων ανήκει στον Συντονιστή της ΛΕ.Ε.Α. στην οποία εντάσσονται».

  Με το υφιστάμενο καθεστώς, στις περισσότερες περιπτώσεις, οι Ε.Ο. της ΛΕ.Ε.Α 4 που υποστηρίζουν επιχειρησιακά το Πυροσβεστικό Σώμα κινητοποιούνται από τα αρμόδια ΕΚΣΕ ή ΠΕΚΕ μέσω ασύρματης επικοινωνίας ή / και τηλεφώνου. Η συνδρομή / συμμετοχή των ομάδων σε επιχειρησιακές δράσεις γίνεται σύμφωνα με γεωγραφικά και άλλα κριτήρια. Πρέπει να αποσαφηνιστεί ότι η κινητοποίηση Ε.Ο. που υπάγονται στην ΛΕ.Ε.Α. 4 Πυρόσβεση – Διάσωση πρέπει θα γίνεται είτε μέσω του 199 ΕΣΚΕ (νομός Αττικής) είτε μέσω των ΠΕΚΕ σε ότι αφορά την υπόλοιπη Ελλάδα. Θα πρέπει επίσης η κινητοποίηση των Ε.Ο. να γίνεται για δράσης στις οποίες έχουν εκπαιδευτεί και που διαθέτουν τον απαραίτητο ανά περίπτωση εξοπλισμό.

  Άρθρο 14 Δ , § 3 :
  «Σε περίπτωση επιχειρησιακής εμπλοκής εθελοντικής οργάνωσης σε τακτικό επίπεδο ( πεδίο ) ανεξάρτητα από το είδος δράσης, την αποκλειστική ευθύνη για την καταλληλότητα των εθελοντών που συμμετέχουν φέρει η Εθελοντική Οργάνωση, στην οποία ανήκουν».

  Προτείνεται η μερική αναδιατύπωση της παρούσας παραγράφου, ως εξής : «Σε περίπτωση επιχειρησιακής εμπλοκής εθελοντικής οργάνωσης σε τακτικό επίπεδο ( πεδίο ) ανεξάρτητα από το είδος δράσης, την αποκλειστική ευθύνη για την καταλληλότητα των εθελοντών που συμμετέχουν φέρει η Εθελοντική Οργάνωση, στην οποία ανήκουν εφόσον αυτοί δεν είναι πιστοποιημένοι σύμφωνα με τις διατάξεις του υφιστάμενου νόμου. Για τους πιστοποιημένους εθελοντές, η Εθελοντική Οργάνωση ουδεμία ευθύνη φέρει εφόσον αυτοί καλύπτονται από τα ισχύοντα άρθρα του νόμου που ορίζει και την νόμιμη εμπλοκή τους σε περιστατικά έκτακτης ανάγκης».

  Άρθρο 14 Ε , § 1 :
  Η αξιολόγηση των Ε.Ο. πρέπει να γίνεται τουλάχιστον από τρία ( 3 ) πρόσωπα, ήτοι :
  α ) Τον συντονιστή ΛΕ.Ε.Α., δηλ. τον οικείο Διοικητή της Π.Υ.,
  β ) Τον συντονιστή Ε.Α. της Περιφέρειας καθώς και
  γ ) Έναν υπάλληλο του Τμήματος Εθελοντισμού της Εθνικής Αρχής Πολιτικής Προστασίας.

  Άρθρο 14 Β , § 6 , εδάφια ε2 & ε3 :
  Σε ότι αφορά τους φορείς παροχής πιστοποιημένης εκπαίδευσης, αυτοί θα πρέπει υποχρεωτικά να διαθέτουν τις απαραίτητες εθνικές, ευρωπαϊκές ή διεθνής πιστοποιήσεις για την κατηγορία δράσης για την οποία παρέχουν εκπαίδευση και να είναι αναγνωρισμένοι από το Κράτος στο αντικείμενο της Πολιτικής Προστασίας (μέσω του ΕΚΔΔΑ ).

 • 15 Μαΐου 2019, 11:07 | Εθελοντική Ομάδα Δασοπροστασίας & Πυρόσβεσης Ηλιούπολης (Ε.Ο.Δ.Π.Η.)

  Άρθρο 71
  Σχετ Άρθρο 14 – Γενικά

  Δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη για την απαλλαγή των επιχειρησιακών οχημάτων των Ε.Ο. από τέλη χρήσης / κυκλοφορίας. Το παρόν ζήτημα αποτελεί ένα πάγιο και χρονίζον ζήτημα που επιβαρύνει σημαντικά τις Ε.Ο. Προτείνεται να προβλεφθεί η απαλλαγή της πληρωμής των τελών κυκλοφορίας / χρήσης των πυροσβεστικών, υδροφόρων και βοηθητικών οχημάτων που ανήκουν στην κυριότητα των Ε.Ο. ( βλ. λεωφορεία μεταφοράς προσωπικού κ.α. ) στο υφιστάμενο Σχέδιο Νόμου.

  Δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη για την απαλλαγή από την καταβολή διοδίων όταν τα οχήματα των Ε.Ο. καλούνται από τον εποπτευόμενο φορέα να επεμβαίνουν σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης ή όταν κινητοποιούνται για οποιοδήποτε συμβάν. Το παρόν χρίζει άμεσης επίλυσης, διότι είναι αδύνατον οι εθελοντές που προστρέχουν σε βοήθεια των αρμόδιων κρατικών φορέων σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και να πληρώνουν διόδια από ίδιους πόρους. Προτείνεται η κάλυψη των δαπανών κίνησης των πυροσβεστικών οχημάτων των Ε.Ο. να γίνεται από συμβεβλημένα πρατήρια καυσίμων των Ο.Τ.Α. Α’ και Β’ βαθμού.

 • 15 Μαΐου 2019, 11:59 | ΑΛΕΞΗΣ Κ.

  Προτείνεται η συμπλήρωση του υπάρχοντος κειμένου της παραγράφου 1 του τροποποιούμενου άρθρου 14ΣΤ του Ν.3013/2002, που αφορά τη στολή και τα διακριτικά των Εθελοντών, ως εξής:

  «1. Στη στολή των Εθελοντών αναγράφεται …. τα οποία θα φέρουν ανάλογα διακριτικά σήματα. Της παρούσας υποχρέωσης εξαιρούνται οι Εθελοντές όλων των Σωμάτων του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, οι οποίοι φέρουν στολές και διακριτικά σήματα, όπως αυτά καθορίζονται από τους εσωτερικούς κανονισμούς και τις Διεθνείς Συμβάσεις που αφορούν τον υπόψη ανθρωπιστικό οργανισμό».

  Αιτιολόγηση σχολίου:

  Οι στολές των Εθελοντών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, ακολουθούν τις προδιαγραφές και φέρουν τα διακριτικά σήματα που προβλέπονται από τους εσωτερικούς κανονισμούς και τις Διεθνείς Συμβάσεις που καθορίζουν την οργάνωση και λειτουργία του. Σε κάθε περίπτωση, το έμβλημα του Ερυθρού Σταυρού που αποτελεί σήμα με διεθνή αναγνώριση και αξιοπιστία, βρίσκεται σε περίοπτη και εύκολα αναγνωρίσιμη θέση στην φέρουσα στολή ή τον ειδικό ρουχισμό των Εθελοντών που ανήκουν στον υπόψη ανθρωπιστικό οργανισμό, σε παγκόσμιο επίπεδο.

 • Σχετ Άρθρο 14B παρ 3.
  Ενώ κατανοούμε ότι υπάρχει λογική και ευκολία στην διαχείριση των εθελοντών που ανήκουν σε μια και μόνο ομάδα δεν θεωρούμε αυτόν τον περιορισμό απαραίτητο εφόσον οι ομάδες μεταξύ τους δεν υποστηρίζουν τις ίδιες ΛΕ.Ε.Α. (π.χ. 4 και 7). Ενδέχεται φοιτητές να επιθυμούν όπως ενταχθούν σε εθελοντικές ομάδες στις πόλεις που φοιτούν με στόχο την δραστηριοποίηση και εξέλιξη τους σε διαφορετικά επιχειρησιακά αντικείμενα (π.χ. ορεινή διάσωση) και όταν βρίσκονται στις πόλεις τους να είναι ενταγμένοι σε κάποια τοπική ομάδα αντίστοιχα. Θεωρούμε ότι η επιθυμία για την προσωπική εξέλιξη σε διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα σχετικά με την πολιτική προστασία είναι θεμιτά και θα πρέπει να υποστηρίζονται. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν αρκετοί εθελοντές που ανήκουν σε τουλάχιστον 2 ομάδες ή / και μόνιμοι πυροσβέστες που ανήκουν σε Ε.Ο. Η εφαρμογή αυτής της παραγράφου θα οδηγήσει ίσως στην αποδυνάμωση αρκετών ομάδων. Προτείνεται οι εθελοντές να δύνανται να συμμετάσχουν σε δύο εθελοντικές οργανώσεις εφόσον αυτές υποστηρίζουν διαφορετικές ΛΕ.Ε.Α.

  Σχετ Άρθρο 14Β παρ 6β.
  «Μιλούν την ελληνική γλώσσα με επάρκεια, σύμφωνα με τα ισχύοντα για την περίπτωση αυτή».

  Το παρόν χρειάζεται διευκρίνιση. Θα πρέπει να οριστεί πιο θα είναι το επίπεδο για το οποίο θα κρίνεται η ομιλία της ελληνικής γλώσσας από τους εθελοντές Ε.Ο. επαρκής. Προτείνουμε για τους εθελοντές που διαθέτουν βεβαιώσεις, πιστοποιητικά επάρκειας της ελληνικής γλώσσας από οποιαδήποτε σχολική μονάδα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή αλλοδαπής, εφόσον τα Ελληνικά δεν αποτελούν μητρική τους γλώσσα, όπως προσκομίσουν αυτά μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά στην αίτηση εγγραφής τους στις κατά τόπους Ε.Ο. Για τους εθελοντές που δεν διαθέτουν τα απαραίτητα πιστοποιητικά και επιθυμούν να εμπλακούν επιχειρησιακά στις δράσεις των εκάστοτε Ε.Ο. θα μπορεί να διαπιστώνεται η επάρκεια ελληνικής γλώσσας μέσω τις απρόσκοπτης συμμετοχής τους στις εξετάσεις για την παροχή πιστοποιήσης που λαμβάνουν χώρα ετησίως στην Πυροσβεστική Ακαδημία.

  Σχετ Άρθρο 14Β παρ 6γ.
  «Έχουν αποδεδειγμένα καλή σωματική και ψυχική υγεία που επιτρέπει την υποστήριξη των λειτουργιών για τις οποίες εντάσσονται στο Μητρώο Ε.Ο»

  Προτείνεται να απαιτείται η γνωμάτευση α ) παθολόγου , β ) καρδιολόγου ιατρού και γ ) ψυχιάτρου κρατικού νοσοκομείου , Κέντρου Υγείας ή πρωτοβάθμιας μονάδας υγείας. Η παροχή της εν λόγω γνωμάτευσης να γίνεται ατελώς.

  Σχετ Άρθρο 14Β παρ 6δ.
  «Δεν έχουν την ιδιότητα του Εθελοντή Πυροσβέστη του Πυροσβεστικού Σώματος».

  Υπάρχουν πολλοί εθελοντές Ε.Ο. οι οποίοι έχουν και την ιδιότητα του εθελοντή του Π.Σ. Πολλοί εθελοντές προσφέρουν παράλληλα καθ’ όλο το έτος τις προβλεπόμενες υπηρεσίες τους τόσο στο Π.Σ., όσο και στην Ε.Ο. που ανήκουν. Άλλες ομάδες δραστηριοποιούνται μόνο κατά την θερινή περίοδο με αποτέλεσμα να επιθυμούν όπως συνεχίσουν την εθελοντική τους δράση προσφέροντας τις υπηρεσίες τους στο Π.Σ. τον υπόλοιπο χρόνο. Πολλές Ε.Ο. που δραστηριοποιούνται καθ’ όλη την διάρκεια του χρόνου αποκτούν σημαντική εμπειρία στις δράσεις στις οποίες συμμετέχουν δίπλα στο μόνιμο πυροσβεστικό προσωπικό. Επιπλέον, η συμμετοχή των εθελοντών στους πυροσβεστικούς σταθμούς βοηθάει σε πολλές περιπτώσεις στην σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ εθελοντών και μονίμων πυροσβεστών κάτι το οποίο διευκολύνει σημαντικά την επιχειρησιακή συνεργασία τους όταν εμπλέκονται ως ξεχωριστοί φορείς (Ε.Ο και Π.Σ.). Επιπροσθέτως, οι εθελοντές πυροσβέστες συμβάλλουν στην κάλυψη υφιστάμενων επιχειρησιακών κενών του Π.Σ. πανελλαδικά. Τέλος, εφόσον υπάρχουν μόνιμοι, συμβασιούχοι και πενταετείς πυροσβέστες που ανήκουν σε Ε.Ο., θεωρούμε άστοχο να απαγορευτεί η διατήρηση διπλής ιδιότητας από τους εθελοντές. Η εφαρμογή αυτής της πρόβλεψης θα δυσχεράνει ακόμα περισσότερο το υφιστάμενο πρόβλημα λειψανδρίας στο Π.Σ. και θα δημιουργήσει «στρατόπεδα» στον χώρο του εθελοντισμού διαχωρίζοντας τις ιδιότητες κατ’ αυτό τον τρόπο ενώ όλες οι ενδείξεις τα τελευταία 20 χρόνια αναδεικνύουν περισσότερα οφέλη από την συγχώνευση του εθελοντισμού κάτω από μια επιχειρησιακή ομπρέλα του Π.Σ. αντί για την διατήρηση εθελοντών δύο ταχυτήτων με ανούσιες αντιπαλότητες και σημαντικές δυσκολίες στην βέλτιστη αξιοποίηση τους στην προστασία του πολίτη. Τέλος, σύμφωνα με την §1 του Άρθρου 5 του Συντάγματος : «Καθένας έχει δικαίωμα να αναπτύσσει ελεύθερα την προσωπικότητά του και να συμμετέχει στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της Χώρας, εφόσον δεν προσβάλλει τα δικαιώματα των άλλων και δεν παραβιάζει το Σύνταγμα ή τα χρηστά ήθη».
  Για τους παραπάνω λόγους ζητάμε να καταργηθεί η παρούσα διάταξη, καθώς θα δημιουργήσει τεράστια προβλήματα στην ομαλή διευθέτηση του υπό διαβούλευση νόμου.

  Σχετ Άρθρο 14Β παρ Ε1
  «..Την Πυροσβεστική Ακαδημία, για την υποστήριξη της ΛΕ.Ε.Α. Πυρόσβεσης και διάσωσης στα αντικείμενα της Δασοπροστασίας και της Δασοπυρόσβεσης».

  Ζητάμε να διευκρινιστεί ή να τροποποιηθεί το παρόν άρθρο να καλύψει όλο το φάσμα των δράσεων πυρόσβεσης και διάσωσης που καλύπτουν οι εθελοντικές ομάδες, ειδικά αυτές που λειτουργούν όλο το χρόνο ή που καλύπτουν πάγιες ανάγκες Π.Π. όπου υπάρχει έλλειψη αρμόδιου κρατικού φορέα, όπως στο νησί της Αστυπάλαιας. Οι δράσεις αυτών των ομάδων θα πρέπει να καλύπτουν ένα ευρύτερο φάσμα το οποίο πρέπει να σχετίζεται με τα περιστατικά τα οποία αποδεδειγμένα αντιμετωπίζουν. Χαρακτηριστικά αναφέρεται η επέμβαση σε συμβάντα παροχής βοήθειας, άντλησης υδάτων, διασώσεων από βροχοπτώσεις, χιονοπτώσεις κ.ο.κ., τα οποία εντάσσονται στις αρμοδιότητες του Π.Σ.. Συνεπώς το Π.Σ. θα πρέπει να είναι ο φορέας πιστοποίησης των παραπάνω δράσεων ή και άλλων δράσεων στα οποία συμμετέχει η Ε.Ο. εφόσον διαθέτει τον κατάλληλο ανά περίπτωση εξοπλισμό. Προτείνουμε να τροποποιηθεί αυτή η πρόβλεψη ως εξής :

  «…Έχουν λάβει την πιστοποιημένη εκπαίδευση που απαιτείται για την υποστήριξη των λειτουργιών για τις οποίες εντάσσονται στο Μητρώο Ε.Ο. Ως πιστοποιημένη εκπαίδευση, νοείται η εκπαίδευση που αποδεικνύεται από τα αντίστοιχα, εν ισχύ, πιστοποιητικά και παρέχεται από:

  ε.1. Την Πυροσβεστική Ακαδημία, για την υποστήριξη της ΛΕ.Ε.Α. Πυρόσβεσης και διάσωσης».

  Η δασοπροστασία και δασοπυρόσβεση αποτελεί ένα μόνο μέρος των δράσεων πολλών Ε.Ο. και πρέπει να αναγνωριστεί αυτό ώστε να υπάρχει επιχειρησιακή και νομική συνοχή στην εμπλοκή τους σε άλλα περιστατικά πολίτικης προστασίας όπως αυτά προσδιορίζονται από το Άρθρο 2, § 25 και την € 2Β(γ) το άρθρου 6.

  Σχετ Άρθρο 14Δ παρ 4
  «Η επιλογή του εξοπλισμού και των μέσων των Εθελοντικών Οργανώσεων, που προορίζονται για χρήση κατά τις επιχειρήσεις, θα γίνεται από τους αρμόδιους ανά δράση και κατά τόπους φορείς, με βάση τις διαπιστωμένες επιχειρησιακές δυνατότητες».

  Το παρόν άρθρο χρίζει διευκρίνισης. Προτείνεται η αναδιατύπωση του συγκεκριμένου άρθρου ως εξής : «Η επιλογή του εξοπλισμού και των μέσων των Ε.Ο. να γίνεται σύμφωνα με ( και να πληροί ) τις προδιαγραφές και σχετικές πιστοποιήσεις όπως αυτές ορίζονται για τους αρμόδιους ανά δράση και κατά τόπους φορείς σε ότι αφορά την καταλληλότητα ( επάρκεια , αντοχή κτλ. ) του υφιστάμενου εξοπλισμού για την χρήση του στις συγκεκριμένες δράσεις ή / και επιχειρήσεις.» Συνεπώς, θα ορίζονται τα πρότυπα του επιχειρησιακού εξοπλισμού ώστε να βεβαιώνεται κατ’ αυτό τον τρόπο η καταλληλότητα του για την δράση για την οποία αύτη προσδιορίζεται.

  Σχετ άρθρο 14ΣΤ παρ 1
  Στη στολή των Εθελοντών αναγράφεται συμμετρικά στο πίσω και άνω μέρος το λογότυπο «ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ» και «ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ».

  Προτείνεται να απαλειφθεί η υπάρχουσα πρόβλεψη για τον λόγο ότι για την εφαρμογή του μέτρου θα πρέπει να παραχωρηθούν εκατοντάδες στολές που να τροποποιούν τις ήδη υπάρχουσες επιγραφές ( πλάτης ) που φέρει η κάθε Ε.Ο. Η συγκεκριμένη πρόβλεψη δεν έχει ούτε πρακτικό, αλλά ούτε οικονομικό αντίκρισμα. Αντ’ αυτού προτείνεται να παραμείνει στην επιγραφή της πλάτης η ονομασία της Ε.Ο, στον αριστερό βραχίονα το σήμα της Ε.Ο., όπως ισχύει στις περισσότερες περιπτώσεις με τα σημερινά δεδομένα και το σήμα της Ε.Α.Π.Π. να φέρεται στην δεξιά πλευρά του χιτωνίου της στολής ( στο στήθος ).

  Σχετ άρθρο 14ΣΤ παρ 5
  «Με απόφαση του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος δύνανται να παραχωρούνται δωρεάν κατά χρήση αποσυρθέντα οχήματα του Π.Σ. σε ενταγμένες Εθελοντικές Οργανώσεις στο Μητρώο Ε.Ο. οι οποίες υποστηρίζουν τη ΛΕ.Ε.Α. Πυρόσβεσης και Διάσωσης. Το κόστος λειτουργίας, συντήρησης και ασφάλισης του εξοπλισμού που παραχωρείται, όπως και κάθε άλλο κόστος, που προκύπτει αναλαμβάνεται από τις οικείες εθελοντικές οργανώσεις. Με τη λύση για οποιονδήποτε λόγο ή διάλυση των Εθελοντικών αυτών Οργανώσεων τα ως άνω οχήματα επιστρέφουν υποχρεωτικά στο Π.Σ. με ευθύνη των οργάνων διοίκησής τους».

  Πολλά από τα αποσυρθέντα οχήματα του Π.Σ. χρίζουν μίας εξαιρετικά δαπανηρής συντήρησης. Επιπλέον, τα περισσότερα οχήματα που παραχωρούνται είναι πλέον τις 30ετίας – 40ετίας. Συνεπώς, ποιος φέρει την ευθύνη για την καταλληλότητα των οχημάτων αυτών; Επιπλέον οι περισσότερες ομάδες δεν διαθέτουν ιδίους πόρους ώστε να έχουν την δυνατότητα να συντηρήσουν / επισκευάσουν τα οχήματα αυτά. Υπάρχει κίνδυνος, λόγω οικονομικής στενότητας να χρησιμοποιούνται τα οχήματα, χωρίς να είναι απολύτως ασφαλή. Πιστεύουμε ότι λίγες Ε.Ο. θα έχουν την δυνατότητα να συντηρούν αυτά τα οχήματα με ίδιους πόρους. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να προβλεφθεί η ανάληψη από τους οικείους Ο.Τ.Α. της δαπάνης συντήρησης , ασφάλισης και κάλυψης των τελών κυκλοφορίας των υπ’ όψιν οχημάτων των Ε.Ο που δραστηριοποιούνται στα όρια των Δήμων , βάσει του Άρθρου 7 του Ν. 4172 και κατόπιν σχετικής διαδικασίας παραχώρησης της χρήσης των.

  Σχετ άρθρο 14Η παρ 2
  «Η αναιτιολόγητη μη ανταπόκριση Εθελοντικής Οργάνωσης στα περιστατικά στα οποία καλείται, η πλημμελής ή αφερέγγυα εκτέλεση των καθηκόντων της, η ανάληψη κερδοσκοπικής δραστηριότητας στον τομέα της διαχείρισης εκτάκτων αναγκών, η παραμονή σε αδράνεια για περίοδο που υπερβαίνει την τριετία για λόγους ανεξάρτητους της Εθνικής Αρχής, η έλλειψη συνεργασίας με τις υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας ή τους επιχειρησιακούς φορείς και η παροχή ανακριβών στοιχείων στην Εθνική Αρχή συνιστούν λόγους διαγραφής της από το Μητρώο Ε.Ο.»

  Προτείνεται η χρονική περίοδος αδράνειας να αλλάξει από τα τρία σε δύο χρόνια. Θεωρούμε ότι δεν χρειάζεται περισσότερος χρόνος αδικαιολόγητης αδράνειας. Κατά δε τη λήξη του πρώτου έτους αδράνειας θα μπορεί να αποστέλλεται ειδοποίηση στην Ε.Ο. αναγράφοντας τις ενέργειες που θα ακολουθήσουν σε περίπτωση αδράνειας πλέον των δύο ετών. Η οποιαδήποτε δράση θα μπορούσε να συνυπογράφεται και να βεβαιώνεται από τους κατά δράση αρμόδιους φορείς.

  Σχετ άρθρο 14Θ – Οικονομική Ενίσχυση
  Πως θα υποστηρίζονται οικονομικά και πως θα αναλαμβάνουν την κάλυψη των λειτουργικών τους εξόδων οι εθελοντικές οργανώσεις που δεν διαθέτουν ιδίους πόρους ; Στις περισσότερες χώρες ανά τον κόσμο οι Ε.Ο. κάνουν ετήσιο προϋπολογισμό που αφορούν τα λειτουργικά έξοδα. Αυτά συνήθως καλύπτονται από κρατικούς φορείς, ΟΤΑ, μέσω δημοτικών τελών κ.ο.κ. Στην περίπτωση της Ελλάδας που έχουν μειωθεί δραστικά οι δωρεές προς τις Ε.Ο., πως θα μπορεί να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα των ομάδων χωρίς οικονομική ενίσχυση και σταθερούς πόρους ; Προτείνεται οι Ε.Ο. να υποβάλλουν ετήσιο προϋπολογισμό τόσο στην οικεία Περιφέρεια όσο και στον οικείο Ο.Τ.Α. σχετικά με τα βασικά λειτουργικά τους έξοδα και αυτά εν συνεχεία να καλύπτονται από σχετικό κωδικό της Περιφέρειας και του Δήμου αντίστοιχα. Η όποια οικονομική ενίσχυση θα πρέπει να δίδεται, αναλόγως του αποτελέσματος της προηγηθείσας αξιολόγησης της αρμόδιας τριμελούς επιτροπής. Επιπλέον δαπάνες για λοιπές δράσεις θα μπορούν να καλύπτονται μέσω ενεργειών εξεύρεσης πόρων από τις ίδιες τις Ε.Ο.

  Άρθρο 14 Ι, § 2 :
  «Για τους ανασφάλιστους εθελοντές Πολιτικής Προστασίας εφαρμόζονται αναφορικά με τη νοσηλευτική και ιατροφαρμακευτική τους περίθαλψη τα οριζόμενα στο Άρθρο 33 του ν. 4368/2016, όπως ισχύει.»
  Προτείνεται οι ανασφάλιστοι εθελοντές να μην εντάσσονται στο Άρθρο 33 του Ν. 4368 / 2016 , αντ’ αυτού να ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4249 / 2014 πλέον της ασφάλισης έναντι ατυχήματος.

  Σχετ Άρθρο 14 – Γενικά

  Δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη για την απαλλαγή των επιχειρησιακών οχημάτων των Ε.Ο. από τέλη χρήσης / κυκλοφορίας. Το παρόν ζήτημα αποτελεί ένα πάγιο και χρονίζον ζήτημα που επιβαρύνει σημαντικά τις Ε.Ο. Προτείνεται να προβλεφθεί η απαλλαγή της πληρωμής των τελών κυκλοφορίας / χρήσης των πυροσβεστικών, υδροφόρων και βοηθητικών οχημάτων που ανήκουν στην κυριότητα των Ε.Ο. ( βλ. λεωφορεία μεταφοράς προσωπικού κ.α. ) στο υφιστάμενο Σχέδιο Νόμου.

  Δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη για την απαλλαγή από την καταβολή διοδίων όταν τα οχήματα των Ε.Ο. καλούνται από τον εποπτευόμενο φορέα να επεμβαίνουν σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης ή όταν κινητοποιούνται για οποιοδήποτε συμβάν. Το παρόν χρίζει άμεσης επίλυσης, διότι είναι αδύνατον οι εθελοντές που προστρέχουν σε βοήθεια των αρμόδιων κρατικών φορέων σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και να πληρώνουν διόδια από ίδιους πόρους. Προτείνεται η κάλυψη των δαπανών κίνησης των πυροσβεστικών οχημάτων των Ε.Ο. να γίνεται από συμβεβλημένα πρατήρια καυσίμων των Ο.Τ.Α. Α’ και Β’ βαθμού.

 • 15 Μαΐου 2019, 11:06 | Εθελοντική Ομάδα Δασοπροστασίας & Πυρόσβεσης Ηλιούπολης (Ε.Ο.Δ.Π.Η.)

  Άρθρο 71
  Σχετ Άρθρο 14B παρ 3.
  Ενώ κατανοούμε ότι υπάρχει λογική και ευκολία στην διαχείριση των εθελοντών που ανήκουν σε μια και μόνο ομάδα δεν θεωρούμε αυτόν τον περιορισμό απαραίτητο εφόσον οι ομάδες μεταξύ τους δεν υποστηρίζουν τις ίδιες ΛΕ.Ε.Α. (π.χ. 4 και 7). Ενδέχεται φοιτητές να επιθυμούν όπως ενταχθούν σε εθελοντικές ομάδες στις πόλεις που φοιτούν με στόχο την δραστηριοποίηση και εξέλιξη τους σε διαφορετικά επιχειρησιακά αντικείμενα (π.χ. ορεινή διάσωση) και όταν βρίσκονται στις πόλεις τους να είναι ενταγμένοι σε κάποια τοπική ομάδα αντίστοιχα. Θεωρούμε ότι η επιθυμία για την προσωπική εξέλιξη σε διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα σχετικά με την πολιτική προστασία είναι θεμιτά και θα πρέπει να υποστηρίζονται. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν αρκετοί εθελοντές που ανήκουν σε τουλάχιστον 2 ομάδες ή / και μόνιμοι πυροσβέστες που ανήκουν σε Ε.Ο. Η εφαρμογή αυτής της παραγράφου θα οδηγήσει ίσως στην αποδυνάμωση αρκετών ομάδων. Προτείνεται οι εθελοντές να δύνανται να συμμετάσχουν σε δύο εθελοντικές οργανώσεις εφόσον αυτές υποστηρίζουν διαφορετικές ΛΕ.Ε.Α.

  Σχετ Άρθρο 14Β παρ 5β.
  «Μιλούν την ελληνική γλώσσα με επάρκεια, σύμφωνα με τα ισχύοντα για την περίπτωση αυτή».

  Το παρόν χρειάζεται διευκρίνιση. Θα πρέπει να οριστεί πιο θα είναι το επίπεδο για το οποίο θα κρίνεται η ομιλία της ελληνικής γλώσσας από τους εθελοντές Ε.Ο. επαρκής. Προτείνουμε για τους εθελοντές που διαθέτουν βεβαιώσεις, πιστοποιητικά επάρκειας της ελληνικής γλώσσας από οποιαδήποτε σχολική μονάδα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή αλλοδαπής, εφόσον τα Ελληνικά δεν αποτελούν μητρική τους γλώσσα, όπως προσκομίσουν αυτά μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά στην αίτηση εγγραφής τους στις κατά τόπους Ε.Ο. Για τους εθελοντές που δεν διαθέτουν τα απαραίτητα πιστοποιητικά και επιθυμούν να εμπλακούν επιχειρησιακά στις δράσεις των εκάστοτε Ε.Ο. θα μπορεί να διαπιστώνεται η επάρκεια ελληνικής γλώσσας μέσω τις απρόσκοπτης συμμετοχής τους στις εξετάσεις για την παροχή πιστοποιήσης που λαμβάνουν χώρα ετησίως στην Πυροσβεστική Ακαδημία.

  Σχετ Άρθρο 14Β παρ 5γ.
  «Έχουν αποδεδειγμένα καλή σωματική και ψυχική υγεία που επιτρέπει την υποστήριξη των λειτουργιών για τις οποίες εντάσσονται στο Μητρώο Ε.Ο»

  Προτείνεται να απαιτείται η γνωμάτευση α ) παθολόγου , β ) καρδιολόγου ιατρού και γ ) ψυχιάτρου κρατικού νοσοκομείου , Κέντρου Υγείας ή πρωτοβάθμιας μονάδας υγείας. Η παροχή της εν λόγω γνωμάτευσης να γίνεται ατελώς.

  Σχετ Άρθρο 14Β παρ 5δ.
  «Δεν έχουν την ιδιότητα του Εθελοντή Πυροσβέστη του Πυροσβεστικού Σώματος».

  Υπάρχουν πολλοί εθελοντές Ε.Ο. οι οποίοι έχουν και την ιδιότητα του εθελοντή του Π.Σ. Πολλοί εθελοντές προσφέρουν παράλληλα καθ’ όλο το έτος τις προβλεπόμενες υπηρεσίες τους τόσο στο Π.Σ., όσο και στην Ε.Ο. που ανήκουν. Άλλες ομάδες δραστηριοποιούνται μόνο κατά την θερινή περίοδο με αποτέλεσμα να επιθυμούν όπως συνεχίσουν την εθελοντική τους δράση προσφέροντας τις υπηρεσίες τους στο Π.Σ. τον υπόλοιπο χρόνο. Πολλές Ε.Ο. που δραστηριοποιούνται καθ’ όλη την διάρκεια του χρόνου αποκτούν σημαντική εμπειρία στις δράσεις στις οποίες συμμετέχουν δίπλα στο μόνιμο πυροσβεστικό προσωπικό. Επιπλέον, η συμμετοχή των εθελοντών στους πυροσβεστικούς σταθμούς βοηθάει σε πολλές περιπτώσεις στην σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ εθελοντών και μονίμων πυροσβεστών κάτι το οποίο διευκολύνει σημαντικά την επιχειρησιακή συνεργασία τους όταν εμπλέκονται ως ξεχωριστοί φορείς (Ε.Ο και Π.Σ.). Επιπροσθέτως, οι εθελοντές πυροσβέστες συμβάλλουν στην κάλυψη υφιστάμενων επιχειρησιακών κενών του Π.Σ. πανελλαδικά. Τέλος, εφόσον υπάρχουν μόνιμοι, συμβασιούχοι και πενταετείς πυροσβέστες που ανήκουν σε Ε.Ο., θεωρούμε άστοχο να απαγορευτεί η διατήρηση διπλής ιδιότητας από τους εθελοντές. Η εφαρμογή αυτής της πρόβλεψης θα δυσχεράνει ακόμα περισσότερο το υφιστάμενο πρόβλημα λειψανδρίας στο Π.Σ. και θα δημιουργήσει «στρατόπεδα» στον χώρο του εθελοντισμού διαχωρίζοντας τις ιδιότητες κατ’ αυτό τον τρόπο ενώ όλες οι ενδείξεις τα τελευταία 20 χρόνια αναδεικνύουν περισσότερα οφέλη από την συγχώνευση του εθελοντισμού κάτω από μια επιχειρησιακή ομπρέλα του Π.Σ. αντί για την διατήρηση εθελοντών δύο ταχυτήτων με ανούσιες αντιπαλότητες και σημαντικές δυσκολίες στην βέλτιστη αξιοποίηση τους στην προστασία του πολίτη. Τέλος, σύμφωνα με την §1 του Άρθρου 5 του Συντάγματος : «Καθένας έχει δικαίωμα να αναπτύσσει ελεύθερα την προσωπικότητά του και να συμμετέχει στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της Χώρας, εφόσον δεν προσβάλλει τα δικαιώματα των άλλων και δεν παραβιάζει το Σύνταγμα ή τα χρηστά ήθη».
  Για τους παραπάνω λόγους ζητάμε να καταργηθεί η παρούσα διάταξη, καθώς θα δημιουργήσει τεράστια προβλήματα στην ομαλή διευθέτηση του υπό διαβούλευση νόμου.

  Σχετ Άρθρο 14Β παρ Ε1
  «..Την Πυροσβεστική Ακαδημία, για την υποστήριξη της ΛΕ.Ε.Α. Πυρόσβεσης και διάσωσης στα αντικείμενα της Δασοπροστασίας και της Δασοπυρόσβεσης».

  Ζητάμε να διευκρινιστεί ή να τροποποιηθεί το παρόν άρθρο να καλύψει όλο το φάσμα των δράσεων πυρόσβεσης και διάσωσης που καλύπτουν οι εθελοντικές ομάδες, ειδικά αυτές που λειτουργούν όλο το χρόνο ή που καλύπτουν πάγιες ανάγκες Π.Π. όπου υπάρχει έλλειψη αρμόδιου κρατικού φορέα, όπως στο νησί της Αστυπάλαιας. Οι δράσεις αυτών των ομάδων θα πρέπει να καλύπτουν ένα ευρύτερο φάσμα το οποίο πρέπει να σχετίζεται με τα περιστατικά τα οποία αποδεδειγμένα αντιμετωπίζουν. Χαρακτηριστικά αναφέρεται η επέμβαση σε συμβάντα παροχής βοήθειας, άντλησης υδάτων, διασώσεων από βροχοπτώσεις, χιονοπτώσεις κ.ο.κ., τα οποία εντάσσονται στις αρμοδιότητες του Π.Σ.. Συνεπώς το Π.Σ. θα πρέπει να είναι ο φορέας πιστοποίησης των παραπάνω δράσεων ή και άλλων δράσεων στα οποία συμμετέχει η Ε.Ο. εφόσον διαθέτει τον κατάλληλο ανά περίπτωση εξοπλισμό. Προτείνουμε να τροποποιηθεί αυτή η πρόβλεψη ως εξής :

  «…Έχουν λάβει την πιστοποιημένη εκπαίδευση που απαιτείται για την υποστήριξη των λειτουργιών για τις οποίες εντάσσονται στο Μητρώο Ε.Ο. Ως πιστοποιημένη εκπαίδευση, νοείται η εκπαίδευση που αποδεικνύεται από τα αντίστοιχα, εν ισχύ, πιστοποιητικά και παρέχεται από:

  ε.1. Την Πυροσβεστική Ακαδημία, για την υποστήριξη της ΛΕ.Ε.Α. Πυρόσβεσης και διάσωσης».

  Η δασοπροστασία και δασοπυρόσβεση αποτελεί ένα μόνο μέρος των δράσεων πολλών Ε.Ο. και πρέπει να αναγνωριστεί αυτό ώστε να υπάρχει επιχειρησιακή και νομική συνοχή στην εμπλοκή τους σε άλλα περιστατικά πολίτικης προστασίας όπως αυτά προσδιορίζονται από το Άρθρο 2, § 25 και την € 2Β(γ) το άρθρου 6.

  Σχετ Άρθρο 14Δ παρ 4
  «Η επιλογή του εξοπλισμού και των μέσων των Εθελοντικών Οργανώσεων, που προορίζονται για χρήση κατά τις επιχειρήσεις, θα γίνεται από τους αρμόδιους ανά δράση και κατά τόπους φορείς, με βάση τις διαπιστωμένες επιχειρησιακές δυνατότητες».

  Το παρόν άρθρο χρίζει διευκρίνισης. Προτείνεται η αναδιατύπωση του συγκεκριμένου άρθρου ως εξής : «Η επιλογή του εξοπλισμού και των μέσων των Ε.Ο. να γίνεται σύμφωνα με ( και να πληροί ) τις προδιαγραφές και σχετικές πιστοποιήσεις όπως αυτές ορίζονται για τους αρμόδιους ανά δράση και κατά τόπους φορείς σε ότι αφορά την καταλληλότητα ( επάρκεια , αντοχή κτλ. ) του υφιστάμενου εξοπλισμού για την χρήση του στις συγκεκριμένες δράσεις ή / και επιχειρήσεις.» Συνεπώς, θα ορίζονται τα πρότυπα του επιχειρησιακού εξοπλισμού ώστε να βεβαιώνεται κατ’ αυτό τον τρόπο η καταλληλότητα του για την δράση για την οποία αύτη προσδιορίζεται.

  Σχετ άρθρο 14ΣΤ παρ 1
  Στη στολή των Εθελοντών αναγράφεται συμμετρικά στο πίσω και άνω μέρος το λογότυπο «ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ» και «ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ».

  Προτείνεται να απαλειφθεί η υπάρχουσα πρόβλεψη για τον λόγο ότι για την εφαρμογή του μέτρου θα πρέπει να παραχωρηθούν εκατοντάδες στολές που να τροποποιούν τις ήδη υπάρχουσες επιγραφές ( πλάτης ) που φέρει η κάθε Ε.Ο. Η συγκεκριμένη πρόβλεψη δεν έχει ούτε πρακτικό, αλλά ούτε οικονομικό αντίκρισμα. Αντ’ αυτού προτείνεται να παραμείνει στην επιγραφή της πλάτης η ονομασία της Ε.Ο, στον αριστερό βραχίονα το σήμα της Ε.Ο., όπως ισχύει στις περισσότερες περιπτώσεις με τα σημερινά δεδομένα και το σήμα της Ε.Α.Π.Π. να φέρεται στην δεξιά πλευρά του χιτωνίου της στολής ( στο στήθος ).

  Σχετ άρθρο 14ΣΤ παρ 5
  «Με απόφαση του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος δύνανται να παραχωρούνται δωρεάν κατά χρήση αποσυρθέντα οχήματα του Π.Σ. σε ενταγμένες Εθελοντικές Οργανώσεις στο Μητρώο Ε.Ο. οι οποίες υποστηρίζουν τη ΛΕ.Ε.Α. Πυρόσβεσης και Διάσωσης. Το κόστος λειτουργίας, συντήρησης και ασφάλισης του εξοπλισμού που παραχωρείται, όπως και κάθε άλλο κόστος, που προκύπτει αναλαμβάνεται από τις οικείες εθελοντικές οργανώσεις. Με τη λύση για οποιονδήποτε λόγο ή διάλυση των Εθελοντικών αυτών Οργανώσεων τα ως άνω οχήματα επιστρέφουν υποχρεωτικά στο Π.Σ. με ευθύνη των οργάνων διοίκησής τους».

  Πολλά από τα αποσυρθέντα οχήματα του Π.Σ. χρίζουν μίας εξαιρετικά δαπανηρής συντήρησης. Επιπλέον, τα περισσότερα οχήματα που παραχωρούνται είναι πλέον τις 30ετίας – 40ετίας. Συνεπώς, ποιος φέρει την ευθύνη για την καταλληλότητα των οχημάτων αυτών; Επιπλέον οι περισσότερες ομάδες δεν διαθέτουν ιδίους πόρους ώστε να έχουν την δυνατότητα να συντηρήσουν / επισκευάσουν τα οχήματα αυτά. Υπάρχει κίνδυνος, λόγω οικονομικής στενότητας να χρησιμοποιούνται τα οχήματα, χωρίς να είναι απολύτως ασφαλή. Πιστεύουμε ότι λίγες Ε.Ο. θα έχουν την δυνατότητα να συντηρούν αυτά τα οχήματα με ίδιους πόρους. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να προβλεφθεί η ανάληψη από τους οικείους Ο.Τ.Α. της δαπάνης συντήρησης , ασφάλισης και κάλυψης των τελών κυκλοφορίας των υπ’ όψιν οχημάτων των Ε.Ο που δραστηριοποιούνται στα όρια των Δήμων , βάσει του Άρθρου 7 του Ν. 4172 και κατόπιν σχετικής διαδικασίας παραχώρησης της χρήσης των.

  Σχετ άρθρο 14Η παρ 2
  «Η αναιτιολόγητη μη ανταπόκριση Εθελοντικής Οργάνωσης στα περιστατικά στα οποία καλείται, η πλημμελής ή αφερέγγυα εκτέλεση των καθηκόντων της, η ανάληψη κερδοσκοπικής δραστηριότητας στον τομέα της διαχείρισης εκτάκτων αναγκών, η παραμονή σε αδράνεια για περίοδο που υπερβαίνει την τριετία για λόγους ανεξάρτητους της Εθνικής Αρχής, η έλλειψη συνεργασίας με τις υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας ή τους επιχειρησιακούς φορείς και η παροχή ανακριβών στοιχείων στην Εθνική Αρχή συνιστούν λόγους διαγραφής της από το Μητρώο Ε.Ο.»

  Προτείνεται η χρονική περίοδος αδράνειας να αλλάξει από τα τρία σε δύο χρόνια. Θεωρούμε ότι δεν χρειάζεται περισσότερος χρόνος αδικαιολόγητης αδράνειας. Κατά δε τη λήξη του πρώτου έτους αδράνειας θα μπορεί να αποστέλλεται ειδοποίηση στην Ε.Ο. αναγράφοντας τις ενέργειες που θα ακολουθήσουν σε περίπτωση αδράνειας πλέον των δύο ετών. Η οποιαδήποτε δράση θα μπορούσε να συνυπογράφεται και να βεβαιώνεται από τους κατά δράση αρμόδιους φορείς.

  Σχετ άρθρο 14Θ – Οικονομική Ενίσχυση
  Πως θα υποστηρίζονται οικονομικά και πως θα αναλαμβάνουν την κάλυψη των λειτουργικών τους εξόδων οι εθελοντικές οργανώσεις που δεν διαθέτουν ιδίους πόρους ; Στις περισσότερες χώρες ανά τον κόσμο οι Ε.Ο. κάνουν ετήσιο προϋπολογισμό που αφορούν τα λειτουργικά έξοδα. Αυτά συνήθως καλύπτονται από κρατικούς φορείς, ΟΤΑ, μέσω δημοτικών τελών κ.ο.κ. Στην περίπτωση της Ελλάδας που έχουν μειωθεί δραστικά οι δωρεές προς τις Ε.Ο., πως θα μπορεί να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα των ομάδων χωρίς οικονομική ενίσχυση και σταθερούς πόρους ; Προτείνεται οι Ε.Ο. να υποβάλλουν ετήσιο προϋπολογισμό τόσο στην οικεία Περιφέρεια όσο και στον οικείο Ο.Τ.Α. σχετικά με τα βασικά λειτουργικά τους έξοδα και αυτά εν συνεχεία να καλύπτονται από σχετικό κωδικό της Περιφέρειας και του Δήμου αντίστοιχα. Η όποια οικονομική ενίσχυση θα πρέπει να δίδεται, αναλόγως του αποτελέσματος της προηγηθείσας αξιολόγησης της αρμόδιας τριμελούς επιτροπής. Επιπλέον δαπάνες για λοιπές δράσεις θα μπορούν να καλύπτονται μέσω ενεργειών εξεύρεσης πόρων από τις ίδιες τις Ε.Ο.

 • 14 Μαΐου 2019, 16:34 | Δανάη Καζαντζίδου

  Πολυ σημαντική η παρ. 14Ζ!

 • 14 Μαΐου 2019, 12:37 | Λευτέρης

  Το ασυμβίβαστο μεταξύ Εθελοντή ΠΠ & Εθελοντή Πυροσβέστη είναι απαραίτητο.

  α. ο Εθελοντής Πυροσβέστης έχει υποχρεωτική υπηρεσία καθόλη την χρονιά και όχι μόνο για τους καλοκαιρινούς μήνες. Δεν μπορεί κάποιος εθελοντής ΠΠ να απέχει από τα καθήκοντα του διότι το καλοκαίρι προσφέρει στην Εθελοντική Ομάδα. Το αντιμετωπίζουμε όλα αυτά τα χρόνια και κακώς που οι κκ Διοικητές έχουν επιδείξει ανοχή επ’ αυτού. Όποιος απέχει απο τις υποχρεωτικές του υπηρεσίες πρέπει να διαγράφεται.

  β. σε ένα μεγάλο συμβάν σε ποιά υπηρεσία θα προσφέρει ο Εθελοντής, στην Εθ. ομάδα του (ΠΠ) ή στο Πυροσβεστικό Σταθμό που ανήκει; η εμπειρία έχει δείξει ότι σε πολύ μεγάλο ποσοστό οι Εθελοντές που διατηρούν και τις δύο ιδιότητες προστρέχουν στις ομάδες τους. Οπότε ποιά η προσφορά τους στο Πυροσβεστικό Σώμα;

  Αυτό λοιπόν πρέπει να πάψει. Η θα είσαι Εθελοντής Πολιτικής Προστασίας και θα προσφέρεις στην ομάδα σου ή θα είσαι Εθελοντής Πυροσβέστης και θα προσφέρεις το υποχρεωτικό σου εθελοντικό έργο στην Υπηρεσία που ανήκεις.

 • Ως εκπρόσωπος CEO της OLYMPUS AVIATION ACADEMY Pilot School που επιχειρεί απο το Αεροδρόμιο Αλεξανδρούπολης με Cessna 172 προτείνω, στα πλαίσια δασοπροστασίας της ορεινής περιοχής της Θράκης απ τον Έβρο μέχρι την Καβάλα, την από αέρος δασο-επιτήρηση για την προστασία πυρκαγιών από τον Ιούνιο μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου με αντίτιμο per hour of flight.

 • 13 Μαΐου 2019, 18:51 | Παναγιώτης

  Προτείνεται οι εθελοντές πυροσβέστες του ΠΣ, να μπορούν να είναι εθελοντές πολιτικής προστασίας αποκλειστικά και μόνο στην:

  ΛΕ.Ε.Α. 1: Αναγνώρισης και εκτίμησης κινδύνων και απειλών.
  Αποσκοπεί στην αναγνώριση των κινδύνων και απειλών της χώρας, όπου αυτό είναι δυνατό, καθώς και στην εκτίμηση των συνεπειών τους προκειμένου να υπάρξει ο κατάλληλος σχεδιασμός για την αντιμετώπισή τους.

  Με την παραπάνω πρόβλεψη επιτυγχάνονται τα εξής:

  1. Δίνεται η δυνατότητα αξιοποίησης της προσφοράς από εθελοντές με επιστημονική γνώση και εμπειρία η οποία αποκτάται εκτός των άλλων (επαγγελματική κλπ) μέσα και από το ΠΣ.

  2. Λόγω του ότι η εμπλοκή στη ΛΕ.Ε.Α 1 γίνεται σε περιόδους πριν από κρίσεις δεν επιβαρύνεται επιχειρησιακά το ΠΣ.

  3. Η εμπλοκή εθελοντών του ΠΣ στην ΛΕ.Ε.Α 1, μπορεί, να αποτελέσει παράγοντα μεταφοράς γνώσης προς του σταθμούς και τα κλιμάκια που υπηρετούν.

 • 13 Μαΐου 2019, 10:49 | ΕΔΑΣΑ (Εθελοντές Δασοπυροπροστασίας Αττικής)

  Ο ΕΔΑΣΑ (Εθελοντές Δασοπυροπροστασίας Αττικής) καταθέτει τις απόψεις του επί δύο ζητημάτων που προκύπτουν στο παρόν άρθρο

  α) ασυμβίβαστο μεταξύ των ιδιοτήτων του Εθελοντή Πυροσβέστη ΠΣ και του Εθελοντή Πολιτικής Προστασίας

  Με τη διάταξη του άρθρου 14Β παρ. 6, σύμφωνα με την οποία «Εθελοντές Πολιτικής Προστασίας δύνανται να είναι Έλληνες πολίτες […] εφόσον πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις: […] δ. Δεν έχουν την ιδιότητα του Εθελοντή Πυροσβέστη του Πυροσβεστικού Σώματος.», εισάγεται ασυμβίβαστο μεταξύ των ιδιοτήτων του εθελοντή πυροσβέστη ΠΣ και του εθελοντή πολιτικής προστασίας. Η διάταξη αυτή είναι αδικαιολόγητη. Εφ’ όσον ο εθελοντής πυροσβέστης του ΠΣ είναι συνεπής στις υποχρεώσεις του, δεν θα έπρεπε να εμποδίζεται να προσφέρει την εθελοντική του συνδρομή και σε μία Εθελοντική Οργάνωση. Από την άλλη τη μεριά, πρόσωπα που φέρουν και τις δυο ιδιότητες, θεωρούμε ότι συμβάλλουν στη μεταφορά τεχνογνωσίας προς τις Εθελοντικές Οργανώσεις τους. Συνεπώς, η πρόβλεψη αυτή θα πλήξει τις Εθελοντικές Οργανώσεις, αλλά δευτερευόντως και το ΠΣ, ανάλογα με τις επιλογές των εμπλεκομένων προσώπων.

  β) Ασφάλιση

  Ο ισχύων νόμος (άρθρο 14Ι ν. 3013/2002 όπως προστέθηκε με το άρθρο 118 του ν. 4249/2014) προβλέπει ότι σε περίπτωση ατυχήματος οι εθελοντές καλύπτονται από την ασφάλισή τους και, αν είναι ανασφάλιστοι, καλύπτονται από τις διατάξεις ασφάλισης, νοσηλείας κλπ. που ισχύουν για το προσωπικό του φορέα που τους ενέταξε (ΠΣ). Το υπό διαβούλευση νομοσχέδιο αντιθέτως προβλέπει ότι οι ανασφάλιστοι εθελοντές θα καλύπτονται από την κοινωνική ασφάλιση σύμφωνα με το άρθρο 33 του ν. 4368/2016, που όμως αφορά τη δωρεάν ασφαλιστική κάλυψη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων. Πρόκειται για οπισθοδρόμηση. Απαιτείται η διατήρηση της ισχύουσας διάταξης, που μεταξύ άλλων συνιστά και ηθική αναγνώριση του εθελοντισμού.

  ΕΔΑΣΑ (Εθελοντές Δασοπυροπροστασίας Αττικής)

 • 12 Μαΐου 2019, 23:06 | Σταμάτιος Βατράνης

  Καλό θα ήταν να ληφθεί υπ όψιν στο υπό διαβούλευση νομοσχέδιο η απαλαγή από την εφορία των χορηγειών των ιδιωτικών εταιρειών πρός τις εθελοντικές οργανώσεις που είναι εγγεγραμένες στο μητρώο στης Γενικής Γραμματείας της πολιτικής προστασίας

 • 12 Μαΐου 2019, 14:05 | Σωτηρόπουλος Ανδρέας

  1) Σχετικά με τη κατάρτιση του μητρώου Ε.Ο. Θα ήταν χρήσιμο να υπάρχει προσωποποιημένη ηλεκτρονική πρόσβαση στο μητρώο των εθελοντών ώστε να συμπληρώνονται οι μεταβολές είτε ατομικά από τον κάθε εθελοντή, είτε ομαδικά από τους Διαχειριστές της Εθελοντικής Ομάδας.
  2) Σχετικά με το όριο ηλικίας των 18 ετών θα ήθελα να προσθέσω πως πολλές Εθελοντικές Ομάδες έχουν μέλη άτομα κάτω των 18 ετών. Πιστεύω πως ο εθελοντισμός θα πρέπει να προωθείται και σε μικρότερες ηλικίες με διαφορετικό τρόπο κατά περίπτωση.

 • 11 Μαΐου 2019, 18:01 | Σαλιαρελης Γιωργος

  Άρθρο 14Β 6δ Ασυμβίβαστο Εθελοντή Πυροσβέστη ΠΣ – Εθελοντή Πολιτικής Προστασίας:

  Η πρόβλεψη ασυμβίβαστου μεταξύ της ιδιότητας του Εθελοντή Πυροσβέστη και της ιδιότητας του Εθελοντή Πολιτικής Προστασίας είναι παράλογη. Δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να αποκλείει το ένα το άλλο. Κάποιος μπορεί να είναι Εθελοντής Πολιτικής Προστασίας και να προσφέρει έργο στην Εθελοντική Ομάδα στην οποία εντάσσεται ενώ παράλληλα να είναι Εθελοντής Πυροσβέστης κάνοντας τις υποχρεωτικές βάρδιες. Γιατί να μην μπορεί να διαθέσει το χρόνο του και στο ένα και στο άλλο ; Εάν ο στόχος είναι να περιοριστούν τα γνωστά φαινόμενα των Εθελοντών Πυροσβεστών που δεν κάνουν τις οφειλόμενες βάρδιες, ή των Εθελοντών Πυροσβεστών που απαιτούν να καταγράφονται βάρδιες ενώ βρίσκονται με την Εθελοντική τους Ομάδα, τότε ας μπει μια τάξη σε αυτό. Ας γίνουν διαγραφές. Κάποιος που να είναι σωστός και τυπικός στις υποχρεώσεις του, γιατί να μην μπορεί να κάνει και τα δυο ;

 • Τα άρθρα που αφορούν τους εθελοντές είναι στην ουσία η προσπάθεια εφαρμογής των μή ενεργοποιημένων άρθρων 117 & 118 του μέρους Ε’ του Ν4249/14, τα οποία δεν ενεργοποιήθηκαν ποτέ λόγω της μή σύστασης της Συντονιστικής Αρχής Πολιτικής Προστασίας (ΣΑΠΠ).

  Αρθρο 14Β. Η τυχόν χρήση από εθελοντικές οργανώσεις συσκευών επικοινωνίας όπως CB, PMR κλπ παρεμφερούς εξοπλισμού για την επικοινωνία μεταξύ των μελών της εθελοντικής οργάνωσης, δεν τους δίνει την δυνατότητα κάλυψης της ΛΕΕΑ Τηλεπικοινωνιών, η οποία παρέχεται αποκλειστικά και μόνο από αδειούχους Ραδιοερασιτέχνες, που κατέχουν το σχετικό Πτυχίο Ραδιοερασιτέχνη ύστερα από εξετάσεις, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

  Αρθρο 14Γ. Να υπάρξει χρονική πρόβλεψη (πχ 2 χρόνια) που θα πρέπει οι εθελοντικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στην Δασοπροστασία & Δασοπυρόσβεση να ολοκληρώσουν την πιστοποίηση των μελών τους από την Πυροσβεστική Ακαδημία.

  Αρθρο 14Γ παρ 3. Να γίνει σαφέστερο και να διαχωριστεί η αρχική πιστοποίηση που απαιτείται για να ενταχθεί κάποιο άτομο ή εθελοντική οργάνωση στο μητρώο εθελοντών από την μετέπειτα εκπαίδευση & εξάσκηση. Ετσι η παραμονή στο μητρώο των εθελοντικών οργανώσεων θα γίνεται εφόσον η εθελοντική οργάνωση πραγματοποιεί κάθε χρόνο δράσεις εκπαίδευσης, άσκησης και αξιολόγησης των μελών της σύμφωνα με την ΛΕΕΑ που καλύπτει. Η συγκεκριμένη διαδικασία θα εποπτεύεται & ελέγχεται από την Διεύθυνση Εθελοντισμού & Εκπαίδευσης του νέου φορέα. Εθελοντές ή οργανώσεις που δεν συμμετέχουν στα ετήσια προγράμματα άσκησης & αξιολόγησης θα πρέπει να διαγράφονται από το Μητρώο.

  Αρθρο 14Ι. Να υπάρξει πρόβλεψη για αποζημίωση ή και σύνταξη σε περίπτωση πρόκλησης μερικής ή ολικής αναπηρίας ή και θανάτου εθελοντή (όπως ο εθελοντής της Δασοπροστασίας Καισαριανής Καραμολέγκος Δημήτρης που έχασε την ζωή του στην δασική πυρκαγιά του Καρέα το 1992).

  Σωτήρης Κατσιμαγκλής
  Ραδιοερασιτέχνης – μέλος των ΟΕΑ της ΕΕΡ

 • 10 Μαΐου 2019, 17:36 | Δημήτρης

  Αναφορικά με την παράγραφο ε.2 στο Αρθρο 14Β θα ήθελα να σημειώσω τα εξής. Είναι αρχικά πολύ θετικό το γεγονός ότι υπάρχει πλέον αναγνώριση διεθνών πιστοποιήσεων σε θέματα πρώτων βοηθειών. Ωστόσο θα πρέπει να υπάρξει ιδιαίτερη προσοχή γιατί στην Ελλάδα αυτό έχει ξεχειλώσει και έχει παρατηρηθεί το γεγονός άτομα που δεν είναι επαγγελματίες υγείας να συμμετέχουν και να λαμβάνουν πιστοποιήσεις που αφορούν επαγγελματίες υγείας ή και μόνο ιατρούς.
  Αναλυτικά:
  1. Οι πιστοποιήσεις Βασικών Πρώτων Βοηθειών – Καρδιο-αναπνευστικής Αναζωογόνησης και Βασικής Υποστήριξης της Ζωής με Χρήση Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή (BLS/AED) απευθύνονται σε όλους.
  2. Το «Πρώτη Ανταπόκριση στο Τραύμα (TFR)» και η «Αντιμετώπιση της Αιμορραγίας στους Τραυματίες (B-Con)» απευθύνονται σε όλους
  3. Το «Αντιμετώπιση του Τραυματία στον Προνοσοκομειακό χώρο (PHTLS)» απευθύνονται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ σε επαγγελματίες υγείας (όπως π.χ. Διασώστες ΕΚΑΒ και Γιατροί) οι οποίοι εκ του νόμου έχουν την αρμοδιότητα να ασκούν προνοσοκομειακή φροντίδα. Η εν λόγω πιστοποίηση δεν έχει ως κύριο σκοπό να σου μεταφέρει νέες γνώσεις αλλά να αναπτύξεις δεξιότητες βάσει των γνώσεων και των αρμοδιοτήτων που ήδη έχεις. Για παράδειγμα το PHTLS σου λέει για την διασωλήνωση. Αν αναγνωριστεί το PHTLS (20 ώρες εκπαίδευση δηλαδή) σε έναν μη υγειονομικό (π.χ. απλό πολίτη, ο οποίος πλήρωσε 300-400 ευρώ και το πήρε) είναι σαν να του αναγνωρίζει το δικαίωμα να κάνει διασωλήνωση την στιγμή που ο ιατρός χρειάζεται κάμποσα χρόνια σπουδών.Για αυτόν τον πολίτη υπάρχει το TFR να παρακολουθήσει.
  4. Η Εξειδικευμένη Υποστήριξη της Ζωής (ALS) αφορά ΜΟΝΟ ορισμένους Νοσηλευτές και ορμισμένους Ιατρούς γιατί αναφέρει εντός και την χορήγηση φαρμάκων.

  Ως εκ τούτου λοιπόν θα πρέπει να υπάρξει εξουσιοδοτική διάταξη στο νόμο για την σύνταξη αναλυτικού πίνακα των πιστοποιήσεων σε σχέση με το ποιο είναι το υπόβαθρο του εθελοντή. Κάτι σαν τα πτυχία των αγγλικών και πληροφορικής που ξεκίνησαν 1-2 το 1990 και τώρα είναι αναγνωρισμένα καμιά 10.

 • 10 Μαΐου 2019, 13:54 | RSF Hellas

  Άρθρο 14ΣΤ 1. «Στη στολή των Εθελοντών αναγράφεται συμμετρικά στο πίσω και άνω μέρος το λογότυπο «ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ» και «ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ».
  Για τη δήλωση της ιδιότητας των Εθελοντών οι στολές φέρουν υποχρεωτικά το επίσημο σήμα της Πολιτικής Προστασίας στον αριστερό βραχίονα και το σήμα της Εθελοντικής Οργάνωσης στο δεξιό»
  το πρόβλημα δηλαδή είναι να γίνεται διαφήμιση του φορέα; ΤΟ ΤΙ ΚΑΝΕΙ ο εθελοντής θα φαίνεται μονο από το ΔΕΛΤΙΟ του;
  θα πρέπει να είναι αναγνωρίσιμος,
  To άρθρο αυτό αφορά πχ και τον ΕΕΣ ή θα υπάρχουν εξαιρέσεις ; να δοθούν τώρα.

  «Η στολή των Εθελοντών πρέπει να πληροί τους κανόνες ασφάλειας ανάλογα με τη χρήση, για την οποία προορίζεται» να συμπληρωθούν οι προδιαγραφές αφού ήδη είναι γνωστά τα πεδία δράσεων των εθελοντών

  ΑΝ θέλετε να υπάρχουν «στολές» με «σήματα και προδιαγραφές» σας θα πρέπει να βρεθεί και τρόπος χορηγίας αυτών όπως και των υπολοίπων μέσων ατομικής προστασίας για τα οποία δεν γίνεται αναφορά

 • 10 Μαΐου 2019, 12:05 | RSF Hellas

  «Άρθρο 14Γ
  Εκπαίδευση Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας» να γίνει ξεκάθαρο πως οι υποχρεωτικές εκπαιδεύσεις θα είναι ΔΩΡΕΑΝ για τους ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ από οποιονδήποτε φορέα και αν τις υλοποιεί,

  Άρθρο 14Θ γιατί το κόστος ασφάλισης των παροχών να βαρύνει τους εθελοντές.

 • 10 Μαΐου 2019, 12:52 | RSF Hellas

  Ζητούμε να υπάρξει πρόβλεψη στο Άρθρο 14Ι
  «Ασφαλιστική κάλυψη και αστική ευθύνη Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας» για τις περιπτώσεις μερικής ή ολικής αναπηρίας και την περίπτωση θανάτου και Χηρείας.

 • Άρθρο 14Β, παρ.6 – Ε.2.

  Τα πιστοποιημένα υγειονομικά προγράμματα που αναφέρονται στην εν λόγω παράγραφο προέρχονται από δύο μόνο εκπαιδευτικούς φορείς του εξωτερικού (ERC & NAEMT).

  Η εστίαση σε αυτούς τους δύο μόνο εκπαιδευτικούς οργανισμούς δημιουργεί προνόμιο αποκλειστικότητας έναντι μιας ευρείας γκάμας αρίστων εκπαιδευτικών προγραμμάτων που υπάρχουν διαθέσιμα ανά τον κόσμο, τα οποία προέρχονται και παρέχονται από εξίσου έγκριτους εκπαιδευτικούς οργανισμούς σε διεθνές και μη επίπεδο.

  Σας παραθέτουμε παρακάτω τους εκπαιδευτικούς υγειονομικούς οργανισμούς του εξωτερικού οι οποίοι προσφέρουν μια ευρεία γκάμα πιστοποιημένων εκπαιδευτικών υγειονομικών προγραμμάτων τα οποία είναι ίσης ή/και ανώτερης αξίας από αυτά που εσείς αναφέρετε στην εν λόγω παράγραφο.

  Διεθνείς Εκπαιδευτικοί φορείς υγειονομικών προγραμμάτων:

  – ERC
  – AHA
  – ITLS
  – NAEMT
  – IATSIC
  – EMP
  – ECSI
  – CoTCCC
  – CoTECC
  – NSHQ
  – Royal College of Surgeon of Edinburg
  – Qualsafe Awards

  Και αρκετοί ακόμα.

  Έτσι λοιπόν, ή θα προστεθούν όλοι οι παγκόσμιοι εκπαιδευτικοί οργανισμοί υγειονομικού χαρακτήρα ή το πεδίο της πιστοποιημένης υγειονομικής εκπαίδευσης θα είναι ανοικτό λέγοντας ότι η προσκόμιση κάθε πιστοποιητικού υγειονομικής εκπαίδευσης θα αξιολογείται ανά περίπτωση.

  Στην ίδια παραγραφο παρακάτω αναφέρει:

  Επιπλέον, δύνανται να εντάσσονται για την παροχή πρώτων βοηθειών εθελοντές, οι οποίοι ασκούν την ιατρική….

  Ερώτηση: Οι επαγγελματίες διασώστες με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος ως διασωστης πλήρωμα ασθενοφόρου γιατί δεν είναι στην προαναφερθείσα λίστα;

  Ευχαριστώ εκ των προτέρων.

  Με εκτίμηση

  Αλέξανδρος Α Τουμπέλης
  Διευθυντής Εκπαίδευσης του
  Εκπαιδευτικού Οργανισμού Meducation

 • Άρθρο 14Β, Παρ.6 – Ε.2.

  Τα πιστοποιημένα υγειονομικά προγράμματα που αναφέρονται στην εν λόγω παράγραφο είναι από δύο μόνο εκπαιδευτικούς φορείς του εξωτερικού (ERC & NAEMT). Ή εστίαση σε δύο μόνο δημιουργεί προνόμιο αποκλειστικότητας έναντι μιας ευρείας γκάμας αρίστων εκπαιδευτικών προγραμμάτων που υπάρχουν διαθέσιμα.

  1. Οι εκπαιδευτικοί φορείς του εξωτερικού που παρέχουν πιστοποιημένα εκπαιδευτικά υγειονομικά προγράμματα είναι αρκετοί παραπάνω και έτσι ή θα πρέπει να γραφτούν αναλυτικά όλοι ή να αφεθεί ελευθερο λέγοντας μόνον για πιστοποιημένα εκπαιδευτικά προγράμματα που θα εξετάζονται ανά περιπτώση.

  Εκπαιδευτικοί φορείς υγειονομικών προγραμμάτων
  – ERC
  – AHA
  – ITLS
  – NAEMT
  – IATSIC
  – EMP
  – CoTCCC
  – CoTECC
  – NSHQ
  – Royal College of Surgeon of Edinburg
  – Qualsafe Awards

  Και αρκετοί άλλοι.

  Επιπλέον, δύνανται να εντάσσονται για την παροχή πρώτων βοηθειών εθελοντές, οι οποίοι ασκούν την ιατρική….

  Ερώτηση: Οι επαγγελματίες διασώστες με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος ως διασωστης πλήρωμα ασθενοφόρου γιατί δεν είναι στην προαναφερθείσα λίστα;

  Ευχαριστώ εξ των προτέρων.

  Με εκτίμηση

  Αλέξανδρος Α Τουμπέλης

 • 1. άμεση έγκριση και παραχώρηση χώρου και ηλεκτρικού ρεύματος αλλά και εναλλακτικών πηγών ενέργειας σε ραδιοερασιτεχνικων συλλόγων για την εξάπλωση των ραδιοδίκτυων τους
  2. απαγόρευση σε όλους τους εθελοντές για χρήση ασυρμάτου εάν δεν είναι αδειούχοι ραδιοερασιτέχνες.
  3. ειδίκευση και εξειδίκευση στις ραδιοεπικοινωνίες μόνο από ραδιοεριτεχνικους συλλόγους
  4. ασκήσεις ετοιμότητας(επικοινωνιών)στην πράξη κάθε τρίμηνο με όλους τους εμπλεκόμενους ,αστυνομία ,πυροσβεστική,δήμοι ,περιφέρειες .Συχνότητες επικοινωνίας και χάρτης συχνοτήτων για να ξέρει ο καθένας τι ακούει πως ακούει και που ακούει.
  5. άμεση αδειοδότηση από το υπουργείο για τα ραδιοερσιτεχνικα ραδιοδίκτυα.

 • 9 Μαΐου 2019, 09:08 | Σταθης Συμεωνίδης

  Στο άρθρο 14Γ, παράγραφος 3 σωστότερη διατύπωση είναι: Οι εθελοντικές οργανώσεις, ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ καλούνται ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ από την Εθνική Αρχή να ανανεώνουν ή ΚΑΘΕ ΔΥΟ ΧΡΟΝΙΑ να επεκτείνουν την εκπαίδευση τους σε αντικείμενα Πολιτικής Προστασίας των ενταγμένων στο Μητρώο Ε.Ο. μελών τους, ως προϋπόθεση παραμονής τους σε αυτό, ΑΦΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙ ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΗΣΙΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΝΑ ΑΝΑΔΕΙΚΝΥΕΙ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ (με κεφαλαία οι προσθήκες – αλλαγές)

 • 9 Μαΐου 2019, 09:56 | Σταθης Συμεωνίδης

  Για το θέμα του ασυμβίβαστου είνια πολύ λογικό να ψηφιστεί γιατί η Πυροσβεστική Υπηρεσία έχει ξοδέψει ώρες και χρήματα για την εκπαίδευση των εθελοντών οπότε σε μια κρίσιμη κατάσταση υπολογίζει σε αυτή τη δύναμη εκπαιδευμένων ανθρώπων για να ανταπεξέλθει.
  Θα πρέπει επιπλέον να απαγορευτεί η χρήση κάθε στολής που μοιάζει ή είναι της πυροσβεστικής υπηρεσίας και να γίνει πιο συγκεκριμένη και για τα χρώματα που μπορούν να χρησιμοποιούν οι εθελοντές πολιτικής προστασίας.Να απαγορευθεί η χρήση των στολών της ΠΥ από εθελοντές της σε συμβάντα ή εκπαιδεύσεις άλλων εθελοντικών ομάδων, καθώς επίσης και η πραγματοποίηση εκπαιδεύσεων σε αυτές χωρίς την επίβλεψη συμμετοχή μόνιμων υπαλλήλων του σώματος
  Να καθιερωθεί ετήσιος απολογισμός δράσεων και έκθεση διαχείρισης δωρεών (από που προέρχονται, ποσό, που πήγαν τα χρήματα)
  Να απαγορευθεί ρητά η επέμβαση εθελοντικών ομάδων πριν από καθε επίσημο φορέα (ΕΚΑΒ, ΠΥ) σε περιστατικά εκτός αν δοθεί εντολή από τον διοικητή της πυροσβεστικής

 • 8 Μαΐου 2019, 15:34 | Αριστοτέλης Μηλιαράς

  Ο εξοπλισμός των Εθελοντικών Οργανώσεων προκειμένου να είναι σε θέση να προσφέρουν σοβαρή και αποτελεσματική βοήθεια στον Κρατικό Μηχανισμό είναι ιδιαίτερα υψηλού κόστους.Θα πρέπει σε συνεργασία με το Υπ. Οικονομικών να δοθεί ενα σοβαρό κινητρο σε ιδιώτικές εταιρείες (καποιου ειδους φοροαπάλλαγή) προκειμένου με την μορφή Δωρεάς Εξοπλισμού προς τις Εθελοντικές Οργανώσεις να εξόπλιστούν με το δυνατό πιο σύγχρονο εξοπλισμό. Επίσης στο Αρθρο 14Θ του Αρθρου 71 θα πρεπει να υπολογισθεί ενα ποσό οικονομικής ενίσχυσης που θα προσφέρεται στις εθελοντικές οργανώσεις με την μορφή επιδότησης για εξειδικευμένη εκπαίδευση των Εθελοντών της Οργάνωσης. (πχ μια πιστοποίηση PHTLS κοστίζει περίπου 300€. θα μπορούσε να επιδοτεί η Αρχή τα 150€).

 • 8 Μαΐου 2019, 09:00 | Νικολακάκης Γιώργος

  Άρθρο 14Β 6δ Ασυμβίβαστο Εθελοντή Πυροσβέστη ΠΣ – Εθελοντή Πολιτικής Προστασίας:

  Δεν καταλαβαίνω ποια είναι η λογική αυτού του άρθρου. Πάρα πολλοί εθελοντές επιλέγουν να ανταποκριθούν και στους δύο ρόλους και τα καταφέρνουν. Γιατί να τους το στερησει ο νόμος? Ειδικά οι εθελοντές του ΠΣ που έχουμε ξεκινήσει από εθελοντικές ομάδες μπαίνουμε σε πολύ δύσκολη και δυσάρεστη θέση με αυτό το άρθρο. Ποιός ο λόγος?

  Πέρα από τα προσωπικά μου συναισθήματα για το θέμα, οι εθελοντές του ΠΣ είναι οι καλύτεροι φορείς γνώσεων, δεξιοτήτων, εμπειρίας και κουλτούρας από το ΠΣ στις εθελοντικές τους ομάδες. Εκπαιδεύουν τους συνεθελοντές τους, κάνουν τις ομάδες τους πιο αποτελεσματικές και διευκολύνουν τη συνεργασία του Πυροσβεστικού Σώματος με τις Εθελοντικές Ομάδες Πολιτικής Προστασίας. Για ποιό λόγο να κόψουμε αυτη τη γέφυρα και να αποδυναμώσουμε τις εθελοντικές ομάδες?

  Αν υπάρχουν περιπτώσεις όπου η διπλή ιδιότητα δημιουργεί προβλήματα, αυτό οφείλεται στη μη τήρηση και μη επιβολή απλών, αυτονόητων κανόνων που ήδη υπάρχουν. Η επιβολή του ασυμβίβαστου είναι κλασσική περίπτωση «πονάει κεφάλι – κόβει κεφάλι»!

 • 7 Μαΐου 2019, 23:03 | Παναγιώτης

  Περί του Άρθρο 14Β
  Ένταξη και κατηγοριοποίηση Εθελοντικών Οργανώσεων….
  Γιατί όσοι ανήκουμε σε εθελοντικές ομάδες και είμαστε παράλληλα και εθελοντές πυροσβέστες θα πρέπει να φύγουμε- Διαλέξουμε ? Από την στιγμή που εμείς βρίσκουμε χρόνο για να επιτελουμε έργο!! Για πιο λόγο να θέλει το κράτος να διώξει τους εθελοντές ?

 • 7 Μαΐου 2019, 13:50 | Καρανικολός Γεώργιος

  Περί του άρθρου 71. Ρυθμίσεις θεμάτων εθελοντών Πολιτικής Προστασίας.

  Για μέλη των εθελοντικών ομάδων με αντικείμενο τη δασοπυρόσβεση κρίνεται απαραίτητη η εκπαίδευση τους για το ορθό αποτέλεσμα του έργου τους και για τη σωματική τους ακεραιότητα. Ο μοναδικός τρόπος εκπαίδευσης των μελών των εθελοντικών ομάδων ήταν η εκπαίδευση τους από τη Πυροσβεστική Υπηρεσία (δεν υπήρχε άλλος τρόπος εκπαίδευσης )και φυσικά η συμμετοχή και εγγραφή τους ως εθελοντές του Πυροσβεστικού Σώματος.

  Αρκετά μέλη της εθελοντικής μας ομάδας έχουν την ιδιότητα του εθελοντή Πυροσβεστικού Σώματος με αποτέλεσμα με τη νέα διάταξη να υποχρεωθούν να διαλέξουν ή τη μια ιδιότητα ή την άλλη με αποτέλεσμα την αποδυνάμωση ή του Πυροσβεστικού Σώματος ή της εθελοντικής ομάδας στην οποία ανήκουν.

 • ΆΡΘΡΟ 71

  ΆΡΘΡΟ 14-Θ
  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ ΕΝΊΣΧΥΣΗ
  Να προβλεφθεί η προσφορά χρηματικής χορηγίας των ιδιωτικών εταιριών προς της εθελοντικές οργανώσεις που είναι εγγεγραμμένες στο μητρώο της Ε.Ο ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ να απαλλασσονται από την φορολογία.
  Με αυτό τον τρόπο ο εξοπλισμός που θα παραχωρείται από την ε.ο εθνική αρχή,στης εθελοντικές οργανώσεις θα έχει την δυνατότητα να συντηρηθεί,και να ασφαλιστή,από της χορηγίες των ιδιωτικών εταιριών.

 • 3 Μαΐου 2019, 19:21 | Βασιλάρας Κυριάκος

  Υπάρχουν πολλοί εθελοντές πυροσβέστες που ανήκουν σε εθελοντικές ομάδες της Πολιτικής Προστασίας.Γιατί το ένα να αναιρεί το άλλο;Μπορούμε κάλλιστα να ανταποκρινόμαστε στα καθήκοντα.