Άρθρο 27 – Σχεδιασμός Πολιτικής Προστασίας

1. Στο επίπεδο του στρατηγικού σχεδιασμού, η Εθνική Αρχή:
α. Καταρτίζει την Εθνική Στρατηγική για τη Μείωση του Κινδύνου Καταστροφών σε συνεργασία με τους συναρμόδιους φορείς στην οποία εξειδικεύονται οι στόχοι, οι αναγκαίες παρεμβάσεις και τα μέσα για την επίτευξή τους.
β. Συντονίζει τους εμπλεκόμενους φορείς για την κατάρτιση της στρατηγικής για την προστασία των Υποδομών Ζωτικής Σημασίας καθώς και τον εντοπισμό και αποτύπωση του δικτύου των διασυνδέσεων και αλληλεξαρτήσεών τους.
2. Για κάθε κίνδυνο ή απειλή που συμπεριλαμβάνεται στον κατάλογο κινδύνων και απειλών με ευθύνη της Εθνικής Αρχής:
α. Υλοποιείται σχεδιασμός πολιτικής προστασίας σύμφωνα με τις προβλέψεις των παραγράφων 3, 4, 5, 6 και 7 του παρόντος άρθρου.
β. Μετά την υλοποίηση του σχεδιασμού πολιτικής προστασίας για κάθε κίνδυνο, σχεδιάζεται και πραγματοποιείται πρόγραμμα εκπαίδευσης και διυπηρεσιακών ασκήσεων πολιτικής προστασίας με συμμετοχή των εμπλεκόμενων φορέων .
3. Ο σχεδιασμός πολιτικής προστασίας εξειδικεύεται μέσα από Σχέδια Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Διαχείρισης των Συνεπειών τους, τα οποία καλύπτουν τους κινδύνους που περιλαμβάνονται στον εθνικό κατάλογο κινδύνων και απειλών του άρθρου 25 του παρόντος.
4. Τα σχέδια επιπέδου Κεντρικής Διοίκησης καταρτίζονται από την Εθνική Αρχή και εγκρίνονται από το Διοικητή της Εθνικής Αρχής. Τα αντίστοιχα επιπέδου Περιφέρειας και Δήμου, που εξειδικεύουν τις δράσεις των σχεδίων της Εθνικής Αρχής σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, καταρτίζονται από τη Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας και το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας του Δήμου και εγκρίνονται από τον οικείο Περιφερειάρχη ή Δήμαρχο αντίστοιχα.
5. Στα σχέδια των Δήμων συμπεριλαμβάνονται και εγκρίνονται από τον Δήμαρχο ειδικά σχέδια για την προληπτική οργανωμένη απομάκρυνση των πολιτών, για τα σενάρια κινδύνου του σχεδιασμού πολιτικής προστασίας, που καταρτίζονται και με τη συνδρομή των κατά τόπους περιφερειακών ενοτήτων καθώς και των αστυνομικών, πυροσβεστικών, υγειονομικών λιμενικών και στρατιωτικών αρχών, όπου αυτές υφίστανται, με βάση τις κατευθυντήριες οδηγίες που εκδίδονται από την Εθνική Αρχή.
6. Για την υποστήριξη των Σχεδίων Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Διαχείρισης των Συνεπειών τους, οι φορείς που έχουν την ευθύνη αντιμετώπισης ανά κατηγορία κινδύνου, σε συνεργασία με την Εθνική Αρχή καταρτίζουν πρότυπες επιχειρησιακές διαδικασίες («Standard Operating Procedures – SOPs»). Οι διαδικασίες αυτές οριστικοποιούνται με ΚΥΑ που εκδίδουν οι εποπτεύοντες τους εμπλεκόμενους φορείς Υπουργοί και οι οποίες σε περίπτωση αποκλίσεων υπερισχύουν έναντι αντίστοιχων επιχειρησιακών διαδικασιών των εμπλεκόμενων φορέων.
7. Για τη δομή και το περιεχόμενο των Σχεδίων Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Διαχείρισης των Συνεπειών τους όλων των επιπέδων διοίκησης, εκδίδονται πρότυπα σχέδια και κατευθυντήριες οδηγίες από την Εθνική Αρχή. Με απόφαση του Διοικητή της Εθνικής Αρχής που δημοσιεύεται στην εφημερίδα της Κυβέρνησης, ορίζονται οι προθεσμίες για την προσαρμογή των σχεδίων όλων των επιπέδων διοίκησης σύμφωνα με τα ανωτέρω πρότυπα και μέχρι την ολοκλήρωσή τους εφαρμόζονται τα υφιστάμενα σχέδια, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

 • 16 Μαΐου 2019, 08:31 | Athanasios Nalmpantis

  Επί της παραγράφου 6 «Για την υποστήριξη των Σχεδίων Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Διαχείρισης των Συνεπειών τους, οι φορείς που έχουν την ευθύνη αντιμετώπισης ανά κατηγορία κινδύνου, σε συνεργασία με την Εθνική Αρχή καταρτίζουν πρότυπες επιχειρησιακές διαδικασίες («Standard Operating Procedures – SOPs»). Οι διαδικασίες αυτές οριστικοποιούνται με ΚΥΑ που εκδίδουν οι εποπτεύοντες τους εμπλεκόμενους φορείς Υπουργοί και οι οποίες σε περίπτωση αποκλίσεων υπερισχύουν έναντι αντίστοιχων επιχειρησιακών διαδικασιών των εμπλεκόμενων φορέων.», κρίνω ότι θα εξυπηρετούσε καλύτερα τους σκοπούς της Πολιτικής Προστασίας, μετά από εξονυχιστική νομοτεχνική μελέτη να εντοπισθούν οι αποκλίσεις και κατόπιν να καταρτιστούν οι ΚΥΑ ει δυνατόν ανά κατηγορία κινδύνου και με πολλαπλά σενάρια, με την δέσμευση προς τους εμπλεκόμενους φορείς για υποχρεωτική εφαρμογή τους. Φρονώ ότι η προτεινόμενη ρύθμιση κινείται προς την σωστή κατεύθυνση, αλλά θεωρώ ότι είναι ό,τι χειρότερο κατά την αντιμετώπιση καταστροφών οι φορείς να αμφιταλαντεύονται εάν θα πρέπει να ακολουθήσουν τα σε πολλές περιπτώσεις αντικρουόμενα επιχειρησιακά τους σχέδια, αντί να έχουν ανά χείρας ένα εγχειρίδιο διαδικασιών με σαφώς οριοθετημένα διαγράμματα ενεργειών βάσει των προκαθορισμένων SOPs.

 • 14 Μαΐου 2019, 23:46 | Θεμιστοκλής Πούντζας

  Πρόληψη

  • Σύσταση ανεξάρτητου σώματος επιθεωρητών πολιτικής προστασίας (ΠΠ) με αστυνομικές αρμοδιότητες που θα ελέγχει χώρους συνάθροισης κοινού, προσβασιμότητα μέσω οδικών αρτηριών, υποδομές, κλπ.
  • Επαναλαμβανόμενες ασκήσεις αντιμετώπισης περιστατικών σε σχολεία, υπηρεσίες, χώρους συνάθροισης. Παράδειγμα: στις ΗΠΑ γίνονται περίπου 10 ασκήσεις σεισμού/πυρκαγιάς, οι μισές απροειδοποίητες και με συμμετοχή της πυροσβεστικής μέσα στους 4 πρώτους μήνες του σχολικού έτους. Η συμπεριφορά όλων κατά την διάρκεια της άσκησης ελέγχεται αυστηρά
  • Αυτονομία προστασίας κάθε μονάδας (π.χ. σχολείου, μουσείου, κοινότητας, κλπ) που συνεπάγεται εθελοντές, εξοπλισμό, κλπ για την πρώτη απόκριση στο περιστατικό. Παράδειγμα πάλι από ΗΠΑ: Κάθε μικρή κοινότητα έχει εθελοντικό πυροσβεστικό κλιμάκιο που έχει και διασωστικό χαρακτήρα.
  • Επικοινωνία με πολίτες. Γραμμή υποδείξεων, καταγγελιών.
  • Αυστηρό νομικό πλαίσιο και άμεση (κατά απόλυτη προτεραιότητα) νομική αντιμετώπιση παραβάσεων
  • Ενημέρωση του κοινού: Τί σημαίνει ΠΠ, πού να επικεντρωνόμαστε, ενθάρρυνση για υποδείξεις

 • 14 Μαΐου 2019, 15:13 | Δανάη Καζαντζίδου

  Τα σχέδια αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Διαχείρισης των Συνεπειών τους, καθώς και τα σχέδια οργανωμένης απομάκρυνσης, θα πρέπει να συντάσσονται και να ελέγχονται από σχετικά εκπαιδευμένους και πιστοποιημένους εκπροσώπους των διοικητικών και επιχειρησιακών φορέων.

 • 13 Μαΐου 2019, 18:23 | Παναγιώτης

  5. Στα σχέδια των Δήμων συμπεριλαμβάνονται και εγκρίνονται από τον Δήμαρχο ειδικά σχέδια για την προληπτική οργανωμένη απομάκρυνση των πολιτών, για τα σενάρια κινδύνου του σχεδιασμού πολιτικής προστασίας, που καταρτίζονται και με τη συνδρομή των κατά τόπους περιφερειακών ενοτήτων καθώς και των αστυνομικών, πυροσβεστικών, υγειονομικών λιμενικών και στρατιωτικών αρχών, όπου αυτές υφίστανται, με βάση τις κατευθυντήριες οδηγίες που εκδίδονται από την Εθνική Αρχή.

  H εκκένωση αποτελεί μέτρο το οποίο δεν πρέπει να είναι αυτοσκοπός! Μπορεί να προβλέπεται μπορεί και όχι ανάλογα με την πιθανότητα και την σοβαρότητα των επιπτώσεων ενός κινδύνου έχοντας αξιολογήσει προηγουμένως όλα τα δυνατά μέτρα.

  Π.χ η εκκένωση στο Μάτι, όπως λένε οι επιστημονικές αναλύσεις, θα έσωζε ζωές.

  Αντίθετα στην Αρτέμιδα η εκκένωση οδήγησε στον θάνατο κόσμο.

  ΠΡΟΣΟΧΗ: το τονίζω η εκκένωση δεν είναι το μόνο μέτρο προστασίας.

 • 13 Μαΐου 2019, 15:08 | Γ. Σακκάς

  Παράγραφος 5:προληπτική οργανωμένη απομάκρυνση. Πώς είμαστε σίγουροι ότι είναι πάντα οργανωμένη; Επειδή προβλέπεται στο σχέδιο εκκένωσης; Υπάρχει σχέδιο εκκένωσης σε όλους τους Δήμους; Έχει ελεγχθεί από κάποιον; Δεν εννοώ να έχει ελεγχθεί μόνο εσωτερικά. Πώς εφαρμόζεται το σχέδιο εκκένωσης; Επίσης, είναι δυανμικό;

 • 3 Μαΐου 2019, 13:22 | ΣΤΑΥΡΟΣ.

  5. Στα σχέδια των Δήμων συμπεριλαμβάνονται και εγκρίνονται από τον Δήμαρχο ειδικά σχέδια για την προληπτική οργανωμένη απομάκρυνση των πολιτών, για τα σενάρια κινδύνου του σχεδιασμού πολιτικής προστασίας, που καταρτίζονται και με τη συνδρομή των κατά τόπους περιφερειακών ενοτήτων καθώς και των αστυνομικών, πυροσβεστικών, υγειονομικών λιμενικών και στρατιωτικών αρχών, όπου αυτές υφίστανται, με βάση τις κατευθυντήριες οδηγίες που εκδίδονται από την Εθνική Αρχή.

  Μετά αστυνομικών,πυροσβεστικών να συμπληρωθεί και Δασικών αρχών.
  Ευχαριστώ.