Άρθρο 63 – Υπηρεσιακά θέματα, στελέχωση και οργανικές θέσεις

1. Οι οργανικές μονάδες της Εθνικής Αρχής στελεχώνονται από πολιτικό προσωπικό ή από υπαλλήλους που προσλαμβάνονται ως μόνιμοι ή με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις ή από ένστολο προσωπικό των Σωμάτων Ασφαλείας και των Ενόπλων Δυνάμεων, που μετατάσσεται, μετακινείται ή αποσπάται από Υπουργεία, Υπηρεσίες του Δημοσίου, νπδδ ή νπιδ ή φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994, κατά παρέκκλιση κάθε ειδικής ή γενικής διάταξης, εκτός αν άλλως ορίζεται στον παρόντα νόμο.
2. Οι οργανικές θέσεις (πολιτικού) προσωπικού που συστήνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου αφορούν σε θέσεις προσωπικού, κατηγορίας Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού, ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ με βαθμούς Α΄ έως και ΣΤ’ και ΥΕ.
3.Οι θέσεις διοικητικών υπαλλήλων του Γραφείου Διοικητή καλύπτονται με απόσπαση από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα, η οποία γίνεται με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
4. Οι θέσεις των Ειδικών Συμβούλων του Γραφείου του Διοικητή και οι θέσεις των μετακλητών υπαλλήλων που στελεχώνουν την Εθνική Αρχή καλύπτονται είτε με πρόσληψη, που γίνεται με απόφαση του Διοικητή και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, είτε με απόσπαση υπαλλήλων από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων.
5. Για τις ανωτέρω θέσεις που καλύπτονται με πρόσληψη ακολουθούνται οι διατάξεις της παρ. 14 του άρθρου 55 του π.δ. 63/2005. Η κατοχή των θέσεων αυτών δεν συνεπάγεται αναστολή άσκησης του οικείου ελευθέριου επαγγέλματος. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του π.δ. 63/2005.
6. Για τις αποδοχές των Ειδικών Συμβούλων του Γραφείου του Διοικητή έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του ν. 4354/2015 που αφορούν στους μετακλητούς υπαλλήλους που υπηρετούν στα πολιτικά γραφεία των μελών της Κυβέρνησης και των Υφυπουργών.
7. Οι αποσπάσεις του προσωπικού για τη στελέχωση των οργανικών μονάδων της Εθνικής Αρχής διενεργούνται με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη κατά παρέκκλιση από κάθε γενική ή ειδική διάταξη, είναι πενταετείς και μπορεί να ανανεώνονται έως τρεις φορές και η δαπάνη μισθοδοσίας των αποσπώμενων βαραίνει τον φορέα υποδοχής.
8. Το προσωπικό που μετατάσσεται, μετακινείται ή αποσπάται, τοποθετείται με απόφαση του Διοικητή σε όλες τις θέσεις της Εθνικής Αρχής, ανάλογα με τα προσόντα, τις ικανότητες και την εμπειρία του.
9. Ο χρόνος υπηρεσίας των αποσπασμένων σε θέσεις προϊσταμένων λογίζεται ότι έχει διανυθεί στην υπηρεσία από την οποία προέρχονται για κάθε συνέπεια και καλύπτει και τον τυχόν προβλεπόμενο, από τις διατάξεις που διέπουν την Υπηρεσία τους, χρόνο άσκησης καθηκόντων προϊσταμένου, ως προϋπόθεση για προαγωγή σε επόμενο βαθμό ή για επιλογή σε θέση προϊσταμένου, οπότε λογίζεται ως χρόνος άσκησης καθηκόντων προϊσταμένου στο επίπεδο της οργανικής μονάδας για την οποία γίνεται η επιλογή.
10. Οι μετατάξεις διενεργούνται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες γενικές διατάξεις.
11. Το τακτικό προσωπικό που απασχολείται στην Εθνική Αρχή υπάγεται ως προς την υπηρεσιακή του κατάσταση, ιδίως σε ό, τι αφορά την βαθμολογική εξέλιξη, την αξιολόγηση και την επιλογή προϊσταμένων, στις ισχύουσες γενικές διατάξεις για τους δημοσίους υπαλλήλους.
12. Με απόφαση του Διοικητή της Εθνικής Αρχής δύναται να συνιστώνται συλλογικά όργανα, επιτροπές και ομάδες εργασίας από υπαλλήλους της Αρχής σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, οι οποίες λειτουργούν εντός ή εκτός του κανονικού ωραρίου εργασίας, δυνητικά δε και εκτός έδρας.
13. Αρμόδια για τα θέματα του προσωπικού της Εθνικής Αρχής είναι τα υπηρεσιακά συμβούλια που είναι αρμόδια για τους πολιτικούς υπαλλήλους του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.
14. Ο Διοικητής, δύναται να μετακινεί τους Προϊσταμένους των οργανικών μονάδων της Εθνικής Αρχής σε άλλη θέση ευθύνης του ιδίου επιπέδου, χωρίς σχετική αίτησή τους, όταν επείγουσες και εξαιρετικές περιστάσεις το επιβάλουν.
15. Το σύνολο της οργανικής δύναμης του προσωπικού της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 26 του Π.Δ. 151/2004 μεταφέρεται αυτοδικαίως στην συνιστώμενη δια του παρόντος Εθνική Αρχή. Οι οργανικές θέσεις της Εθνικής Αρχής ανέρχονται σε διακόσιες (200) θέσεις.

 • Για την στελέχωση της Αρχής ακολουθείστε την τακτική του ΠΔ 1/2017 περί «Οργανισμού της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών » όπου στο άρθρο 42 γίνεται σαφής αναφορά στο προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων , Ελληνικής Αστυνομίας , Λιμενικού Σώματος -Ελληνικής Ακτοφυλακής και του Πυροσβεστικού Σώματος που υπηρετεί σε αυτήν Αρχή. Δεν χρειάζεται έτσι να προβείτε σε διάσπαση του Πυροσβεστικού Σώματος με Διοικητική υπαγωγή του σε αυτή την νέα Αρχή Πολιτικής Προστασίας.

 • 15 Μαΐου 2019, 22:16 | WWF Ελλάς

  Στην παρ. 15 προβλέπεται η στελέχωση της Εθνικής Αρχής με διακόσια στελέχη. Παρόμοια στελέχωση δεν έχει εφαρμοστεί ξανά κατά την σύσταση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας το 2002 και το 2014. Αν ολοκληρωθεί ως έχει θα παρέχει το απαραίτητο στελεχιακό δυναμικό για την πραγματοποίηση του σκοπού όσο αφορά τον αριθμό. Υπάρχει όμως ανοικτό το θέμα των κριτηρίων, των γνώσεων και των προσόντων που πρέπει απαραίτητα να διαθέτουν οι Διευθυντές και οι Τμηματάρχες προκειμένου να φέρουν εις πέρας μια σύνθετη αποστολή που δεν είναι μια απλή διεκπεραιωτή κρατική λειτουργία αλλά ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο και δυναμικό αντικείμενο. Για παράδειγμα ως σήμερα η Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων, Εθελοντισμού και Εκπαίδευσης δεν έχει στελεχωθεί με στελέχη που να κατανοούν, να έχουν τις ικανότητες και την διάθεση να διαχειριστούν με επιτυχία τα ζητήματα εκπαίδευσης, εποπτείας και καθοδήγησης του εθελοντικού δυναμικού παρά τις προτάσεις που έχουν γίνει κατά το παρελθόν. Είναι λοιπόν κρίσιμο να γίνει αναδιανομή ρόλων για το υπάρχον προσωπικό και θέσπιση συγκεκριμένων γνωστικών και εμπειρικών ικανοτήτων για τα νέα στελέχη τα οποία δεν θα προέλθουν από ένα απλό πρόγραμμα κινητικότητας στο Δημόσιο Τομέα.

 • 15 Μαΐου 2019, 15:56 | Κωνσταντίνος Κοκολάκης

  Σε όλα τα σχετικά άρθρα της στελέχωσης των Διευθύνσεων της Εθνικής Αρχής αναφέρονται σε αριθμούς στελέχωσης από «διοικητικούς υπαλλήλους» και δε μνημονεύονται άλλοι κλάδοι και ειδικότητες. Θεωρώ ότι με ρον όρο «διοικητικοί υπάλληλοι» θεωρείτε το πολιτικό προσωπικό και όχι το ένστολο. Γιατί πιστεύω ότι όταν μιλάμε για GIS θα στελεχωθεί η Διεύθυνση από Διπλωματούχους και Πτυχιούχους κατ’ αντιστοίχιση του αντικειμένου, Μηχανικούς ΑΕΙ – ΤΕΙ. Σήμερα στη χώρα μας υπάρχουν ειδικότητες και εξειδικεύσεις που χρειάζονται σε μια σωστά στελεχωμένη Εθνική Αρχή Πολιτικής Προστασίας.

 • 13 Μαΐου 2019, 22:10 | ΝΙΚΟΛΑΣ

  Συμφωνώ με την πρόταση του «ΑΛΕΞΗΣ Κ» σχετικά με τον «χρόνο υπηρεσίας των αποσπασμένων σε θέσεις προϊσταμένων»

  Επίσης:

  Να προστεθεί στην παρ. 1 η δυνατότητα μετάταξης από Οργανισμούς Λιμένος σύμφωνα με το άρθρο 11 του Ν. 4404/2016.

 • 8 Μαΐου 2019, 16:32 | ΑΛΕΞΗΣ Κ.

  Να τροποποιηθεί το υπάρχον κείμενο της παραγράφου 9, που αφορά τη σύσταση θέσεων του Ε.Σ.Κ.Ε.Π.Π, ως εξής:

  «9. Ο χρόνος υπηρεσίας των αποσπασμένων σε θέσεις προϊσταμένων….. λογίζεται ως χρόνος άσκησης καθηκόντων προϊσταμένου στο επίπεδο της οργανικής μονάδας για την οποία γίνεται η επιλογή. Σε ότι αφορά το ένστολο προσωπικό των Σωμάτων Ασφαλείας και των Ενόπλων Δυνάμεων, ο χρόνος υπηρεσίας όσων αποσπώνται ή μετατίθενται ή μετακινούνται σε θέσεις του Εθνικού Συντονιστικού Κέντρου Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας, λογίζεται ως χρόνος άσκησης διοίκησης ή ειδικής υπηρεσίας ή χρόνος υπηρεσίας για τον βαθμό και για το Σώμα Ασφαλείας-Κλάδο Ε.Δ από το οποίο προέρχονται, παρακάμπτοντας κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη που αντίκειται στη διάταξη αυτή.»

  Αιτιολόγηση Σχολίου:
  Η πρόταση αυτή που αφορά την τοποθέτηση του ένστολου προσωπικού των Σωμάτων Ασφαλείας και των Ενόπλων Δυνάμεων στο Ε.Σ.Κ.Ε.Π.Π, καθίσταται η πλέον συμφέρουσα για την εύρυθμη και αποτελεσματικότερη λειτουργία του Ε.Σ.Κ.Ε.Π.Π, αφού ο χρόνος υπηρεσίας σε αυτό θα αποτελεί τυπικό προσόν που δε θα λειτουργεί ανασταλτικά για την προαγωγή των Αξιωματικών στον επόμενο βαθμό και θα εξασφαλίζει παράλληλα τη μέγιστη δυνατή σε χρόνο αξιοποίηση του υπόψη προσωπικού, που θα εκπαιδεύεται, θα αποκτά εμπειρίες και θα αξιολογείται συνεχώς για την ικανότητά του από τον Διοικητή του Ε.Σ.Κ.Ε.Π.Π, στη διαχείριση όλων των συμβάντων εκτάκτων αναγκών, χωρίς την ανάγκη συχνής εναλλαγής του, γεγονός το οποίο θα προκαλούσε την ανάγκη για εξ΄αρχής εκπαίδευση και απόκτηση εμπειριών νέου προσωπικού στον ευαίσθητο τομέα της διαχείρισης κινδύνων και καταστροφών.

 • 6 Μαΐου 2019, 09:50 | Α.Ν.Γ.

  Στην Αρχή θα πρέπει να μετακινείται ή να αποσπάται το κατάλληλο προσωπικό προκειμένου να διασφαλίζεται η αποτελεσματική λειτουργία αυτής.
  Φρονούμε ότι οι αρχές της χρηστής και αποτελεσματικής διοίκησης υπηρετούνται με το να προκαθορίζονται τα προσόντα που απαιτούνται για κάθε θέση.
  Έτσι, αφού υποβληθούν (φυσικά, κατόπιν δημοσίευσης σχετικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος) αιτήσεις ενδιαφερομένων και πιστοποιηθούν τα προσόντα τους, εγκρίνεται η μετακίνησή-απόσπαση τους με υπουργική απόφαση.
  Η τοποθέτηση των αποσπασμένων, επομένως θα πρέπει να γίνεται με απόφαση του Διοικητή, στη θέση για την οποία έχουν υποβάλει αίτηση και για την οποία έχει πιστοποιηθεί ότι διαθέτουν τα προκαθορισμένα στην πρόσκληση προσόντα. Η διαδικασία αυτή πρέπει ακολουθηθεί και για τους πολιτικούς υπαλλήλους, αλλά και για το ένστολο προσωπικό του Υπ.Πρ.Πο

 • 4 Μαΐου 2019, 00:28 | Ιωαννης

  1. Σε τετοιες καταστασεις αυτος που ξερει την περιοχη «εχει και το πανω χερι»
  Αρα λοιπον δεν θα ηταν καλυτερο ενας λοχιας π.χ που καταγεται (και εννοειται οτι ξερει την γεωμορφια της περιοχης,αγροτικους δρομους διαφυγης κτλ)
  απο την Κορινθο να «φυλαει» το σπιτι του
  (Που θα κανει ετσι κι αλλιως με ζηλο..)
  παρα να φυλαει σκοπια στην Καλαματα?
  Εκατοναδες στρ/κοι εχουν αποφοιτησει απο τα σχολεια πολιτικης προστασιας που ειναι?

 • 2 Μαΐου 2019, 20:19 | ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΑΤΖΗΛΙΕΡΗΣ

  ΜΠΟΡΕΙ Η ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΚΑΙ ΑΠΟ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΥΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΤΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΛΗΓΕΙ ΤΗΝ ΦΕΤΙΝΗ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ,ΚΑΙ Η ΠΟΛΥΕΤΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΟΥΣ ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΑΝΑΛΟΓΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΙ ΑΥΤΟΥΣ ΘΑ ΥΠΑΡΞΕΙ