Άρθρο 52 – Αυτοτελές Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων

1. Στο Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων ανήκει:
α. H αποδελτίωση του ελληνικού ημερήσιου και περιοδικού τύπου, και η σύνταξη δελτίων τύπου.
β. Η προβολή του έργου της Εθνικής Αρχής και η ενημέρωση του κοινού για τις δραστηριότητές της, μέσω του τύπου, των μέσων μαζικής ενημέρωσης, του διαδικτύου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.
γ. Η παρακολούθηση του ημερήσιου και περιοδικού τύπου, του διαδικτύου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, η ενημέρωση της Διοίκησης ή και των Διευθύνσεων της Αρχής για τα δημοσιεύματα που τους αφορούν καθώς και η έκδοση ανακοινώσεων ή απαντήσεων σε δημοσιεύματα.
δ. Η επικοινωνία με τους δημοσιογράφους και λοιπούς παράγοντες ενημέρωσης και πληροφόρησης του κοινού.
ε. Η τήρηση αρχείου, ιστορικών εγγράφων, φωτογραφικού, τηλεοπτικού και κινηματογραφικού υλικού και δημοσιευμάτων του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου.
2. Στο Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων συνιστώνται τρεις (3) θέσεις διοικητικών υπαλλήλων και δύο (2) θέσεις Δημοσιογράφων. Για τη στελέχωση του Γραφείου Τύπου εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 1943/1991.
3. Για τη λειτουργία του Γραφείου Τύπου ένα από τα πρόσωπα της παρ. 2 ορίζεται «Εκπρόσωπος Τύπου» με απόφαση του Διοικητή και έχει τα ακόλουθα καθήκοντα:
α. Χειρίζεται σύμφωνα με τις εντολές του Διοικητή της Εθνικής Αρχής τα θέματα τύπου, μέσων μαζικής ενημέρωσης, μέσων κοινωνικής δικτύωσης και επικοινωνιακής διαχείρισης γενικότερα.
β. Είναι αρμόδιος για την πραγματοποίηση δηλώσεων και συνεντεύξεων τύπου, συνδιαχειρίζεται, υποστηρίζει και παρίσταται σε αυτές όταν απαιτείται.