ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ – Άρθρο 15 – Σκοπός

1. Οι Επιτροπές Έκτακτης Ανάγκης (Επιτροπές) συγκροτούνται σε επίπεδο Κεντρικής Διοίκησης, Περιφέρειας, Περιφερειακής Ενότητας και Δήμου και συγκαλούνται σε περιπτώσεις καταστάσεων εκτάκτων αναγκών όταν από την εκτίμηση της κατάστασης προκύπτουν αυξημένες ανάγκες διαχείρισής τους στο αντίστοιχο διοικητικό επίπεδο.
2. Σκοπός των Επιτροπών είναι η λήψη αποφάσεων επιτελικού επιπέδου ιδίως για την εξασφάλιση πόρων, επιπλέον αυτών που διατίθενται υπό κανονικές συνθήκες, για την ενίσχυση του έργου του Εθνικού Συντονιστικού Κέντρου Πολιτικής Προστασίας του άρθρου 58 και των Κέντρων Συντονισμού επιπέδου Περιφέρειας, Περιφερειακής Ενότητας και Δήμου αντίστοιχα.
3. Οι ανωτέρω επιτροπές δύνανται να συγκαλούνται και κατά τη διάρκεια ασκήσεων καθώς και για ζητήματα που αφορούν στο σχεδιασμό πολιτικής προστασίας του αντίστοιχου επιπέδου