Άρθρο 75 – Παύση της Συνεργασίας

1. Η συνεργασία με μία μη κυβερνητική οργάνωση παύει να υφίσταται όταν για την οργάνωση αυτή συντρέχει, έστω και ένας από τους παρακάτω λόγους:
α. Παύει να πληροί τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 74 του παρόντος.
β. Έχει ασκηθεί στους νομίμους εκπροσώπους της ή/και και τα όργανα διοίκησης της ποινική δίωξη για κακουργηματικές πράξεις ή για άλλες παράνομες πράξεις που έρχονται σε αντίθεση με το σκοπό και την αποστολή της και προσβάλλουν το κύρος και την υπόστασή αυτής ή της Εθνικής Αρχής.
γ. Εκτέλεσε κατά τρόπο ελλιπή ή αφερέγγυο αποστολές που ανέλαβε.
δ. Δεν συνεργάστηκε σύμφωνα με τα οριζόμενα στο μνημόνιο συνεργασίας ή δεν παρείχε τη συνδρομή της σε τρεις (3) περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών.
ε. Παρέμεινε αδρανής, για περίοδο που υπερβαίνει την τριετία για λόγους ανεξάρτητους της Εθνικής Αρχής.
2. Για την παύση της συνεργασίας εκδίδεται απόφαση του Διοικητή της Εθνικής Αρχής, η οποία κοινοποιείται αρμοδίως στη μη κυβερνητική οργάνωση.
3. Μετά την παύση της συνεργασίας η μη κυβερνητική οργάνωση οφείλει να διακόψει άμεσα την οποιαδήποτε χρήση του επίσημου σήματος της Εθνικής Αρχής Πολιτικής ή να αναφέρει με οποιοδήποτε τρόπο ότι συνεργάζεται με αυτή.

  • 16 Μαΐου 2019, 01:56 | Ολυμπία

    Επιπλέον να επιστρέψει ότι έχει εξοπλισμό έχει πιθανόν λάβει από την Εθνική Αρχή.