Άρθρο 03 – Αρχές του Εθνικού Συστήματος Πολιτικής Προστασίας

1. Στο πλαίσιο του Εθνικού Συστήματος, η αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών, που προκαλούνται από φυσικές ή ανθρωπογενείς καταστροφές και συμβάντα και η διαχείριση των συνεπειών τους, διέπονται από τις ακόλουθες αρχές:
α. Ενιαίο Μοντέλο Διαχείρισης («all-hazards approach»): οι δράσεις πολιτικής προστασίας σχεδιάζονται και υλοποιούνται ενιαία, ανεξάρτητα από το είδος, το μέγεθος, την πολυπλοκότητα και την αιτία που προκαλεί τις καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, με εφαρμογή σε όλα τα επίπεδα διοίκησης και στο σύνολο των εμπλεκόμενων φορέων.
β. Ολιστική προσέγγιση: το Εθνικό Σύστημα οργανώνεται ολιστικά. Ειδικότερα, συντονίζει το σύνολο του κρατικού μηχανισμού, εθελοντικές και μη κυβερνητικές οργανώσεις του Συστήματος Εθελοντισμού Πολιτικής Προστασίας, καθώς και φορείς του ιδιωτικού τομέα που δραστηριοποιούνται στην πολιτική προστασία και απαιτεί την ενεργό συμμετοχή του συνόλου της κοινωνίας.
γ. Ευελιξία και διαλειτουργικότητα: οι επιχειρησιακές δράσεις πολιτικής προστασίας υλοποιούνται σύμφωνα με ευέλικτα, δυναμικά και διαλειτουργικά πρωτόκολλα συντονισμού μέσω επιχειρησιακών δομών σε όλα τα επίπεδα διοίκησης (κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, παρέχοντας τη δυνατότητα κλιμάκωσης του επιπέδου ανταπόκρισης αναλόγως των αναγκών.
δ. Διασύνδεση με την επιστημονική κοινότητα: το Εθνικό Σύστημα αξιοποιεί την επιστημονική γνώση και πορίσματα εφαρμοσμένης έρευνας και καινοτομίας, καθώς και υποδομές, εφαρμογές και εργαλεία Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) σε κάθε φάση του κύκλου διαχείρισης καταστροφών.
ε. Επαγγελματισμός των στελεχών πολιτικής προστασίας: ο αποτελεσματικός σχεδιασμός, ο συντονισμός και η υλοποίηση των δράσεων πολιτικής προστασίας απαιτεί επαγγελματική κατάρτιση σε συγκεκριμένους επιχειρησιακούς ρόλους και παροχή πιστοποιημένης εκπαίδευσης στο προσωπικό και τα στελέχη του Εθνικού Συστήματος.
στ. Μέριμνα για την προστασία των Υποδομών Ζωτικής Σημασίας: οι προπαρασκευαστικές δράσεις και τα μέτρα για την αποφυγή ή τη μείωση της πιθανότητας του κινδύνου ή τον περιορισμό των επιπτώσεων των καταστροφών που θα προκληθούν.
ζ. Ανάλυση Κινδύνων και Απειλών και Εκτίμηση Επικινδυνότητας: Η Συστηματική προσέγγιση τους σε κεντρικό, περιφερειακό ή και τοπικό επίπεδο, αποτελεί τη βάση για το σχεδιασμό πολιτικής προστασίας και την υλοποίηση δράσεων σε κάθε φάση του κύκλου διαχείρισης καταστροφών, συμπεριλαμβανομένης της ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών.

 • 16 Μαΐου 2019, 09:12 | Σπυρος

  ΚΥΡΙΟΙ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΔΙΑΔΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

 • 15 Μαΐου 2019, 14:38 | Κώστας Λαγουβάρδος-Μετεωρολόγος, Διευθυντής Ερευνών στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών

  Οι πρόσφατες φυσικές καταστροφές (αναφέρουμε ενδεικτικά: Μάνδρα Νοέμβριος 2017, Μάτι Ιούνιος 2018, Δυτική Κρήτη Φεβρουάριος 2019) κατέδειξαν το πόσο απαραίτητη είναι η σύγχρονη επιστημονική γνώση και τα τεχνολογικά εργαλεία για την έγκυρη και έγκαιρη πρόγνωση των έντονων και ακραίων καιρικών φαινομένων. Στο σχέδιο νόμου, δυστυχώς, η επιστημονική υποστήριξη της νέας αρχής απουσιάζει και αναφέρεται μόνο ως μέρος ενός συμβουλευτικού οργάνου. Ένα σύγχρονο Σύστημα/Αρχή Πολιτικής Προστασίας οφείλει να εντάξει στη δομή της, ανθρώπινο δυναμικό, διαδικασίες και συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης και παρακολούθησης/παρατήρησης, ώστε να είναι σε θέση να αντεπεξέλθει στις απαιτήσεις του κοινωνικού συνόλου. Τα Κέντρα Ικανότητας/Υποστηρικτικοί Φορείς θα πρέπει επομένως να αποτελούν τμήμα του νέου Συστήματος/Αρχής.

 • 13 Μαΐου 2019, 15:10 | Γ. Σακκάς

  Σημείο στ: στο τέλος αυτού πρέπει να προστεθεί η φράση υποδομές ζωτικής σημασίας.

 • 13 Μαΐου 2019, 09:54 | Γ.Ευτυχίδης

  Πέρα απο το Ενιαίο Μοντέλο Διαχείρισης (1α) και την Ολιστική προσέγγιση (1β) το Εθνικό Σύστημα ΠΠ θα πρέπει να προβλέπει

  -«Ενοποιημένο σχεδιασμό Πολιτικής Προστασίας» που να συνθέτει όλες τις φάσεις διαχείρισης των καταστροφών απο την πρόληψη μέχρι την αποκατάσταση σε ένα ενιαίο, κοινό, Εθνικό Σχέδιο σε συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και
  -«Πλαίσιο συνεργασίας και συνέργειας μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων» .. για την αποτελεσματική υλοποίηση των ΛΕΕΑ

  Επιπλέον στη Διασύνδεση με την επιστημονική κοινότητα (1δ) θα πρέπει να δοθεί έμφαση στη διατύπωση του επιστημονικού χαρακτήρα της λειτουργίας της ΕΑΠΠ (δηλαδή ..το Εθνικό Σύστημα ενσωματώνει την επιστημονική γνώση και αξιοποιεί πορίσματα εφαρμοσμένης έρευνας…)

  Στο 1στ: (να αλλαχθεί το τέλος της διατύπωσης) … των καταστροφών που ενδέχεται να πλήξουν κρίσιμες υποδομές

 • 8 Μαΐου 2019, 00:57 | Γεράσιμος Κορρές – Ερευνητής ΕΛΚΕΘΕ

  Καθιέρωση μετρήσιμων δεικτών παρακολούθησης, ελέγχου και αξιολόγησης του Εθνικού Συστήματος Πολιτικής Προστασίας (απουσιάζει από το υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου)

  Καθιέρωση μετρήσιμων δεικτών που θα ελέγχονται και θα αξιολογούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα από Επιτροπή της Βουλής και ανεξάρτητες επιτροπές εμπειρογνωμόνων θα χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση της λειτουργίας και την εκτίμηση της αποτελεσματικότητας του Εθνικού Συστήματος Πολιτικής Προστασίας στο σύνολό του. Οι δείκτες αυτοί μπορεί για παράδειγμα να στοχεύουν στην:
  Α) Παρακολούθηση και εκτίμηση της προόδου στο επίπεδο αποτελεσματικής πληροφόρησης και προετοιμασίας του πληθυσμού για τους κινδύνους και τις καταστροφές
  Β) Παρακολούθηση και εκτίμηση της προόδου σε επίπεδο προετοιμασίας του Συστήματος Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων και καταστροφών.
  Γ) Παρακολούθηση του επιπέδου απόκρισης και ανάπτυξης του συστήματος Παρακολούθησης – Έγκαιρης Προειδοποίησης και Πρόγνωσης του Εθνικού Συστήματος Πολιτικής Προστασίας
  Δ) Παρακολούθηση της αποτελεσματικής διασύνδεσης μεταξύ συναφών με την πολιτική προστασία φορέων του κρατικού μηχανισμού
  Ε) Παρακολούθηση και εκτίμηση του επιπέδου απόκρισης του Εθνικού Συστήματος Πολιτικής Προστασίας σε κινδύνους και καταστροφές

 • 7 Μαΐου 2019, 23:52 | Κορρές Γεράσιμος – Ερευνητής ΕΛΚΕΘΕ

  Το Εθνικό Σύστημα Πολιτικής Προστασίας θα πρέπει απαραιτήτως να περιέχει στον πυρήνα του ένα σύστημα Παρακολούθησης – Έγκαιρης Προειδοποίησης και Πρόγνωσης (όπου είναι δυνατή η πρόγνωση πχ δασικές πυρκαγιές, πλημμύρες, ισχυροί άνεμοι, ακραίοι θαλάσσιοι κυματισμοί) ή/και πιθανολογικής πρόγνωσης (αξιοποιώντας σενάρια) το οποίο να βασίζεται σε υπάρχοντα δίκτυα παρακολούθησης (insitu & δορυφορικά) και επιστημονικά εργαλεία/μεθόδους (πχ αριθμητικά συστήματα πρόγνωσης καιρού, κυματισμών, στάθμης της θάλασσας) σε εθνικό και ευρωπαικό επίπεδο (πχ υπηρεσία Copernicus https://www.copernicus.eu/en ) αλλά και σε όσα θα αναπτυχθούν μελλοντικά είτε από το ίδιο το Εθνικό Σύστημα Πολιτικής Προστασίας είτε από άλλους φορείς (πχ ερευνητικά κέντρα, Ε.Μ.Υ.) αλλά θα εξυπηρετούν τους σκοπούς του. Αυτή την στιγμή κάτι τέτοιο απουσιάζει στο υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου. Το σύστημα Παρακολούθησης – Έγκαιρης Προειδοποίησης και Πρόγνωσης είναι μια από τις σημαντικότερες συνιστώσες που οδηγούν σε ενεργοποίηση της Πολιτικής Προστασίας σε διάφορα επίπεδα. Το σύστημα Παρακολούθησης – Έγκαιρης Προειδοποίησης και Πρόγνωσης παρακολουθείται (στην βάση 24/7) από την κατάλληλα στελεχωμένη Επιστημονική Ομάδα (προσωπικό) της Εθνικής Αρχής Πολιτικής Προστασίας (που επίσης απουσιάζει από το υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου) στην οποία μετέχουν και επιχειρησιακά στελέχη της Ε.Μ.Υ. και η οποία σε συνεργασία με ερευνητικούς, ακαδημαικούς και τεχνολογικούς φορείς (συμπεριλαμβανομένης και της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας που είναι σε άμεση διασύνδεση με το Ευρωπαικό Κέντρο Μετεωρολογικών Προγνώσεων ECMWF) σε εθνικό και ευρωπαικό/διεθνές επίπεδο (με τους οποίους η Εθνική Αρχή συνάπτει συνεργασίες) φροντίζει για την διαρκή αναβάθμισή του αξιοποιώντας τις σχετικές και state-of-the-art ερευνητικές και τεχνολογικές εξελίξεις.