Άρθρο 36 – Σκοπός – Αποστολή

Η Εθνική Αρχή, έχει ως αποστολή τη χάραξη της πολιτικής στον τομέα πολιτικής προστασίας της χώρας, την οργάνωση του Εθνικού Συστήματος Πολιτικής Προστασίας καθώς και το σχεδιασμό, οργάνωση, συντονισμό και υλοποίηση των δράσεων επιπέδου Κεντρικής Διοίκησης, για ανάλυση των κινδύνων και απειλών και εκτίμηση της επικινδυνότητας αυτών, πρόληψη και μετριασμό των επιπτώσεων των κινδύνων, ενίσχυση της ανθεκτικότητας της κοινωνίας, διαχείριση εκτάκτων αναγκών και βραχεία αποκατάσταση από καταστροφές, οργάνωση και εποπτεία του Συστήματος Εθελοντισμού Πολιτικής Προστασίας και διεθνή εκπροσώπηση της χώρας για ζητήματα πολιτικής προστασίας.