ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Άρθρο 64 – Σκοπός της συνεργασίας

Η Εθνική Αρχή αναπτύσσει συνεργασία με την επιστημονική και ερευνητική κοινότητα, με σκοπό την αξιοποίηση γνώσεων, δεξιοτήτων και προϊόντων εφαρμοσμένης έρευνας και καινοτομίας στις δραστηριότητες της πολιτικής προστασίας. Για την επίτευξη του ανωτέρω σκοπού η Εθνική Αρχή:
α. Υποστηρίζεται από το Επιστημονικό Συμβούλιο του άρθρου 65, που αποτελεί μόνιμο συμβουλευτικό όργανο του Διοικητή της.
β. Συγκροτεί κοινές ομάδες εργασίας με ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα, με δημόσιους οργανισμούς, ερευνητικούς φορείς και στελέχη και εμπειρογνώμονες του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα που έχουν εμπειρία και γνώση σε θέματα διαχείρισης εκτάκτων αναγκών.
γ. Εξειδικεύει στο τριετές Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Πολιτικής Προστασίας τους τομείς, τις επιχειρησιακές ανάγκες και προτεραιότητες που μπορούν να ικανοποιηθούν μέσω της αξιοποίησης προϊόντων εφαρμοσμένης έρευνας και τεχνολογίας καθώς και τις δυνατότητες και πηγές χρηματοδότησής τους.
δ. Εγκρίνει και χρηματοδοτεί από τον προϋπολογισμό της προγράμματα, έργα ή μελέτες που υλοποιούνται από επιστημονικούς, ερευνητικούς και ακαδημαϊκούς φορείς για θέματα της αρμοδιότητάς της.
ε. Επεξεργάζεται και υποβάλλει προτάσεις σε θέματα αρμοδιότητάς της για χρηματοδότηση από εθνικούς, ευρωπαϊκούς ή άλλους πόρους και χρηματοδοτούμενα έργα ή μελέτες και μετά την έγκρισή τους τα παρακολουθεί στη φάση της υλοποίησης Για το σκοπό αυτό δύναται να αναπτύσσει συνεργασίες με φορείς του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα ή με επιστημονικά και ερευνητικά ιδρύματα, κέντρα και οργανισμούς, ή να αναθέτει σε αυτούς τις σχετικές δράσεις.
στ. Συμμετέχει, στο πλαίσιο στρατηγικών συνεργασιών, στα στάδια κατάρτισης, υποβολής και υλοποίησης προγραμμάτων και μελετών άλλων φορέων του εσωτερικού και εξωτερικού.
ζ. Συνάπτει μνημόνια συνεργασίας με ακαδημαϊκά ιδρύματα και ερευνητικούς οργανισμούς για την επιστημονική υποστήριξη του επιχειρησιακού της έργου.

  • 15 Μαΐου 2019, 14:36 | Κώστας Λαγουβάρδος-Μετεωρολόγος, Διευθυντής Ερευνών στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών

    Ξεκινώντας το σχολιασμό, να υπενθυμίσουμε σχετικές δηλώσεις του Πρωθυπουργού στο ΥΠΕΣ στις 09/08/2018 (https://www.alfavita.gr/politiki/264269_tsipras-telos-sti-gg-politikis-prostasias-i-nea-ypiresia-poy-idryetai) «τη δομή της Υπηρεσίας και στο υψηλότερο επίπεδό της (στο πλευρό του Διοικητή) συγκροτείται και λειτουργεί μόνιμο και διαρκές Επιστημονικό Συμβούλιο από εκπροσώπους όλων των ερευνητικών επιστημονικών ιδρυμάτων και δομών της χώρας που εμπλέκονται στον τομέα των φυσικών καταστροφών (Δημόκριτος, ΕΜΥ, Εθνικό Αστεροσκοπείο, Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών, Ελληνικός Οργανισμός Διαστήματος, Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας, Ινστιτούτα Πανεπιστημίων και Πολυτεχνείων, κλπ).»

    Στο Αρθρο 64, αντιθέτως, προτείνεται η δημιουργία ενός Επιστημονικού Συμβουλίου το οποίο περιορίζεται απλώς σε συμβουλευτικό ρόλο, ενώ στις προθέσεις της Κυβέρνησης ο ρόλος του ήταν πολύ πιο αναβαθμισμένος. Παράδοξο είναι μάλιστα ότι τη σύνθεση του αποφασίζει ο Διοικητής της Νέας Εθνικής Αρχής, ενώ, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Πρωθυπουργού που αναφέραμε προηγουμένως, το Επιστημονικό Συμβούλιο θα έπρεπε να είναι ενταγμένο στο υψηλότερο διοικητικό επίπεδο της Νέας Αρχής. Η επιλογή του επομένως δεν μπορεί να γίνεται από τον Διοικητή αλλά από Όργανο εκτός της Αρχής, με διαδικασίες οι οποίες θα πρέπει να περιγραφούν στο Αρθρο 41

  • Σημείο δ:
    Να συμπληρωθεί η παράγραφος ως εξής:

    Εγκρίνει και χρηματοδοτεί από τον προϋπολογισμό της προγράμματα, έργα ή μελέτες, υποδομές παρατήρησης και συστήματα πρόγνωσης που υλοποιούνται από επιστημονικούς, ερευνητικούς και ακαδημαϊκούς φορείς για θέματα της αρμοδιότητάς της καθώς και υποστηρίζει συνέδρια και ημερίδες εντός Ελλάδος με αντικείμενο την πολιτική προστασία που υλοποιούνται από αρμόδιους φορείς, ερευνητικά κέντρα και ΑΕΙ.